account_circle Min side

Tidligere artikler

Artiklene inneholder nyttig informasjon om utvikling, tilbud og fag- og erfaringskunnskap.

Tidligere artikler

Storsatsing på hjelp til å bo i Sandnes

Publisert av Astrid Instanes.

Gjennom kompetanseheving, samarbeid på tvers og andre tiltak skal Sandnes gi bedre hjelp til innbyggere med rus og eller psykisk helseutfordringer som strever med å bo.

Samarbeid mellom flere skaper suksess

NAV Sandnes, mestringsenheten og boligtjenesten har gått sammen for å kunne gi best mulig hjelp til flest mulig. Gjennom tilskuddsmidler fra Husbanken har en kunnet satse på å utvide tilbudet.

Gjennom prosjektet skal det jobbes med samarbeidsrutiner, kompetanseheving og kurs til innbyggere. 

 

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid bidrar

Petter Dahle og Anne Fjelnseth fra NAPHA holdt innlegg om verdigrunnlaget i Housing First, for å hjelpe prosjektet i gang. Ansatte fra NAV Sandnes, boligtjenesten og mestringsenheten deltok. I det videre arbeidet skal en også bruke digital opplæringspakke utviklet av NAPHA.

 

Kunnskapsbasert modell - Housing First

Housing First modellen bygger på at bolig er en menneskerett og at bolig skal komme først. Det er lettere å få til endringer i livet sitt når du har ett hjem. Housing First modellen er en modell for varig bosetting av bostedsløse med rusmiddelavhengighet og eller psykiske helse utfordringer. Modellen bygger på prinsipper om at fleksibel oppfølging og samarbeid mellom ulike instanser. 

HF modellen ligger som tiltak i politisk godkjent plan for psykisk helse, og foreslås videreført i samme plan som nå er under revidering.

 

Her er jeg en person med ressurser

Publisert 28.11.22 av Tor Arne Riskedal og Steinar Trefjord

"Her er jeg en person med ressurser". Det er en tilbakemelding som beskriver flere av kurslærernes erfaring ved Jæren Recovery College, hvor om lag halvparten har egenerfaring med rus eller psykiske helseutfordringer. Samskaping er et nøkkelord i hvordan kursene utvikles.

Hjelp som hjelper

Publisert 22.11.22 av Elisabeth Høyland

Å gi hjelp som faktisk hjelper er avgjørende! En todagers samling med Birgit Valla, der ansatte fra mestringsenheten lærer mer om tilbakemeldinger, er et ledd i det å kunne gi hjelp som hjelper til den enkelte.

Frivillighetsdialog i mestringsenheten

Publisert 18.11.22 av Astrid Instanes

Mestringsenheten inviterte til frivillighetsdialog den 17 oktober. Målet er å skape en arena der en kan samarbeide og samskape om tilbud til innbyggere innenfor rus, psykisk helse og flyktningarbeid i Sandnes.

"Det er ikke flyktningkrise, men flyktningenes krise"

Publisert 31.10.2022 av Astrid Instanes

På fagdagen i mestringsenheten fikk vi et sterkt innblikk i flyktningenes krise gjennom flukten over Middelhavet, beskrevet av Kristina Quintano. Dagen inneholdt flere flotte kulturelle innslag og fremvisning av filmen, Ranaias kamp. Fagdagen ble rundet av med paneldialog med tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet og kollegaer i flyktningenheten.

Markering av Verdensdagen for psykisk helse på Ruten

Publisert 11.10.2022 av Hanne Levang

Mandag 10. oktober markerte vi Verdensdagen for psykisk helse på Ruten. Vi oppfordrer flere til å markere dagen med årets tema "Løft blikket", enten det er på arbeidsplassen, skolen eller hjemme. Les mer om hvordan den ble markert i Sandnes i artikkelen. 

Nasjonal recoverykonferanse med flere innlegg fra Sandnes

Publisert 07.09.2022 av Elisabeth Høyland

På konferansen "Ingenting om oss uten oss" er fokus på medborgerskap, menneskerettigheter og demokratisk deltagelse. Mestringsenheten i Sandnes er representert med flere innlegg.

