map Kart account_circle Min side
HjemÅrsrapport og årsregnskapÅrsrapport 2022Brukermedvirkning og -resultat

Brukermedvirkning og -resultat

Oppvekst 

Felles barnesyn i tråd med Barnekonvensjon skal prege alle ansattes møte med barn og unge.

Arbeidet med å videreutvikle tjenesten i tråd med brukernes behov ble videreført i 2022. I kvalitetsplan for helhetlig utdanningsløp i Sandnes kommune 2020-2024 er målet at Sandnes kommune skal jobbe for at alle barn og unge skal oppleve medskaping i praksis. De skal oppleve å være aktør i eget liv samtidig som de lærer å bli ansvarsfulle medborgere.

I 2022 har barn og unge vært aktive medskapere på flere områder.

 • Utarbeidelse av SFO plan for Sandnes kommune.
 • Arbeid med utredning av skolebygg.
 • Flere politiske saker fra oppvekst er behandla i SUK.
 • Skolesjef har samtaler med elever før utlysing av rektorstillinger.

Barnehagene

 • Barnehagenes lovverk forplikter barnehagene til å la barn ha medvirkning tilpasset alder og individuelle forutsetninger og behov.
 • Barn skal få mulighet til aktivt å delta i planlegging og vurdering av virksomheten og erfaring med å ha innflytelse.
 • Barnehagene beskriver hvert år i årsplanen hvordan de skal sørge for at barn får medvirkning på barnehagetilbudet.
 • Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.
 • Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
 • Foreldresamarbeid skal foregå både på individuelt nivå og på gruppenivå.
 • Barnehagen beskriver hvert år i årsplanen hvordan de sikrer at foreldrene har medvirkning på barnehagetilbudet.

I 2022 gjennomførte Sandnes kommune den nasjonale foreldreundersøkelsen i både kommunale og private barnehager. Tabellen viser svarene fra de kommunale barnehagene. Høyeste skår er 5 på indeksene. Tallene er hentet fra Statistikk for barnehage – analysebrett.

Indikatorer 2022 2020
Ute- og innemiljø 4,1 4,0
Barnets trivsel 4,7 4,7
Informasjon 4,3 4,2
Barnets utvikling 4,6 4,6
Tilfredshet 4,4 4,4
Svarprosent 66,9 % 73,1 %

Skole

Alle skoler gjennomfører Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse på 5.-10.trinn. Svaret på denne brukerundersøkelsen blir behandlet i samarbeidsutvalgene på skolen. I tillegg har skolene årlige foreldreundersøkelser.

Elevundersøkelsen 2022

Høyeste skår er 5 på indeksene i elevundersøkelsen. Tall i parentes er 2021 resultatene. Resultatene viser at trivselen er høy både på 7. og 10.trinn.

Indikatorer 7. trinn 10. trinn
Trivsel 4,1 (4,2) 4,1 (4,1)
Støtte fra lærer 4,4 (4,4) 4,0 (4,0)
Støtte hjemmefra 4,2 (4,2) 4,1 (4,1)
Vurdering for læring 3,7 (3,8) 3,5 (3,3)
Læringskultur 3,9 (3,9) 3,9 (3,8)
Mestring 4,0 (4,0) 3,9 (3,9)
Motivasjon 3,5 (3,6) 3,3 (3,3)
Elevdemokrati og medvirkning 3,7 (3,7) 3,4 (3,4)
Felles regler 4,3 (4,3) 4,1 (4,1)
Faglig utfordring 4,0 (4,0) 4,2 (4,2)
Utdanning og yrkesveiledning - 4,2 (4,2)

Mobbing på skolen

  Nasjonalt  7.trinn Rogaland  7.trinn Sandnes*  7.trinn Nasjonalt  10.trinn Rogaland  10.trinn Sandnes*  10.trinn
Høst 2020
Høst 2021
Høst 2022

(* tall for Sandnes er for offentlig skole)

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. Tallene viser at det er noe mer mobbing på 7. trinn enn 10. trinn. Det er en lavere andel som blir mobbet i Sandnes enn gjennomsnittet nasjonalt.

Utviklingen i tabellen er basert på besvarelsene fra elevene på 7. og 10. trinn. Dette fordi utdanningsdirektoratet legger samme utvalg til grunn for tallene som offentliggjøres på Udir – analysebrett for grunnskolen.

Foreldreundersøkelsen 

Foreldrene blir stilt spørsmål om hvordan de oppfatter læringsmiljøet til barna og hvordan samarbeidet mellom hjem og skole fungerer. Foreldreundersøkelsen er årlig. Svarprosenten er 62,1.

