account_circle Min side

Stresstest

Et uttrykk for den faktiske risikoen i Sandnes kommune sin portefølje er den verdiendring som framkommer ved gjennomføring av en stresstest. Stresstesten er et verktøy for å måle tapspotensialet i porteføljen dersom gitte hendelser inntreffer. Stresstesten viser kommunens potensielle tap ved endring i følgende parametere:

  • Renteøkning på 2 prosentpoeng
  • 40 prosentpoeng verdinedgang i fond som investerer i utenlandske aksjer
  • 50 prosentpoeng verdinedgang i fond som investerer i norske aksjer
  • 20 prosentpoeng endring i valutakurs
Aktiva Balanse % Balanse Endrings-parameter Durasjon Beregnet tap
Gjeld med p.t./flytende rente 59 % 4329248 2 %   -86585
Gjeld med fast rente  41 % 3020804      
Samlet bruttogjeld 100 % 7350052     -86585
Startlån - videre utlån   1766593 2 %   35332
Rentekompensasjon   166000 2 %   3320
Ansvarlig lån til lyse   312496 2 %   6250
Ansvarlig lån i Tomteselskapet   82337 2 %   1647
Lån som betjenes av Brann IKS   242600 2 %   4852
Lån knyttet til VAR   956205 2 %   19124
Bankinnskudd   1575695 2 %   31514
Sum utlån og bankinnskudd mm.   5101927 2 %   102039
Norske obligasjoner 16 % 47124 2 % 3,0 -2827
Globale obligasjoner 25 % 75080 2 % 7,0 -10511
Norske aksjer 10 % 29420 -50 %   -14710
Globale aksjer 49 % 147281 -40 %   -58912
NOK stiger 20% - 73641 -20 %   -14728
DNB Handelskonto 0 % 67 2 %   1
Langsiktige finansielle aktiva 100 % 298972     -101688
Samlede finansielle aktiva   5400899      
Mulig tap vil utgjøre:   -86234      

Stresstesen tar for seg et scenario, i form av at renten stiger samtidig som aksjekursene faller og kronen styrker seg. Effekten av en renteøkning på 2 prosentpoeng vil utgjøre et tap på kr 86,6 millioner for kommunens gjeld med flytende rente. En renteøkning på 2 prosentpoeng vil derimot føre til økte inntekter på utlån og bankinnskudd med kr 102 millioner. Netto effekt av en renteøkning på 2 prosentpoeng vil dermed være en økt inntekt på kr 15,5 millioner. Dersom scenariet inntreffer vil resultatet på de langsiktige finansielle aktivaene være et tap på kr 101,7 millioner. Når hele porteføljen ses under ett gir scenarioet et urealisert tap på kr 86,2 millioner.

Kommunen har bygget opp et kursreguleringsfond for å redusere risiko knyttet til svingninger i den langsiktige porteføljen. Den langsiktige porteføljen hadde et urealisert tap på kr 48 millioner i 2022. I henhold til finansreglementet kapittel 6.4 skal urealiserte tap belastes fondet. Fondet er på kr 110 millioner etter at urealisert tap for 2022 er belastet fondet. 

Sist oppdatert: 28.02.2023