map Kart account_circle Min side

Disponeringer eller dekning av netto driftsresultat

Disponeringer eller dekning av netto driftsresultat (disponeringer eller dekning av netto driftsresultat består av bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk, bruk og avsetninger til fond samt overføring til investeringsregnskapet) utgjør kr 166,9 millioner. Det er overført kr 211,3 millioner til investeringsregnskapet. Videre er det avsatt kr 457,2 millioner til disposisjonsfond. Det er avsatt kr 44,8 millioner til bundne driftsfond. Bruk av tidligere års avsetninger utgjør til sammen kr 546,5 millioner i 2022.

Disponeringer eller dekning av netto driftsresultat Regnskap 2021 Regnskap 2022 Budsjett 2022 Avvik
Overført til investeringsregnskapet 226585  211333 211333 0
I 2022 ble det budsjetterte beløpet på kr 211,3 millioner overført til investeringsregnskapet.
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -10766  -16909 -12761 -4148

Øremerkede statlige midler settes av til bundne fond når de ikke blir brukt i det gjeldende regnskapsåret. Når midlene brukes påfølgende år, inntektsføres midlene som bruk av bundne fond. I 2022 er det foretatt avsetninger til bundne fond på kr 44,8 millioner. Dette gjelder blant annet avsetning av tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), prosjektmidler for FACT Ung, avsetning til selvkostfond og kraftfond.

I 2022 er det foretatt bruk av bundne fond (øremerkede midler) på kr 61,7 millioner. Dette gjelder blant annet utbetaling av midler til lokalt næringsliv grunnet covid-19 som ble mottatt i 2021, bruk av tidligere avsatt integreringstilskudd og bruk av selvkostfond.

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 222478  -27497 -105342 77845

Det er i 2022 foretatt avsetninger til disposisjonsfond på kr 457,2 millioner. Kr 206,4 millioner gjelder avsetning etter vedtak i sak om økonomirapport per november (ksak 133/22) som følge av blant annet økt skatteanslag, rammetilskudd og integreringstilskudd. Kr 65 millioner gjelder avsetning til konsesjonskraftfond i første perioderapport (ksak 53/22). I forbindelse med regnskapsavslutnignen fikk virksomhetene avsatt kr 34,4 millioner av mindreforbruket til disposisjonsfond. I tillegg ble det avsatt kr 110,2 millioner til kommunens generelle disposisjonsfond.

Det er i 2022 foretatt bruk av disposisjonsfond på kr 484,7 millioner. Kr 300 millioner gjelder ekstraordinært avdrag vedtatt i første perioderapport (ksak 53/22). Kr 48 millioner gjelder bruk av kursreguleringsfond til dekning av urealisert tap på de langsiktige plasseringene og kr 27,3 millioner gjelder inndekning av innsparinger på Helse og velferd. Kr 29,4 millioner ble brukt av virksomhetenes disposisjonsfond i forbindelse med regnskapsavslutningen. Kr 27,6 millioner av fondsbruken ble strøket før regnskapsavslutningen for å gjøre opp regnskapsmessig resultat i balanse.

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 438298  166927 93230 73697

Sist oppdatert: 23.03.2023