account_circle Min side

Folkehelse

Sandnes kommune har ansvar for folkehelsearbeid. Folkehelse handler om hvordan helsetilstanden er i befolkningen, om helsefremmende tiltak som fremmer trivsel og ressurser i lokalsamfunnet, og tiltak som forebygger uhelse.

I folkehelseloven gis kommunene et tydelig ansvar for å legge til rette for god folkehelse. Sandnes kommune har lange tradisjoner for å prioritere folkehelsearbeidet, altså jobbe for gode oppvekst- og levekår for alle sine innbyggere.

Helsetilstanden i Sandnes kommune

Folkehelsen i Sandnes kjennetegnes av generelt gode levekår, bra helsetilstand og gode levevaner. Samtidig er det sosiale ulikheter i befolkningens helse, og det er tendenser som tyder på at disse er økende. 

Sandnesstatistikk-sidene under Folkehelse og levekår finner du mer informasjon og statistikk om folkehelsen i Sandnes, blant annet oversikt over helsetilstanden i Sandnes 2020.

 

Hva påvirker helse og livskvalitet?

Forhold som påvirker livskvalitet og helse omfatter alt fra generelle samfunnsforhold til individuelle valg og egenskaper ved enkeltmennesker. Dette er illustrert i figuren under.

Figur 1 Hva påvirker helsen?

 Figur: Hva påvirker helsen? (Whitehead & Dahlgren, 1991)

Selv om sosiale nettverk og levevaner har en mer umiddelbar betydning for helse og livskvalitet, påvirkes helse også sterkt av samfunnsforhold. Følgende faktorer er av særlig betydning for folkehelsen:

Utdanning

Utdanning påvirker individets levekår som voksen, og både barnehagen og skolen er viktige arenaer for lærling, sosiale relasjoner og utvikling av selvfølelse og selvtillit. Grunnlaget for å fullføre en utdanning legges tidlig, og tidlig innsats i barnehage og grunnskole er av stor betydning for muligheter til videregående opplæring.

Arbeid

Deltakelse i arbeidslivet henger sammen med god helse. Gjennom arbeid inngår man i et sosialt fellesskap og arbeidsoppgavene kan være kilde til mening, mestring og personlig utvikling. Arbeidsdeltagelse gir også inntekt som gjør oss i stand til å leve selvstendige og forutsigbare liv, og sikrer tilstrekkelige materielle levekår.

Helse

Alle har selv ansvar for en helseadferd som gir økt mulighet for å bo selvstendig og ha en god helse inn i alderdommen. Dette gjelder blant annet vanene våre innen fysisk aktivitet, røyking, alkohol og kosthold. Det offentlige skal ha et helsefremmende og forebyggende perspektiv, og prioritere tidlig innsats. Dette inkluderer å formidle informasjon og kunnskap til befolkningen om vaner som fremmer god helse, samt å legge til rette for at alle skal kunne ha gode livsvilkår gjennom planlegging, forvaltning og tjenester.

Deltakelse

Sosial støtte og deltakelse bidrar til en opplevelse av sosial tilhørighet, motvirker ensomhet og gir beskyttelse når man er utsatt for stressende livssituasjoner. Viktige arenaer for sosial støtte er gjennom venner og familie, deltakelse i skole- og arbeidsliv, men også kultur- organisasjonsliv. Gjennom aktivitet og felles opplevelser skapes tillit mellom mennesker og gode lokalsamfunn.

Bolig og nærmiljø 

Nærmiljøet er det fysiske miljøet som omgir oss der vi bor. Det omfatter alt fra boligområder til parker, plasser/torg og friområder, og det inkluderer handel og service, kulturinstitusjoner, barnehager, skoler og helsetjenester. Opplevelse av trygghet, sosiale møteplasser og estetisk kvalitet påvirker folks trivsel og stedstilknytning. Grøntområder stimulerer til fysisk aktivitet og kan redusere stress. Gode steder, bo- og nærmiljøer inneholder muligheter for aktive, sosiale og trygge hverdagsliv for alle.

Hvordan jobber Sandnes kommune med folkehelsearbeid?

