map Kart account_circle Min side

Byutvikling og teknisk

Tjenesteområdet Byutvikling og teknisk i Sandnes kommune har ansvaret for overordnet, strategisk og langsiktig planlegging, kommunale planer, plan- og byggesaksbehandling, kart- og registerinformasjon, kommunal infrastruktur, drift av alle kommunale bygg og grøntanlegg, tilrettelegging for aktivitet og arrangement, renovasjon og myndighetsutøvelse.

Tjenesteområdet består av følgende virksomheter:     

 • Samfunn, plan og bygg     
 • Vann, avløp og renovasjon       
 • Park, idrett og vei      
 • Bydrift     
 • Geodata

 

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn

Sandnes skal skape gode og likeverdige livsvilkår for alle

By- og stedsutvikling skal prioriteres i Sandnes sentrum, langs bussveien og ved eksisterende og fremtidige togstopp. Samtidig skal gode oppvekstsvilkår sikres i alle bydeler. Det er et overordnet mål at det skal være gode boforhold for alle, og god tilgang til grønne rekreasjonsområder. Sandnes er Barnas by, og det skal ivaretas i all planlegging.

Forslag til kommuneplan ble våren 2022 lagt ut på høring. Tilleggshøring ble gjennomført høsten 2022. En rekke tema har vært prioritert og adressert i arbeidet med planen, inkludert boligutvikling, transformasjon og fortetting, alternative utviklingsretninger, gjennomføringsstrategier, næringsareal, offentlige arealbehov og massehåndtering, kartlegging av verdier i strandsonen og fastsettelse av byggegrense mot sjø. Kommuneplanen vil bli lagt frem for politisk behandling våren 2023.

Flere sentrale planer ble vedtatt i 2022. Kommunedelplan for kulturminner ble sluttbehandlet i kommunestyret i april. Reguleringsplanen for bussveien fra Kvadrat til Sandnes sentrum ble endelig godkjent våren 2022. Detaljregulering av Bussveien fra Kvadrat til Sandnes sentrum omfatter en strekning på om lag fire kilometer. Strekningen inngår i Bussveikorridor 1 mellom Sandnes sentrum og Stavanger, som er planlagt åpnet i 2026. Kommunens detaljregulering for Lundeområdet ble sluttbehandlet i høst. Planen skal legge til rette for utvidelse av Lunde Bo- og aktivitetssenter, Sørbø barneskole og Lundehaugen ungdomsskole. I planen ligger det nye og spennende byromselementer som Fellesskogen, Lundeloopen og Lundeparken. Skisseplan for park i nordre del av Storåna mot havnen ble behandlet i kommunestyret[MS1]  i juni. Parken skal bli en grønn lunge med trær, vegetasjon og plener. Elvebredden skal gjøres mer naturlig. Dette er et viktig byutviklingsgrep.

I mai 2022 ble Sandnes kommune sitt systematiske og langsiktige trafikksikkerhetsarbeid belønnet med pris og én million kroner fra Samferdselsdepartementet for årets trafikksikkerhetskommune. I departementets vurdering heter det blant annet at kommunen arbeider bredt og tverrsektorielt i sitt trafikksikkerhetsarbeid. Sandnes har særlig vektlagt trafikksikker skolevei, der alle 21 skoler i kommunen har fått etablert hjertesoner. Sandnes kommune har en trafikksikkerhetsplan som forankres politisk i kommunestyret og formannskapet.

 

Mål 2: Sandnes skal være en attraktiv kommune

Sandnes skal styrke kommunens storbykvaliteter

I året som har gått har Sandnes blitt kåret til landets mest attraktive by. Dette er en stor anerkjennelse til medarbeidere i Sandnes kommune, og ikke minst i Byutvikling og teknisk, som på ulikt vis og i mange sammenhenger gjennom mange år har bidratt til byutviklingsarbeidet, fra overordnet, langsiktig planlegging til daglig drift av byrom, gater, parker og bygninger. Juryen for Attraktiv by sa i sin begrunnelse at Ruten som byrom «kanskje er det mest vellykkede offentlige byrommet juryen i Attraktiv by har sett». Byparken Ruten er et sterkt bærekraftsprosjekt med innovative og bærekraftige tekniske løsninger. Det omfatter overvannshåndtering integrert i anlegget, gjennomgående bruk av gjenbruksmasser og reduksjon av klimaavtrykk ved bruk av biokull, og klimavennlige driftsløsninger. Parken er en park for alle, med ulike typer aktivitetsanlegg, universell utforming og tilrettelegging som møteplass for alle deler av befolkningen. Parken skårer høyt på sosial bærekraft.

