account_circle Min side
HjemBolig og byutviklingKulturminner i Sandnes

Kulturminner i Sandnes

Database over kjente, verneverdige kulturminner og kulturmiljøer fra nyere historie i Sandnes. Dette er en kartløsning med mulighet for tilbakemelding fra publikum.

Kulturminneregisteret i Sandnes

Bydelenes historie og kulturmiljø

Her finner du utdypende kunnskapsgrunnlag til bruk i plan og byggesaksprosesser, og til bruk for deg som ønsker å bli kjent med lokal historie og identitet gjennom fysiske spor:

 

Tematisk kunnskapsgrunnlag

 

Historiske oversikter og veiledere

 

Historiske foto

  • Widerøe-foto 1935-1962

 

Sandnesløftet

 

Søk om tilskudd

 

Antikvariske retningslinjer og dokumentasjon

 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

 

Kategorier kulturminner og hvem bestemmer hva?

 

Søk om tillatelse til inngrep

 

Slik er kulturminneregisteret bygget opp

Om kulturminneregisteret

 

Databaser over fredete kulturminner og kulturmiljøer

For informasjon om fredete og kulturminner eldre enn 1537, automatisk fredete kulturminner, se Riksantikvarens database Askeladden.

 

Les utkast til ny kulturminneplan her.

 

NB! Registeret

NB!-registeret er en database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse.

Registeret omfatter 75 byer der sporene etter 1000 års byhistorie er kartfestet. De historiske byene og tettstedene opplever nå et omfattende utviklingspress som følge av den sterke urbaniseringen som preger dagens samfunnsutvikling.

NB!-registeret angir områder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. Det innebærer ikke formelt vern at et kulturmiljø er med i NB!-registeret, men det gir et grunnlag for angivelse av nye hensynsoner iht. plan- og bygningsloven.

Områdene kan også gi grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner. Det kan heller ikke utelukkes at noen NB!-områder bør fredes eller at det finnes objekter i disse som på sikt kan vise seg å måtte sikres etter kulturminneloven.

 Trykk her for NB registeret 

 

 Askeladden

Basen omfatter arkeologiske kulturminner som er automatisk fredet, eller som krever videre undersøkelser før fredningsstatus kan fastsettes (uavklart vernestatus), nyere tids kulturminner som er fredet, midlertidig fredet, vernet etter plan- og bygningsloven eller ansett som verneverdige. Med «nyere tids kulturminner» menes etterreformatoriske (etter 1537) bygg, anlegg og kirker.

SEFRAK-registrerte bygninger er ikke lagt inn i Askeladden, men er tilgjengelig via våre karttjenester.

Trykk her for å se på fredete kulturminner og Miljøer

 

Lurer du på noe?

 Servicekontoret

Postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.

Besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes

Telefon: 51 33 50 00 

e-post

 Byantikvar

Gro Persson

Tlf. 48 13 68 41

e-post

Sist oppdatert: 10.03.2023