map Kart account_circle Min side

Oppvekst

Tjenesteområdet har tidlig innsats, inkludering og medvirkning som både hovedmål og strategi. Ved utgangen av 2022 består oppvekst av: 

 • 29 barnehager, fordelt på 12 virksomheter
 • 31 grunnskoler fordelt på 20 barneskoler, 3 kombinerte skoler og 8 ungdomsskoler
 • Senter for flerspråklige barn og unge (FBU)
 • Senter for trygt og godt læringsmiljø (TGL)
 • Sandnes læringssenter (SLS)
 • Barne- og familieenheten (BFE)
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
 • Styrket barnehagetilbud
 • Helsestasjonstjenester, inkludert vaksinekontor og flyktningehelsetjeneste

Covid-19 gav utfordringer i oppvekst også i 2022. Sykefraværet var i perioder høyt. Dette gjaldt særlig de første månedene av året. Avtalen om utvidet kompensasjon i forbindelse med pandemien, inngått mellom KS og flere fagorganisasjoner, gjorde at barnehager og skoler kunne opprettholde tjenestetilbudet våren 2022. Avtalen varte til utgangen av april. PPT gjennomførte ikke like mange logopedbehandlinger, utredninger, observasjoner og samtaler med barn og møter med foreldre som tidligere år. Dette skyldes koronarelaterte sykdomsutfordringer. Vaksinasjonssenteret ble avviklet våren 2022. Helsestasjonstjenester har siden den gang hatt beredskapsansvar.

Kommunen forskutterte tilskuddsmidler til private barnehager for å kompensere for merutgifter knyttet til covid-19. Det ble også gitt forskuttering av tilskudd som kompensasjon for økte strømutgifter til private barnehager. Tilskuddene beregnes ut fra 2 år gamle regnskap i kommunale barnehager ut fra prinsippet om likeverdig behandling. På grunn av de høye strømprisene ble det nødvendig å kompensere allerede i 2022.

Driftsutgifter per innbygger 6-15 år til grunnskolesektoren har økt fra kr 111 990 i 2021 til 120 445 i 2022 men ligger fortsatt under snittet til ASSS-kommunene.

 

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn

Tjenesteområdets oppgaver og tjenester faller i all hovedsak inn under dette hovedmålet. Barns rettigheter i FNs barnekonvensjon skal være gjennomgående i tjenestenes møte med barn og unge, elever og foresatte. Verdier og prinsipper for et helhetlig utdanningsløp og for tiltak og tjenesteutvikling i hele tjenesteområdet skal kjennetegnes av samarbeid, inkludering og mangfold.

Kvalitet i grunntjenestene som helsestasjonstjenester, barnehage og skole, og ansvaret for å ivareta samt bistå barn, unge og familier som har behov for særlige tiltak i fra våre hjelpetjenester, er viktige satsingsområder i oppvekst.

Barnebefolkning 0-18 år

År 2020 2021 2022 2023
Barnebefolkning 20673 20774 20768 20870

Fødselstallene er gått noe ned fra 2021-2022.  Det er forventet nedgang i fødsler, men det for tidlig å si hvor stor nedgangen vil bli framover.

År 2018 2019 2020 2021 2022
Fødselstall 1053 1015 1000 977 901

Antall barn i barnehage ser ut til å ha stabilisert seg. Sandnes kommune overtok den private barnehagen EngleOngane i 2022, som er en av årsakene til at barnetallet i kommunale barnehager økte, samtidig som det var en nedgang i private barnehager.

Antall barnehagebarn per 15.12 2020 2021 2022
Kommunale barnehager 2314 2328 2346
Private barnehager 2593 2593 2578
Totalt 4907 4921 4924

Tall fra BASIL

Økningen i grunnskoleelever per år har stabilisert seg til i underkant av 100 de siste årene. Andelen elever som går i private skoler med statsstøtte, er også stabilt.

