map Kart account_circle Min side

Sandnes tomteselskap KF

Foretakets formål

 1. Foretakets formål er å bidra til å realisere kommunens utbyggingsvirksomhet gjennom å anskaffe og tilrettelegge byggeklare tomter/arealer i Sandnes kommune for bolig-, nærings- og offentlig formål, og overdra disse til kjøpere og til kommunen. Arealer til bruk innenfor reiseliv/turisme, landbasert areal for sjørettet næring og byggeråstoffer inngår i formålet.

2. I tilfeller der foretaket allerede har aktivitet i kommunegrensen med nabokommuner kan foretaket inngå opsjonsavtaler som favner arealer i to eller flere kommuner. Muligheten benyttes i de tilfeller der det er til fordel for en helhetlig utvikling i samsvar med regionalplan for Jæren og regionalplan for Ryfylke. Initiativet skal skje i forståelse med nabokommuner, og engasjementet utløses ved invitasjon om samarbeid fra kommunestyrer i nabokommuner (tilføyelse i henhold til bystyrevedtak 17. november 2009).

3. Der kommunen er vertskommune for nasjonale, regionale/fylkeskommunale og/eller interkommunale formål har foretaket ansvar for å framskaffe tomter/arealer til formålene.

4. Foretaket er innenfor sitt arbeidsområde tillagt oppgaven med å være kommunens aktør og pådriver i utviklingen av senterområder og strategisk prioriterte konsernprosjekter i sentrumsutviklingen, særlig fokus har betydningen av å utøve grunneierrollen i konsernet.

5. Foretaket kan engasjere seg i virksomhet med relevans for formålet enten selv eller i samarbeid med andre selskaper.

6. Foretaket kan danne datterselskaper når dette er hensiktsmessig løsning for formålet med virksomheten. Kommunens visjon og verdier ligger til grunn for foretakets virksomhet.

Økonomisk resultat

Regnskapet for 2021 avlegges med et positivt resultat på kr 10,9 millioner. Total egenkapital i foretaket er kr 451,5 millioner.

Driftsregnskap (tall i tusen) 2021 2022
Driftsinntekter -77395 -81944
Driftsutgifter 74033 77802
Driftsresultat -3362 -4143
Finansposter -7531 -7570
Årsresultat -10893 -11714

Aktivitet

Bolig

Den største aktiviteten til foretaket er knyttet til utvikling av byggeklare boligtomter. Utviklingen skjer i hovedsak i utbyggingsselskaper sammen med andre private aktører. Utbyggingsselskapene regulerer, forestår teknisk planlegging, opparbeider infrastruktur som vei, vann, avløp og innfrir rekkefølgekrav som følger av detaljplan og utbyggingsavtale. Deretter selges byggeklare tomter til aksjonærene i utbyggingsselsapet. De tomtene som Sandnes tomteselskap KF får tildelt og kjøper av utviklingsselskapet blir i hovedsak solgt via prosjektkonkurranse.  I tillegg til utviklingen i utbyggingsselskaper utvikler foretaket noen utvalgte felter i egen regi.  Anna’s hage på Hommersåk er eksempel på et boligfelt som er utviklet i egen regi. Foretaket har også utviklet tre tomter i Marius Skadsems vei som er tilrettelagt for tre mini-eneboliger med grunnflate på 35 m2 pr bolig. Denne boformen er en voksende trend med fokus på bærekraft og redusert klimaavtrykk. Boligene vil være et godt supplement i markedet for dem som ønsker seg mindre areal og rimelig boform, men som fremdeles ønsker litt rom rundt seg og en liten hage. Prosjektkonkurranse ble avholdt i desember 2022 og tre byggefirma er trukket ut til å konkurrere om kjøp av tomtene.

I 2022 hadde foretaket boligtomter under utvikling på Sørbø Hove, Kleivane, Bogafjell, Øygarden, Tronsholen, og Hommersåk.

Det ble solgt 38 boligtomter i 2022 fordelt på Annas hage på Hommersåk, Kleivane og Sandved.

Bytransformasjon

Havneparken er ett av de største transformasjons- og byutviklingsprosjektene i Sandnes i nyere tid. Foretaket har ansvar for regulering, planlegging og salg av tomteområdene. I 2022 ble boligprosjektet «Ankeret» med 70 leiligheter igangsatt. Bygget vil være klart for innflytting i 2024. I byggets første etasje kommer det kontorlokaler som skal huse utvidelse av Innovation Dock. Fremføring av infrastruktur over og under bakken skjer i regi av Sandnes indre havn infrastruktur AS, hvor foretaket er hovedaksjonær. I 2022 ble to kvartaler langs Jernbaneveien detaljregulert, det åpner mulighet for nye kontoretableringer sentralt i Sandnes. Alle kvartaler som foretaket har i Havneparken er solgt.

Opparbeidelse av infrastruktur skjer i regi av Sandnes indre havn infrastruktur AS hvor foretaket eier 65 prosent. Denne måten å organisere infrastrukturarbeidet på har vært viktig for realiseringen av Havnepark området.

Offentlig

En viktig oppgave for foretaket er å fremskaffe tomter til kommunens eget behov, herunder tomter til barnehage, skole, omsorgsboliger, institusjonsbygg, kommunale utleieboliger og administrasjonslokaler. Dette er en kontinuerlig prosess som koordineres med kommunens eiendomsavdeling og har sin forankring i kommunens handlings- og økonomiplan.

