account_circle Min side

Gjeldsporteføljen

  2019 2020 2021 2022
Langsiktig gjeld IB  5866202 6557499 7206100 7540340
Avdrag lån -336138 -377558 -389922 -744959
Låneopptak 843652 1026158 724161 554307
Langsiktig gjeld UB 6373715 7206100 7540340 7350052

Tabellen viser utviklingen i kommunens gjeld. Kommunen har en gjeld på kr 7,35 milliarder per 31. desember 2022. Det har blitt tatt opp kr 20 millioner i nye investeringslån og kr 240 millioner i lån i Husbanken, til videre utlån i form av startlån. Kommunens gjeld er redusert med 2,5 prosent siden utgangen av 2021. Dette skyldes ekstra betaling av avdrag på kr 300 millioner.  

Figuren under viser kommunens lånekilder. Kommunen har gjeld i kapitalmarkedet i form av sertifikat- og obligasjonslån, i Kommunalbanken, KLP og Husbanken. Kommunens gjennomsnittlige vektede lånerente ved utgangen av 2022 var 2,4 prosent.

Figuren under viser hvor stor andel av kommunens lån som har fast og flytende rente.

Sertifikatlån

Kommunen hadde kr 2,3 milliarder gjeld i sertifikatmarkedet ved utgangen av 2022. Dette er kortsiktige lån som forfaller innen de neste 12 månedene. Som man kan se av figuren over utgjør andelen gjeld i sertifikatmarkedet 31 prosent ved utgangen av året, en økning på ett prosentpoeng siden utgangen av 2021.

Refinansieringsrisiko

Refinansieringsrisiko omhandler faren for at kommunen får problemer med å refinansiere gjeld. Problemet kan oppstå dersom noe uventet skjer i markedet, og dette kan medføre mangel på likviditet. Kommunen kan dermed få problemer med å refinansiere eller å ta opp nye lån. Risikoen anses som lav da kommuner vurderes som særdeles sikre låntakere. Kommunen kan derimot utsettes for økte marginpåslag. Kommunen styrer sin gjeldsforvaltning etter flere momenter som er med på å redusere denne risikoen. Ett enkelt sertifikatlån skal ikke være større enn kr 300 millioner. En annen viktig faktor for å redusere refinansieringsrisikoen er å spre låneforfallene utover de neste 12 månedene.

Tabellen under viser kommunens portefølje i sertifikatmarkedet ved utgangen av 2022. Porteføljen er delt opp i en rekke mindre lån, med forfall spredd utover de neste 12 månedene. Kommunen prøver å unngå å ha lån til forfall mot slutten av året da man historisk sett har sett økte marginpåslag i markedet på denne tiden. Lånene har en løpetid mellom 4 -12 måneder. Gjennomsnittlig vektet lånerente på de kortsiktige lånene er 3,2 prosent ved utgangen av 2022.

Beløp Forfallsdato Rente (%) Løpetid (mnd) Låneinstitusjon
171 000 09.01.2023 3,4000 4 Sparebank1 Markets
245 000 10.02.2023 1,5330 12 DnB
170 000 24.02.2023 3,4000 6 Handelsbanken
169 000 16.03.2023 2,0400 12 Danske bank
180 000 21.04.2023 1,9570 12 DNB
150 000 16.05.2023 3,8080 5 DNB
220 000 08.06.2023 2,2300 12 Danske Bank
249 000 21.06.2023 4,0960 8 SEB
191 000 29.09.2023 4,0570 12 DNB
199 000 12.10.2023 4,0970 12 SEB
173 000 03.11.2023 4,1700 12 DnB
198 000 24.11.2023 4,1930 12 SEB
2 315 000        

Figuren under viser sertifikatlånenes forfallstruktur de neste 12 månedene.

Obligasjonslån/gjeldsbrevlån

Tabellen under viser kommunens gjeld i obligasjonsmarkedet og gjeldsbrevlån (Kommunalbanken og KLP som utsteder). Gjennomsnittlig vektet lånerente er 2,1 prosent ved utgangen av 2022 og lånene utgjør 42 prosent av lånegjelden.