Elevtall per 01. oktober 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Sandnesskolen 10470 10539 10625
Private skoler med statsstøtte 665 666 690

Tall fra grunnskolestatistikken (GSI)

Barn og unge som trenger spesialpedagogisk hjelp og undervisning

Et delmål i kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er en lavere andel barn med behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Tallene fra 2022 viser at det er positive endringer på dette området.

 • 2,9 prosent av barna i Sandnes kommunes barnehager som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp mot 3,2 prosent i 2021.
 • Andelen elever med behov for spesialpedagogisk undervisning har vært økende fra 2018, men de to siste årene har det stabilisert seg på 8 prosent. Det forventes en nedgang i årene framover.
 • PPT har hatt en nedgang i enkeltsaker. Det er en svak økning i henvisning av enkeltsaker på barnehageområdet. Dette kan forklares med en påfallende stor nedgang fra 2020 til 2021.
 • Det er nedgang i henvisninger på enkeltsaker på skolen og en nedgang i sakkyndige vurderinger på skoleområdet.
PPT 2020 2021 2022
Nye saker 0-5 år 151 118 124
Sakkyndige vurderinger 0-5 år 248 163 169
Nye saker 6-16 år 293 235 214
Sakkyndige vurderinger 6-16 år 644 594 441

Barne- og familieenheten

BFE - avdeling barnevern 2020 2021 2022
Antall meldinger 1695 1764 1645
Nye undersøkelser 736 666 604
Barn med hjelpetiltak per 31.12 320 237 235
Barn under omsorg per 31.12 97 85 85

Reduksjon i antall undersøkelser er en styrt utvikling. Barneverntjenesten har i flere år ha arbeidet for å forebygge omsorgsplasseringer som er et av målene med barnevernsreformen. Ungdomsteamet og familieteamet hadde i 2022 periodevise ventelister. Det er flere forhold som har medført ventelisteutfordringen:        

 • Økt pågang 
 • Flere barn unge med behov for langvarig oppfølging      
 • Smittevernregler i 2022 medførte reduksjon i gruppebehandling, dermed økt bruk av individuell oppfølging.
BFE - avdeling ressurssenter / psykisk helse
Antall henvendelser
2020 2021 2022
Familieteamet 294 318 302
Psykisk helseteam 24 29 23
Ungdomsteamet 136 237 258
Deltakere i gruppetilbud med mer - - 46

Reformer, aktiviteter og satsinger som har vært styrende i 2022

Barnevernreformen trådte i kraft 1.1.2022, og innebar fra dette året en ny finansieringsordning mellom kommune og stat hvor kostnader i større grad ble gitt gjennom rammefinansiering, og at kommunen fikk økt sine kostnader knyttet til plasseringer utenfor hjemmet. For barneverntjenesten i Sandnes innebar dette en mulighet til å styrke enheten med 3 årsverk, men ikke økt økonomisk handlingsrom for tiltaksutvikling. Det overordnede målet med barnevernreformen er et bedre barnevern og økt fokus på tidlig innsats, reduksjon av plasseringer utenfor hjemmet. For hele oppvekstfeltet er det en tydeliggjøring av kommunen og kommunestyrets ansvar. Oppvekstreformen involverer alle tjenester i kommunen. Høsten 2022 ble det ansatt en prosjektleder for oppvekstreformen i staben.

I oktober deltok om lag 450 ansatte på tvers av oppvekst, helse- og velferd og ansatte i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) på en samhandlingsdag. Dagen ble arrangert i samarbeid med Helse Stavanger med mål om å styrke samarbeid på tvers for bedre tjenester for barn og unge med psykiske helseplager. Samhandlingsdagen var startskuddet for aktiviteter og prosesser som skal lede til at målene i reformen oppnås.

