account_circle Min side

Ofte stilte spørsmål om kommunale gebyr

 • Her kan du finne svar på en rekke spørsmål om gebyr som du blir fakturert på eiendommen din.
 • Satsene blir vedtatt i kommunestyre hvert år.
 • Sandnes kommune har ny forskrift for vann og avløpsgebyr fra 1.1.24
Spørsmål om tilknytningsgebyr

 

Hvor finner jeg satsene på tilknytningsgebyrene?

Du finner satsene for tilknytningsgebyrene for 2022 og 2023 her.

 

Hva gjør jeg dersom det er feil bruksareal som grunnlag på fakturaen min for tilknytningsgebyr?

Bruksarealet er hentet fra det nasjonale eiendomsregisteret, (matrikkelen).
Bruksarealet beregnes i henhold til Norsk Standard 3940.
Bruksareal for en bygning er summen av bruksarealene for alle måleverdige plan og etasjer uavhengig av bruken.

Hvis du mener at kommunen har brukt feil bruksareal, kan du ta kontakt med servicekontoret på tlf. 51 33 50 00, som vil veilede deg videre, eller du kan sende en e-post til postmottak@sandnes.kommune.no og beskrive hva det gjelder og for hvilken eiendom.

Dersom det nye bygget du har fått tilknytningsgebyr for, erstatter et bygg som tidligere har vært lovlig tilknyttet, skal det bruksarealet trekkes fra ved beregning av tilknytningsgebyr for nytt bygg.

 

Hvorfor er det feil sats som grunnlag på fakturaen min for tilknytningsgebyr?

Tilknytningsgebyret faktureres med satsene for det året nybygg fikk igangsettingstillatelse. For eksisterende bygg er det satsen som var gjeldende ved søknad om tilknytning. For eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent, gjelder satser på det tidspunktet kommunen fremsetter krav om betaling.

Du finner satsene for tilknytningsgebyrene for 2022 og 2023 her.


Send en e-post til postmottak@sandnes.kommune.no hvis du mener kommunen har brukt feil sats på tilknytningsgebyret.

 

Hvorfor har jeg fått faktura for tilknytningsgebyr?

Tilknytningsgebyr skal betales for eiendommer som blir tilknyttet til vann og/eller avløp og gjelder:

 • Nybygg
 • Bebygd eiendom som tilknyttes
 • Eiendom som kommunen krever tilkoblet
 • Tilbygg/påbygg dersom det fører til en utvidelse av bruksareal utover 50m2.
 • Eksisterende eiendom med tilknytning som ikke er godkjent

Hvis du står som ansvarlig eller er abonnent på det tidspunkt gebyrplikt oppstår er nok det grunnen til at du har mottatt faktura for tilknytningsgebyr.

Skulle dette være feil, kan du sende en e-post til postmottak@sandnes.kommune.no og gi beskjed om dette. Husk detaljer om hvilken eiendom det gjelder.

 

Hvorfor har jeg fått sats fra tidligere år?

Tilknytningsgebyret faktureres med satsene for det året nybygg fikk igangsettingstillatelse. For eksisterende bygg er det satsen som var gjeldende ved søknad om tilknytning. For eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent, gjelder satser på det tidspunktet kommunen fremsetter krav om betaling.

 

Hvorfor har jeg fått faktura nå, da igangsettingstillatelse var i 2022, 2023?

Av ulike årsaker er det forsinkelse på utfakturering av tilknytningsgebyrene.

 

Hvorfor har jeg fått tilknytningsgebyr når jeg kun har fått igangsettingstillatelse?

For nye bygg faktureres tilknytningsgebyr etter dato for igangsettingstillatelse.

 

Det er feil fakturamottaker på faktura for tilknytningsgebyret, hvordan får jeg rettet dette?

Send e-post til postmottak@sandnes.kommune.no og forklar situasjonen og eventuelt hvem som er korrekt fakturamottaker. Hvis det er blitt foretatt et kjøp og salg av eiendom uten tinglysning, kan kommunen kreve kopi av kjøpekontrakt som bevis på hvem som er juridisk eier av en eiendom.

