account_circle Min side

Medarbeiderresultat

Kommunens medarbeidere er den viktigste ressursen for å kunne levere gode tjenester og yte god service til innbyggere – nå og i fremtiden. Motiverte og kompetente medarbeidere er en forutsetning for at Sandnes kommune når sine mål.

Strategi for ledelse og medarbeiderskap er førende for arbeidet med medarbeiderresultat, og kommuneplanens hovedmål skal nås gjennom:

 • god helse og godt medarbeiderskap
 • god medvirkning og medbestemmelse
 • nødvendig og riktig kompetanse

Sandnes kommune hadde 6 280 ansatte ved utløpet av 2022, fordelt på 5 009 årsverk. Fordeling på sektorer vises i statistikkpakken.

Lederutvikling

I 2022 var utvikling av lederutviklingsprogrammet «Attraktiv 2032» et viktig satsningsområde. Lederutviklingsprogrammet har som mål å etablere en felles lederplattform på tvers av tjenesteområder og virksomheter i kommunen. Ledernes ferdigheter, innsikt og trygghet i lederrollen skal økes og måles gjennom blant annet medarbeiderundersøkelse og kartlegginger underveis i lederutviklingsprogrammet. Ledere i Sandnes kommune skal jobbe systematisk med utvikling av ønsket organisasjonskultur og lede i samme retning, for å nå målene i kommuneplanen. Gjennom lederutviklingsprogrammet gis ledere verktøy og støtte i utøvelsen av lederrollen. Oppstart med «kick-off»-samling, for alle ledere ble gjennomført i november 2022. Programmet er delt inn i fire moduler på to dager hver, og alle 350 ledere har gjennomført programmet innen februar 2024.

Medarbeiderundersøkelse

Forberedelser av ny 10-faktor medarbeiderundersøkelse startet i 2022, med gjennomføring våren 2023. 10-faktor er en utviklingsorientert medarbeiderundersøkelse som bygger på forskning om effektiv ledelse, gode virkemidler for å motivere medarbeidere og hente ut best mulig ytelse. Undersøkelsen måler medarbeidertilfredsheten, og det lages en handlingsplan med tiltak i den enkelte virksomhet basert på resultatene. Ledere og medarbeidere arbeider videre med tiltakene over en toårs periode. Tiltakene en kommer frem til etter medarbeiderundersøkelsen skal inn i HMS-planen og ses i sammenheng med øvrige arbeidsmiljøtiltak. Det er viktig og spennende å se positive endringer over tid, noe som betyr at arbeidet med tiltak etter undersøkelsene virker.

Omstilling og endring

En stor organisasjon som Sandnes kommune har stadig behov for å tilpasse seg i takt med endringer i samfunnet. Innbyggere, næringsliv og medarbeidere skal få best mulig tjenester innenfor de rammene kommunen har. Det må etterstrebes best mulig organisering internt for å levere optimale tjenester, og noen av endringene i 2022 er listet opp under: 

 • Helse og velferd: Sykehjem vest og Sykehjem øst ble slått sammen til Enhet for sykehjem.
 • Oppvekst: Privat barnehage Engleongane ble overtatt av Sandnes kommune fra 1. desember 2022 og ble en del av Sør-Øst barnehagene.
 • Byutvikling og teknisk: Virksomhet Park, idrett og vei har endret virksomhetens fire faggrupper til tre avdelinger og en faggruppe, virksomhetene Byggdrift og Bydrift ble slått sammen - nye Bydrift har slått sammen med Drift sone øst og Drift sone sør og Byggdrift ble slått sammen med Drift sone vest. Utbygging ble overført til utbyggingsavtaler stab, forvaltning. Vann og avløp ble etablert som faggruppene Vann, Avløp og Myndighet. Ny faggruppe Data og analyse er opprettet.
 • Organisasjon: HR og HMS ble delt fra 1. mai 2022. HMS gikk inn i stab til organisasjonsdirektør og HR fortsatte som egen virksomhet.

 

Strategi for ledelse og medarbeiderskap

Vi skal være en inkluderende arbeidsgiver med stolte medarbeidere

Sandnes kommunes verdier skal vises igjen hos den enkelte medarbeider. Sammen skal vi løse samfunnsmessige utfordringer og skape gode tjenester.