Tiltaksutvikling for å møte mål i oppvekstreformen:      

 • Foreldre spør: Det ble inngått avtale med Stavanger kommune om å ta del i nettbasert spørretjeneste “Foreldre spør”. Dette er en nettbasert spørretjeneste for foreldre. Svarerne er kommunalt ansatte fra ulike oppveksttjenester hvor ansatte i Sandnes også bidrar.         
 • Foreldreforedrag for skolenærvær (tiltakspakken, barn) utarbeidet for barneskoler. Dette er et samarbeid mellom skolehelsetjenesten, PPT og BFE.       
 • Styrking av miljøarbeid i ungdomskolen videreført (tiltakspakken, ungdom), et samarbeid mellom skolehelsetjeneste, skolene og BFE (ungdomsteamet).      
 • Flyt: I et samarbeid mellom Oppvekst og Kultur er tre ungdomsskoler skoleåret 2022/2023 involvert i et livsmestringsprogram for å forebygge frafall i videregående skole. Elevene følges med gruppetilbud og aktiviteter til og med oppstart i videregående skole.      
 • Flexid: Ansatte i ungdomskoler, skolehelsetjeneste og BFEs ungdomsteam startet høsten 2022 sertifisering.  Flexid er et kurskonsept som skal gi ansatte kompetanse i å møte barn og unge med en oppvekst i flere kulturer, land, språk og/eller samfunn.
 • Psykolog og ernæringsfysiolog (tiltakspakken, ungdom) i skolehelsetjenesten videreført.
 • Kjentmann: Kjentmannopplæring for ansatte i fem ungdomsskoler. Målet med ”Kjentmann” er å identifisere og å forebygge rusbruk hos elever og på den måten også å forebygge skolefravær.    
 • Det er i Barne- og familieenheten (BFE) etablert flere, evidensbaserte gruppetilbud. Gruppetilbud er for flere en metode som oppleves nyttig samtidig som det er en effektiv arbeidsform.
 • Back2 School: Dette er et omfattende hjelpetiltak for elever med problematisk skolefravær (tiltakspakken, barn). Ansatte i PPT og BFE har fått opplæring og startet oppfølging av elever i barneskolen. Kommunen er med dette deltakere i en pilot i samarbeid med UiS.      
 • PAS: En metodisk tilnærming for å forebygge og redusere atferdsutfordringer hos barn. Utvikling av dette tilbudet foregår i et samarbeid mellom PPT og Enhet for funksjonshemmede.     
 • Sammen på vei: Tidligere “Familie for første gang”, et tilbud som følger sårbare familier fra graviditet til barnet er 2 år. Gravide i Sandnes har hatt dette tilbudet i flere år, og kommunen ble fra 2021 vertskommune for Time og Stavanger kommuner. I 2022 ble vertskommuneområdet utvidet med Strand, Hå, Klepp og Gjesdal kommuner.    
 • Fact Ung: En samarbeidsavtale med Helse Stavanger ble inngått for etablering av Fact Ung ble inngått i 2022. Fact Ung-teamet er et tverrfaglig sammensatt team som skal gi langvarig behandling til ungdom med store, sammensatte behov. Tiltaket er hjemlet i både Et hjemlet i både Lov om helse- og omsorgstjenester og Lov om spesialisthelsetjenester og er et tiltak plassert i BFE.    
 • MST-CAN: Det pågår et interkommunalt samarbeid for etablering av MST-CAN. Et hjemmebasert behandlingstiltak for familier der det forekommer vold og/eller omsorgssvikt. Dette tiltaket hjemles i Lov om barnevern.

Sandnes kommune har fra 2020 vært en pilotkommune for kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Overordnet mål er tidlig innsats, inkludering og god tverrfaglig innsats i barnehage og skole. Delmål for prosjektet er lavere andel barn og unge med spesialpedagogisk hjelp og spesialpedagogisk undervisning. I tillegg å styrke det ordinære pedagogiske tilbudet gjennom intensiv opplæring, god kvalitet i begynneropplæring, godt samarbeid og god kvalitet på tjenestene.