 

Spørsmål om årsgebyrer vann og avløp

Er det ny forskrift på vann- og avløpsgebyrene fra 2024?

Ja fra 1.1.2024 gjelder det en ny forskrift i Sandnes kommune for vann- og avløpsgebyr.

 

Hva er det tallet for abonnementsgebyret på faktura for bedriften min, det har ikke vært før?

Fra 1.1.2024 beregnes abonnementsgebyrene til næring etter antall kubikk vannmåleren er dimensjonert for. Tidligere var det bruksareal.

 

Hvorfor bruker kommunen dimensjonen på vannmåler som grunnlag for abonnementsgebyret?

Vann- og avløpsledninger med store dimensjoner koster mer enn ledninger med små dimensjoner.

Her kan du lese mer om hvorfor kommunen tar utgangspunkt i vannmengden vannmåleren er dimensjonert for.

 

Hvorfor har jeg fått et høyere abonnementsgebyr på min næringseiendom?

Tidligere ble abonnementsgebyr for næring beregnet etter bruksareal. Fra 1.1.24 er det endret til å være antall kubikk vannmåleren er dimensjonert for. Hvis bedriften har en vannmåler med stor dimensjon, kan dette være årsaken til at du har fått et økt abonnementsgebyr.

Hvis dere mistenker at bedriften har en større vannmåler enn den trenger kan dere sende en e-post  til vannmaler@sandnes.kommune.no med en forklaring på hva det gjelder  så vil dere få en tilbakemeldng på om den kan skiftes og hvordan vi gjør det med faktura.

Hvordan blir det med abonnementsgebyr hvis et bygg består av både næring og bolig og har felles vannmåler?

Bygg med både bolig og næringsdel, samt felles vannmåler får abonnementsgebyr etter bruksareal for boligdelen, og gebyr etter dimensjonen på vannmåler for næring. Er det flere vannmålere vil det bli den summerte dimensjonen av antall vannmålere som er montert felles.

 

Hvorfor har jeg fått høyere gebyr på avløp på faktura for en landbrukseiendom?

Fra 1.1.2024 må en landbrukseiendom ha vannmålere som måler det vann som går til avløp hvis en skal ha justert forbruksgebyr for avløp. Kommunen sendte brev i mai 2023 med informasjon om dette til alle landbrukseiendommer med avløpsjustering fra tidligere forskrift.

Hvis en ikke har fulgt anbefalingene i dette brevet vil faktura inneholde likt forbruk på vann og avløp. Abonnementsgebyret for avløp vil kun ha 2,5m3 som grunnlag uansett hvor mange vannmålere som er montert, som er en særordning for landbrukseiendommer.

For å få korrigert forbruksgebyret på avløp må du ta kontakt med rørlegger. Når vi får søknad fra rørlegger på en slik måler kan vi kreditere faktura og sende ut en ny uten forbruk avløp. Etter at måler er montert må rørlegger sende inn ferdigmelding til kommunen hvis ikke vil avregningen for 2024 inneholde forbruksgebyr avløp = vann.

 

Hvorfor har kommunen begynt å fakturere for abonnementsgebyr for brakkerigger?

Praksis med at brakkerigger ikke har betalt abonnementsgebyr har vært i strid med kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyr og opphører derfor fra 01.01.24.

En brakkerigg regnes som «annen eiendom enn bolig og fritidsbolig» og vil derfor få beregnet abonnementsgebyr etter antall kubikk vannmåleren er dimensjonert for i henhold til ny forskrift for vann- og avløpsgebyr i Sandnes kommune, gjeldende fra 1.1.24.

 

Hvorfor har fakturaen min blitt så mye høyere i år?

Satsene for vann og avløpsgebyr for 2024 er økt fra tidligere år. Vann og avløp drives etter selvkostprinsippet, som innebærer at gebyrinntektene våre ikke skal overstige kostnadene vi har. Renteøkning på investeringer, økte strømkostnader, og økte priser fra IVAR (der kommunen kjøper vann og avløpsrensing fra) er grunnen til at kommunen så seg nødt for å øke gebyrene på vann og avløp.