Nettverk samles i Sandnes

Publisert 02.09.2022 av Elisabeth Høyland

I to dager har deltagere i kommunalt recovery orientert nettverk (KRON) hatt samling i Sandnes. Til inspirasjon og erfaringsutveksling har forskning, fag og erfaringskompetanse innen rus og psykisk helsefeltet blitt drøftet. 

Sommeroppdatering fra IPS ung

Publisert 04.07.2022 av Astrid Instanes

Mestringsenheten er sammen med IPS ung Rogaland stolte over å kunne dele de gode resultater de har fått til sammen med deres jobbsøkere. Jobbspesialistene i Sandnes viser til flere faktorer for å lykkes med gode koblinger mellom jobbsøkere og arbeidsgivere. De etterstreber å møte innbyggerne på en måte som skaper tillit, og å være utforskende med fokus på ressurser. Les mer om dette i artikkelen. 

Resultater fra pårørendeundersøkelsen

Publisert 01.07.2022 av Astrid Instanes

Sandnes kommune kan nå hente ut statistikk på hvordan pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av kommunen gjennom den årlige undersøkelsen «IVARETATT?». Les mer om resultatene fra undersøkelsen. 

Høringssvar på opptrappingsplanen psykisk helse

Publisert 24.06.2022 av Elisabeth Høyland

Les en kort oppsummering av mestringsenhetens innspill på opptrappingsplanen psykisk helse, som skal være klar i 2023. 

Mentor ung kommer til Sandnes

Publisert 19.06.2022 av Elisabeth Høyland

A-larm, KORFOR og mestringsenheten har inngått samarbeid om mentor ung. En mentor er en person med egenerfaring som gir oppfølgning, som et supplement til mestringsenhetens tjenester. 

Lansering av trigga.no

Publisert 17.06.2022 av Elisabeth Høyland

Mestringsenheten inviterte samarbeidspartnere til lanseringsfest for e-læringsportalen www.trigga.no. Den inneholder kurs i mestring av rusutfordringer og andre avhengigheter og er utvikla av ansatte i prosjekt i mestringsenheten. Kursene bygger på kognitiv terapi og har som mål å tilby lett tilgjengelig hjelp for innbyggere i Sandnes. Kursene tas også i bruk i 13 andre kommuner. 

Foreldreveiledning i flyktningenheten

Publisert 12.05.2022 av Astrid Instanes

Kommunen er juridisk forpliktet til å tilby foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet gjennom integreringsloven. Flyktningenheten har derfor valgt å satse på International Child Development Programme (ICDP). Bufdir tilbyr i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) veilederopplæring for ansatte, for kommuner som ønsker å bruke ICDP som metode for å veilede foreldre i introduksjonsprogrammet.

Tilbakemelding er en viktig del av hjelpen

Publisert 05.05.2022 av Tarjei Øvrelid

Les om hvordan vi bruker tilbakemeldinger fra innbyggere i arbeidet i mestringsenheten. Tilbakemeldingene hjelper oss å jobbe systematisk og recoverystøttende. 

Bedre sammen

Publisert 29.04.2022 av Elisabeth Høyland

Mestringsenheten bidro med innlegg på konferansen "Bedre sammen" som handlet om rusfeltets utvikling de siste 10 årene og fokus på veien videre. Bente Lyse og Dagrunn Sømme fortalte om hvordan mestringsenheten har jobbet med hovedmålene for opptrappingsplanen for rusfeltet og hva dette har betydd for tilbudet innen rus og psykisk helse i Sandnes. De mottok også jubileumspris, på vegne av mestringsenheten. 

Dagrunn Sømme og Bente Lyse

Mentaliseringsbasert terapi

Publisert 11.03.2022 av Elisabeth Høyland

Mestringsenheten har i prosjektet "Ressursteam" valgt å satse på kompetanseheving av ansatte i mentaliseringsbasert terapi. Dette vil styrke våre tilbud til innbyggere i Sandnes. Mentalisering er en evne som er viktig for alle mennesker, og aller viktigst for de som strever med den. MBT er derfor rettet mot mennesker som har vært vanskelig å nå med gode behandlingstiltak og som ofte har blitt kasteballer i behandlingssystemet.

