account_circle Min side
HjemReiselivReiselivsstrategi

Reiselivsstrategi for Sandnes kommune 2019-2030

Kort fortalt:

 • Våren 2019 ble Reiselivsstrategi for nye Sandnes 2019-2030 (pdf) vedtatt.
 • Reiselivsstrategien beskriver tre strategiske veivalg innen infrastruktur, næringsutvikling og omdømmebygging og attraktivitet
 • Strategien har som hovedmål å se på muligheter som kan forsterke reiselivsarbeidet, og skape nye arbeidsplasser med spesielt fokus på natur, idrett- og kulturbaserte opplevelser.
Prinsippdokument for Nye Sandnes

Sandnes kommune og Forsand kommune blir en ny sammenslått kommune fra 1. januar 2020. Det er vedtatt et prinsippdokument for den nye kommunen. Dokumentet peker på to næringer som skal prioriteres og satses særskilt på; reiseliv og havbruk. I dokumentet står det om næringsutvikling: ”Ny kommune skal, i kraft av sitt areal, legge til rette for et allsidig næringsliv. Økt verdiskaping gjennom flere arbeidsplasser og aktiv tilrettelegging for nye næringsklynger skal ha høy prioritet i kommunens næringspolitikk. Ny kommune har behov for en næringsenhet som både kan være pådriver og tilrettelegger. Konsesjonsavgiftene (avgift fra konsesjon/kraft) som er lovbestemt, skal brukes til næringsutvikling/ infrastrukturtiltak/ turisme.” Videre står det om turisme spesielt:

”Tilrettelegging og utvikling av en mangfoldig turistnæring skal ha høy prioritet. En slik satsing, sammen med muligheten for å videreutvikle turismen knyttet til Lysefjorden, Preikestolen og Kjerag skal prioriteres som tiltak for økt verdiskapning. Ny kommune har et potensiale til å utvikle grønn turisme. Det betyr for eksempel at grønne områder gjøres tilgjengelige for allmennheten. Opplevelse og friluftsliv, folkehelse og gårdsturisme vil her være sentrale oppgaver. Ambisjonen skal være å bli blant landets mest attraktive turist- og opplevelsesmål i framtiden.”

Bærekraftig reisemål - overordnet

I tillegg er det en viktig forutsetning at Lysefjorden er klassifisert som bærekraftig reisemål. Bærekraft må ligge til grunn for og er en forutsetning for alt reiseliv i regionen. For at en i 2020 skal være i stand til å satse på en videreutvikling av en bærekraftig reiselivsnæring trengs et strategisk grunnlag. Innovasjon Norge definerer bærekraftig reiseliv med ti prinsipper etter malen til FNs tolv prinsipp. En kan ikke utelate det ene til fordel for et annet da alle skal fungere sammen i en helhet på reisemålet. De ti prinsippene for bærekraftig reiseliv som beskrevet under. 

Kommunens rolle i reiselivssatsingen

Kommunens rolle knyttet til reiselivssatsingen kan beskrives som følger:

 • Gi rammebetingelser: Gjennom politiske føringer, kommunal planlegging og
  saksbehandling være en rammesetter; gi aktørene rammer for egenutvikling.
 • Tilrettelegge infrastruktur: Tilrettelegge for reiselivsproduktet, ved å bidra til
  samferdselsløsninger, toaletter, strømkapasitet, turstier, gågater, badeplasser, parker og annet som til sammen utgjør totaltilbudet og bidrar til destinasjonens attraksjon.
 • Bidra til næringsutvikling: Stimulerer næringsutvikling, opprette og forvalte
  utviklingsfond, stimulere til engasjement og utvikling i destinasjonsselskapene og
  utviklingsselskap og der det er naturlig, være prosjektleder/prosjektledelse som generer næringsutvikling i kommunale, regionale, nasjonale og internasjonale prosjekter.
 • Være vertskap: Ansvar for turistinformasjon, informasjon, skilting og kart.
Hovedutfordringene - nå-situasjonen

• Å få til helårsturisme
• Økte adkomstmuligheter ved forbedret infrastruktur
• Bedre informasjon om adkomstmulighetene ved hjelp av nye digitale verktøy
• Å få turistene inn i Lysefjordområdet via Sandnes (Høgsfjord)
• Holde turisten lengre i regionen
• Oppskalering av en rekke småbedrifter med vekstpotensial

Mål for reiselivssatsingen i Nye Sandnes

Hensikten med strategien er å se på muligheter som kan forsterke reiselivsarbeidet og skape nye arbeidsplasser. - fra vedtaket i bystyret/kommunestyret.


Hovedmål

1. Målet er å skape flere helårs arbeidsplasser i Nye Sandnes. På bakgrunn av NHOs nullpunktsanalyse skal det fastsettes et konkret mål for antall arbeidsplasser. Dette skal vurderes opp mot den effektiviseringsgevinsten digitaliseringen vil gi.


