map Kart account_circle Min side

Tjenesteområdene

Tabellen under viser oppsummering av det økonomiske resultatet etter bruk og avsetninger til disposisjonsfond. Samlet merforbruk for tjenesteområdene samt stab, støtte- og fellesutgifter er på kr 28,8 millioner.

TJENESTEOMRÅDENE Regnskap 2021 Regnskap 2022 Budsjett 2022 Avvik budsjett Prosentvis avvik  
Oppvekst 2314105 2257571 2231262 26309 1,2 %
Helse og velferd 1803001 1775179 1766201 8978 0,5 %
Byutvikling og teknisk 184744 172299 178822 -6523 -3,6 %
Kultur og næring 173801 144387 144387 - 0,0 %
Delsum tjenestene 4475650 4349436 4320673 28763 0,7 %
Kommunedirektør og fellesutgifter 57616 628049 628049 - 0,0 %
Organisasjon 121883 131434 131434 0 0,0 %
Økonomi 48897 44821 44821 - 0,0 %
Delsum stab, støtte- og fellesutgifter 228395 804304 804304 0 0,0 %
Sum 4704045 5153740 5124977 28763 0,6 %

Enkelte virksomheter har brukt egne disposisjonsfond fra tidligere års avsetninger til å dekke eller redusere merforbruk. Dette utgjør om lag kr 29 millioner i 2022 mot kr 12,9 millioner i 2021.

Kommunens økonomireglement forutsetter at virksomhetene kan få med seg mindreforbruk inntil 2,5 prosent av netto budsjettramme til egne disposisjonsfond så fremt kommunen samlet sett går med overskudd. Målet med ordningen er å fremme god økonomistyring. Resterende mindreforbruk blir avsatt på kommunens generelle disposisjonsfond. Totalt er det foretatt avsetninger på kr 34 millioner til virksomhetenes egne disposisjonsfond. Det er avsatt kr 110 millioner til kommunens generelle disposisjonsfond som følge av mindreforbruk i virksomhetene. I tillegg ble det avsatt kr 27 millioner for å gjøre opp regnskap 2022.

Virksomheter som har regnskapsmessig merforbruk etter eventuell bruk av fond, må regne med inndragning i etterfølgende årsbudsjett (2023), tilsvarende merforbruket i foregående regnskapsår (2022). Ved spesielle forhold kan kommunestyret gjøre unntak fra dette.

Oppvekst 

Oppvekst har et samlet merforbruk på kr 26,3 millioner etter avsetning og bruk av fond. Det er hovedsakelig ordinær grunnskoleopplæring som har merforbruk. Det er foretatt avsetninger til kommunens generelle disposisjonsfond på kr 11,6 millioner, og egne fond på kr 18,1 millioner, og bruk av egne disposisjonsfond på kr 0,9 millioner i forbindelse med årsavslutningen. 33 virksomheter gikk med mindreforbruk før fondsbruk, på til sammen kr 31,5 millioner. 21 virksomheter gikk med merforbruk før fondsbruk, tilsvarende kr 28,9 millioner.

OPPVEKST Regnskap 2021 Regnskap 2022 Budsjett 2022 Avvik budsjett Prosentvis avvik
Oppvekst felles 372023 454356 452840 1516 0,3 %
Fellesområdet har et merforbruk på kr 1,5 millioner. Merforbruket skyldes i hovedsak innsparinger som kun er delvis løst.
Ordinær grunnskoleopplæring 1239067 1145575 1122163 23412 2,1 %
Voksenopplæring er i balanse ved årsslutt etter avsetning til eget disposisjonsfond på kr 0,6 millioner. Ordinær grunnskoleopplæring har et merforbruk på kr 25,1 millioner etter avsetning til egne disposisjonsfond på kr 7,8 millioner og bruk av egne disposisjonsfond på kr 0,8 millioner. Merforbruket skyldes i hovedsak spesialundervisning for enkelte elever som har spesielle utfordringer og innføringsklasser. SFO har et samlet mindreforbruk på kr 1,7 millioner.
Barnehager 482316  391612  390230 1381 0,4 %
Barnehagene og barnehagesjef går i balanse etter bruk og avsetning til disposisjonsfond, hvorav kr 4,3 millioner er avsatt til barnehagenes egne fond, og kr 2,7 mill er avsatt til kommunens generelle disposisjonsfond. Mindreforbruket før avsetninger til fond skyldes hovedsakelig manglende bruk av vikarer ved permisjoner og sykefravær, samt ved fravær av styrere. Det er kun to barnehagevirksomheter som har merforbruk. Styrket barnehage har et merforbruk på i underkant av kr 1,4 millioner. Merforbruket er lønnsrelatert, og skyldes flere årsverk brukt enn budsjettert.
PPT, BFE og helsestasjonstjenester  220699  266028  266028  -  0,0 %
Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) går i balanse etter avsetning til eget disposisjonsfond på kr 1 million. Mindreforbruket før avsetning skyldes at enheten fikk tilført budsjettmidler for to nye årsverk som ikke ble besatt før mot slutten av året.
Barne- og familieenheten (BFE) går i balanse etter avsetning til eget disposisjonsfond på kr 3,6 millioner. Mindreforbruket før avsetning skyldes blant annet NFP (Familie for første gang). Sandnes kommune fikk mer i tilskuddsmidler til drift av NFP i 2022 enn faktiske utgifter dette året. Restmidlene må overføres til drift av tiltaket neste år, og kommunen får derfor disse midlene fratrukket på tilskuddsmidlene for 2023.
Helsestasjonstjenester går i balanse etter avsetning til eget disposisjonsfond på kr 0,7 millioner.
Sum 2314105 2257571 2231262 26309 1,2 %

Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år til grunnskolesektoren har økt fra kr 111 990 i 2021 til 120 445 i 2022, og ligger under gjennomsnittet til ASSS-kommunene som er på kr 123 742 per innbygger. Landsgjennomsnittet er på kr 135 713. 

NETTO DRIFTSUTGIFTER PER INNBYGGER 6-15 ÅR TIL GRUNNSKOLESEKTOREN

 

Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager per barn i kommunale barnehager i Sandnes har økt fra kr 235 384 i 2020 til kr 246 673 i 2021. Økningen skyldes i hovedsak oppjustert deflator. Gjennomsnittet for ASSS-kommunene, uten Oslo, er på kr 265 301.

KORRIGERTE BRUTTO DRIFTSUTGIFTER I KR PER BARN I KOMMUNAL BARNEHAGE

 

Netto driftsutgifter per barn i barnevernet har økt fra kr 109 218 i 2021 til kr 167 902 i 2022. Sammenlignet med ASSS-kommunene har Sandnes lavest kostnad per barn, og ligger langt under ASSS snittet på kr 209 698.

NETTO DRIFTSUTGIFTER PER BARN I BARNEVERNET

 

Helse og velferd

Helse og velferd har et samlet merforbruk på kr 9,0 millioner etter avsetninger og bruk av fond. Det er Helse og velferd felles og samordningstjenester og NAV som har merforbruk. Det er foretatt avsetninger til kommunens generelle disposisjonsfond på kr 3,0 millioner og egne disposisjonsfond på kr 1,9 millioner, og bruk av egne disposisjonsfond på kr 15,5 millioner i forbindelse med årsavslutningen. Tre virksomheter gikk med mindreforbruk før fondsbruk, på til sammen kr 4,9 millioner. Tolv virksomheter gikk med merforbruk før fondsbruk, tilsvarende kr 24,4 millioner.

Helse og velferd Regnskap 2021 Regnskap 2022 Budsjett 2022 Avvik budsjett Prosentvis avvik  
Enhet for funksjonshemmede 391128 398875 398875 -  0,0 %
Enhet for funksjonshemmede går i balanse etter bruk av eget disposisjonsfond på kr 3,4 millioner. Merforbruket før bruk av fond skyldes hovedsakelig Skaret avlastningssenter som i 2022 måtte opprette flere barneboliger, og fikk flere vedtak utover vedtatt budsjettramme.
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 250999 254417 254417  - 0,0 %
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering går i balanse etter bruk av eget disposisjonsfond på kr 1,2 millioner. Merforbruket før bruk av fond skyldes Sandnes helsesenter, som har utfordringer med tidlig utskrivning fra sykehuset, krevende pasienter og hyppig utskiftning av pasienter.
H&V felles og samordningstjenester 101388 74454 72786 1669 2,3 %

Helse og velferd felles og samordningstjenester har et samlet merforbruk på kr 1,7 millioner. Samordningsenheten ble i 2. perioderapport tilført kr 10 millioner til kjøp av tjenester fra private, men gikk alikevel med merforbruk på kr 0,4 millioner ved årets slutt. Dette skyldes stor vekst i antall brukere.
Merforbruket til Helse og velferd felles på kr 1,3 millioner skyldes blant annet at det er betalt kr 1,2 millioner mer enn budsjettert for utskrivningsklare pasienter.

