account_circle Min side
HjemBolig og byutviklingKommunale avgifterPriser vann, avløp og renovasjon

Priser vann og avløp

Årsgebyrer

I forbindelse med årsgebyrene for vann og avløp så er det 4 gebyrer:

 • Forbruk vann
 • Forbruk avløp
 • Abonnement vann
 • Abonnement avløp 

Satser fra 01.01.2024 (inkludert merverdiavgift)

Forbruk etter kvadratmeter, m² (uten vannmåler)

 • Forbruk vann - kroner 20,98 - per m², per år
 • Forbruk avløp - kroner 30,39 - per m², per år


Forbruk etter kubikkmeter m3 (med vannmåler)

 • Forbruk vann - kroner 16,14 - per m³, per år
 • Forbruk avløp - kroner 23,37 - per m³, per år

 

Abonnementsgebyrene for bolig og fritidsboliger er like om du har vannmåler eller ikke

 • Abonnement vann - kroner 8,63 - per m², per år
 • Abonnement avløp - kroner 12,00 - per m², per år

 

Abonnementsgebyret for næring og landbruk

Fra 1.januar 2024 beregnes abonnementsgebyret for næring etter maks samtidig vannmengde, vannmåleren er dimensjonert for.

Der hvor det er installert flere vannmålere, vil det være summen av dimensjonen for alle vannmålerne som blir grunnlaget.

For gårdsbruk beregnes abonnementsgebyret for avløp for en 2,5 m3 vannmåler.

 • Abonnement vann -  kr 2186 - per m³ /time, per år
 • Abonnement avløp - kr 5318 - per m³ /time, per år

 

Vannmålerleie
 • Har du vannmåler, vil leie av vannmåler kommer i tillegg.
  Fra 2021 vil den årlige prisen på leie være ulik basert på størrelsen på vannmåleren.
 • Størrelsen oppgitt gjelder antall kubikk som samtidig kan gå gjennom vannmåleren per time.

Satsene fra 01.01.2024 (inkludert merverdiavgift)

 Størrelse   Leiepris per år
 4 m3/time eller mindre  kroner   317
 4,1 – 6,5 m3/t  kroner   611   
 6,6 – 10,0 m3/t  kroner   727  
 10,1 – 16,0 m3/t  kroner   730  
 16,1 – 50,0 m3/t  kroner 1727   
 50,1 – 100,0 m3/t  kroner  2332   
 100,1 m3/t eller større  kroner  3150      

 

Stipulerte vannmålere

I tilfeller hvor kommunen må ut for å lese av vannmåleren, vil det bli fakturert et oppmøte gebyr.

Sats fra 01.01.2024 (inkludert merverdiavgift)

 Oppmøtegebyr - avlesning vannmåler   kroner 1969 

 

Må kommunen ut flere ganger vil det bli fakturert et oppmøtegebyr per oppmøte.

 

Tømmegebyr for avløpsanlegg (slamskiller eller minirenseanlegg)

Satser fra 01.01.2024 (inkludert merverdiavgift), per år

Slamavskiller 1 - 4 m3 - tømming hvert andre år -
kroner 2214

Slamavskiller 1 - 4 m3 - tømming hvert år -
kroner 4071

Slamavskiller 5 - 7 m3 - tømming hvert andre år -
kroner  2445

Slamavskiller 5 - 7 m3 - tømming hvert år -   
kroner 4395

Slamavskiller 8 - 10 m3 - tømming hvert andre år -
kroner 4033

Slamavskiller 8 - 10 m3 - tømming hvert år  -
kroner 7278

Ekstra tømming av private slamskillere 
 (når det ikke er behov for båt) - 
kroner 4568,-

Tillegg per m3 over 10 m3  -  
kroner 364,-

Fritidsslamskiller - tømming hvert 4 år -
kroner  1130

Minirenseanlegg - årlig tømming -
kroner 4395

Minirenseanlegg - tømming på bestilling -  
kroner 5281

Oppmøtegebyr ved bomtur -
kroner 1084

 

Gebyrer for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg

Satser fra 01.01.2024 (eksklusive merverdiavgift)

Behandling av utslippssøknad mindre avløpsanlegg < 15 pe - 
kroner   6023

Behandling av utslippssøknad mindre avløpsanlegg  > 15 pe  -
kroner   9593

Behandling av utslippsøknad mindre  tettbebyggelser > 50 pe -  
kroner 14388

Endring av tillatelse -
kroner 1795

Endring av utslipptillatelse mindre tettbebyggelse > 50 pe - 
kroner 3591

Tilsyn og kontroll < 50 pe -
kroner 3591

Tilsyn og kontroll > 50 pe -
kroner 5387

Oppfølging av forhold i strid med fourensningsforskriftenpr time medgått) -
kroner   1205

 

 

Gebyrer for saksbehandling og kontroll av oljeutskillere

Satser fra 01.01.2024 (eksklusive merverdiavgift)

Behandling av søknad om utslipp -   
kroner 5 853

Endring av utslippstillatelse -   
kroner 1 796

Tilsyn og kontroll -
kroner 3 591

Oppfølging av forhold i strid med utslippstillatelse - per time medgått  - 
kroner 1 205

 

 

Gebyrer for saksbehandling og kontroll av fettutskillere

Satser fra 01.01.2024 (eksklusive merverdiavgift)

Behandling av søknad om påslipp - 
kroner 5 853

Endring av påslippsavtale -
kroner 1 796

Tilsyn og kontroll - 
kroner 3 591

Oppfølging av forhold i strid med påslippstillatelse - per time medgått -
kroner 1 205

 

Tilknytningsgebyrer

Tilknytningsgebyret faktureres med satsene for det året det ble gitt igangsettelsestillatelse.