Det å være en mangfoldig, inkluderende og likestilt arbeidsgiver handler om å gjenspeile det samfunnet vi er en del av. Det skal være et arbeidsliv for alle som kan og vil bidra, og alle medarbeidere skal ha like rettigheter. Ny kommuneplan kommer til politisk behandling vår 2023 og der er det jobbet med å bygge strategi for likestilling, inkludering og mangfold inn i kommuneplanen. I oppfølging av kommuneplan, vil det bli vurdert å utarbeide ny strategi for mangfold for å fremme likestilling og forhindre diskriminering.

Sandnes kommune legger til rette for like muligheter både i tjenestetilbudet og på arbeidsplasser for våre medarbeidere. Innen tjenesteyting, skal alle tjenester fordeles og ytes uavhengig av innbyggerens status. Mange tjenester ytes til målgrupper som opplever diskriminering i samfunnet, det er derfor en grunnleggende verdi at innbyggere skal gis like muligheter og møtes på en ikke-diskriminerende måte. Ansatte skal ha like ansettelsesmuligheter, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelsesmuligheter og utviklingsmuligheter som beskyttelse mot trakassering. For ansatte eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretar kommunen individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver.

Aktivitetsplikten følges opp gjennom kommuneplan, handlings- og økonomiplan og strategi for ledelse og medarbeiderskap. Alle tjenesteområder har fokus på å legge til rette for like muligheter både i tjenestetilbudet og på arbeidsplassen.

I 2022 er følgende gjennomført:

 • Medvirkning og medskaping.
 • Samarbeid med brukere, pårørende og ulike organisasjoner i forbindelse med tjenesteutvikling.
 • Klart språk på nye hjemmesider og innføring av universell utforming.
 • Heltidsprosjektet i alle tjenesteområder.
 • Tolketjenester.
 • Oppfølging av sykefravær med søkelys på nærvær.
 • Deltakelse i prosjektet “Helt med”, inkludering av personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet.
 • Menn i helse, komprimert utdanningsløp fram til fagbrev.
 • Ny rekrutteringsveileder, med tiltak for å fremme likestilling.

Redegjørelsesplikten følges opp via statistikkpakken.

Ved utgangen av 2022 var det 5 116 kvinner og 1 164 menn i Sandnes kommune (tabell 1). Kvinneandelen i Sandnes er 81 prosent. I øverste ledelse er det 5 kvinner og 2 menn, av ledere totalt er det 226 kvinner og 94 menn. Det gir en kvinneandel innen ledelse på 71 prosent (tabell 4b og 4c). I 2022 var det 2 415 kvinner som jobbet heltid og 3 150 deltid, 737 menn jobbet heltid og 511 menn jobbet deltid (tabell 9b/c).

Kartleggingen av likelønn viser at kvinner i gjennomsnitt tjener 93 prosent av menns lønn i Sandnes kommune (tabell 3). Det er ingen eller liten endring fra 2021. Rundt 89 prosent av de ansatte er omfattet av kollektive avtaler, som er kjønnsnøytrale og basert på ansiennitet og stillingskoder. Ved lønnsfastsettelse i stillinger med individuell lønn er forhandling opptatt av å gi alle like rettigheter og betingelser, og at urettmessige lønnsforskjeller ikke skal forekomme. I 2022 var 193 medarbeiderne i permisjon med foreldrepenger, av disse var 184 kvinner og 9 menn. Statistikkpakken inneholder ikke foreldrepermisjon, men man ser ut ifra personaldatasystemet at kvinnene tok i gjennomsnitt ut 30 uker permisjon. Gjennomsnittlig antall uker foreldrepermisjoner for mennene var 9. Statistikkpakken inneholder ikke midlertidige stillinger og det er per nå ikke mulig og ta det ut av personaldata-systemet.