Ellinor Lindland og Cecilie Sømme

Migrahelse i Sandnes

Publisert 09.03.2022 av Elisabeth Høyland

Mestringsenheten, ved avdeling flyktningenheten, har gjennom det spennende prosjektet Intropluss utviklet tilretteleggingsmodellen. Hovedfokus for tilretteleggingen i introduksjonsprogrammet har vært å øke graden av medbestemmelse, fellesskap og tilhørighet, og ha fokus på deltakernes iboende ressurser. Slik har flere lykkes med å nå sine mål i introduksjonsprogrammet, samtidig som økt livsmestring på sikt medfører bedre helse og livskvalitet. Det er også laget en oversikt over migrahelse-tilbudene, som flere virksomheter bidrar til, i prosjektet. Den 

Kari J. Widding og Marita G. Fiskebekk

Vi fremmer recovery nasjonalt og internasjonalt

Publisert 24.02.2022 av Elisabeth Høyland

Mestringsenheten prioriterer deltagelse i ulike nettverk og konferanser, for å fremme recovery innen rus, psykisk helse og avhengighetsarbeid. Hittil i år har vi deltatt på to større konferanser. 

Opptak av Recoverykonferansen Online februar 2022 - YouTube

Prevention | Learning From Each Other EUCOMS webinar | 26 January 2022 - YouTube

Psykisk helse under korona

Publisert 15.09.2021 av Trude Lønning

KORONA har gitt oss både nye muligheter å gi hjelp på, og utfordringer med å gi god hjelp. Vi har gjennom registreringer fulgt utviklingen i henvendelser til vår kommunale psykisk helse hjelp (som blir kalt infohjelpen) og har nå tall som gjelder ut juni 2021. Les mer om hjelpen som er gitt under korona fra mestringsenheten i Sandnes kommune. 

Markering av verdens overdosedag 31. august

Publisert 31.08.2021 av Nina Stokke

For å minnes de døde og forebygge nye dødsfall markeres overdosedagen 31.august over hele verden. Dagen ble også markert på Ruten i Sandnes og mestrinsenheten stod på stand sammen med bruker - og pårørendeorganisasjoner. 

Spre kunnskap for et rausere samfunn

Publisert 27.08.2021 av Elisabeth Høyland

Å spre kunnskap om rus og psykiske helseutfordringer er viktig for å forebygge stigma. Elever fra Sandnes videregående skole har i dag fått høre om både helseutfordringer og helsehjelp i Sandnes. 

Det er en demokratisk rett å stemme ved valget!

Publisert 19.08.2021 av Nina Stokke

Innbyggere med rus og eller psykiske helseutfordringer kan møte flere utfordringer knyttet til å få gitt sin stemme i Stortingsvalget. Mestringsenheten mener at alle skal ha en reel mulighet til å bruke stemmeretten og sier at det er recoverystøttende å hjelpe innbyggere til deltagelse i samfunnet, der deres stemme blir talt med på valgdagen.

Vil du gjøre en forskjell for et medmenneske? 

Publisert 17.08.2021 av Elisabet Haarr

Å gi hjelp til å delta i samfunnet og fylle dagene med meningsfulle aktiviteter, er god rus og psykisk helsehjelp. Aktivitetskontakter jobber med innbyggere som ønsker å bryte en isolert tilværelse. Nå har du mulighet til å bli aktivitetskontakt! 

Elisabet Haarr er ansvarlig for veiledning og oppfølgning av aktivitetskontakter i mestringsenheten. 

Løpegruppa i mestringsenheten mener samhold, tilhørighet og løping er "den beste medisin".

Publisert 23.06.2021 av Nina Stokke

Løpegruppa består i dag av en gjeng som har ett felles mål: å være i fysisk aktivitet. Les mer om hvordan fysisk aktivitet påvirker psykisk helse i artikkelen.  