 

Hvor mange gebyrer er det for vann og avløp?

Årsgebyrene for vann og avløpstjenester i Sandnes kommune består av to deler og 4 satser:


a.) Abonnementsgebyret – ett for vann og ett for avløp

b.) Forbruksgebyret – ett for vann og ett for avløp

 

Det er feil bruksareal på fakturaen min, hva gjør jeg med det?

Vann- og avløpsgebyret blir fra 1.1.24 beregnet i henhold til eiendommens totale bruksareal. Bruksarealet er hentet fra det nasjonale eiendomsregisteret, (matrikkelen).

Bruksarealet beregnes i henhold til Norsk Standard 3940. Bruksareal for en bygning er summen av bruksarealene for alle måleverdige plan og etasjer uavhengig av bruken.

Hvis du mener at kommunen har brukt feil bruksareal, kan du sende en e-post til postmottak.geodata@sandnes.kommune.no og beskrive hva det gjelder og for hvilken eiendom.

 

Hvorfor har jeg plutselig fått vann og avløpsgebyr på min faktura?

Vann og avløpsgebyr blir startet basert på mottatt informasjon om tilkobling, som for eksempel ferdigmelding fra rørlegger.

 

Jeg ønsker fritak for vann og avløpsgebyrene, hvordan gjør jeg det?

Når det gjelder vann og avløp er det et abonnement og hvis man ønsker å avslutte dette abonnementet så må den private stikkledningen kobles fra ved anboring på hovedledningen. Det skal kun utføres av et godkjent rørleggerfirma og bekreftes til kommunen.


Mer informasjon om frakopling finner du her: Sandnes kommune - Rørlegger og entreprenører

 

Jeg ønsker å redusere mine vann- og avløpsgebyr?

Tilknytning til vann og avløp er et abonnement som krever visse vilkår for å kunne avsluttes. Det er ikke anledning til å gi reduksjon i dette gebyret. Fraflytting eller fravær gir ikke grunn for fradrag i gebyr.

Mer informasjon om frakopling finner du her: Sandnes kommune - Rørlegger og entreprenører

 

Jeg ønsker ikke å betale så mye i vann og avløpsgebyrer fordi nå har noen flyttet ut?

Tilknytning til vann og avløp er et abonnement som krever visse vilkår for å kunne avsluttes. Det er ikke anledning til å gi reduksjon i dette gebyret. Fraflytting eller fravær gir ikke grunn for fradrag i gebyr.

Mer informasjon om frakopling finner du her: Sandnes kommune - Rørlegger og entreprenører

 

Spørsmål om vannmåler

 

Lønner det seg for meg å få vannmåler?

Om det lønner seg å få vannmåler er avhengig av hvor mange personer som bor i boligen og hvor stor den er i bruksareal. Vi estimerer ca. 60m3 per person per år i forbruk. Kommunen har nå en vannmålerkalkulator som kan hjelpe med å finne ut av det. Næring er pålagt å ha vannmåler og kan ikke velge.

Her kan du finne vannmålerkalkulatoren.Hva gjør jeg for å få montert en vannmåler?

Ta kontakt med en rørlegger, som vil ordne med alt det praktiske. En må selv betale for innstallering av vannmåler.

Hva må jeg passe på når jeg har fått vannmåler?

Følg jevnlig med på målerstanden, slik at du raskt kan fange opp om du får en lekkasje. En kran eller sisterne som drypper/lekker kan utgjøre en del i løpet av et år.

 

Hva må jeg passe på når jeg har fått vannmåler?

Følg jevnlig med på målerstanden, slik at du raskt kan fange opp om du får en lekkasje. En kran eller sisterne som drypper/lekker kan utgjøre en del i løpet av et år.

 

Jeg betaler jo for abonnement, må jeg betale for forbruk også?