Utviklingstrekk fra 2021 til 2022 viser en økning i antall ansatte i 100 prosent stilling, en økning fra 52,5 prosent til 53,1 prosent (tabell 10). Dette er i tråd med målsetningen i arbeidet med heltidskultur og vil motivere til videre arbeidet med å nå målet om heltidskultur. Medarbeidere som jobber ufrivillig deltid, knytter seg hovedsakelig til fagarbeiderstillinger og ansatte uten formalkompetanse. Det er grunn til å tro at de fleste, men ikke alle, som har høyskolebakgrunn jobber frivillig deltid. Medarbeidere som jobber deltid har anledning til å ta det opp i medarbeidersamtale, og ved utlysing av stillinger kan interne søkere registrere seg med fortrinnsrett til høyere stilling. Ledere skal ved utlysning vurdere intern utlysning, ikke ekstern utlysning, når det er ansatte med fortrinnsrett. Sandnes kommune har i 2022 ikke gjort kvantitative undersøkelser for å identifisere hvor stor andel av deltidsstillingene som er ufrivillig deltid. Siste gang det ble gjennomført undersøkelse, var i 2019 innen Helse og velferd.

Vi skal tenke nytt hver dag

Sandnes kommune involverer medarbeidere, innbyggere, næringsliv og andre samarbeidspartnere for å forbedre tjenestene, og for å utvikle nye.

Medvirkning og medbestemmelse

Godt samspill mellom ledere og medarbeidere gjennom medvirkning og medbestemmelse er en viktig forutsetning for å lykkes med å løse kommunens oppgaver overfor innbyggere og andre interessenter. I 2022 er det gjennomført medvirkning og medbestemmelse gjennom daglig oppgaveløsning, faste forum som HAMU (hovedarbeidsmiljøutvalg), samarbeidsforum (medbestemmelse på kommunedirektørnivå), AMU (arbeidsmiljøutvalg) og medbestemmelse på tjenesteområde-nivå, og i HMS-grupper på virksomhetsnivå.

Innbyggere, næringsliv og frivillige

Innbyggermedvirkning handler om å lytte til innbyggerne. Det skal styrke tilliten til lokaldemokratiet og sikre at innbyggernes stemme blir hørt. Innbyggermedvirkning i Sandnes kommune utøves på alle tjenesteområder blant annet gjennom innbyggerkontakt, meningsmålinger, folkemøter og barn og unges kommunestyre.

Ny frivillighetspolitikk er under utarbeidelse. En helhetlig frivillighetspolitikk, som gir prinsipper for hvordan kommunen samhandler og tilrettelegger for frivillig sektor er nødvendig for å sikre grobunn for en aktiv og voksende frivillig sektor og et godt samspill mellom frivilligheten og kommunen. I 2022 ble kartlegging gjennomført, og arbeidet med strategi er i gang.

Næringsavdelingen

Næringsavdelingen er kommunens representant i næringslivet og næringslivets stemme inn til kommunen. Avdelingen samarbeider på tvers med andre avdelinger i Sandnes kommune, med høringer, utarbeidelse av planer og prosjekter innen relevante prosjekter. Samarbeid med andre er både regionalt og lokalt, med blant annet formelt prosjektsamarbeid med storbyregionen kommuner (Sola og Stavanger). I hele 2022 har næring vært aktivt ute og i dialog med næringslivet. Eksempler er Gaselle samarbeidet med Dagens næringsliv, som gir kontaktpunkt til Gaseller i Sandnes (vekstbedrifter) med 77 Gaseller. Arrangering av Næringslivsdag i forbindelse med Blinkfestivalen, for å bygge opp arrangementet og sette Sandnes på kartet.

Digital kommune

Målet med digitalisering er å forbedre og effektivisere tjenestene til innbyggere og næringsliv ved bruk av ny teknologi. Hovedmålet innen digitalisering er nedfelt i Sandnes – helt enkelt metodikk for arbeid med digitalisering og smart by og innovasjon. I program for prosessoptimalisering arbeides det med å automatisere (robotisere), forenkle og fjerne unødvendige prosesser. I 2022 er det arbeidet med og er i ferd med å digitalisere ansettelsesprosesser, avslutning av saker i Public 360, tilknytningsgebyr VA, etter oppgjør og tilgangssyring elektronisk medisinstøtte.

Arkiv hos Barne- og familieenheten og PPT er digitalisert.

