map Kart account_circle Min side

Kvalitetsplan for et helhetlig utdanningsløp i Sandnes kommune

Denne siden er under arbeid.

Felles overordnet del

Kvalitetsplanen skal bidra til god kvalitet i barnehage og skole i Sandnes kommune. Utdanningsløpet skal preges av helhet og sammenheng. Barn og unge skal oppleve å bli møtt med gode felles verdier og holdninger gjennom hele barnehage- og skoleløpet.

I Sandnes kommune skal vi være i sentrum for framtiden. Barnehagen og skolens oppdrag er å åpne dører mot verden og fremtiden og gi barn og unge historisk og kulturell innsikt og forankring. Vi skal samhandle og bygge gode lag for å finne bærekraftige løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer, sammen med barn og unge.

Barnesynet i kvalitetsplanen bygger på Barnekonvensjonen. Den slår fast at barns beste alltid skal veie tyngst og at barn har rett til å gi uttrykk for sin mening, rett til å ytre seg og rett til tanke-, samvittighet- og religionsfrihet.

I Sandnes kommune har vi et et felles barnesyn. I Sandnes skal barn og unge oppleve at de blir lyttet til, tatt på alvor og at de kan påvirke og være medskapende i egne liv:

 • Barn har mye kunnskap om livet sitt
 • Barn er like mye verdt som voksne
 • Barn trenger å bli møtt med varme, bli trodd på og bli tatt på alvor

Kvalitetsplanen er et resultat av samarbeid mellom ansatte i barnehage, skole, SFO, elever, foreldre og barnehage- og skoleeier. Planen er forankret i Barnekonvensjonen, Rammeplan for barnehage og læreplanverket for skole (LK2020). Videre bygger den på de nasjonale sektormålene for barnehage og grunnopplæringen.

 

Sektormål for barnehagen er:

 • Alle har et godt og inkluderende leke- og læringsmiljø
 • Barn som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial
 • De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse
 • Alle har god tilgang til relevante tilbud av høy kvalitet

 

Sektormål for grunnopplæringen er:

• Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø
• Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial
• De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse
• Alle lykkes i opplæringen og utdanningen

 

Visjon

Visjonen og verdiene skal vise en felles retning for barnehagene og skolene i Sandnes kommune. Vår visjon er: På lag for livslang lærelyst. Vårt felles verdigrunnlag skal gjenspeiles i verdiene verdsettende, inkluderende og medskapende.

På LAG handler om at alle som jobber for og med barn og unge, samarbeider for å skape et helhetlig utdanningsløp. Barn og unge er selv viktige medspillere. Det samme er de foresatte.

LIVSLANG LÆRELYST bygger på Sandnes kommune sin overordnede visjon om at kommunen skal være i sentrum for framtiden. Barn og unges oppvekst- og skolegang er her og nå. De skal oppleve trivsel og mestring hver dag. Dette skal danne grunnlag for livslang lærelyst for alle. Lærelyst handler både om livsmestring og motivasjon for læring, som er viktig for å ha tro på egne muligheter nå og i framtiden.

Verdier – verdsettende, inkluderende og medskapende

Å verdsette handler om å anerkjenne hverandre gjennom å støtte og å utfordre. Samhandlingen kjennetegnes av trygghet, omsorg og tydelighet. Verdien skal prege måten vi møter hverandre på, i samhandling med barn og voksne.

En verdsettende ansatt:

 • er trygg og forutsigbar
 • er åpen i sin tilnærming til barn, unge, foresatte og kollegaer
 • viser at de har tro på barn og unge
 • er interessert og engasjert
 • utfordrer og støtter barn, unge og kollegaer for videre utvikling
 • deler kompetanse

Et inkluderende fellesskap handler om at alle barn og elever skal oppleve at de har en naturlig plass i barnehagen og skolen. De skal føle seg trygge og erfare at de er betydningsfulle og hører til. Dette innebærer at det enkelte barn og ungdom opplever sosial tilhørighet og sosialt fellesskap med jevnaldrende. Alle barn og unge skal medvirke i sin egen hverdag

