map Kart account_circle Min side

Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Sandnes kommunes finansreglement gir rammer for hvordan likviditetsbeholdningen skal forvaltes. Tabellen under viser utviklingen i kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet for driftsformål fra utgangen av 2019 til utgangen av 2022. Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål er plassert i bankinnskudd.

(i hele 1000 kr)

Likviditet beløp og prosent

 Årstall 2019 2020 2021 2022
Innskudd hos hovedbankforbindelse 1 691000 60% 696570 62% 1576134 99% 1407310 99%
Innskudd i andre banker 468000 40% 435153 38% 14673 1% 18319 1%
Andelskapital i pengemarkedsfond  0  0%   0  0%  0  0%  0  0%
Direkte eie av verdipapirer  0 0%  0  0%  0  0%  0  0%
Samlet kortsiktig likviditet 1159000 100% 1131722 100% 1590807 100% 1425629 100%
Kommunens gjennomsnittlige avkastning 1,63 % 1,27 % 1,05 % 2,65 %
Avkastning benchmark (3 mnd. nibor) 1,07 % 0,70 % 0,47 % 2,07 %
Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort til minimum «investment grade» eller tilsvarende OK OK OK OK
Bekreftelse på enkelteksponering ≤ 2 % av forvaltningskapital OK OK OK OK
Bekreftelse på fondseksponering ≤ 10 % av forvaltningskapital Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt
Bekreftelse på enkeltpapir ≤ 12 måneders løpetid OK OK OK

OK

Største tidsinnskudd 2 197000 206000 0 0
Største enkeltplassering 3 197000 206000 0

[1] Eksklusiv skattetrekkskonto
[2] Konto med 31-dagers varslingsfrist for uttak
[3] Utenom hovedbankavtale med DnB
[4]Tallene i rapporten er bykassetall, eksklusiv de kommunale foretakene.

Likviditeten per 31. desember i årene 2019 - 2022 er gitt ved regnskapstall ved årsslutt, i form av balansetall. Det vil si et øyeblikksbilde av kommunens kasse og bank per 31. desember. Kommunen[4] har god likviditet og den er noe lavere enn ved utgangen av 2021.

I tillegg til den kortsiktige likviditeten på kr 1,4 milliarder har kommunen kr 150 millioner innestående på skattetrekkskonto per 31. desember 2022. Gjennomsnittlig avkastning på kommunens samlede kortsiktige likviditet var 2,65 prosent i 2022.

Figuren under viser kommunens likviditetsbudsjett for 2023. Gjennomsnittlig budsjettert likviditet er på kr 919 millioner. Bakgrunnen for at likviditeten er synkende utover året, for så å øke igjen er at låneopptaket er lagt til slutten av året. Dette korrigeres etter hvert som lånene tas opp.

Budsjettert likviditet 2023.PNG

Sist oppdatert: 27.03.2023