I oktober ble Stangelandsåna gjennom Sandnes gravlund gjenåpnet. Området er betydelig oppgradert både med parkdrag og åpen elv, samt gode tilpasninger til gravplassen.

Giskehallen har gjenåpnet etter å ha vært stengt i to år. Den 57 år gamle hallen fremstår nå som ny. Austrått svømmehall hadde i 2022 nærmere 140 000 besøkende. Isbanen på Ruten var også en suksess i ukene før jul 2022, ikke minst i forbindelse med Vinterland og hadde 45 000 besøkende i løpet av fem uker.

Gjennom prosjektet Sandnesløftet legger Sandnes kommune til rette for kulturminner som ressurs for å styrke byidentitet og byens attraktivitet. Det pågår en rekke rehabiliteringsprosjekt i sentrum. Rehabilitering av Langgata 72 og 76 ble fullført i 2022, som gode eksempler på at byens historie igjen blir synlig. Byggene huser nå jordmortjenesten, frivilligsentralen og et legesenter.

 

Mål 3: Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

Sandnes skal møte framtidens vekst og behov

I en kåring av boligvennlighet, som er gjennomført av Norsk boligbyggelag (NBBL), kom Sandnes kommune på andreplass blant de 20 største kommunene i Norge. 

Den kommunale infrastrukturen skal ivareta dagens og fremtidige behov. Fornyelse og forsterking av infrastrukturen er helt nødvendig for den planlagte og pågående transformasjonen og utviklingen av sentrum.

Det er stor byggeaktivitet i Sandnes nå. Nærmere 30 prosjekter er under utvikling, planlegging og gjennomføring i sentrum av Sandnes, både private og kommunale prosjekter. Byggesak ga våren 2022 igangsettingstillatelse til riving av siloer i sentrum. Det høye aktivitetsnivået i sentrum med flere samtidige prosjekter medfører utfordringer for trafikkavvikling i sentrum. Det er lagt gode planer for kommunikasjon til innbyggerne, omkjøringsveier og trygg fremkommelighet for gående og syklende.

Arbeidet med omlegging av hovedavløpsledningen gjennom sentrum ble i 2022 fullført gjennom Ganddalsgaten sør til Skeiane stasjon og Haakon VIIs gate. Arbeidet med sanering av avløpsledninger i Hoveveien ble startet i 2022, og har gjennom hele året hatt fremdrift i tråd med plan. Sandnes kommune overtok i 2022 siste del av vann- og avløpsanlegg fra Hommersåk til Ims. I etterkant av brannen i sommer i IVAR sitt ettersorteringsanlegg på Forus ble innsamlingsordningen for plastavfall lagt om. Det ble i Sandnes kommune etablert 16 returpunkter for mottak av plastavfall.

Sandnes kommune skal utøve bevisst samfunnsansvar

I juni ble det offentliggjort at Sandnes kommune er en av syv utvalgte byer som får støtte av den amerikanske organisasjonen Bloomberg Philantrophies til å utvikle gode biokull-løsninger for befolkningen. Sandnes er den kommunen i Norge som er kommet lengst med biokull.  Etter modell fra Stockholm produserer biokullanlegget på Vatne miljøstasjon 100 tonn per år. Parken på Ruten er et av de største områdene som er bygd opp med biokull, og både rådhusplassen og Havneparken huser betydelige mengder.

Lørdag 29. januar gikk det et stort steinras på Haukali i Forsand. Raset tok med seg veien og broen. Den ødelagte broen ble erstattet av en midlertidig bro en uke etter at raset gikk. I desember i 2022 ble ny permanent bro tatt i bruk.