 • PPT er sentral i kompetanseløftet. Virksomheten har styrket tidlig innsats i tråd med statlige føringer. Styrking av ressursene og intern omorganisering har gjort at PPT har økt tilstedeværelsen i barnehagene og skolene.         
 • PPT bistår i større grad med veiledning, organisasjonsutvikling og kompetanseheving på ulike fagområder i barnehager og skoler.       
 • Senter for trygt og godt læringsmiljø er i dag et ressurssenter for skolene. I 2022 begynte et samarbeid med Sandvedhaugen barnehage for å teste ut om senteret kan ha samme funksjon for barnehageområdet.       
 • Evaluering og kvalitetssikring av det flerspråklige området i Sandnesskolen og ny organisering og ressursbehov for innføringsklasser og kombinasjonsklassen for elever som nylig har kommet til landet, er i gang og vil bli ferdig i 2023.      
 • Styrke barnehagens systematiske arbeid med språk og krysskulturell kompetanse. Barnehageåret 2022/23 ble det startet et pilotprosjekt der to kommunale barnehager får styrket bemanningen med 1 årsverk hver. Årsverket skal brukes til å styrke barnehagens systematiske arbeid med språk og krysskulturell kompetanse.       
 • Styrket barnehage sitt språkprosjekt har vist at gjennom å jobbe med analyse av språkmiljøene samt iverksette strukturert og systematisk arbeid med språk og begrepslæring, så har antallet minoritetsbarn som mottar spesialpedagogisk hjelp har gått ned i barnehagene som har deltatt. Fra høsten 2022 er det inngått samarbeid med PPT og FBU for å videreutvikle prosjektet.   
 • Barnehage er med i forskningsprosjektet SPrELL (samtalebaserte lese-praksiser). Forskere på UiS samarbeider med barnehagelærere og foreldre om å utvikle flerspråklige digitale lærebøker for barn. Målet er å bidra til kvaliteten i barnehagen ved å styrke profesjonelt pedagogisk arbeid gjennom kompetanseutvikling og ved at barnehage og foreldre leser bøker sammen med barna på flere språk.      
 • I forskningsprosjektet SELMA er barnehagene samarbeidspartner med UiS. Prosjektet har som mål å utvikle og prøve ut en pedagogisk praksis for å støtte opp barns sosiale og emosjonelle læring og utvikling i barnehagen. Rekruttering av barnehager til prosjektet startet i 2022.

Andre føringer

I 2022 kom det flere endringer som påvirker utviklingen i vårt område:

Statlige kompetansestrategier for utdanningsløpet

Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring, tidligere kalt Rekomp og Dekom, er en tilskuddsordning som skal bidra til å øke kompetansen og kvaliteten i barnehager, grunnskoler og videregående skoler, i kommuner og fylkeskommuner, og hos universiteter og høyskoler. For private og kommunale barnehager betyr dette:

 • Partnerskap med UiS som bidrar med forskningsbasert kompetanseutvikling.
 • Utviklingsstøttende barnehager (USB) og tidlig innsatsarbeid har i 2022 hatt temaene: Språkstøtte, flerspråklig og generell språkutvikling og reguleringsstøtte.
 • Arbeid med barnehagens profesjonelle læringsfelleskap
 • 12 barnehageansatte er i gang med barnehagelærerutdanning som deltidsstudium over fire år. Det er bindingstid i Sandnes kommune etter fullført studie. 
 • Totalt i 2022 har 15 pedagoger fra kommunale barnehager deltatt på Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning på UIS.
 • 2 styrere ferdigstilte styrerutdanningen våren 2022 og 2 styrere fra kommunale barnehager startet på styrerutdanningen høsten. 4 styrere har fortsatt på studiet for å ta master i ledelse på Universitetet i Agder. 

For Sandnesskolen betyr det:

 • Partnerskap med UiS. 15 skoler har samarbeid med fagpersoner fra universitetet i Stavanger (UiS). Sammen med skolenes ressurspersoner innen fagfornyelsen og pedagogisk læringsteknologi, er de en støtte og pådriver for skolenes profesjonsfelleskap.
 • Arbeid med skolenes profesjonelle læringsfellesskap.
 • Kompetanse for kvalitet er en statlig satsing for videreutdanning for lærere. Høsten 2022 er 59 lærere under videreutdanning.

