account_circle Min side

Forskning, opplæring og innovasjon i mestringsenheten

Mestringsenheten ønsker å satse videre på forskning, opplæring og innovasjon. Vi vil særlig støtte forskning og innovasjon som fremmer recoveryperspektivet og vi utvikler vår egen kompetanse til å forske i samarbeid med ulike forskningsmiljø. Vi ønsker også i større grad å samarbeide med brukerorganisasjoner om tjenesteutvikling og forskning.

Mål for arbeidet med fagutvikling og forskning

Mål for arbeidet med forskning, opplæring og innovasjon

Vi jobber for at ansatte og innbyggere som får hjelp fra mestringsenheten blir involvert i forskning og opplever det nyttig og relevant å delta. Vi vil at resultater fra forskning ved mestringsenheten skal bidra til at hjelpen mestringsenheten gir til innbyggerne i Sandnes kommune skal være basert på kunnskapsbasert praksis.

Det er viktig for oss at vårt arbeid er tilgjengelig for andre kommuner og miljøer som er opptatt av utvikling av psykisk helse- og rusarbeid. Les mer om de enkelte prosjektene nedenfor eller kontakt oss på mestringsenheten@sandnes.kommune.no.

Vår deltagelse i forskning skal ha publisering av vitenskapelige artikler som mål. 

Pågående prosjekter

Inkludert, sammen med Blå Kors steg for steg

Blå Kors steg for steg og mestringsenheten samarbeider om prosjektet der målet er å utvikle en modell for samarbeid mellom ideell organisasjon og kommune, for å gi individuelt tilpasset hjelp til den enkelte som ønsker aktivitet og arbeid. Prosjektet vil ha bruk av frivillighet som en av hovedfokusene. 

Aktivitet i mestringsenheten

Prosjektet har som mål å samordne og videreutvikle mestringsenhetens tilbud innen fysisk aktivitet. 

Jæren Recovery College

Jæren Recovery College er et utdanningstilbud og et fellesskap. Det er for deg som ønsker et bedre liv på tross av utfordringer knyttet til rus eller psykisk helse. Det er for helsepersonell og det er for deg som pårørende, venn eller kollega til noen som jobber med egen recoveryprosess. Det er også for deg som bare er nysgjerrig på hva recovery kan bidra til. Det holdes kurs, workshops, foredrag og debatter for å fremme recovery, håp, mening, likeverd og tilhørighet.

Kursoversikt og søknad om plass, finnes på www.jrcollege.no 

Kurskatalog for våren 2023 kan lastes ned her. 

Besøksadresse: Langgata 54, i Sandnes.

Recoveryhjelpa

Mestringsenheten startet høsten 2020 opp Recoveryhjelpa. I prosjektet er det ansatt to erfaringskonsulenter i 100% stilling som skal hjelpe innbyggere med rus- og eller psykiske helseutfordringer som ønsker å bidra i samfunnet gjennom frivillighet. Recoveryhjelpa har som mål at innbyggere blir aktive i frivillige organisasjoner og på den måten kan en være med på å redusere stigma, øke livskvalitet og få et større nettverk.

Brosjyre

Inkluderende og kvalitetsforbedrende praksisarbeid (iKP)

iKP er et samarbeidsprosjekt mellom mestringsenheten og Universitetet i Stavanger. Hensikten med prosjektet er å utvikle, teste og evaluere en ny veiledningsmodell for sykepleierstudenter i praksis. Veiledningsmodellen innebærer veiledning av en tverrfaglig sammensatt gruppe av veiledere, og tydelig definerte læringsaktiviteter fra hvert praksissted. Evalueringen bygger på intervjuer med studenter, veiledere og innbyggere, og skal publiseres som vitenskapelige artikler og fagartikler. 

Rapport iKP 2022

Rask rus- og avhengighetshjelp

Etter modellen til rask psykisk helsehjelp har mestringsenheten utviklet tre digitale kurs innen mestring av ulike typer avhengigheter. Nå jobber vi med å få disse over i en egen e-læringsplattform og at andre kommuner kan ta kursene i bruk. Du kan lese mer om prosjektet her.

