account_circle Min side

Sandnes havn KF

Foretakets formål

Sandnes havn KF har som formål å

    • drive havnen med tilhørende bygg og eiendommer på en forretningsmessig måte
    • sørge for at havnen til enhver tid er en effektiv havn som tilfredsstiller brukernes behov
    • legge til rette for rimelig og sikker sjøtransport, regulert av havne- og farvannsloven

Økonomisk resultat

Driftsregnskapet for foretaket avlegges med et positivt netto driftsresultat i 2022 på kr 9,7 millioner mot kr 5,2 millioner i 2021. Sandnes Havn KF har i 2022 foretatt investeringer for kr 7,2 millioner.

Driftsregnskap (tall i tusen) 2021 2022
Driftsinntekter -17946 -21330
Driftsutgifter 19567 24620
Brutto driftsresultat 1621 3290
Eksterne finanstransaksjoner -291 -1911
Motpost avskrivninger -6495 -11047
Netto driftsresultat -5164  -9668
Interne finanstransaksjoner 5164 9668
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (+/-) 0 0

Havneforetakets heleide Sandnes Havneterminal AS, hadde i 2022 en omsetning på kr 25,8 millioner, tilsvarende omsetning i 2021 var kr 19,4 millioner. Foreløpig urevidert resultatregnskap viser et overskudd på kr 1,3 millioner. Foretaket hadde et underskudd på kr 0,9 millioner i 2021.    

Aktivitet

Total godsmengde over de offentlige havneanleggene var i 2022 på 156 362 tonn mot 180 756 tonn i 2021. Til tross for pandemien har det vært god aktivitet, men det er betydelig spenning knyttet til utviklingen i 2023. For mer utførlig informasjon henvises til foretakets årsmelding for 2022.

Administrasjon og styre

Sandnes Havn KF

I Sandnes Havn KF er det to fast ansatte, begge er menn.

Sykefraværet i havneforetaket var på 0 prosent i 2022, det samme som i 2021.

Foretaksstyret har 7 medlemmer og består av tre kvinner og fire menn. 

Sandnes Havneterminal AS

Sandnes Havneterminal AS har 11 fast ansatte.

Sykefraværet i 2022 var på 2,3 prosent mot 11,4 prosent i 2021. Fraværet skyldes i hovedsak ikke-jobbrelaterte forhold.

Styret har fire medlemmer og består av tre menn og en kvinne.

Sist oppdatert: 28.02.2023