En inkluderende ansatt:

 • anerkjenner verdien av mangfold
 • ser merverdien av at ALLE deltar i det sosiale fellesskapet
 • ser det enkelte barnet/ungdommen
 • fremmer samhandling og bygger lag
 • har en praksis hvor alle opplever at de hører til

Medskapende som verdi skal fremme skaperglede og kreativitet. Dette skal bidra til at vi jobber sammen for å finne felles løsninger på ulike nivå. Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt og hva som er viktig for dem. De skal få anledning til å medvirke i egen utvikling og læring hver dag, og i alle situasjoner. Barnehagen og skolen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, delta og bli hørt.

En medskapende ansatt:

 • lytter til og involverer barn og unge
 • samhandler og medskaper med barn, unge og kollegaer
 • er nyskapende og fremoverlent
 • viser vilje og evne til forandring
 • ser på alle deltagere i medskapingsprosesser som likeverdige

 


Felles innsatsområder for barnehager og grunnskolen i perioden 2020-2024

 

Tidlig innsats betyr:

 • et godt pedagogisk tilbud fra tidlig småbarnsalder
 • at barnehager og skoler arbeider for å forebygge utfordringer
 • at tiltak settes inn umiddelbart når utfordringer avdekkes

Tiltak kan være å tilrettelegge innenfor det ordinære tilbudet og/eller ved å sette inn særskilte tiltak.

Tilrettelegging og tilpasset opplæring er et bærende prinsipp i det ordinære tilbudet. Ekstra tiltak i det ordinære pedagogiske tilbudet og særskilte tiltak for den enkelte, skal i hovedsak skje innenfor rammen av barnegruppen/klassefellesskapet.

Alle barn og unge skal oppleve livsmestring og lærelyst. Tilbudet barna får i barnehagen og gjennom begynneropplæringen de første årene i grunnskolen, legger grunnlaget for hvordan de lykkes videre i utdanning, arbeid og på andre områder. Det er derfor viktig at alle barn får tilgang til et godt tilpasset pedagogisk tilbud tidlig i livet.

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap er avgjørende for at alle barn og unge kan nå sine drømmer og ambisjoner på lengre sikt.

I Sandnes skal vi jobbe for at alle barn og unge skal ha like muligheter til allsidig utvikling og læring, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger.

 

Å lytte til barn og unge og å ta dem med på råd, er en grunnleggende faktor for å lykkes med utvikling, læring og danning. Når barn og unge får mulighet til å påvirke egen hverdag og opplever seg sett og forstått, blir de tryggere og mer motiverte. Dette kan komme til uttrykk gjennom skaperglede, engasjement og utforskertrang. Vi skal være bevisst barns ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barn og elevers alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov.

I Sandnes skal vi jobbe for at alle barn og unge skal oppleve medskaping i praksis. De skal erfare hvordan de selv kan ta bevisste valg, som er til det beste for seg selv og for fellesskapet. Slike erfaringer har en verdi her og nå, og forbereder samtidig elevene på å bli ansvarlige samfunnsborgere.

 

Digitalisering og digital teknologi handler om å lære og håndtere de muligheter og utfordringer som et stadig mer digitalisert og teknologisk samfunn fører med seg. Sandnes har ambisjoner om å være i sentrum for framtiden. Det innebærer at barnehage og skole må legge til rette for gode oppvekst- og opplæringssituasjoner med relevant læringsinnhold og varierte arbeidsmetoder. I Sandnes skal alle barn og unge får erfaring med ny teknologi, uavhengig av bakgrunn og erfaring. Digital læringsteknologi skal brukes på en hensiktsmessig måte. Målet er at alle barn og unge skal oppleve mestring og lærelyst, samtidig som det skal bidra til å utvikle kritisk tenkning og etisk bevissthet ved bruk av digitale verktøy. Bruk av teknologi kan bidra til nye metoder for undervisning, større handlingsrom for tilpasset opplæring og mer motiverende opplæring for barn og unge.