Helse- og rehabiliteringstjenester 341715  329855  329855 - 0,0 %

Helse- og rehabiliteringstjenester går i balanse etter bruk av egne disposisjonsfond. Fysio- og ergoterapitjenester og Mestringsenheten går i balanse etter bruk av eget disposisjonsfond på henholdsvis kr 0,1 million og kr 0,2 millioner. Legevakt og Legetjenester går i balanse etter bruk av eget disposisjonsfond på henholdsvis kr 1,7 millioner og kr 3,7 millioner. I 2022 har det vært store rekrutteringsutfordringer i forbindelse med fastlegekrisen. Grunnet lovpålagte tjenester har kostbare vikartjenester blitt benyttet. Fastlegekrisen rammer ikke bare Legetjenester, men gir også ringvirkninger til andre virksomheter som Legevakten.

Sosiale tjenester 256338 255790 248481  7309 2,9 %

Sosiale tjenester har et merforbruk på kr 7,3 millioner. Merforbruket er i sin helhet knyttet til virksomheten NAV, og skyldes økt antall deltakere på kvalifiseringsprogrammet, samt utgifter til livsopphold og boutgifter. Boligtjenesten går i balanse etter avsetning til eget disposisjonsfond på kr 0,7 millioner. Etter avsetning til egne disposisjonsfond på kr 0,1 million og 1,1 million, har AKS og Flyktningenheten et mindreforbruk på henholdsvis kr 0,2 millioner og 2,8 millioner. Mindreforbrukene er overført kommunens generelle disposisjonsfond. Mindreforbruket til Flyktningenheten skyldes høyere tilskudd for bosetting av enslige mindreårige flyktninger enn budsjettert, som følge av krigen i Ukraina.

Sykehjemstjenester 461432 461787 461787 0 0,0 %

Sykehjemstjenester går i balanse etter bruk av egne disposisjonsfond. Sandnes matservice går i balanse etter bruk av eget disposisjonsfond på kr 1 million. Sykehjem vest og øst går i balanse etter bruk av eget disposisjonsfond på kr 4,1 millioner. Sykehjemmene rapporterer om at det er vanskelig å styre i tråd med vedtatt budsjettramme, grunnet stadig økende behov hos pasientene og rekrutteringsutfordringer etter fagpersonell.

Sum 1803001 1775179 1766201 8978 0,5 %

Sandnes brukte i 2022 kr 25 449 i utgifter til helse og omsorg per innbygger. Dette er en økning på kr 1 1721 i forhold til 2021. Sandnes ligger under ASSS-gjennomsnittet som er på kr 29 973 per innbygger. (Inkludert i helse og omsorg er følgende KOSTRA-funksjoner: 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, 233 Annet forebyggende helsearbeid, 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser, 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering, 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon, 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, 255 Medfinansiering av somatiske tjenester (2012-2015), 256 Akutthjelp helse- og omsorgtjenester, 261 Institusjonslokaler.)

UTGIFTER TIL KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER PER INNBYGGER

 

Bidrag til livsopphold har fra 2021 til 2022 økt med kr 13,9 millioner, og bidrag til boutgifter har økt med kr 14,3 millioner. Dette tilsvarer en økning i utgifter til økonomisk sosialhjelp på 23,9 prosent fra 2021 til 2022. Dette skyldes i stor grad ukrainske flyktninger, samt en økning i utgifter til midlertidig bolig.

ØKONOMISK SOSIALHJELP 2018-2022, MILLIONER KRONER

Øvrige områder

Øvrige områder har et samlet mindreforbruk på kr 6,5 millioner etter avsetninger og bruk av fond. Mindreforbruket gjelder Byutvikling og teknisk. De resterende områdene går i balanse.