Kommunale prosjekt

 • DiCoTe – et prosjekt for å øke profesjonell digital kompetanse i barnehagelærerutdanning med fokus på å berike og støtte barns lek med kodeleker. Målet med prosjektet er:
  • øke barnehagelærernes kunnskap om barn og kodeleker
  • utvikle ressurser for å styrke den profesjonsfaglige digitale kompetanse i barnehage
  • utruste barnehagelærerstudentene med en kompetanse til å kunne berike og støtte barns lek med kodeleker       
 • Bogafjell skole, Sviland skole og Øygard ungdomsskole har deltatt i pilotprosjektet utvidet leksehjelp fra 2019. Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2022. Målet med å gi et bedre leksetilbud med tanke på kvalitet samt at det skulle føre til mindre hjemmearbeid ble oppnådd.

Helsestasjonstjenester, inkludert skolehelsetjenesten, tilstreber at brukerne har en tilgjengelig tjeneste, uavhengig av bosted.

Dekningsgrad - barnehagene

Sandnes har hatt lav dekningsgrad (barnehagedeltagelse) sammenlignet med ASSS kommunene. Dekningsgraden økte i 2022 til 91,9 prosent. Bakgrunnen for dette er at barnebefolkningen gikk noe ned, samtidig som omtrent like mange søkere tok imot barnehageplass. Gjennomsnittlig dekningsgrad i ASSS- kommunene var 93,4 prosent. Sandnes har litt lavere dekningsgrad enn Stavanger, Fredrikstad og Kristiansand, og litt høyere dekningsgrad enn Drammen, Lillestrøm og Oslo.

Bærum, Bergen, Trondheim og Tromsø har betydelig høyere dekningsgrad enn de andre ASSS-kommunene og bidro til å trekke opp den gjennomsnittlige dekningsgraden.

Sandnes 2020 2021 2022
Barnehagedekning 88,8 % 90,4 % 91,9 %
Antall barn 4907 4921 4924
 • Barnehageplassene er ujevnt fordelt mellom kommuneområdene. Størst var underskuddet på plasser i Ganddal og på Austrått. Størst overkapasitet har kommunen på Sandved og Stangeland.
 • Søkere takker i noe grad nei til barnehageplass når de får tildelt en barnehageplass de ikke har søkt på. Noen av disse søkerne tar imot tilbud om plass i private barnehager i nabokommuner. Dette medfører kostnader for Sandnes kommune. 

Status barnehagedeltagelse minoritetsspråklige barn

Det er arbeidet aktivt med å øke barnehagedeltagelsen for gruppen minoritetsspråklige barn. Barnehagedeltagelsen har gått opp de årene det er arbeidet målrettet med rekruttering (fra 2019). Målet er å øke barnehagedeltagelsen minst til snittet i ASSS. Dekningsgraden minoritetsspråklige barn gikk i 2022 ytterligere opp i Sandnes, og var i 2022 79,3 prosent. Snittet i ASSS kommunene var en dekningsgrad på ca. 85,5 prosent.

Sandnes kommune er tildelt statlige midler til arbeid for å øke deltagelsen av minoritetsspråklige barn i barnehagene. Fra høsten 2022 er det Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) som er ansvarlig for organiseringen. Satsingen er todelt og består av:

 1. Åpen internasjonal kulturbarnehage, et samarbeid mellom oppvekst og Sandnes kulturskole.
 2. Rekruttering; for å lykkes i arbeidet, er det etablert tett samarbeid med opptakskontoret, helsestasjon og åpen internasjonal kulturbarnehage. Det er dialog med NAV, frivillige organisasjoner, ulike innvandrerorganisasjoner, flyktningenheten, voksenopplæringen med flere.