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge sykdom og skader. Kommunen skal også bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller, og til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Kommunen skal fremme folkehelse ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenester.

Sandnes kommune bruker en administrativ, tverrfaglig folkehelsegruppe som ett av flere verktøy for å kunne ivareta kommunens ansvar innenfor folkehelse. 

Sandnes kommune deltar i partnerskap for folkehelse, ledet av Rogaland fylkeskommune. Sandnes mottok kr 203 000 i partnerskapsmidler i 2023, der det er krav om minst tilsvarende beløp i egenandel. Folkehelsegruppa har utarbeidet handlingsplaner for tiltakene.

 

Folkehelse i lovverket

Folkehelseloven (2011)  Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra skal legge til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid, § 1.

Folkehelseloven pålegger kommunen å ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og positive og negative påvirkningsfaktorer.

Kommunene skal jobbe aktivt for å utjevne sosiale helseforskjeller, styrke faktorer som virker positivt på helsen og beskytte mot faktorer som virker negativt på helsen. Videre stiller loven krav til en samfunnsrettet folkehelsepolitikk og pålegger alle samfunnsområder å ta både et selvstendig ansvar og et ansvar for samarbeid om bedre folkehelse.

En grunnleggende tanke i folkehelsearbeidet er at tidlig innsats er viktig for den enkelte og har stor samfunnsøkonomisk verdi. Folkehelseloven løfter frem føre-var-prinsippet som innebærer å sette inn tiltak før uhelse eller skade oppstår. Føre-var-prinsippet skal legges til grunn når normer og standarder for godt folkehelsearbeid utarbeides.

Folkehelseloven bygger på og er samordnet med plan- og bygningsloven som er det generelle regelverk for å fremme bærekraftig utvikling. I folkehelsesammenheng handler bærekraftig utvikling om å tilrettelegge for en samfunnsutvikling som sikrer grunnleggende behov over tid. Bærekraftig utvikling er et perspektiv som skal gjennomsyre det langsiktige folkehelsearbeidet.

Plan- og bygningsloven

Folkehelsearbeidet er blant annet hjemlet i § 3 i plan- og bygningsloven gjennom å fremme befolkningens helse, legge til rette for gode bomiljøer og oppvekstvilkår, motvirke sosiale helseforskjeller og bidra til å forebygge kriminalitet.

God folkehelse skapes derfor også gjennom god samfunnsutvikling, og er samtidig en viktig faktor i utviklingen. Hensyn til folkehelse skal derfor ivaretas i kommunens planlegging. Det fastslås i både folkehelseloven og plan- og bygningsloven.

Forankring i kommuneplan

Folkehelsearbeidet i Sandnes er forankret i kommunens overordnede styringsdokument, kommuneplanen. Ved utarbeidelse av kommuneplanen skal vi ta hensyn til folkehelsen og iverksette nødvendige tiltak etter behov. 

Kommuneplan for Sandnes 2019-2035 er gjeldende kommuneplan. Forslag til kommuneplan for 2023-2038 har vært på høring, og kommunestyret vedtar kommuneplan for 2023 - 2038 i mai. 

Politikken for miljø- og folkehelsearbeidet i Sandnes er utviklet på grunnlag av kommunens mangeårige deltakelse i WHOs europeiske nettverk av sunne byer, og det norske nettverket Sunne kommuner.

Folkehelse i alt vi gjør

Da det er mange forhold som påvirker helsen vår, er helse noe som må ivaretas innen alle samfunnsområder. Sandnes kommune har som mål å ivareta og fremme helse innen samtlige tjenester, fra park og idrett til bibliotek. Kommunen leverer et bredt spekter av tjenester fra a til å. Under er en håndfull eksempler på allment tilgjengelige tjenester i Sandnes kommune som bidrar til å fremme god helse.

 

Flere aktuelle ressurser tilgjengelig for alle

Fysisk aktivitet

Aktiviteter

 Kosthold

 Deltakelse

Ressurser for lag, foreninger og frivillige

Kommunen ønsker å legge til rette for en aktiv, mangfoldig og robust frivillig sektor

Næringslivet

 

 

Sandnes kommune, avdeling for samfunnsutvikling

 

Sist oppdatert: 08.03.2017