2. Det skal etableres minst ett stort nytt tilbud innen aktivitetsbasert opplevelsesturisme innen 2021 for å øke verdiskapningen ved å holde turisten lengre i regionen. Utredning av dette kan starte umiddelbart.


3. Videreutvikling av natur, idrett- og kulturbaserte opplevelser.


4. Gjøre produktene og opplevelsene mer tilgjengelige både fysisk og digitalt.

Strategier

En strategi består av tre hovedelementer:

1. Det første er utgangspunktet, nåsituasjonen, der vi er i dag.

2. Det andre er målet, der vi ønsker å være.
3. Til slutt kommer strategien, som er de veivalg vi må ta for å komme fra der vi er til der vi ønsker oss.

Valg er den viktigste og vanskeligste delen av en strategiprosess, og en god strategi skal være tydelig slik at den er enkel å oppfatte. En strategi skal i utgangspunktet ikke inneholde konkrete handlingspunkter, men må følges opp av en handlingsplan med virkemidlene som gjenspeiler strategiens hovedpunkter. Strategivalgene vil ha konkrete følger for handlingsplanen som utarbeides etter at strategien er vedtatt.


Strategi 1 - INFRASTRUKTUR

Nye Sandnes vil jobbe aktivt for å bedre infrastruktur og øke attraktiviteten og
tilgjengeligheten til egen kommune for turistene som kommer til vår region.

Kommentar til strategien

Kommunen vil ta en aktiv rolle både som tilrettelegger og pådriver for bærekraftige
infrastrukturtiltak som forbedrer reiselivsproduktet Nye Sandnes. Dette inkluderer
også digitalisering og informasjon både for tilreisende og egne innbyggere. Det må
særlig tas hensyn til at verden er digitalisert. Den store målgruppen er de såkalte
«millennias», født rundt 1990 og utover. De har aldri vært uten nett. De søker
opplevelse og inspirasjon. Lysefjorden med alle tilbud rundt er et perfekt reisemål for
disse. Den digitale forbruker forventer sømløshet mellom kanaler, er opptatt av
tjenester og opplevelser, krever god service i alle ledd og forventer skreddersøm. Big
data gjør slik målretting mulig.


Strategi 2 - NÆRINGSUTVIKLING

Nye Sandnes skal være en JA-kommune overfor aktørene i reiselivet og med ulike
virkemidler gjøre reisemålet interessant for investorer og andre aktører.

Kommentar til strategien

Nye Sandnes vil være en kommune der ”me seie ja så sant me kan og bare nei så sant
me må…” for å hjelpe og utvikle reiselivsnæringen for å sikre lokal verdiskaping.
Reiselivsbedrifter skal bli godt tatt i mot i Nye Sandnes, gründere skal få veiledning og
kommunen vil kontinuerlig vurdere ulike program og tiltak for oppskaleringsbedrifter. Det er særlig viktig å hjelpe bedrifter med kommersialisering og til å kunne
drive hele året. Lysefjorden utvikling skal være et viktig verktøy i næringsutviklingen.


Strategi 3 - OMDØMMEBYGGING OG ATTRAKTIVITET

Nye Sandnes vil satse på bærekraftig opplevelsesbasert aktivitetsturisme og friluftsliv.
Dette må gjenspeiles i produktutvikling og profil for egen næringsutvikling.

Kommentar til strategien

Lokal kultur og natur er råvarene i den raskt voksende opplevelsesturismen.
Opplevelsesturismen benytter seg av natur og kultur som utgangspunkt for unike
opplevelser. Den inkluderer det man ser, lukter, hører og smaker - og hva man føler
som et resultat av dette. Disse kildene til opplevelse kan ikke eksporteres, men må
nytes på stedet. Samtidig må hensynet til natur og miljø sikre at man ikke bruker opp
råvarene. Potensialet for vekst og utvikling er stort, men må skje bærekraftig. I Nye
Sandnes kan turisten tilbys spesielle, unike opplevelser, som ikke kan oppleves andre
steder. Dette omfatter også arrangementer innen kultur og idrett. Arrangementer
knyttet til idrett og opplevelser har fått en posisjon og bidrar til omdømmebygging og
er med å styrke attraktiviteten. Dette gjelder særlig Blinkfestivalen, Nordsjørittet og
Lysefjorden Running.

Forsand kommune er medlem i Reisemål Ryfylke og Sandnes kommune medlem i
Region Stavanger. Region Stavanger har også ansvar for turistinformasjon i Sandnes.
Organiseringen i form av destinasjonsselskap er som annen næring i stadig utvikling.
Destinasjonsselskapene i Rogaland har i 2018 opprettet et samvirke for samkjøring og
samarbeid om markedsføringen av Rogaland. Nye Sandnes vil være medlem i begge
destinasjonsselskap, men vil jobbe aktivt for en sammenslåing til ett felles selskap for
hele Rogaland slik det foreligger planer om. Vi støtter tanker om at det nye
destinasjonsselskapet skal kan hete Region Preikestolen, på engelsk The Pulpit Rock
Region.