Vi markerer "hva er viktig for deg?" dagen.

Publisert 09.06.2021 av Trude Lønning

Mestringsenheten er med på markeringen av "hva er viktig for deg?" dagen. Les mer om hvorfor denne dagen er viktig i artikkelen.

 

NAV Sandnes og mestringsenheten i samarbeid om nye måter å gi hjelp på!

Publisert 07.06.2021 av Elisabeth Høyland

Nå kommer IPS ung til Sandnes, i tillegg til et prosjekt der vi sammen utvikler de sosiale tjenestene. 

Fortløpende digitale kurs

Publisert 07.06.2021 av Elisabeth Høyland

Kursene kan hjelpe deg å gjennomføre endringen du ønsker. Nå trenger du ikke lenger å vente på at neste kurs skal starte opp. 

Internrevisjon

Publisert 28.05.2021 av Elisabeth Høyland

Å utfordre hverandre, dele gode erfaringer og jobbe systematisk med kvalitet og fagutvikling, hjelper oss å videreutvikle god rus- og psykisk helsehjelp.

 

Rus og psykisk helsesjef i Sandnes, Trude Lønning, forteller hvorfor.

Oppstart av interkommunalt samarbeid

Publisert 19.05.2021 av Elisabeth Høyland

Internettbasert behandling av rus og avhengighetsutfordringer er fremtiden tenker vi. Mestringsenheten har jobbet med utvikling av digitale kurs i to år, og er nå i full drift. Vi inviterer derfor andre kommuner til også å ta kursene i bruk 

Samskaping av sosiale tjenester i Sandnes

Publisert 07.05.2021 av Elisabeth Høyland

 

NAV Sandnes og mestringsenheten har i samarbeid startet opp et nytt prosjekt der vi skal videreutvikle de sosiale tjenestene. I dag ble det holdt arbeidsmøte for å få aktuelle innspill og ideer fra innbyggere, bruker- og pårørendeorganisasjoner og ansatte. 

Evaluering av lagledelse

Publisert 06.05.2021 av Elisabeth Høyland

Mestringsenheten har utviklet en innovativ ledelsesmodell, som vi kaller lagledelse. Vi startet opp med den i august 2020, og nå er vi igang med evaluering, for å se om modellen fører til økt kvalitet, medvirkning for ansatte og fagutvikling.

Båltur i Hanamyrveien omsorgsboliger

Publisert 03.05.2021 av Karina Grimsli

Hanamyrveien omsorgsboliger har siden 2011 hatt fysisk aktivitet som satsning, og båltur er et fast innslag. Bålturer gir aktivitet, samhold og tilhørighet! 

IPS ung kommer til Sandnes

Publisert 25.03.2021 av Elisabeth Høyland

NAV Sandnes og mestringsenheten starter opp samarbeid om IPS ung. Modellen handler om å gi rus og psykisk helsehjelp samtidig som en jobbspesialist hjelper innbyggeren å finne den rette jobben eller skolen. IPS ung er kunnskapsbasert og viser god effekt i studier. 

 

Pengespill kan gjøre livet vanskelig

Publisert 03.03.2021 av Elisabeth Høyland

 

Flere aktuelle saker i media, trekker frem hvordan pengespill kan gjøre livet vanskelig. Når du mister kontrollen og får utfordringer med familie og venner, økonomi eller jobben på grunn av spillingen anbefaler vi at du starter med et kurs for å mestre utfordringer knyttet til spill. 

Kursene består av undervisning, praktiske oppgaver og hjemmeoppgaver og er basert på kognitiv terapi. Kognitiv terapi kan hjelpe oss med å forstå hvorfor vi gjør som vi gjør, og hvorfor vi så lett setter oss fast i ulike mønstre. Vi er ofte ikke klare over hvor stor sammenheng det er mellom hvordan vi tenker, hva vi gjør og hvordan vi føler, og hvordan dette igjen kan skape utfordringer for oss!

Påmelding og informasjon om kurs

Sist oppdatert: 05.01.2023