account_circle Min side

Nytt fra mestringsenheten

Les artikler fra mestringsenheten

Hvordan har innbyggere i Sandnes, med rus- og eller psykiske helseutfordringer det?

Les rapporten her.

imaget9zda.png

Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste  

Mestringsenheten vurderer det som viktig å benytte muligheten til å gi høringssvar innen rus, avhengighet, psykisk helse og integreringsfeltet. Vi ønsker å bidra til at utviklingen nasjonalt er verdibasert og kunnskapsbasert. Mestringsenhetens innspill baserer seg på vår fagkunnskap, erfaringskunnskap og forskningskunnskap. Helsepersonellkommisjonen har gjennomført en utredning for å gi retning for en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste frem mot 2040. Tiltakene i denne vil være med å forme nasjonal helsepolitikk, og er derfor svært viktig for oss som jobber i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Høringsfristen er 02.05.2023, og Mestringsenheten ved utvida ledergruppe har levert innspill til Sandnes kommunes høringssvar.  

Mestringsenheten har valgt å legge vekt på fire områder som er viktige for oss:    

  • Kompetanse
  • Støttefunksjoner
  • Oppgavedeling
  • Samhandling  

 

Kompetanse

Mestringsenheten, Sandnes kommune, vurderer at det er viktig at kompetansenivået beholdes og styrkes hos helsepersonell. Fortsatt satsning på at praksisfeltet gir innspill til utdanningsinstitusjonene, og fortsatt satsning på ansatte med helse og sosial utdanninger på minimum bachelornivå, psykolog- og lege-kompetanse er viktig for oss som kommunal rus- og psykisk helsetjeneste for å kunne møte fremtidens etterspørsel og for å kunne jobbe effektivt og innovativt.

Vi vurderer det også som viktig at praksisfeltet bidrar til samarbeid om å gi flere studenter praksis, og samarbeider om læringsmålene i praksis, med utdanningsinstitusjonene, da dette er vårt viktigste tiltak for rekruttering til kommunale helse- og omsorgstjenester.

Vi ser at hus og hytte stillinger anbefales, og vi vurderer at slike stillinger i stor grad kan bidra til kompetanseoverføring. Vi støtter at det er behov for at ledere har kompetanse innen endringsledelse og prosessledelse, for å kunne bidra til den nødvendige utviklingen.

 

Støttefunksjoner

Mestringsenheten, Sandnes kommune, har i flere år opplevd en dreining mot at flere administrative funksjoner legges til virksomheten. Dette vurderer vi som uhensiktsmessig og påvirker virksomheten på både system og tjenestenivå, og spesielt når det gjelder å kunne utvikle faget og tjenesten, fremfor å utelukkende løse driftsoppgaver. Administrative funksjoner som kan løses av personell som ikke er helsepersonell, eller helseledere, må defineres og løses administrativt. Dette gjelder HR arbeid, IT, arkivering/dokumentbehandling og digitale systemer.  

 

Oppgavedeling

Mestringsenheten, Sandnes kommune, ser at bærekraftige kommunale helse- og omsorgstjenester innebærer å prioritere å bygge gode lokalsamfunn gjennom folkehelsearbeid, forebygge utenforskap og fattigdom, fremme inkludering og antistigmaarbeid. Vi ser ikke at høringsforslaget fremmer en likeverdig verdsetting av ulike yrkesgrupper/frivillige/andre som bidrar. Vi ser at det blir viktig å definere rollene til de enkelte, og sørge for en kompetansebasert oppgavefordeling, samtidig som at en må verdsette de ulikes bidrag inn i arbeidet.  

Vi ønsker spesielt å trekke frem erfaringskompetanse som en unik kompetanse og erfaringskonsulenter som med definerte oppgaver kan bidra til økt brukermedvirkning og fremme recoveryorientert utvikling i tjenestene, noe som kan redusere behovet for andre helsetjenester. Det ses som viktig at erfaringskonsulenter innen rus og psykisk helse, men gjerne også innen andre helseområder, defineres som en egen profesjon, med lønnsvilkår og rettigheter på lik linje med andre ansatte.  

Når det gjelder samarbeid med frivillige og ideelle aktører, bruker- og pårørendeorganisasjoner, næringslivet og lokalsamfunnet vurderer Mestringsenheten at dette fremover vil aktualiseres ytterligere, da tilknytning til lokalsamfunnet fremkommer som viktig innen recovery. Vi vurderer at kommunale helse- og omsorgtjenester i enda større grad må knytte seg til disse, og trekker frem at tilskuddsordninger med krav om samarbeid og også fokus på interkommunalt samarbeid blir viktig for å få til denne dreiningen.  

Mestringsenheten støtter at oppgavedeling basert på kompetanse kan redusere ressursbruk, øke kvalitet, medarbeidertilfredshet og effektivitet. Vår erfaring med å ha en høy andel ansatte med minimum helse- og sosialfaglig bachelor, i tillegg til kompetanseheving innen kognitiv terapi, mentaliseringsbasert terapi, Housing First, FIT og aktivitet, viser at vi oppnår flere av disse fordelene ved å prioritere dette.    