Årsgebyrene for vann og avløpstjenester i Sandnes kommune består av to deler og 4 satser:


a.) Abonnementsgebyret (fast del) – ett for vann og ett for avløp

b.) Forbruksgebyret (variabel del) – ett for vann og ett for avløp

 

Jeg ser ut til å ha fått ett veldig stort tall på forbruksgebyret på min faktura, jeg har jo vannmåler, hvorfor det?

Hvis du har vannmåler, så er forbruket du har fått på fakturaen din er et resultat av målerstanden du har sendt oss. Sjekk om du kan ha sendt oss feil målerstand. Hvis det er korrekt, blir det neste å sjekke om du kan ha lekkasje. Har du en kran som drypper eller en sisterne som renner. Glemte dere hageslangen i sommer? Det kan være flere årsaker.

Her kan du lese mer om lekkasjekontroll

 

Hvordan leser jeg av vannmåleren min?

Det finnes ulike type vannmålere.
På kommunens nettside kan du finne en oversikt med bilde av de forskjellige målertypene.

Her finner du oversikten over de forskjellige vannmålerne og hvordan du leser de av.

Først må du sjekke at målernummer på avlesningsbrevet og måleren er det samme.

 

Kan jeg levere målerstand når som helst?

Nei, du må forholde deg til fristen som blir oppgitt på brevet du mottar fra kommunen om avlesning. Dette er veldig viktig, da kommunen må begynne å bearbeide avregningen for året, før fakturering, slik at du ikke blir fakturert feil.

Kommunen sender ut avlesningsbrev i begynnelsen av november med frist for avlesning 30.november.

 

Målerstanden på vannmåleren er lavere i år enn i fjor, skulle det ikke vært motsatt?

Hvis målerstanden på måleren din er lavere nå enn det som står på avlesningsbrevet du har mottatt, kan det være at måleren din ble stipulert året før. Da kan det være kommunen har stipulert høyere enn det reelle forbruket som har vært. Hvis det er flere som leser av en vannmåler, kan det også være at noen har lest av feil målerstand året før.

 

Jeg tror kanskje jeg kan ha lekkasje, hvordan sjekker jeg dette?

Det er forskjell på gamle og nye målere i måten å sjekke etter lekkasje.


Her kan du finne informasjon på kommunens hjemmeside på hvordan du sjekker for lekkasje.

 

Hvordan avregnes forbruket på vannmåleren min?

Første faktura for året er et oppgjør for året før, samt fakturering av første halvår for inneværende år. Det som ble innbetalt året før i forbruk vann- og avløp, trekkes fra på faktura på 1 termin, så fakturerer vi det reelle forbruket etter at dere har levert oss korrekt målerstand på måleren.

 

 

Spørsmål om faktura

Jeg har solgt, skal jeg oppdatere kommunen?

Hvis kjøpet blir tinglyst, vil det nasjonale eiendomsregisteret også bli oppdatert.

Kommunen ajourfører hver måned mot dette registeret, og vil da bli oppdatert, så sant det ikke tidligere er gitt beskjed om at faktura skal sendes til andre enn tinglyst eier.

Hvis kjøpet ikke tinglyses må det sendes inn en kopi av kjøpekontrakt med opplysninger om hvem som nå er juridisk eier av eiendommen. Kjøpesum kan skjules.

 

Fakturaen har blitt sendt til feil person, hva gjør jeg?

Send en e-post til var.gebyr@sandnes.kommune.no med informasjon om hvilken eiendom det gjelder, så vil vi ordne opp.

 

Hvorfor mottar jeg en faktura som er til en annen person?

Det kan skje hvis du fra tidligere har opprettet en avtale om e- faktura eller avtalegiro med et KID nummer på en faktura med en annen persons navn.


E-faktura: Har du opprettet e-faktura i en annen persons navn, må du ta kontakt med regnskap@sandnes.kommune.no.


Avtalegiro: Har du opprettet avtalegiro i en annen persons navn, må du slette avtalen i nettbanken.

Etter at du har fått faktura med ditt navn på, kan du på nytt opprette en avtale.