Faktagrunnlag, analyser, utfordringer

Reiselivsutviklingen generelt

Reiselivsnæringen et verdens raskest voksende næring, og innen 2030 er det spådd at den globale turismen vil vokse med 66% (Kilde; UNWTO-prognoser). Ferie- og fritidssegmentet har de siste årene hatt en formidabel vekst og det er de europeiske nærmarkedene som vokser mest, i tillegg til Asia. Sommersesongen har utvidet seg fra å i hovedsak gjelde pluss/minus juli, til nå å strekke seg fra påske til langt ut i oktober. Veksten har ført til flere nyetableringer i næringen med hovedvekt på opplevelsesaktører og nye konsepter. Utvikling av nye pakkeløsninger, rundturer og kommersialisering har i tillegg bidratt til en bedre spredning av turiststrømmene og økt verdiskapning.

For at Norge og Rogaland skal kunne ta sin del av reiselivsveksten, må det offentlige løse
sine primæroppgaver på en bedre og mer tidsriktig måte. Hvis ikke hemmes reiselivet som en moderne og digitalisert næring. Effektiv transport med fly, buss, ferge og tog er en offentlig primæroppgave. Det er viktig å sørge for at offentlige virkemidler er tilpasset
tjenestesektoren og reiseliv.

Fjord Norge

Dette er en analyse som ligger til grunn for Fjord Norges arbeid med ny strategi:

Ryfylke
Fra reiselivsplanen for Ryfylke: ”Samstundes er det ei utfordring at det i for liten grad har
styrka det lokale og regionale næringslivet i Ryfylke, i alle høve sett i forhold til
forventningane. Det vert såleis ei viktig strategisk utfordring at ein større del av dei mange som vitjar området, finn vegen til fleire attraksjonar og reiselivsbedrifter i Ryfylke før dei reiser frå oss. Me ynskjer folk inn– og vidare gjennom Ryfylke.

Forsand
Fra næringsplanen: Reiselivet i Forsand består for det meste av småskala
næringsvirksomheter. Det er flere som driver med utleiehytter, camping, bed/breakfast,
kafé og kioskdrift. Det er hovedsakelig Lysefjorden, Preikestolen og Kjerag som trekker
turister til kommunen, men det er også andre godt besøkte unike naturområder slik som
Røssdalen, Vindalen, Flørli, Songesand, Leite (Skrøylå) og Uburen. Hotel er det ikke i
kommunen. Områdene som er viktige i reiselivssammenheng er merket på plankart som
«kjerneområder reiseliv». Det er flere reiselivsselskap spesielt knyttet til Lysefjorden, som driver et langsiktig og godt arbeid med å utvikle turisttilbud langs og i fjorden. Reiseliv er det næringsområdet som har størst potensiale for vekst og utvikling og må stimulerast på flere områder for at Forsand kommune skal få ut potensialet som ligg i næringen. Det bør satses på få men gode tiltak som gjennomføres 100%. Videre er det viktig å følgja opp det arbeid og tiltak som Lysefjorden utvikling har planar for i og langs Lysefjorden. Spesielt prosjektet: ”Legg dei at pengar” som LU driv, vil være naturlig å følgja opp for å nå reiselivsmåla i planen. Forsand kommune er kanskje ikke den største reiselivskommunen, men er heilt klart en av de viktigste i landet med de juvelene som en finner langs Lysefjorden. Reiselivsnæringa er sammensatt og ulike tiltak trengs for å nå de enkelte mål. Hotell er et tiltak som vil kunne gi stor gevinst for at Forsand skal være en attraktiv plass å forlenge besøket. Vinteraktiviteter i Forsand kommune er et tiltak som vil kunne gi et mer stabilt aktivitetstilbud gjennom året. Disse to tiltakene vil kunne komplettere reiselivsnæringa i kommunen.

Sandnes

Sandnes kommune og handels- og reiselivsaktører har en viktig og vesentlig rolle for å
utnytte muligheten og potensialet som ligger klart. Sandnes kommune gir i dag tilskudd til destinasjonsselskapet Region Stavanger. Selskapet har ansvar for å sette Sandnes på kartet overfor ferie/fritidsgjesten samt møte- og kongressgjesten. Kommunen er også medlem i Fjordvegen/Rute 13 som har fokus på reiseliv og har aksjer i Lysefjorden Utvikling AS (LU). LU arbeider med nærings-produktutvikling i området rundet Lysefjorden. Sandnes kommune er også partner i det regionale næringsutviklingsselskapet Greater Stavanger. Det gis årlige tilskudd/bidrag til dette arbeidet. Sandnes Sentrum AS mottar årlige tilskudd fra Sandnes kommune og gis i tillegg tilskudd til konkrete prosjekter som skal fremme aktivitet i sentrum.

Det er et urealisert potensial innen reiseliv og turisme for Sandnes kommune. Dette er blant annet knyttet til utvikling av nye produkter og tjenester innen reiselivet, lokalisering av eksisterende opplevelsesbedrifter, samt etablering av hoteller særlig i tilknytning til
Lysefjorden.

Sist oppdatert: 02.12.2022