account_circle Min side

Netto finansutgifter

Netto finansutgifter består av renter, avdrag, utbytter og gevinst/tap på finansielle omløpsmidler, og viser en netto utgift på kr 529,1 millioner.

Netto finansutgifter Regnskap 2021 Regnskap 2022 Budsjett 2022 Avvik
Finansinntekter    
Renteinntekter 61790  99371 86814 -12557

Sandnes kommune mottok i 2022 renteinntekter på kr 99,4 millioner. Dette er kr 12,6 millioner høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak høyere 3 måneders Niborrente og høyere likviditet enn forutsatt.

  • Kommunen har mottatt renteinntekter fra bankinnskudd og forsinkelsesrenter på om lag kr 46,2 millioner.
  • Kommunen har mottatt renteinntekter fra startlån på om lag kr 33,3 millioner.
  • Fra Sandnes tomteselskap KF mottok kommunen renteinntekter på om lag kr 4,4 millioner.
  • Fra Lyse energi AS (eierandel 19,53 prosent) mottok kommunen renteinntekter på kr 13,7 millioner.
  • I tillegg er det regnskapsført renteinntekter på kr 1,8 millioner knyttet til lån til Sandnes ULF Arena.
Utbytter 126977  128477 130250 1773

Sandnes kommune mottok i 2022 utbytter på totalt kr 128,5 millioner.

  • Fra Lyse energi AS (eierandel 19,53 prosent) mottok kommunen et utbytte som budsjettert på kr 127 millioner.
  • Fra Renovasjonen IKS mottok kommunen et utbytte på kr 1 million, kr 1 million lavere enn budsjettert.
  • Kommunen har i tillegg mottatt kundeutbytte fra Gjensidigestiftelsen på kr 0,5 millioner.
  • Budsjettert utbytte fra Odeon kino Stavanger/Sandnes på kr 1,3 millioner er ikke mottatt.
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 49544  -38440 600 39040
Kommunens langsiktige portefølje har i 2022 hatt en netto negativ urealisert avkastning på kr 48 millioner. Porteføljen har i samme periode hatt en netto positiv realisert avkastning på kr 7,9 millioner. Porteføljens totalavkastning er dermed på -38,4 millioner.
Sum finansinntekter 238311  189407 217664 28257
     
Finansutgifter    
Renteutgifter  97149 126120 137191 -11071
Sandnes kommune har i 2022 kr 100,9 millioner i renteutgifter knyttet til ordinære innlån, og kr 25 millioner i renteutgifter knyttet til startlånordningen i Husbanken. Avvik fra budsjett gjelder i hovedsak lavere renteutgifter knyttet til kommunens startlån i Husbanken enn budsjettert.
Avdrag på lån  279341  592404 592404 0
Avdrag på lån ble i 2022 på kr 592,4 millioner, som budsjettert. Låneopptaket har i perioderapportene i 2022 blitt redusert uten at avdragene har blitt tilsvarende redusert. I sak om perioderapport per 30. april 2022 (ksak 53/22) ble det vedtatt et ekstraordinært avdrag på kr 300 millioner. Fjorårets og tidligere års gode resultater har medført at kommunens disposisjonsfond ved utgangen av 2021 var på 13,1 prosent av driftsinntektene. Samtidig har lånegjelden økt de siste årene. Det ekstraordinære avdraget ble dermed finansert ved bruk av disposisjonsfond.
Sum finansutgifter 376490  718524 729595 -11071
         
Resultat eksterne finanstransaksjoner -138179  -529117 -511931 17186

 

Sist oppdatert: 28.02.2023