Heltid

Sandnes kommune har mål om å øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse, og arbeider for å avskaffe ufrivillig deltid. Det er opprettet to prosjektstillinger. Arbeidet er startet for å rekruttere en prosjektstilling til, som skal ha kompetanse på arbeidstid og ressursstyring. Samtidig er det arbeidet med å etablere en partssammensatt styringsgruppe som skal utarbeide strategi, sikre helhetlig arbeid med heltidskultur, foreslå nye satsninger og følge opp eksisterende tiltak. Kartleggingsarbeidet er i gang, på aktuelle tiltak. Fram til nå er kompetanseteam-modellen (sykepleiere i stab-modellen) og årsturnus prøvd ut, med gode resultater. Kompetanseteam-modell er framtidsrettet, gir bedre ressursbenyttelse og Sandnes kommune blir en attraktiv arbeidsgiver som møter utfordringer med å rekruttere kvalifisert personell på en god måte. Personalgruppen deles hovedsakelig i to fagteam. Sykepleierteamet arbeider oppdragsbasert og med spisskompetanse på tvers av avdelingene på institusjonen. Med dette får de i større grad frigitt tid til oppfølging av enkeltpasienter og veiledning og opplæring av fagarbeiderteamet. Fagarbeidere har i større grad ansvar for driften ute i avdelingene, og det blir gitt opplæring i å utføre de prosedyrer og oppgaver som kan utføres av andre faggrupper. Fagarbeiderne får med dette brukt og utviklet det potensialet som ligger til deres studieplaner.

I 2022 var Byhagen og Lura bo- og aktivitetssenter med i kompetanseteam-modellen, 20 virksomheter var med på års-turnus.

Kompetanse

Alle tjenesteområdene jobber kontinuerlig med kompetansehevende tiltak. Mye av kompetanseutviklingen gjennomføres internt i virksomheten, samtidig som det er satsninger som retter seg til hele eller deler av ansattgrupper. HR utarbeider og setter opp kurs som er aktuelle for store grupper medarbeidere eller bistår tjenesteområdene med fagspesifikke kurs. Kommunedirektøren har i 2022 lagt vekt på gjennomføring av lederutvikling og lederinformasjon, digital transformasjon for øverste ledelse og at alle ledere innen fem år skal gjennomføre HMS-kurs.

Helse og velferd gjennomførte verdisamling for alle ledere, VAR-Health Care, Klin Obs-kommune, hva er viktig for deg-dagen, informasjonsdag nye fastleger, informasjonsdag om tjenester til barn og unge samt presentasjon av Trigga.no. Oppvekst gjennomførte desentralisert kompetanseutvikling (DEKOM) for skole, tiltak for økt elevmedvirkning og elevengasjement og desentralisert kompetanseutvikling (REKOM) for barnehage. Byutvikling og teknisk gjennomførte felles kompetanseheving for parkering og felles kompetanseheving for prosjektrapportering.

Felles klasseromskurs/seminarer (HR kompetanse) ble igjen iverksatt fysisk, etter pandemien. Gjennomførte kurs var systematisk HMS-arbeid, avvik og avvikshåndtering for ledere, avvik og avvikshåndtering for verneombud, risikovurdering, kronologisk sykefraværsoppfølging, sykefraværsoppfølging og bærekraftig tilrettelegging, forflytningsteknikk, helsesamtaler i gruppe og kommunikasjon og den vanskelige samtalen.

E-læringskurs følges opp og inneholder hvordan og hvorfor melde avvik i Compilo, kronologisk sykefraværsoppfølging, ansattkurs, medarbeiderundersøkelsen 10-faktor for ledere, kronologisk sykefraværsoppfølging, palliasjon, opplæring valgmedarbeidere og opplæring i Public 360. 

Vi skal samhandle på tvers

I Sandnes jobber vi på tvers av faggrupper, funksjoner, tjenesteområder og sammen med eksterne aktører for å løse nåværende og framtidige utfordringer. Det lyttes til andres meninger og innspill.

Samhandling er avgjørende for å finne nye løsninger som kan bidra til å skape framtidens samfunnsutvikling og velferd. Sandnes kommune samhandler på tvers og etablerer nye nettverk slik at ulike ressurser og fag kan løse komplekse utfordringer.

Helse og velferd:

 • Etablering av Lysthuset (avlastning ved demens) som er etablert på bakgrunn av konkrete ønsker fra pårørende. Gjennomføres i samarbeid mellom Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering (EHR), sykehjem og frivillige.
 • IT-kompetanse for eldre: samarbeid mellom fagstab, Bibliotek, Frivilligsentralen og frivillige organisasjoner.
 • Samarbeid mellom Mestringsenheten og NAV, der NAV sine ansatte jobber i Mestringsenhetens arenaer og yter NAV-tjenester derfra.
 • Etablering av Gauken legesenter på kort varsel krevde godt og effektivt samarbeid mellom Legetjenester, IT, Eiendom og fagstab.