Forskning på implementering av FIT

Feedback informerte tjenester, FIT, er nå implementert i alle avdelinger hos oss. Det skal forskes på om denne implementeringen har gjort en forskjell for ansatte og innbyggere med hensyn til opplevd livskvalitet og medarbeidertilfredshet. Datainnsamlingen gjort i 2018 og 2020 har resultert i denne rapporten: Hvordan har innbyggere i Sandnes med rus- og eller psykiske helseutfordringer det? Vi fortsetter også arbeidet og datainnsamling pågår frem til 2026.

Forskning på implementering av recovery

Prosjektet skal følge implementeringen av recovery som faglig plattform i mestringsenheten. Det skal forskes på om denne implementeringen har gjort mestringsenheten til en mer recoverystøttende organisasjon. Det er gjennomført fokusgruppeintervju blant ansatte og planlegges fokusgruppeintervju med innbyggere som får hjelp fra mestringsenheten. Det er publisert en artikkel på bakgrunn av datainnsamling blant ansatte, og denne beskrives under "publikasjoner".

Offentlig phD

Vi har fått tilskudd fra Forskningsrådet for å gjennomføre en offentlig phD. En ansatt er i gang med å forske på kurstilbudet "Recovery its up to you". Forskningen tar sikte på å prøve ut, tilpasse og evaluere et brukerstyrt kurs for personer med rus- og psykiske helseutfordringer. Kurset har en recovery-tilnærming med utgangspunkt i erfaringer med å oppnå økt livskvalitet til tross for rus- og/eller psykiske helseutfordringer. «Recovery is up to you» er utviklet i Nederland i et samarbeid mellomfagpersoner og personer med rus- og psykiske helseutfordringer. Nederlandske forskere har evaluert kurset, og konkluderer med at utbyttet har vært såpass lovende at vi ønsker å tilpasse kurset til norske forhold, og undersøke hvilken betydning kurset har for deltakerne.

Erfaringskompetanse

En avdeling har fått tilskudd til å ansette en erfaringskonsulent som skal jobbe spesifikt inn mot aktivitetstilbud for innbyggere som har rusutfordringer. Prosjektet startet opp høsten 2021. 

IPS ung

I samarbeid med NAV Sandnes har vi startet opp IPS ung. Modellen gir innbyggere med rus- og psykiske helseutfordringer mulighet til å få hjelp med arbeid eller skolegang samtidig som de får helsehjelp. Utover høsten 2021 vil vi starte å gi tilbudet til aktuelle innbyggere i alderen 18-30 år. 

Sosiale tjenester

Mestringsenheten og NAV Sandnes har jobbet med å utvikle helhetlige og samordna sosiale tjenester. Etter innspill fra innbyggere som mottar rus- og eller psykisk helsehjelp og bruker- og pårørendeorganisasjoner, har nå 5 NAV-veiledere deler av sin arbeidstid inn i mestringsenheten. 

 

Avsluttede prosjekter

Pårørendesamtaler

Vi har gjennomført et prosjekt med mål om kvalitet- og kompetanseheving innen pårørendesamtaler. Med oss på laget hadde vi LPP, Ivareta og Veiledningssenteret for pårørende. Resultatet ble et oppsett for systematisk tilbud om pårørendesamtaler, en veileder for ansatte i gjennomføring av pårørendesamtaler og en brosjyre som beskriver tilbudet. 

Rutine for pårørendearbeid

Veileder for pårørendesamtaler

Brosjyre om tilbud til pårørende

Introkurs for familie og venner

Vi har utviklet et introkurs for familie og venner av innbyggere med rus- og psykiske helseutfordringer. Kurset tar for seg ulike typer belastninger og strategier som er vanlige for pårørende. Kurset har digital form og du finner det ved å trykke her

FACT Sandnes

Flexible Assertive Community Treatment, FACT, er et samhandlingsteam sammen med Helse Stavanger. Teamet gir behandling og hjelp til innbyggere med sammensatte utfordringer innen rus og psykisk helse. Prosjektet er nå i varig drift.