ØVRIGE OMRÅDER Regnskap 2021 Regnskap 2022 Budsjett 2022 Avvik budsjett Prosentvis avvik  
Kultur og næring 173801 144387 144387 - 0,0 %
Kultur og næring er i balanse etter avsetning til fond. Det er avsatt kr 1,2 millioner til egne disposisjonsfond og kr 2,9 millioner til kommune felles sitt disposisjonsfond. Mindreforbruket før avsetninger til fond på kr 3,8 millioner skyldes lavere lønnsutgifter enn budsjettert grunnet vakante stillinger, turnover og sykefravær, samt lavere utgifter til arrangement grunnet covid restriksjoner i begynnelsen av året.
Byutvikling og teknisk 184744 172299 178822 -6523 -3,6 %

Byutvikling og teknisk har et samlet mindreforbruk etter avsetning til fond på kr 6,5 millioner. Samlet avsetning til fond er kr 14,7 millioner hvorav kr 3,6 millioner ble satt av til egne fond.
Bydrift er i balanse etter avsetning til fond. Mindreforbruket før avsetning til fond var på kr 5,2 millioner og skyldes hovedsaklig høyere inntekter enn budsjettert, kombinert med lite reparasjoner på utstyr.
Byutvikling og teknisk felles går med et merforbruk på kr 0,9 millioner som følger av et uløst innsparingskrav.
Park, idrett og vei er i balanse etter avsetning til fond. Mindreforbruket før avsetning til fond var på kr 6,5 millioner og skyldes hovedsaklig lavere energikostnader enn budsjettert.
Selvkostområdene Geodata, Vann, avløp og renovasjon, og Samfunn, plan og bygg viser et samlet mindreforbruk på kr 7,4 millioner. Dette skyldes en teknisk budsjetteringsføring på selvkostområdene. Midlene blir ikke avsatt på fond på områdene, men tilbakeført til kommunen sentralt. Skattefinansierte deler av disse virksomhetene går i balanse.

Selvkostområdene:
Vann har et overskudd på kr 6,4 millioner som i sin helhet blir avsatt på selvkostfond. Selvkostfondet på vann har nå en saldo på kr 19,1 millioner.
Avløp har et underskudd på kr 11,2 millioner som i sin helhet blir dekket av selvkostfond. Selvkostfondet på avløp har nå en saldo på kr 23,8 millioner.
Renovasjon har et overskudd på kr 1,6 millioner. Overskuddet blir brukt til å dekke fremførbart underskudd fra tidligere år på kr 17 170, resterende avsettes til fond.
Slamtømming har et underskudd på kr 0,7 millioner. Underskuddet dekkes av selvkostfond, og saldo ved utgangen av året er kr 0,1 million.
Feiing har et underskudd på kr 1,2 millioner. Feiing har ved årets slutt et fremførbart underskudd på kr 2,9 millioner.
Oppmåling hadde et overskudd på kr 0,3 millioner som i sin helhet er avsatt på selvkostfond. Saldo på fondet er nå kr 0,5 millioner.
Detaljregulering har underskudd på kr 1,1 million. Da det ikke er fond på området må kommunen i henhold til "Forskrift for beregning av selvkost" subsidiere dette merforbruket. Forskriften presiserer at kommunen ikke har anledning til å fremføre eventuelle underskudd for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjoneringsloven eller matrikkelloven. Underskudd må dermed subsidieres over kommunekassens frie midler.
Bygge- og delesaksbehandling har et overskudd på kr 0,6 millioner. Midlene avsettes til selvkostfond. Eierseksjonering har et overskudd på kr 75 000. Midlene avsettes til selvkostfond.