I Sandnes skal vi jobbe for at alle barn og unge opplever at ny teknologi og digitale verktøy brukes for å gi økt mestring, kreativitet, læringsutbytte og inkludering.

 

Profesjonelle læringsfellesskap kjennetegnes ved at deltakerne har felles mål og ambisjon om å utvikle virksomhetens og egen praksis til beste for barn og unges læring og utvikling. Arbeidet preges av erfaringsdeling og refleksjon som grunnlag for evaluering og videreutvikling av praksis. Alle ansatte i barnehagen og skolen må ta aktivt del i det profesjonelle læringsfellesskapet. I skole og barnehage omtales dette arbeidet som barnehagebasert- og skolebasert kompetanseutvikling.

I Sandnes skal vi jobbe for å videreutvikle strukturer for samarbeid, støtte og veiledning mellom kolleger, på tvers av barnehager og skoler. Barn og unge skal ha en naturlig plass i dette arbeidet.

 

Kvalitet i overganger

I løpet av årene i utdanningsløpet opplever barn og unge mange overganger.

 • Start i barnehagen
 • Fra småbarn til storbarnsavdeling
 • Fra barnehage til skole/SFO
 • Fra småskole til mellomtrinn
 • Fra mellomtrinn til ungdomstrinn
 • Fra ungdomstrinn til videregående opplæring

Overganger skal være preget av kontinuitet og oppleves som trygge. Det kreves god planlegging, god ledelse, god informasjonsoverføring og godt samarbeid på tvers av nivåer og fag. Barn og unge må få hjelp til å finne seg til rette og sammen med foresatte få medvirke i overgangene.

I Sandnes skal vi jobbe for at det skal være god kvalitet og sammenheng i overgangene i hele utdanningsløpet.

Dette mener barn og unge er viktig for dem

“Vi må få muligheten til selv å si noe om hva vi synes er viktig i en overgang”

Overgangen barnehage - skole:

 • At det ikke er for brå overgang mellom lek og tradisjonell skole.
 • At en starter tidlig å trygge elevene i at det er ok å gjøre feil.
 • At en lærer at prøvesituasjoner ikke er farlig.
 • At en gradvis lærer om nye fag.
 • At det begynner gradvis med hjemmearbeid. Ikke gå hardt ut!

Overgangen småskole - mellomtrinn:

 • Her skjer det ofte et bytte av lærer; er dette alltid bra for oss?
 • Fadderen slutter fordi de begynner på ungdomsskolen.

Overgangen barneskole - ungdomsskole:

 • At det er mindre fokus på karakterer.
 • At elevene lærer mer om hvordan overgangen til ungdomsskolen er.
 • At alle kommer i klasse med noen av “de gamle”.
 • At en gradvis lærer om nye fag.

Overgangen ungdomsskole - VGO:

 • At det er god rådgivning om overgangen og mulighetene i videregående skole.

Generelle overganger:

 • Husk også på de andre overgangene:
  • bytte fra små til store klasser
  • endring i klassesammensettning
  • bytte av klasserom
  • bytte av skole
  • nye elever i klassen
  • nye lærere

Barn og ungdom ønsker:

 • At vi har noen å snakke med om hva vi går fra og hva vi går til.
 • At vi kommer sammen med noen vi kjenner fra før.
 • At de voksne i barnehagen og skolen hjelper til å gjøre overgangene trygge.
 • At vi får beholde fadderen lengst mulig.
 • At læreren fortsetter å støtte eleven uansett hvor gammel man er.
 • At alle har noen de vet de kan komme til med spørsmål og at de får hjelp.
 • At alle overganger er viktige — også de små.

 

Handlingsplaner for barnehage og skole

Barnehagedelen og skoledelen

Gå til:

 

Kvalitetsplanen i PDF

Her er "Kvalitetsplan for et helhetlig utdanningsløp i Sandnes kommune" i PDF.

Publisert: 03.03.2020

Sist endret: 03.03.2020