Flyktninger fra Ukraina        

 • Fra våren 2022 har skolene i samarbeid med FBU gitt opplæringstilbud til flyktninger fra Ukraina. Det er opprettet egne innføringstilbud på Aspervika, Lura og Høyland.
 • Varatun barnehage har utvidet med en ekstra avdeling til nylig bosatte flyktninger.  
 • Ved utgangen av 2022 var det 59 ukrainske elever som fikk norskopplæring i innføringsklasser og på nærskolene.
 • FBUs arbeid med å rigge et tilbud for ukrainske flyktninger innebar et tett samarbeid med Flyktningenheten, innføringsklassene og nærskolene, i særlig grad med Forsand skole.      
 • Sandnes læringssenter hadde om lag 140 ukrainske elever ved utgangen av 2022.  
 • Det ble gjennomført om lag 380 helsesamtaler i tillegg til tuberkulosekontroller og blodprøver med tanke på smittevern.
 • Totalt tre årsverk ble avsatt til flyktningehelsetjenesten som ga tilbud om helsesamtale til alle som ikke var tilbudt dette ved mottak. På Thon Hotell ble det organisert helseoppfølging fra mars til september. Fra og med oktober har flyktningtjenesten hatt en beredskap som kunne aktiviseres ved behov.

 

Mål 2: Sandnes skal være en attraktiv kommune

Gode grunntjenester og gode støtte- og hjelpetjenester bidrar til at kommunen er attraktiv å bo og arbeide i. Det skal også være attraktivt å jobbe med barn og unge i Sandnes. Det betyr blant annet å videreutvikle sterke tjenester i hele tjenesteområdet og kommunen ellers.

Sandnes har fått universitetsbarnehage

Virksomheten Skeianebarnehagene, som består av Sandved-, Stangeland- og Stangelandsforen barnehage, har blitt ny universitetsbarnehage. Å være universitetsbarnehage innebærer partnerskap med UiS og gir tett samarbeid, der pedagogene vil få tilbud om gratis etterutdanning, faglig oppfølging og muligheten til å delta i forskningsarbeid.  

Formålsbygg

Barnehage- og skolebehovsplanen rulleres hvert år. Utfordringen er at det i noen kommunedeler er underkapasitet på barnehageplasser. Særlig gjelder dette Ganddalområdet. På skoleområdet er flere skoler utvidet og fornyet de siste årene. Begge planene danner grunnlag for investeringer i bygg. I 2022 ble flere bygg ferdige og noen virksomheter flyttet til nye lokaler:

 • Nye Sviland skule ble offisielt åpnet.
 • Nye Malmheim skole ble offisielt åpnet. 
 • Vedtak om ny felles barneskole i Riskaområdet. 
 • Høsten 2022 ble “Skolestruktur i sentrum. Utredning av ulike alternativ for skolestruktur” ferdig. Det danner grunnlaget for videre arbeid og politiske beslutninger i 2023. 
 • Sandnes kommune har overtatt den private barnehagen EngleOngane fra 01.12.22. Figgjoelva barnehage er foreslått som nytt navn.
 • Jordmortjenesten flyttet inn i nyoppussede lokaler i Langgata 72.
 • Barne- og familieenhetens ungdomsteam flyttet i desember fra Jærveien til L54.
 • I juni ble Barne- og familieenhetens lokaler i Strandgaten 147 midlertidig stengt grunnet skjemmende lukt i lokalene. De ansatte fikk midlertidige lokaler hos FBU, på rådhuset og i Elvegata. Eier av bygg og bedriftshelsetjenesten foretok undersøkelser som viste at den skjemmende lukten ikke var helsefarlig. De ansatte flyttet tilbake i august.

Helsestasjonene trenger nye lokaler som erstatning for helsestasjonslokalene i Ganddal. Kommunestyret ba i sak ksak 34/22 Helsestasjonsstruktur om å utrede muligheten for samlokalisering av helsestasjonene i Sandnes.

 

Mål 3: Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

Medskaping og medbestemmelse

I Oppvekst har en over flere år arbeidet med å få brukerens stemme med i utviklingen av tjenesteområdet. På individnivå i alle virksomheter er det nå systemer og struktur for å innhente barn og foresattes behov og stemme. Saker blir sendt til Sandnes ungdommens kommunestyre for behandling. Virksomhetene skal ha brukeren med der det er naturlig. For eksempel intervjuer skolesjefen elevrådsrepresentanter i forbindelse med utlysning av rektorstillinger. Elever deltok med sin stemme når SFO-handlingsplanen ble laget. Skolesjefen hadde møte med elevrådet på Stangeland i forbindelse med utredning av skolestrukturen i sentrum. Elevrådsrepresentanter er med på skolesjefens utviklingssamtaler med skolene. Elever har også deltatt i rekrutteringsprosesser.