Organisasjon 121883 131434 131434 - 0,0 %
Organisasjon er i balanse etter avsetninger til fond. Det er avsatt kr 1,8 millioner til egne disposisjonsfond samt kr 13,3 millioner til kommunens generelle disposisjonsfond. Mindreforbruket før avsetninger til fond var på kr 15 millioner, og skyldes blant annet ny IT-plattform, tiltak O4 fra handlings- og økonomiplan 2022-2025 som har ett mindreforbruk på kr 3 millioner. Utgifter knyttet til modernisering av IT-plattform vil komme i 2023, og Digitalisering og IT vil i årsrapporten søke mindreforbruket overført til budsjettår 2023. Digitalisering og IT har og, som flere avdelinger i Organisasjon, hatt vakante stillinger i 2022. Dokumentsenteret sitt mindreforbruk er blant annet knyttet til forsinkelser i innføring av nytt saksbehandlersystem. På Organisasjon felles skyldes mindreforbruket både restriktiv bruk av konsulenttjenester og reisevirksomhet, samt at overordnet beredskapsvakt ikke har hatt helårsvirkning da det ble innført høsten 2022.
Økonomi 48897 44821  44821  -  0,0 %
Økonomi er i balanse etter avsetninger til fond. Det er avsatt kr 0,3 millioner til egne fond og kr 2,8 millioner til kommunens generelle disposisjonsfond. Mindreforbruk før avsetninger til fond var på kr 3,1 millioner og skyldes hovedsakelig vakanser grunnet turnover, barselpermisjoner og langtidssykefravær uten vikarer. Prognosen per 2. perioderapport var et mindreforbruk på kr 2 millioner, resultatet ble noe høyere grunnet økt turnover i ulike avdelinger ut over høsten.
Eiendom -190832 286583  286583 - 0,0 %
Eiendom går i balanse etter bruk av fond på kr 12,8 millioner. Merforbruket skyldes i hovedsak høyere kostnader til innleide bygg. Energiområdet blir håndtert separat, og mer- eller mindreforbruk blir ført direkte mot et energifond ved slutten av året. I 2022 var det et merforbruk på energi på kr 18,3 millioner som ble dekket av energifondet. Balansen etter bruk av energifondet er kr 0,1 million.
Kommunens fellesutgifter inkludert energi 203934 298069 298069 - 0,0 %
Kommune felles er i balanse etter avsetninger til fond. Det er avsatt kr 7,4 millioner til eget fond og kr 62 millioner til kommunens generelle disposisjonsfond. Mindreforbruket før avsetninger til fond var på kr 69,5 millioner. Lønns- og pensjonsreserven har et samlet mindreforbruk på kr 58,6 millioner. Dette skyldes blant annet at Utdanningsforbundet, Norsk lektorlag og Skolenes landsforbund ikke godkjente ny hovedtariffavtale og gikk i brudd. Resultatet i Rikslønnsnemnda medførte at det for 2022 ble avsatt lønnsmidler for oppgjøret med virkningsdato fra 1. oktober, mot budsjettert virkningsdato fra 1. mai. Det er i tillegg avvik fra budsjettet på pensjon etter mottatte aktuarberegninger fra de ulike pensjonsleverandørene. Øvrig mindreforbruk på omlag kr 11 millioner knytter seg til tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning og IKS brann, refusjonsinntekter fra regionalt samarbeid samt mindre utgiftsførte tap på krav. Avvik på kalkulatoriske indirekte utgifter er gjort opp med et avvik på kr 3,5 millioner i 2022.
Politisk virksomhet 23867 23558 23558 - 0,0 %
Politisk virksomhet er i balanse etter avsetninger til fond. Det er avsatt kr 1,3 millioner til kommunens generelle disposisjonsfond. Mindreforbruket før avsetning til fond var blant ennet grunnet et mindreforbruk på om lag kr 0,4 millioner på møtegodtgjørelser. Det er også et mindreforbruk på i underkant av kr 0,6 millioner på Formannskapets reserverte tilleggsbevilgning. Det var i 2022 en reduksjon i antall søknader, blant annet fordi begynnelsen av året var preget av pandemi med nedstengning og redusert aktivitet. Videre kom det inn søknader som ble avslått da de ikke var i henhold til retningslinjene.
Kommunedirektørens stab 20647 19840 19840 - 0,0 %
Kommunedirektørens stab er i balanse etter avsetninger til fond. Mindreforbruket før avsetning til kommunens generelle disposisjonsfond var på kr 1,2 millioner. Kommuneadvokaten hadde mindreforbruk på kr 0,5 millioner på lønnsarter og konsulenttjenester. Kommunedirektøren hadde mindreforbruk blant annet grunnet restriktiv bruk av reise- og representasjonsmidler, samt kr 0,4 millioner hos kontrollutvalget som skyldes lavere antall timer forbrukt på forvaltningsrevisjon fra Rogaland Revisjon IKS.
SUM 586939 1120990 1127513 -6523 -0,6 %

 

Netto driftsutgifter til kultur per innbygger har økt fra kr 2 660 i 2021 til kr 2 908 i 2022. Gjennomsnittet for ASSS-kommunene er kr 3 074. Netto driftsutgifter til kultur omfatter aktivitetstilbud for barn og unge, bibliotek, kino, museer, kunstformidling, idrett, musikk og kulturskole, andre kulturaktiviteter og drift/vedlikehold av kultur- og idrettsbygg/-anlegg.

NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL KULTUR PER INNBYGGER

Sist oppdatert: 27.03.2023