Nedenfor ser du satsene per kvadratmeter, m², bruksareal for 2022, 2023 og 2024, inkludert merverdiavgift:

2022

VANN

 • Lav sats -  31 kroner per m²
 • Middels sats - 94  kroner per m²
 • Høy sats - 350 kroner  per m²
 • Fritidsbolig - 8969 kroner (engangssum)

 

AVLØP

 • Lav sats -  31 kroner per m²
 • Middels sats - 96  kroner per m²
 • Høy sats - 350 kroner  per m²
 • Fritidsbolig - 10250 kroner (engangssum)

 

2023

VANN

 • Lav sats -  33 kroner per m²
 • Middels sats - 103  kroner per m²
 • Høy sats - 175 kroner  per m²
 • Fritidsbolig -  9866 kroner (engangssum)

 

AVLØP

 • Lav sats -  33 kroner per m²
 • Middels sats - 103  kroner m²
 • Høy sats - 175 kroner m²
 • Fritidsbolig - 11275 kroner (engangssum)

 

For 2022 og 2023 er det punktene nedenfor som styrer hvilken sats det blir:

 • Lav sats gjelder for eiendommer hvor det er ingått utbyggingsavale med bidrag til offentlig vann og avløp struktur
 • Middel sats gjelder for eiendommer i uregulert område
 • Høy sats gjelder for eiendommer der det ikke er inngått utbyggingsavtale

 

Satser fra 01.01.2024 (inkludert merverdiavgift)

Satsene er per kvadratmeter, m², bruksareal

Lav sats

Tilknytningsgebyr vann – lav sats kroner 40 per m²
Tilknytningsgebyr avløp – lav sats kroner 40 per m²

Gjelder for eiendommer hvor det er betalt refusjon eller annen form for opparbeidelseskostnader for vann- og/eller avløpsanlegg som er utført etter planer som er godkjent av kommunen.

Normal sats

Tilknytningsgebyr vann - normal sats kroner 110 per m² 
Tilknytningsgebyr avløp - normal sats kroner 110 per m² 

Gjelder for eiendommer hvor det ikke er betalt refusjon eller annen form for opparbeidelseskostnader for vann- og/eller avløpsanlegg som er utført etter planer som er godkjent av kommunen.

 

 

Mer informasjon om kommunale avgifter

Ved å følge lenken nedenfor vil du kunne finne mer informasjon om fakturering, forklaring av poster på faktura og informasjon om renovasjon og feiing.

Mer informasjon om kommunale avgifter

Priser renovasjon

Alle gebyr er oppgitt i priser per år inkludert merverdiavgift. Alle husholdninger betaler grunngebyr og volumgebyr.

Volumgebyr fastsettes utifra hvilke størrelse man har på hver enkelt beholder.

Grunngebyret skal dekke tjenester som ikke er direkte knyttet til avfallsbeholdere du betaler for. For eksempel drift av gjenvinningsstasjoner, returpunkt og bestillingsordninger (grovavfall, farlig avfall og glass og metall) samt etterdrift av deponi.

De husholdninger som er tilknyttet nedgravd avfallssystem betaler og grunngebyr og volumgebyr, men her er volumgebyret fast.

Alle som har hytte, er bosatt på øy eller steder uten helårlig veiforbindelse i Sandnes kommune, betaler gebyr for hytte- og øyrenovasjon. 

Gebyroversikt for 2024

Fraksjon Fastgebyr 80 liter 140 liter 240 liter 660 liter
Hytte- og øyrenovasjon 3010        
           
Grunngebyr 1035        
Volumgebyr, nedgravd system 3010        
Volumgebyr, nedgravd system, sentrumsløsning 3612        
Restavfall   1376 2408 4128 11352
Papiravfall     430 430 1290
Matavfall     860 1720 -
Hageavfall     430 430 1290
Årlig leie, kompostbeholder 250        
Låsbar beholder, gebyr pr. lås pr. år 70        
Nøkkelbrikke 80        
Ekstrasekk/ekstramerke, restavfall 90        
Glass- og metallemballasje     0 0  

Vi kan ikke lenger tilby beholder på 1100 liter i vårt sortiment. Prisene er tilsvarende 2 x 660 liter i samme fraksjon for de av våre abonnenter fortsatt har disse.  

Sist oppdatert: 12.03.2024