map Kart account_circle Min side

Driftsutgiftene

Sandnes kommunes driftsutgifter (eksklusive avskrivninger) består av:

Sammenlignet med budsjett er det brutto merutgifter på kr 529,6 millioner. I likhet med driftsinntektene er det også på driftsutgiftene enkelte større avvik.

Driftsutgifter Regnskap 2021 Regnskap 2022 Budsjett 2022 Avvik budsjett Prosentvis avvik  
Lønnsutgifter 3291960 3480378 3334259 146120 4,4 %
Lønnsutgiftene ble kr 89,2 millioner høyere enn budsjettert. Merutgiften er knyttet til vikar og ekstrahjelp.
Sosiale utgifter 795983 831692 863194 -31502 -3,6 %
Sosiale utgifter ble kr 33,2 millioner lavere enn budsjettert.      
Kjøp av varer og tjenester 1666834 1856609 1693224 163385 9,6 %
I 2021 ble det kjøpt varer og tjeneste for om lag kr 150,2 millioner mer enn budsjettert.   
Overføringer og tilskudd til andre 406222 458000 330059 127940 38,8 %
Merforbruket på om lag kr 112,4 millioner skyldes i hovedsak mva utgifter med tilsvarende motpost i overføringer og tilskudd fra andre.
Avskrivninger 336014 393639 270000 123639 45,8 %
Avskrivninger for 2021 er kr 79 millioner høyere enn budsjettert.      
Sum driftsutgifter 6497013 7020318 6490736 529582 8,2 %

Sist oppdatert: 20.03.2023