Beløp Forfallsdato Rente (%) Løpetid Låneinstitusjon Renteform
280 000 02.11.2023 3,8529 6 år Nordea 3 mnd nibor+0,5229
200 000 19.03.2024 2,1290 5 år DNB Fast
210 000 16.01.2025 2,1500 5 år Kommunalbanken Fast
149 000 16.10.2025 1,0000 5 år Kommunalbanken Fast
500 000 22.01.2026 2,4920 10 år Kommunalbanken Fast
200 000 09.09.2026 2,1180 10 år DNB Fast
364 000 26.01.2028 1,4690 7 år SEB Fast
201 000 08.03.2029 2,6070 10 år KLP Fast
200 000 23.08.2029 2,0100 10 år Kommunalbanken Fast
200 000 02.10.2030 1,3600 10 år Kommunalbanken Fast
201 000 14.08.2030 1,4040 10 år SB1 Markets Fast
190 000 07.05.2031 2,0530 10 år Swedbank Fast
200 000 09.09.2031 1,8710 10 år KLP Fast
3 095 000          

I 1. perioderapport ble det vedtatt at et ekstraordinært avdrag på kr 300 millioner skulle nedbetales. Lånene som ble valgt nedbetalt var to PT-lån som stammet fra tidligere Forsand kommune. Lånene var på henholdsvis kr 98 millioner (Kommunalbanken) og kr 199 millioner (KLP) og ble innløst 31. august.

Figuren under viser forfallene på obligasjons- og gjeldsbrevlånene.

Lån i Husbanken

Beløp Rente Renteform Forfall fastrente
1 734 247 1,731 % Flytende  
58 239 2,004 % Fast 01.06.2031
147 566 2,603 % Fast 01.01.2037
1 940 052      

Tabellen over viser kommunens gjeld i Husbanken ved utgangen av 2022. Lån i Husbanken har økt med 5 prosent fra utgangen av 2021. Det er tatt opp kr 240 millioner i nye låneopptak i 2022. Gjennomsnittlig vektet lånerente på lånene i Husbanken er 1,8 prosent ved utgangen av 2022.

Videre utlån

Tabellen under viser utvikling i videre utlån i form av startlån. 

  2019 2020 2021 2022
Utlån husbankmidler 1344809 1544743 1675609 1766593

Utlån er redusert med en tapsavsetning på kr 10 millioner per 31.desember 2022. I 2022 har videre utlån vært på kr 218 millioner. Det vil også være innfrielser av lån i løpet av året, og totalt innbetalte avdrag og innfridde lån er kr 129 millioner i 2022.

Renterisiko

  2019 2020 2021 2022
Brutto rentebærende gjeld 6 373 715 7206100 7540340 7350052
Rentekompensasjon husbanken -246 400 -219600 -192800 -166000
Lån finansiert av VAR-gebyr -1 007 200 -850308 -892548 -956205
Lån som betjenes av Brann IKS -272 900 -262800 -252700 -242600
Netto rentebærende gjeld 4 847 215 5873392 6202292 5985246
Rentebærende eiendeler:        
Ansvarlig lån i Lyse -371 089 -351558 -332027 -312496
Ansvarlig lån i Tomteselskapet -95 336 -91003 -86670 -82337
Startlån - videre utlån -1 344 809 -1544743 -1675609 -1766593
Bankinnskudd (inkludert skattetrekksmidler) -1 164 405 -1315266 -1740807 -1575695
Sum rentebærende eiendeler -2 975 639 -3302570 -3835113 -3737121
Andel lån hvor rentebinding bør vurderes 1 871 577 2570822  2367179 2248125
Andel lån med fastrente -2 075 000 -2691346 -2815000 -2815000
Netto renteeksponert gjeld -203 423 -120524 -447821 -566875

Av tabellen over framkommer det at andelen lån sikret med fastrente er kr 566 millioner høyere enn den andelen av lån som normalt vurderes med hensyn til rentebinding. I forhold til en eventuell økning i markedsrenten vil det være positivt. Som det framkommer av tabellen, har ikke andelen lån med fastrente økt i løpet av året.

I all hovedsak er kommunens rentebærende eiendeler plassert til flytende rente. Låneopptak er derfor også i stor grad tatt opp til flytende rente. Kommunen mottar rentekompensasjon fra Husbanken på enkelte lån, og kommunen har dermed ikke renterisiko på disse lånene. Bykassen har heller ikke renterisiko på lån som betjenes av andre.

Sist oppdatert: 28.02.2023