map Kart account_circle Min side

Driftsinntektene

Sandnes kommunes driftsinntekter består av:

Sammenlignet med budsjett er det brutto merinntekter på kr 496,8 millioner (7,3 prosent) i 2022.

Det er til dels store avvik mellom regnskap og budsjett innenfor de enkelte inntektsartene. Merinntekter har i hovedsak motpost på utgiftssiden og avviket framkommer da det ikke er foretatt tilsvarende balanserte budsjettendringer. I dette avsnittet vil kun hovedavvikene bli kommentert. Virksomhetene styrer etter netto driftsrammer og kan i hovedsak omdisponere midler etter behov. I avsnittene om tjenesteområdene kommenteres avvik i forhold til netto budsjettrammer.

Driftsinntekter         Regnskap 2021 Regnskap 2022 Budsjett 2022 Avvik budsjett Prosentvis avvik  
Rammetilskudd 2063930 2058398 2056389 -2009 0,1 %
 Rammetilskuddet er kr 2 millioner høyere enn budsjettert i 2022.
Inntekts- og formuesskatt 2833669 3172228 3169000 -3228 0,1 %
 Inntekts- og formuesskatt for 2022 er kr 3,2 millioner høyere enn budsjettert. 
Eiendomsskatt 59641 52300 52000 -300 0,6 %
Inntekten fra eiendomsskatt ble om lag kr 0,3 millioner høyere i 2022 enn budsjettert.
Andre skatteinntekter 31375 31801 30300 -1501 5,0 %
Andre skatteinntekter er naturressursskatt og konsesjonsavgift.  
Andre overføringer og tilskudd fra staten 110836 166844 149162 -17682 11,9 %
 Andre statlige overføringer hadde et avvik på kr 17,7 millioner. Integreringstilskuddet ble om lag kr 15 millioner høyere enn budsjettert.
Overføringer og tilskudd fra andre 758458 758571 355442 -403129 113,4 %
 Overføring og tilskudd fra andre inneholder blant annet momskompensasjon drift og refusjoner vedrørende sykdom og svangerskap.
Brukerbetalinger 222517 226617 202955 -23662 11,7 %
 Brukerbetalinger er i hovedsak egenbetaling for barnehage, sfo og sykehjemsopphold.
Salgs- og leieinntekter 657049 855962 810649 -45313 5,6 %
 Salgs- og leieinntekter endte med merinntekter sammenlignet med budsjett på om lag kr 45,3 millioner. Størstedelen av inntektene i denne posten er kommunale avgifter, husleieinntekter og kraftinntekter. 
Sum driftsinntekter 6179978 7322723 6825897 -496826 7,3 %

 

Sist oppdatert: 27.03.2023