Sandnes kommune som fakturautsteder kan ikke påvirke hvilken kanal du vil få fakturaen i, dette styrer du selv. Ta kontakt med banken hvis du trenger hjelp.


Her kan du lese mer om distribusjon av faktura fra kommunen

 

Hvordan kan jeg få e-faktura eller avtalegiro?

Dette må bestilles i nettbanken din, eventuelt om du ikke bruker nettbank, ta kontakt med banken din å spør om de kan hjelpe deg med å få opprettet dette.

 

Kan jeg få en oppdeling av fakturaen min?

Ta kontakt med servicekontoret på tlf. 51 33 50 00 eller sendt e-post til servicekontoret@sandnes.kommune.no og forklar hvordan du ønsker fakturaen din oppdelt, så vil de gi deg en tilbakemelding.

 

Kan jeg få utsettelse på forfallet på fakturaen min?

Ta kontakt med servicekontoret på tlf. 51 33 50 00 eller sendt e-post til servicekontoret@sandnes.kommune.no og forklar når du ønsker å betale, så vil de gi deg en tilbakemelding.

 

Hva skjer hvis jeg ikke betaler fakturaen min?

Kommunen vil purre på faktura først og deretter varsle om tvangsinndrivelse.

Kommunen har en lovbestemt pant (legalpant) for kommunale gebyr i fast eiendom, det vil si en panterett som oppstår med hjemmel direkte i loven. Dersom eieren av en eiendom ikke betaler de kommunale gebyrene, kan kommunen kreve eiendommen tvangssolgt og ta seg dekket av kjøpesummen.

 

Hva regnes som kommunale gebyr?

Når vi snakker om kommunale gebyr knyttet mot fast eiendom mener vi gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing.

 

Hvor ofte fakturerer kommunen for vann, avløp, renovasjon og feiing?

Sandnes kommune fakturerer to hoved terminer:

 • 1 termin i slutten av februar/begynnelsen av mars.
 • 2 termin i slutten av august/begynnelsen av september.
 • Månedlig faktura er også mulig.

 

Jeg ønsker å få månedlig faktura, hvordan får jeg det?

Hvis du ønsker å ha månedlig faktura, kan du bestille det ved å sende en e-post til var.gebyr@sandnes.kommune.no og beskrive hvilken eiendom det gjelder.

Vi sender deg en bekreftelse på når vi har endret dette.

Her kan du lese mer om bestilling av månedlig faktura.

 

Jeg har tidligere hatt månedlig faktura og nå har jeg flyttet, hvorfor får jeg ikke månedlig nå da?

Frekvensen på hvor ofte vi sender ut faktura er knyttet mot eiendommen og ikke mot fakturamottaker. Dette har med hvordan systemet fungerer. Flytter du må du på nytt bestille månedlig faktura dit du kommer.

 

Jeg har flyttet til en eiendom der det er månedlig faktura, hvordan kan jeg endre det til halvårlig?

Send en e-post til: var.gebyr@sandnes.kommune.no med detaljer om hvilken eiendom det gjelder så kan vi endre tilbake til halvårlig faktura fra neste termin.

Vi sender deg en bekreftelse når vi har endret dette.

 

Den som tidligere sto som fakturamottaker er nå gått bort, skal jeg oppdatere kommunen?

Hvis du er pårørende til en som har gått bort og som du vet mottar faktura fra kommunen for de kommunale gebyrene, kan du sende en e-post til: var.gebyr@sandnes.kommune.no, med informasjon om hvor kommunen nå skal sende faktura.

Skriv tydelig hvilken eiendom det gjelder.

 

Skal jeg oppdatere kommunen hvis jeg får en ny boligadresse, da jeg leier ut en eiendom eller eier/fester en fritidseiendom og bor i en annen kommune?

Hvis du har oppdatert folkeregisteret med din nye adresse og du er tinglyst eier av en eiendom, vil kommunen som regel få den informasjonen gjennom det nasjonale eiendomsregisteret.