Trykk her for å laste ned en rapport (mai 2020) fra som evaluerer FACT-team i Norge

Publikasjoner

Recovery

Artikkelen tar for seg ansattes opplevelse med innføringen av recovery som faglig plattform. I studien identifiserer forskerne tre hovedområder som opptar ansatte: Refleksjon rundt holdninger og handlinger, pasienter som ikke involverer seg i diskusjoner rundt egen situasjon, og balansering av paternalisme og pasienters autonomi. Funnene indikerer at ansattes forståelse av recovery påvirker refleksjon rundt praksis, men at det ikke har ført til praksisendring. Forskerne argumenterer for at det trengs flere strukturer og verktøy for å skape en endring hvor recoverystøttende arbeid fremmes.

Funnene presenteres i artikkelen «Easier to Say ‘Recovery’ than to Do Recovery: Employees’ Experiences of Implementing a Recovery-Oriented Practice» , og kan leses i sin helhet her.

Recovery og livskvalitet i boliger med bemanning

Forskere på NMBU og Universitetet i Sørøst-Norge har gjennomført den første store spørreundersøkelsen på livskvalitet og meningsfylte liv for beboere i kommunale boliger. Mestringsenheten bidro med deltagere til datainnsamlingen, og resultater fra spørreundersøkelsen om recovery og livskvalitet blant beboere i kommunale boliger med bemanning har nå blitt publisert i tidsskriftet Advances in Dual Diagnosis.

Målet med studien var å utforske hvordan beboere i kommunale boliger med bemanning ser på egen recoveryprosess og livskvalitet, og hvilken sammenheng livskvalitet har med faktorene som påvirker livet i bemannede boliger. Hovedfunnene er at det er en kobling mellom livskvalitet og tilfredshet med bolig, opplevelsen av at boligen er et hjem, en stabil personlig økonomi, og støtte fra personalet. Dette er den første kvantitative studien som er gjort på dette feltet i Norge, og resultatene i denne studien bekrefter funnene fra den kvalitative forskningen på feltet.

Artikkelen er dessverre ikke åpent tilgjengelig med mindre man abonnerer på tidsskriftet, men ved å trykke på lenken får du opp et forenklet sammendrag av studien.

 

På forskning.no er det også skrevet en sak basert på artikkelen

 

Musikkterapi

Erfaringer med implementering av musikkterapi i rus- og psykisk helsearbeid i Sandnes kommune (2019). Trykk her for å laste ned rapporten (pdf. 4,4 mb)

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp: Evaluering av de første 12 pilotene i Norge (2016). Trykk her for å komme til rapporten på nettstedet til Folkehelseinstituttet

Knapstad M, Lervik L, V, Sæther S, M, M, Aarø L, E, Smith O, R, F: Effectiveness of Prompt Mental Health Care, the Norwegian Version of Improving Access to Psychological Therapies: A Randomized Controlled Trial. Psychother Psychosom 2019. doi: 10.1159/000504453 Trykk her for å komme til nettstedet hvor du kan lese artikkelen 

Andre rapporter

Brukerundersøkelse om fysisk aktivitet i personlige recoveryprosesser. Trykk her for å laste ned rapporten.

Housing First. Trykk her for å laste ned rapporten.

 

Resultatvurdering

Mestringsenhetens resultatvurdering for 2021 ble politisk godkjent i Utvalg for helse- og sosialtjenester 30.03.2022. Trykk her for å lese rapporten. 

 

Informasjon om oss

Mestringsenheten er Sandnes kommunes bydekkende tjeneste for rus- og psykisk helsehjelp. Trykk her for å komme til nettsiden vår. 

Publisert: 02.05.2019

Sist endret: 12.06.2019