account_circle Min side

Tjenesteområdene

Oppvekst 

Tjenesteområdet Oppvekst består av totalt 31 barne- og ungdomsskoler, 29 barnehager, Styrket barnehage, Senter for trygt og godt læringsmiljø (TGL), Senter for flerspråklige barn og unge (FBU), Sandnes læringssenter (SLS), Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Barne- og familieenheten (BFE) og Helsestasjonstjenesten.

Fakta om Sandnesskolen 2020 2021 2022
Barneskoler 19 20 20
Barneskoleelever 7557 7543 7578
Ungdomsskoler 8 8 7
Ungdomsskoleelever 2913 2996 3047
Kombinerte skoler 3 3 4

 

Fakta om barnehager 2020 2021 2022
Antall kommunale barnehager 27 27 29
Antall private barnehager 41 41 38
Barnehagedekning  88,8 % 90,4 % 91,9 %
Antall barn i barnehager 4907 4921 4924

 

Helse og velferd

Tjenesteområdet består av to sykehjemsenheter, EHR (enhet for hjemmetjenester og rehabilitering), EFF (enhet for funksjonshemmede), Legevakt, Legetjenester, Aktiv kompetansebygging i Sandnes (AKS), Boligtjenesten, Flyktningenheten, Samordning, Fysio- og ergoterapi, Mestringsenheten, NAV og Sandnes matservice.

Fakta om sykehjem og hjemmetjenester 2020 2021 2022
Antall omsorgsboliger eldre 52 52 52
Antall sykehjemsplasser 479 471 471
Antall omsorgsboliger for funksjonshemmede 172 172 173
Antall omsorgsboliger for personer med psykiske lidelser 82 82 82
Antall brukere som får hjemmetjenester 1144 1139 1128
Antall vedtatte brukertimer i hjemmetjenesten per uke  3 890  3 252  3 149
Antall på søkerliste for heldøgnsplass for eldre per 31.12 16 38 37
Antall på søkerliste for heldøgnsplass for personer med nedsatt funksjonsevne per 31.12 26 26 29

 

Kultur og næring

Tjenesteområdet kultur og næring består av følgende enheter: Næring, Landbruk, Kultur, Sandnes bibliotek, Sandnes kulturskole og Sandnes kunst- og kulturhus.

Fakta om Kultur og næring 2020 2021 2022
Besøk per kinoforestilling 17 18,2 26,4
Netto driftsutgifter til museer per innbygger 91 84 87

 

Byutvikling og teknisk

Tjenesteområdet Byutvikling og teknisk består av virksomhetene Bydrift, Park, idrett og vei, Geodata, Samfunn, plan og bygg og Vann, avløp og renovasjon.

Fakta om Byutvikling og teknisk 2020 2021 2022
Antall behandlede meldinger, Meld Feil   4342 5260 4812
Kommunal vei 393 km 394 km 395 km
Antall behandlede byggesaker 1171 1125 1187
Saksbehandling fradeling av byggeklare tomter   49 dager 17 dager 15 dager

 

Organisasjon

Tjenesteområdet organisasjon består av følgende virksomhetsområder: Dokumentsenter, Digitalisering og IT, HR/HMS, Politisk sekretariat og Servicekontor. I Organisasjonsdirektørens stab ligger følgende fagansvar: Beredskap, Forhandling (lønn), HMS, Informasjonssikkerhet og Miljøfyrtårn.

Fakta om Organisasjon 2020 2021 2022
Totalt antall henvendelser til Servicekontoret * nytt fra 2022     90300
Antall besøkende til servicekontoret ** nytt fra 2022     8 350
Antall lærlinger 126 89 86
Antall telefoner til IT Servicedesk  12110 17371 13 847
Antall journalførte dokumenter i Public 360 189312 199337 193006

 

Sist oppdatert: 28.02.2023