Vi oppdater vårt system en gang i måneden. Hvis du vet at du ikke er tinglyst eier av en eiendom er det fint om du sender oss en e-post til: var.gebyr@sandnes.kommune.no med informasjon.

 

Eiendommen min har fått ny adresse, hvorfor er den ikke endret?

Kommunen har dessverre ikke noen automatisk oppdatering mellom datasystemer når det gjelder endringer i eiendomsadresser. Dette må manuelt oppdateres og det er dessverre et etterslep på dette på grunn av kapasitetsmangel.

 

Eiendommen min har fått nytt bruksnummer, hvorfor er det ikke endret?

Kommunen har dessverre ikke noen automatisk oppdatering mellom datasystemer når det gjelder endringer i eiendommers bruksnummer. Dette må manuelt oppdateres og det er dessverre et etterslep på dette på grunn av kapasitetsmangel.

 

Huset er revet, hvorfor får jeg allikevel faktura med kommunale gebyr?

Det er ikke automatikk i at gebyrene stopper fordi et hus er revet.

Avfallsbeholder må bestilles hentet – ring servicekontoret på 51 33 50 00 eller send e-post til servicekontoret@sandnes.kommune.no

Er huset revet, send e-post til: var.gebyr@sandnes.kommune.no, med informasjon om når huset ble revet, så stopper vi grunngebyr renovasjon og feiegebyr.

For å avslutte vann og avløpsgebyr, kreves det en spesiell frakopling.


Her kan du lese mer om hvordan private stikkledninger må frakoples.

 

Hvordan avbestiller jeg de kommunale gebyrene?

Du kan ikke bare avbestille de forskjellige kommunale gebyrene.

Avfallsbeholdere må bestilles hentet – ring servicekontoret på 51 33 50 00 eller send e-post til servicekontoret@sandnes.kommune.no

Er huset revet, send e-post til: var.gebyr@sandnes.kommune.no, med informasjon om når huset ble revet, så stopper vi grunngebyr renovasjon og feiegebyr

For å avslutte vann og avløpsgebyr, kreves det en spesiell frakopling.


Her kan du lese mer om hvordan private stikkledninger må frakoples.

Vannmålere må demonteres og leveres inn til kommunen

 

Huset mitt har brent, må jeg da betale kommunale gebyr?

Hvis du er så uheldig at du har hatt brann i huset ditt, slik at det er ubeboelig, må du avklare med forsikringsselskapet. De skal dekke kommunale gebyr til huset selv om det ikke kan brukes.

Du kan ta kontakt med servicekontoret på 51 33 50 00 eller send e-post til servicekontoret@sandnes.kommune.no hvis du ikke kan bruke avfallsbeholderne, da kan vi hente de inn, for å begrense kostnadene.

 

Hvorfor stå det en annen person som eier på min faktura?

På noen fakturaer har vi fått beskjed om å endre på fakturamottakere slik at vi har måttet stoppe den automatiske ajourføringen mot eiendomsregisteret. Det betyr at vi ikke får med oss når det blir gjort endringer på tinglyst eier. Da kan det stå igjen fra tidligere endringer.


Send en e-post til: var.gebyr@sandnes.kommune.no med informasjon om hvilken eiendom det gjelder så ordner vi opp i dette.

 

Spørsmål om feiegebyr

Jeg har ikke ildsted, hvorfor betaler jeg feie- og tilsynsgebyr.

Send en e-post til: var.gebyr@sandnes.kommune.no med informasjon om hvilken eiendom det gjelder så vil vi stoppe gebyret, og gi deg en tilbakemelding.

 

Feieren har ikke vært hos oss på mange år, hvorfor skal jeg da betale?

Tidligere var det slik at feieren kom i løpet av en 4 års periode. Nå er feiing behovsprøvd. Det betyr at Rogaland brann og redning feier ved behov ut fra kriterier som type skorstein, ildsted, alder på bolig, alder på beboer og type byggverk.

Hvis du mener at det må være på tide at det blir utført feiing hos deg, ta kontakt med Rogaland brann og redning enten per telefon: 51 50 22 60 eller send en e-post: tjenestetorget@rogbr.no.