I 2022 har foretaket arbeidet med følgende tomter til offentlig formål:

 • Austrått (Au06) tomt til nytt aktivitetssenter (erstatning for Vågsgjerd aktivitetssenter).
 • Austrått (AU06) barnehagetomt.
 • Austrått (Au06) tomt til offentlig formål på om lag  6 daa, som pr i dag ikke har bestemt bruksformål.
 • Tomt til 2 småhus på Hesthammer på Hommersåk.
 • Tomt til 6 boenheter/småhus på Foss-Eikeland.
 • Sørbø Hove, område HUP1 tomt til bo- og aktivitetssenter.
 • Sørbø Hove HUP1, tomt til ny kirke, Ganddal sokn.
 • Sørbø Hove HIP1 tomt til oppføring av boliger til personer med funksjonsnedsettelse (foreldreinitiativ 3).
 • Sørbøhagane felt B11, tomt til institusjon for unge funksjonshemmede.
 • Iglemyr, detaljregulert tomt til nytt kirkebygg.
 • Areal til parkering ved Sviland kirke.
 • To tomter som skal inngå i tomt til ny storskole på Hommersåk

Næring

Utvikling og salg av næringstomter er også en sentral del av foretakets virksomhet.

Foretaket har i 2022 vært involvert i utvikling av næringsareal på Stangeland, Hesthammer, Foss-Eikeland, Vagle og Forsand.

På Hesthammer ble det solgt to tomter i 2022. Det er fortsatt god interesse for området og det forventes at området vil være utsolgt i løpet av 2023.

Utviklingen av Stangeland næringspark ble sluttført i 2022. Området utgjør om lag 125 dekar og utvikling av området startet for om lag 20 år siden. 

Utbyggingen av næringsområdet på Foss-Eikeland skjer i et samarbeid mellom foretaket og det private selskapet Ull AS. Ved utgangen av 2022 var det kun 1 ledig tomt igjen.

Vagle næringspark AS eies av K2 Stavanger AS (40 prosent), NHP Eiendom AS (40 prosent) og Sandnes kommune (20 prosent). Selskapet solgte i 2022 en tomt på 35 daa. Ved utgangen av 2022 gjenstod det fire tomter på totalt om lag 43 dekar som ikke er solgt.

Foretaket har ansvar for gjennomføring av vedtak i tidligere Forsand kommune om kjøp av næringsarealet Gøysamyra. Kjøpekontrakter ble signert og oppgjør gjennomført i 2022. Områdets har en god beliggenhet i forhold til sjø, tilgang til kai samt mulighet for tilgang på kraft.

I 2022 har foretaket arbeidet aktivt med innspill i kommuneplanprosessen om et nytt regionalt næringsområde på Sviland. Området vurderes som godt egnet for kraftkrevende virksomheter. Det er inngått en samarbeidsavtale med Sviland utvikling AS og Velde industrier AS hvor partene har som mål om å utvikle området i fellesskap.

Foretaket har i flere år arbeidet aktivt for å finne alternativ lokasjon for Sandnes og Jæren rideklubb. Det ble i 2022 inngått opsjonsavtale med en grunneier på Vaglemoen. Flyttingen forutsetter godkjenning av omdisponering i kommuneplan, dette arbeidet pågår. Dersom man lykkes med å få arealet omdisponert til formålet og flyttingen realiseres vil det frigjøre et næringsareal på 30 daa.

Foretaket hadde ved utgangen av 2022 eierandel i følgende utviklingsselskap:

Selskap Eierandel
Kleivane Utviklingsselskap AS 93,5 %
Sandnes Indre Havn Infrastruktur AS 65,1 %
Bogafjell Vest Utvikling AS 60,0 %
Hammaren utvikling AS 78,0 %
Austrått Utvikling AS 6,7 %
Vagle Næringspark AS 20,0 %
Sørbø Hove AS 36,0 %

Oppgaver for kommunekonsernet

Foretaket påtar seg stadig flere konsernoppdrag og har i 2022 arbeidet med følgende prosjekter:

 • Prosjektleder for fremføring av infrastruktur i Telthusveien/Jærveien, herunder etablering av prosesjonsvei.
 • Prosjektleder for Haakon 7’s gate, nytt byrom.
 • Grunnerverv av areal til nytt ridesenter som erstatning for ridesenteret på Foss-Eikeland. 
 • Sykkelstamveien – bistå i forhandlingene med Statens vegvesen knyttet til grunnerverv.
 • Prosjektledelse for arbeide med utvidelse av Høyland gravlund samt ny gravlund på Sviland
 • Prosjektledelsen for Sandnes kommune sitt bidrag i forbindelse med byggingen av bussveien gjennom sentrum. Prosjektet er delt i tre traseer – Elvegata, Olav V`s plass og Jernbaneveien.
 • Prosjektledelsen for oppgradering av Uldvaretorget – byrommet mellom Amfi Vågen 33 og paviljongbygget. Det er inngått samarbeidsavtale med Thongruppen for gjennomføring av prosjektet.
 • Prosjektledelsen for ferdigstillelse av Ruten nord#10 som skal bygges i forbindelse med bussveien og Olav V`s plass.
 • Ervervet areal til tennisbane på Iglemyr.

Administrasjon og styre

Foretakets styre består av åtte medlemmer, fem folkevalgte, to indirekte folkevalgte og en ansatte representant, totalt fem menn og tre kvinner. Ansatterepresentasjon trådte i kraft fra og med denne valgperioden. I tillegg har kommunedirektøren en observatør i styret. Det er avholdt åtte styremøter og totalt 40 saker var til behandling i 2022. Styret har også gjennomført heldagssamling i forbindelse med strategiarbeidet som har blitt utført i 2022 og det har vært dialogmøte med gruppelederne i kommunestyret. 

Foretaket hadde ved utgangen av 2022 seks årsverk, tre kvinner og tre menn.

Sist oppdatert: 28.03.2023