 

Samhandling  

Som Høringsutkastet viser til er samhandlingen mellom nivåene utfordrende, og økonomiske og politiske rammer fremmer ikke samhandlingen. Mestringsenheten er enige i at det er behov for en utredning av nivå-delingen, for å se om det er mulig å endre rammene slik at det gir bedre forutsetninger for samhandling. Oppgavefordelingen mellom distriktspsykiatriske senter DPS, Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og kommuner vurderer vi også at det er behov for en gjennomgang og tydeliggjøring, da det i svært mange tilfeller er overlappende tilbud og tjenester mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten særlig knytet til DPS og TSB. Dette gjelder både døgn- og polikliniske tilbud. Vi ønsker å gi innspill på at en utredning knyttet til organisering, må ha et helhetlig perspektiv, og inkludere lokalsamfunn, frivillighet, næringsliv og andre viktige aktører i tillegg til å se på kommune og sykehus.

Mestringsenheten, Sandnes kommune, ønsker også å spille inn at vi ser store muligheter til forbedring av samhandling på rus- og psykisk helsefeltet mellom fastleger, legevakt og kommunale helsetjenester. Vi opplever at det er behov for å utrede, og anbefale modeller for oppgavedeling, og samtidige og samlokaliserte tjenester fra disse. Dette vil kunne redusere antall innleggelser fra legevakt, redusere feilmedisinering, øke kompetanse og kvalitet som kommer innbyggeren til gode, og som gir en mer helhetlig og bærekraftig tjeneste.

Når det gjelder helsefellesskap, ser vi at det er nyttig med en arena for samhandling mellom kommune og sykehus, og samtidig bekymrer organiseringen oss. Allerede nå ser vi at inndelingen med flere nivåer, medfører økt byråkrati og bremser utvikling. Fordelen med at helsefellesskap gir bred involvering og medvirkning, er ikke tilstrekkelig til å forsvare en så byråkratisk organisering.  

 

Publisert 14.03.2023 av Elisabeth Høyland

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sammen bekjemper vi utenforskap, fattigdom og stigmatisering

I arbeidet til Flyktningenheten og Mestringsenheten jobber vi for å motvirke utenforskap, fattigdom og stigmatisering. Inkludering i samfunnet er viktig for alle mennesker mot målet om et best mulig liv.

I Mestringsenheten er har vi mål om mestring, inkludering i fellesskapet, og å bygge på ressurser hos den enkelte. 2022 har både blitt et prosjektår med utprøving av å ha Flyktningenheten som en avdeling i Mestringsenheten og et år som har bestått av bosetting og integrering av 360 nye flyktninger til Sandnes. Et rekordår med tanke på nye innbyggere, der både Flyktningenheten sammen med mange virksomheter i Sandnes har løst oppgaven sammen, på en god måte, takket være formidabel innsatts fra engasjerte ansatte.

 

Ansatte i flyktningenheten

 

Endelig avklaring

Flyktningenheten blir organisert som to avdelinger i Mestringsenheten

Prøveprosjektet i 2022 ble evaluert på slutten av 2022 der innspill fra ansatte, i både Mestringsenhetens avdelinger og ansatte fra Flyktningenheten fikk gi innspill, sammen med tillitsvalgte og verneombud. Etter en helhetsvurdering har direktør Elin Selvikvåg, sammen med kommunedirektør, besluttet at Flyktningenheten blir en del av Mestringsenheten fremover. Flyktningenheten vil ha to avdelinger i Mestringsenheten fra 1. februar 2023. Vi gleder oss til mulighetene dette gir for faglig utveksling, og utvikling til det beste for innbyggerne våre.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Førpremiere av dokumentaren "Jeg er en kriger"

Visning av førpremieren "Jeg er en kriger" ble vist på Bryne Kino 24.januar i fullstappet sal. Mestringsenheten gratulerer Linda Øye og Vinterfilm for en fantastisk dokumentar. Vinterfilm har fulgt Linda og hennes krigere over fire år og dette har resultert i en viktig dokumentar som alle kan glede seg til å se når den kommer tilgjengelig for alle.

Om serien:

"Jeg er en kriger" er en miniserie på 3 episoder som kommer på Altibox i år. I dokumentarserien "Jeg er en kriger" følger vi Linda Øye, som etter egne erfaringer fra psykiatrien, setter opp et supplement til tilbudet som finnes i dag, for å hjelpe unge mennesker som sliter. Vi følger deres kamp for å endre tankesett, og sette en ny kurs for hva de vil med livene sine.

Bilde av Linda Øye, ansatte i Vinterfilm og representant fra Altibox

 

 

 

Tidligere artikler 

 

 

Publisert: 16.02.2021

Sist endret: 16.02.2021