Indikatorer 2022 2021
Motivasjon 4,2 4,2
Støtte fra lærere 4,6 4,6
Trygt miljø 4,4 4,5
Informasjon fra skolen 4,2 4,2
Kjennskap og forventning 4,1 4,2
Læring og utvikling 4,1 4,1
Utviklingssamtalene 4,5 4,5
SFO 4,3 4,3

Skolene har elevråd, foreldreutvalg, skolemiljøutvalg og samarbeidsutvalg. Elevene deltar i alle utvalg, unntatt foreldreutvalget.

Barne- og familieenheten, skolehelsetjenesten og PPT

 • I Barne- og familieenheten (BFE) ble FIT (Feedbackinformerte tjenester) implementert i alle virksomhetens avdelinger. FIT er en systematisk måte å gi ansatte i BFE fortløpende tilbakemeldinger fra barn og foreldre. På denne måten får virksomheten tilbakemeldinger som nyttes til å tilpasse tjenestene i tråd med brukernes behov.

Helse og velferd

Helse og velferd har utarbeidet verdigrunnlag for tjenestene hvor samhandling og medbestemmelse for brukere og pårørende er grunnleggende. Pårørende- og brukerperspektivet er premisser i fag- og temaplanene som er utarbeidet og som grunnlag for utviklings og forbedringsarbeid. I tillegg til store brukerundersøkelser benyttes dialog og innspillsmuligheter ved planlegging og evalueringer av tjenester og tiltak.

 • Helse og velferd fortsetter implementering av felles verdigrunnlag for alle tjenestene. Medvirkning og mestring skal prege måten tjenesteområdet samhandler og yter tjenestene på.
 • Spørsmålet «Hva er viktig for deg?» skal stilles til brukere av tjenestene og inngår i kartlegginger og sjekklister.
 • Mestringsenheten bruker FIT som tilbakemeldingsverktøy. FIT gir kvalitetssikret tilbakemelding for å sikre recovery-orienterte og nyttige tjenester.
 • I 2022 ble den nasjonale pårørendeundersøkelsen Ivaretatt? gjennomført for første gang. Sandnes har inngått avtale om å profilere undersøkelsen og hente ut lokale rapporter. I 2022 var det få respondenter, men de som svarte gav gode tilbakemeldinger på hvordan de ble møtt i tjenestene og viste forbedringsmuligheter blant annet i forhold til fokus på søsken som pårørende. Undersøkelsen gjentas i 2023.
 • Det ble gjennomført brukerundersøkelse i EFF i 2022. Svarprosenten var 30 prosent. Funnene i undersøkelsen viser at pårørende/ brukerrepresentantene er fornøyd med tjenestene som bruker mottar. Det er høye skår på de aller fleste spørsmålene og noen spørsmål med noe lavere score knyttet til fritidsaktiviteter.
 • Flyktningenheten har i samarbeid med andre virksomheter som jobber med innvandrere og flyktninger har etablert erfaringspanel der innvandrerorganisasjoner deltar og gir innspill til forbedring av tjenestene.
 • Det er brukerråd ved alle bo- og aktivitetssentre samt at Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering (EHR) opprettet brukerråd i 2022.
 • Sandnes eldreråd, Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og Sandnes innvandrerråd behandler mange saker som skal videre i det politiske systemet, i tillegg til at rådene noen ganger involveres i prosesser ved plan- og tjenesteutvikling. Dette har i 2022 blant annet vært invitasjon til deltakelse i innspillseminar for Plan for psykisk helsearbeid.

Kultur og næring

Kommunen har etter plan- og bygningsloven, og FNs barnekonvensjon plikt til å legge til rette for medvirkning. Folkehelse er et bærende element i kommunens arbeid, og godt medborgerskap en hjørnestein for å oppnå et helsefremmende samfunn. Sandnes kommune har et særlig ansvar for å sikre medvirkning fra barn og unge og det tverrfaglige nettverket for medskaping (Hva er planen) skal sikre utvikling og koordinering av kommunens arbeid på dette feltet.  

 • I samarbeid med LEVA Urban Design er det gjennomført bred medvirkning hvor om lag 400 personer responderte med innspill under prosessen.  Resultatet av dette arbeidet skal videreføres i 2023.
 • Barn og unges kommunestyre (BUKS) gjennomføres en gang i året med deltakelse fra alle skolene i kommunen (både private og offentlige).    
 • Sandnes unge bystyre (SUK).
 • Barnas by verksted. Medvirkningsprosess til områdeplan for Kvadrat med 6 barneskoleklasser.
 • Innovasjonscamp Gand videregående skole.

Sist oppdatert: 28.03.2023