Oppvekst:

 • Samhandlingsdager – et samarbeid mellom Sandnes kommune og Helse Stavanger, hvor ansatte i alle virksomheter i Oppvekst og relevante virksomheter i Helse og velferd deltok. 
 • Fact Ung – etablering av et tiltak i samarbeid mellom Barn- og familieenheten (BFE) og Helse Stavanger for ungdom med omfattende psykiske vansker. 
 • MST-CAN – et interkommunalt samarbeid om etablering av et omfattende tiltak i barneverntjenesten. 
 • “Foreldre Spør” - en nettbasert tjeneste i samarbeid med Stavanger kommune og Bufdir. 
 • Familievernkontoret med kontordag i Barne- og familieenheten (BFE). 
 • Barne- og familieenheten (BFE), ressurssenteret med kontordag i Helsestasjonstjenester. 
 • Kompetanseløftet – i partnerskap med UiS og i samarbeid mellom skoler, barnehager og utdanningsløpets støttetjenester.
 • Tverrfaglig gruppe for medskaping - et samarbeid mellom Oppvekst, Kultur, Plan og kommunikasjon. 
 • Den kulturelle skolesekken. 
 • PAS – metodeutvikling som er et samarbeid mellom PPT og enhet for funksjonshemmede (EFF). 

Byutvikling og teknisk:

 • Samfunnsutvikling har utarbeidet samfunnsdelen av kommuneplanen gjennom et omfattende samarbeid med alle kommunens tjenesteområder.
 • Geodata har utviklet en rekke data- og kartløsninger for andre virksomheter i tjenesteområdet, inkludert dashbord for Bydrift sin vinterdrift, dashbord for fastsettelse av grunnlag for gebyrberegning innenfor vann- og avløp, samt overtatt og justert arbeidsprosessen med bygg føring fra virksomhet Samfunn, plan og bygg.
 • Prosess for behandling av reguleringsplaner og behandling av tekniske planer er justert på tvers av flere virksomheter.

Kultur og næring:

 • "Hva er planen?", BUKS og Barnas By.
 • Gjennomførte arrangementer som Blink og Iron Man.

Framtidens utfordringer og behov fører til at arbeidslivet er i endring. Retningslinjer for hjemmekontor er utarbeidet for å ha felles rammer for kontorarbeidsplasser når de ikke er på kontoret. Det er presisert i retningslinjer og i implementering at bruk av hjemmekontor ikke skal gå på bekostning av produktivitet, kvalitet, oppgaveløsning og servicenivå.

Vi skal rekruttere, beholde og utvikle fremtidsrettet kompetanse

Motiverte og kompetente medarbeidere er en forutsetning for at Sandnes kommune når sine mål. Kompetanse er summen av formelle kvalifikasjoner, ferdigheter, personlig egnethet og holdninger.

Å rekruttere og beholde er utfordrende på flere områder. Det er helt avgjørende at man mobiliserer og beholder flinke fagfolk. Det er spesielt utfordrende med rekruttering på følgende områder:

 • Helse og velferd: sykepleiere, vernepleiere og fastleger.
 • Oppvekst: barnehagelærere og generelt annet barnehagepersonell.
 • Byutvikling og teknisk: lederstillinger og fagstillinger.
 • Økonomi: rådgivere og konsulenter innen Anskaffelser, Budsjett og analyse og Lønn.
 • Organisasjon: IT-rådgivere med fremtidsrettet spisskompetanse.

Sandnes kommune har flere tiltak for å møte utfordringene med å rekruttere, beholde og utvikle sine medarbeidere. Tiltakene varierer på tjenesteområdene ut fra ulike utfordringer, mål og hensikt. I 2022 er det blant gjennomført tiltak og lagt til rette for styrking av organisasjonskulturen, felles kompetanseheving, videreutdanning, faglig utvikling, gode praksisløp, støtteordninger og konkurransedyktig lønn.

Rekrutteringsfilmen for å rekruttere flere fastleger ble vellykket. Filmen bidro til økt omdømme - mange nevner filmen, og mange har tatt kontakt. Fire fastleger er rekruttert (to næringsdrivende og to kommunalt ansatte).