Helt mot slutten av året ble det ekstremt glatte føreforhold. Bydrift hadde på det meste 35 personer i sving. Virksomheten kjørte over 5 000 kilometer vinterdrift i desember. 

Byggesak kom i en sammenlikning blant større kommuner på første plass i saksbehandlingstid for 12-ukers saker, og på andre plass for tre-ukers saker. 

Utviklingsarbeid

Tjenesteområdet har i 2022 økt kunnskap om arbeidsmetoder, fag og samhandling ved felles fagseminarer. Det er lagt til rette for økt trivsel ved felles arrangementer som månedlige etasjemøter, fagseminarer, avdelingstreff, samt sommer- og juleavslutninger. Det er etablert eierskap til felles mål gjennom medvirkning og kommunikasjon. På utvalgte områder er det gjennomført felles kompetanseheving i deler av tjenesteområdet, inkludert parkeringsområdet og på prosjektrapportering.

Tjenesteområdet har i 2022 hatt rekrutteringsutfordringer. Arbeidsmarkedet har vært og er meget stramt. Byutvikling og teknisk konkurrerer på noen få, men svært sentrale områder, med det private næringsliv om arbeidskraft, både når det gjelder lederstillinger og fagstillinger. Innenfor forvaltningsdelen av det tekniske området er tjenesteområdet svært sårbart.

Byutvikling og teknisk har i 2022 jobbet med å styrke organisasjonskulturen og utvikle felles verdier ved bruk av verdikort. Verdigrunnlaget for Byutvikling og teknisk er basert på Sandnes kommune sine verdier; modig, romslig og sunn. Verdienes betydning for medarbeidere og ledere i det daglige arbeidet for Sandnes kommune er beskrevet i et sett med verdikort. Verdikortene er utviklet gjennom en omfattende medvirkningsprosess i tjenesteområdets avdelinger. Verdikortene og tilhørende refleksjonskort benyttes jevnlig i tjenesteområdets avdelinger.

Prosessene for behandling av reguleringsplaner og behandling av tekniske planer er justert på tvers av flere av virksomhetene. Avdeling Samfunnsutvikling har utarbeidet samfunnsdelen av kommuneplanen gjennom et omfattende samarbeid med alle kommunens tjenesteområder. Virksomhet Geodata har overtatt og justert arbeidsprosessen med byggføring fra virksomhet Samfunn, plan og bygg. Samfunn, plan og bygg tok i begynnelsen av november i bruk nytt saksbehandlingssystem for plan- og byggesaker.

Byutvikling og teknisk har i 2022 fortsatt utviklingen innenfor automatisering, digitalisering og innovasjon. Dette omfatter blant annet følgende initiativ og tiltak:

 1. Ny løsning for inspeksjon med kamera av rør under bakken (Shitanic)
 2. Ny full-elektrisk lastebil
 3. Dashbord for drift av uteanlegg
 4. GPS-basert flåtestyring
 5. Droner for inspeksjon av bygg
 6. Renhold ved bruk av nettbrett for registrering av tilstandsdokumentasjon
 7. Biokullanlegg
 8. Klima- og miljøvennlig parkanlegg
 9. Robotklippere - nå også uten bruk av avgrensningskabel
 10. Batteridrevne håndverktøy med flåtestyring
 11. Fjernstyrte maskiner
 12. Online prosjektrapportering
 13. Tilgjengeliggjøring av sammenstilte data
 14. Laserskanner og digitale foto
 15. Automatisering av oppfølging av publikumshenvendelser
 16. Optimalisering av kjøreruter for renovasjon
 17. Bestillingsordninger for avfallsposer
 18. Sanntidsovervåking av avløp, overvannssystem og bekkeinntak
 19. Sanntidsovervåking av vannforsyningen
 20. Nivåmåling ved bruk av sensorer
 21. Dashbord for fastsettelse av grunnlag for gebyrberegning innenfor vann- og avløp
 22. Tilgang til ledningskartverket via nettbrett og smarttelefon
 23. Droner for dokumentasjon av vann- og avløpsanlegg 
 24. Innmåling av vann- og avløpsanlegg via mobil

Sist oppdatert: 27.03.2023