account_circle Min side

Investeringene

Tabeller, figurer og tekst gjelder investeringer i Sandnes kommune. 

Bevilgningsoversikt investeringsregnskapet

INVESTERING Regnskap 2021 Regnskap 2022 Budsjett 2022 Avvik Prosentvis avvik ift budsjett
Investeringsutgifter 937425 741928 840285 -98357 -11,7 %

Investeringer i varige driftsmidler ble redusert med kr 195 millioner fra 2021 (21 prosent). Dette skyldes i hovedsak mindreforbruk som følge av forskyvning i framdrift på flere prosjekter.

Hovedtyngden av investeringsprosjektene går over flere år. Hvert enkelt prosjekt styres i henhold til vedtatt totalramme, som fastsettes etter forutgående konkurranse. Utgiftene fordeler seg som følger mellom områdene:

• Oppvekst - 28 prosent
• Helse og velferd - 26 prosent
• Byutvikling og teknisk - 20 prosent
• Kommune felles - 13 prosent
• Klima, vann og miljø - 12 prosent
• Kultur - 1 prosent

Investeringer i varige driftsmidler er kr 98,4 millioner (-12 prosent) lavere enn budsjettert. Differansen skyldes mindreforbruk som følge av forskyvning i framdrift på flere prosjekter. Oversikt og detaljer for prosjektene, med forskyvninger i framdrift og mer/-mindreforbruk i forhold til budsjett, finnes i oversikten «Videreføring investeringsmidler Sandnes kommune».

Investeringsinntekter 717962 508320 606636 -98316 -16,2 %

De totale investeringsinntektene er redusert med omlag kr 210 millioner (29 prosent) fra 2021. Investeringsinntektene består i hovedsak av:

• Statlige tilskuddsordninger, hvor de største tilskuddene kommer fra Husbanken, kr 28,3 millioner.
• Momskompensasjon for investeringer, kr 80 millioner.
• Inntekter knyttet til avtaler om anleggsbidrag, kr 40,7 millioner. Dette er avtaler om anleggsbidrag som inngås med utbyggingsselskaper slik at fradragsrett for merverdiavgift kan oppnås. Gjelder utbygging av kommunaltekniske anlegg, og prosjektene finansieres av refusjoner fra utbyggingsselskapene. Inntektene er noe høyere enn tilsvarende investeringsutgifter på grunn av mindre tidsforskyvinger mellom år.
• Refusjon fra Bymiljøpakken, kr 20 millioner.

Mottatte avdrag på utlån av egne midler består i hovedasak av følgende poster:
• Kr 19,5 millioner er avdragsinntekter vedrørende ansvarlig lån til Lyse energi AS og kr 4,3 millioner er avdrag fra Sandnes tomteselskap KF.

Det er benyttet kr 280,6 millioner av budsjettert låneopptak på kr 383,0 millioner til finansiering av investeringsutgifter i 2022.

Overføring fra drift og netto avsetninger -191040 -256348 -233649 -22699  9,7 %
Overføring fra drift økte med kr 65,3 millioner fra 2021.
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) - - - -  

INVESTERINGER I VARIGE DRIFTSMIDLER PER TJENESTEOMRÅDE 2022, MILLIONER KRONER

De største prosjektene innen Oppvekst var utvidelse av Sandved skole, ny helsestasjon i Langgata 72 og nytt idrettsbygg ved Sviland skule. Innen Helse og velferd var de største prosjektene kjøp av boliger for vanskeligstilte, samt bygging av boliger for personer med nedsatt funksjonsevne i Olsokveien og kjøp av tomt til Foreldreinitiativet III. For skattefinansiert del av Byutvikling og teknisk var det største prosjektet Giske svømmehall.

UTVIKLING I INVESTERINGSUTGIFTER MED FINANSIERING, MILLIONER KRONER

Grafen viser utgifter til investeringer foretatt i Sandnes kommune og finansieringen av disse. Egenfinansieringsgraden var på 62 prosent i 2022, tilsvarende som i 2021.  

Egenfinansieringen består av mottatte avdrag på ansvarlige lån til Lyse og Sandnes tomteselskap KF, mottatte avdrag på startlån, investeringsinntekter, overføring fra driftsregnskapet og bruk av fond.

Sist oppdatert: 28.02.2023