Ny rekrutteringsveileder ble vedtatt i 2022. Rekrutteringsveilederen skal sikre rett kompetanse på rett sted og at lov- og avtaleverk følges.

Lokal lønnspolitikk

Gjennom sentrale og lokale lønnsforhandlinger kan man bruke lønn som ett av flere virkemiddel for å rekruttere og beholde medarbeidere. I 2022 ble lokal lønnspolitikk revidert. Lønnspolitikken understøtter strategi for ledelse og medarbeiderskap. Det er tydeliggjort kapittelinnplasseringenes betydning for sammensetning av lønn og lønnsdannelse, og det er tatt inn avsnitt om roller og ansvar for ledere og tillitsvalgte. Det ble gjennomført lokale forhandlinger for alle medarbeidere som er omfattet av HTA kapittel 3 (ledere) og HTA kapittel 5 (akademikere). Forhandlingene endte med oppnådd enighetsprotokoll med alle fagforeninger. Rammen for årets lokale oppgjør var mellom 3,35 prosent og 3,5 prosent. I HTA kapittel 3.4.3 (avdelingsledere) fortsatte fokuset fra 2021 med å harmonisere lønnsnivået mellom avdelingslederne. I HTA kapittel 4 (med blant annet fagarbeidere, konsulenter, saksbehandlere, lærere og sykepleiere) ble hele dette oppgjøret forhandlet av de sentrale parter.

Lærlinger

Sandnes kommune bidrar gjennom lærlingordningen til at kommunens innbyggere får sluttført sin utdannelse. Lærlingordningen sikrer at vi får tilført ny kunnskap samtidig som eksisterende kompetanse blir videreført i fagene. Fagopplæring hadde 86 lærlinger per 31. desember 2022. Måltallet er 160 lærlinger. Det er iverksatt flere tiltak for å øke antall læringer, se osak 5/22 om lærlingeordningen. I handlings- og økonomiplan for 2023-2026 er det vedtatt å øke med en ny stilling knyttet til fagopplæring.

HMS

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en viktig del i styring av virksomheten og arbeidet med internkontroll i kommunen. Kommunen skal være en trygg og sikker arbeidsplass for alle medarbeidere. Sandnes kommune jobber kunnskapsbasert, framtidsrettet og analytisk. I 2022 har det vært jobbet med utarbeiding av ny HMS-håndbok, arbeidet skal ferdigstilles i 2023.

I Sandnes kommune er måltallet for det totale sykefraværet 6,5 prosent. Redusere sykefravær er viktig for tjenesteleveransen, for arbeidsmiljøet og den enkelte ansatte. Sandnes kommune opplevde økning i sykefraværet fra 8,9 prosent i 2021 til 9,3 prosent i 2022. Arbeidet for å få ned sykefraværet, som er høyere enn ønsket og høyere enn måltall fortsetter. Det er nedsatt en partssammensatt referansegruppe som jobber med konkrete tiltak som NAV virksomhetsorganisering, IA-bransjeprogram, arbeide forebyggende for å forhindre vold og trusler, oversikt og tilgjengelighet over digitale hjelpemidler, sikre nærvær og trivsel for lærlinger og dele positive erfaringer. Økningen i sykefraværet i 2020, 2021 og 2022 er knyttet til covid-pandemien.

Sandnes kommune registrerte 5 000 HMS-avvik (mot 3 822 i 2021), hvorav 252 var personskader, mot 246 personskader året før. Det arbeides for at ansatte skal registrere avvik og en økning i antall avvik trenger ikke nødvendigvis være negativt. Det kan være et resultat etter kurs i HMS, økte ressurser og fokus på avvikshåndtering.

Bedriftshelsetjenesten (BHT)

Samarbeidet med ekstern bedriftshelsetjeneste bygger på lovens krav til et systematisk og forebyggende HMS-arbeid, der risikofaktorene i virksomhetene og avdelingene skal være grunnlaget for utarbeiding av HMS og BHT-planer. Avtale med bedriftshelsetjeneste videreføres til 28. februar 2024. Evaluering av ordningen starter opp senest 1. mars 2023. Bedriftshelsetjenesten bidro gjennom 2022 i det forebyggende arbeidet, gjennom bestilling fra HMS.

Sist oppdatert: 28.02.2023