Hvert år svarer elevene på Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse. Svarene blir analysert på skolene og fulgt opp på hvert trinn.  

I Barne- og familieenheten gikk en flerårig implementering av FIT over i ordinær drift. FIT er et tilbakemeldingsverktøy hvor foreldre og barn svarer rutinemessig på spørsmål om egen opplevelse og nytten av hjelpen. På denne måten kan arbeidet tilpasses.  

I Helsestasjonstjenester ble det etter en brukerundersøkelse etablert egen gruppe for foreldre med premature barn. Denne tjenesten gjennomførte også en brukerundersøkelse i åpen helsestasjon, med gode tilbakemeldinger.  

Foreldreundersøkelsen i skole har vært gjennomført hvert år. Skolene bruker resultatet i utviklingsarbeidet. Foreldreundersøkelsen i barnehage blir årlig fra 2022. Tidligere har den vært gjennomført hvert annet år.

Oppvekstmiljø

Ungdata

Ledelse i barnehage og skole

Både i barnehage og skole er det utarbeidet et rammeverk for ledelse som bygger på Strategi for ledelse og medarbeiderskap i Sandnes kommune og Kvalitetsplan for et helhetlig utdanningsløp i Sandnes kommune.

Lederutviklingen i 2022 har omhandlet videreutvikling av profesjonelle læringsfellesskap. Dette gjelder både barnehage og skole.

Det er startet en toårig pilot i Sør-Øst barnehagene og Ganddal barnehagene med søkelys på ledelse. Administrasjonsressursen i områdene er like, men en robust organisering skal gi styrerne mer tid til faglig utviklingsarbeid. Bakgrunnen for piloten er at flere virksomhetsledere opplever at det er krevende å både ha rollen som virksomhetsleder og styrer i egen barnehage.

Rekruttere og beholde

Barnehagene melder at det er utfordrende å få tak i kvalifisert arbeidskraft.. Det er spesielt utfordrende å rekruttere vikarer, både korttidsvikarer og lengre i vikariat. Det har ellers i lang tid vært for få barnehagelærere i arbeidsmarkedet til å oppfylle pedagognormen med utdannet personell.

Skolene melder om utfordringer med å få tak i kvalifisert personale når det er behov midt i skoleåret, men at det stort sett løser seg ved skolestart.

 • Ifølge grunnskolestatistikken (GSI) er andelen undervisningspersonale som oppfyller kompetansekravene for tilsetting økende. Fra 93 prosent i 2018 til 95 prosent i 2022.
 • Barnehage har begynt på et analysearbeid som skal se på hvor lenge barnehagene klarer å beholde de som rekrutteres.
 • Barnehagene oppfyller pedagognormen ved at ansatte innvilges midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet. Per 15. desember 2022 var det innvilget dispensasjon for til sammen 39,5 stillinger i private barnehager og 26,9 stillinger i kommunale barnehager. Dette innebærer at det manglet barnehagelærer i om lag 11 prosent av pedagogstillingene i de kommunale barnehagene.
 • Helsestasjonstjenesten har utfordringer med å rekruttere helsesykepleiere. Det ansettes derfor en del sykepleiere. Det var i 2022 ikke lenger en utfordring å rekruttere jordmødre.
 • Barne- og familieenheten har en stor utfordring med å få rekruttert psykologer. I tillegg til at det er vanskelig å få sosialfaglig personell med yrkeserfaring. Virksomhetsleder erfarer at kommunen ikke er konkurransedyktig på lønn.
 • PPT har ikke lykkes i å rekruttere psykolog. Konkurransedyktig lønn andre halvår tilrettela for ansettelser av PP-rådgivere.

Sist oppdatert: 18.04.2023