 

Må jeg betale feie- og tilsynsgebyr når jeg har gass-peis?

Nei, hvis du har gass peis trenger du ikke feiing og skal ikke betale feie- og tilsynsgebyr.

Send e-post til: var.gebyr@sandnes.kommune.no hvis du blir belastet for dette gebyret og du har gass peis.

 

Spørsmål om renovasjon

 

Jeg har byttet beholder, men den gamle beholderen står fortsatt på fakturaen, hvorfor det?

Dersom du har byttet beholder i løpet av det siste halvåret vil fakturaen vise tre linjer for denne beholderen:  

 • En linje for tilbakebetaling av den gamle beholderen tilbake til den datoen byttet gjelder fra.
 • En linje for betaling av den nye beholderen tilbake til den datoen byttet gjelder fra.
 • En linje for den nye beholder for den terminen denne fakturaen gjelder for.

 

Jeg har byttet beholder, men det ser ikke ut til at fakturaen er blitt oppdatert, hvorfor ikke?

Det kan være at endringen skjedde så tett opp til fakturering at det ikke er kommet med på denne faktura. Da vil det bli korrigert på neste faktura.

 

Hva betyr tallet som står under en kolonne som heter andel på faktura?

Betaler du faktura halvårlig vil det under kolonnen som heter andel på faktura stå 0,5, (1/2)på alle linjene.

Betaler du faktura månedlig vil det i den kolonnen stå 0,083 (1/12).


Har du i tillegg en fellesløsning med noen andre vil faktoren endre seg. For eksempel hvis du deler en restavfallsbeholder med naboen vil faktoren være 0,25 i stedet for 0,5, hvis du får faktura halvårlig, (1/2 og da 0,5/2 = 0,25 ). Tallet justeres i henhold til hvor mange som deler og i henhold til hvor ofte du får faktura. Del først på antall terminer også det tallet på antall personer hvis du ønsker å sjekke om det er rett.

 

Jeg betaler for feil størrelse på en eller flere beholdere, hva gjør jeg?

Send e-post til: servicekontoret@sandnes.kommune.no, forklar hva som er feil.

 

Jeg skal være borte for en lengre periode, kan jeg levere inn beholderne da?

Hvis boligen står tom over lengre tid, lengre enn 3 måneder, så kan du be oss hente inn beholderne. Vi vil da ikke bli fakturere for volumgebyr, renovasjon.

Send da en e-post til servicekontoret@sandnes.kommune.noMå jeg betale for å bytte beholdere?

Nei, det koster ikke å bytte beholdere.


Kan jeg bytte størrelse på beholderne mine?

Ja

Her finner du oversikten over typer avfallsbeholdere i kommunen


Kan jeg få fritak for hytterenovasjon?

Ja det kan du hvis hytten er ubeboelig, og da må det sendes inn en skriftelig søknad.

Her kan du lese mer om søknad om fritak for hytterenovasjon


Hvorfor betaler vi også grunngebyr?

Alle boligenheter i Sandnes kommune betaler grunngebyr renovasjon.

Dette er en fast del av avfallsgebyret.

Her kan du se de forskjellige gebyrene på renovasjon


Hvordan kan jeg få en ny nøkkelbrikke til de nedgravde?

Her kan du lese mer om hvordan du kan få en nye nøkkelbrikke.

 

Spørsmål om private avløpsanlegg

Jeg har en slamskiller/minirenseanlegg, men den blir ikke tømt, hvorfor det?

Alle som blir fakturert for dette, skal få jevnlige tømming av slam.

Lurer du på når neste tømming er?

Ta kontakt med avdeling for miljø og renovasjon – e-post: slamtomming@sandnes.kommune.no

 

Hvor ofte skal en slamskiller/minirenseanlegg tømmes?

Det er avhengig av type og størrelse på anlegget.

Her kan du lese mer om tømming av avløpsanlegg.

 

Sist oppdatert: 08.03.2024