account_circle Min side
HjemVann og avløpFor rørleggere og entreprenører

For rørlegger og entreprenør

Kort fortalt:

 • Alt arbeid på sanitæranlegg er søknadspliktig (i henhold til Plan- og bygningsloven §20-1, 20-2 og 20-3). 
 • Søknaden skal leveres elektronisk av et autorisert rørleggerfirma, og må være godkjent av Sandnes kommune før arbeidet starter. 
 • Arbeidet skal utføres av et godkjent foretak.
Søknader om sanitærabonnement, separering og sprinkleranlegg

Søknad om sanitærabonnement

Kun autoriserte rørleggerfirmaer med sentral eller lokal godkjenning for ansvarsrett kan levere søknad om sanitærabonnement. 

Autorisert rørlegger må sende ferdigmelding til Sandnes kommune når arbeidet på sanitæranlegget er utført. Legg ved kart og tegninger som viser hva som er gjort for at kommunen kan gi endelig godkjenning.

Søknad om separering
Dersom du skal separere må du søke om dette. Dette gjelder uansett om dette gjøres etter eget initiativ eller fordi kommunen har gitt pålegg om separering.

Dersom en privat stikkledning går over en annens eiendom, må du legge ved tinglyst erklæring i søknaden.

Søknad om sprinkleranlegg 
Installasjon av sprinkleranlegg er et søknadspliktig tiltak. Du må legge ved tilfredsstillende dokumentasjon:

 • Beskrivelse av anlegget og alle nødvendige tegninger
 • Hydrauliske beregninger
 • Vannmengde- og trykk-krav til anlegget

I Sandnes kommune kan sprinkleranlegg tappe maksimalt:

 • 50 liter per sekund (l/s) i områder som er regulert til næring/offentlig formål
 • 20 liter per sekund (l/s) i områder som er regulert til bolig

Dersom sprinkleranlegg krever større vannmengder, må dette ordnes med for eksempel å installere lokal vanntank.

Vannmåler
Installasjon av vannmåler skal følge "Tekniske bestemmelser, standard abonnementsvilkår for vann og avløp" (punkt 2.6) og "Standard abonnementsvilkår, lokale tillegg".

Beregningene av den maksimale, samtidige vannmengden avgjør størrelsen på og antallet vannmålere.


Tilbakestrømmingssikring
Sandnes kommune følger "Tekniske bestemmelser, standard abonnementsvilkår for vann og avløp" (punkt 2.4) for å sikre mot forurensing. Kravet om utstyr for sikring mot tilbakestrømning i boliger gjelder for nybygg. Punkt 2.4 viser til NS-EN 1717 og VA-miljøblad nummer 61.

Dette må du alltid fylle ut:

 • Dimensjon og materiale på privat vannledning, privat spillvannsledning og privat overvannsledning.
 • Ved utvendige sanitæranlegg må du alltid legge ved ledningskart med inntegnet ledningstrasé og påkoblingspunkt. Bruk kommunens ledningskart.
 • Tinglyst erklæring skal alltid legges ved hvis private vann- og avløpsledninger går over annens eiendom.
 • Hvis du søker om dispensasjon i LNF-områder skal dette oppgis nederst på side 3 i skjemaet. Nærmere informasjon om dispensasjonen står i rubrikken i skjemaet.
 • Nederst på side 3 skal ansvarlig utfører (altså den som fysisk utfører arbeidet) signere på vegne av ansvarlig foretak. Husk å skrive navnet også med blokkbokstaver.
Krav om ferdigmelding
Når arbeid på vann- og avløpsanlegg er ferdigstilt, må dette meldes fra om i vår elektroniske løsning. Kun autorisert rørleggerfirma med sentral eller lokal godkjenning for ansvarsrett kan sende ferdigmelding.

Det er viktig at alle feltene i skjemaet blir fylt ut. Ferdigmeldingene blir sendt i retur (og blir ikke behandlet) dersom dokumentasjonen under "krav til vedlegg" er mangelfull.
Frakobling

Det er svært viktig at stikkledninger som ikke skal brukes blir koblet fra ved anboring på hovedledning.

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet når private stikkledninger skal kobles fra. Den aktuelle stikkledningen kobles fra ved anboring på hovedledningen.

Selv om den eksisterende stikkledningen skal brukes ved en senere anledning må den likevel kobles fra ved anboring dersom man ønsker å stoppe abonnementet hos kommunen.

 • Ved riving skal alltid vann og avløp kobles fra først.

 • Frakoblingen skal merkes tydelig på et ledningskart. Ta kontakt med kommunen for å få kartet.

 • Hvis det er vannmålere i bygget må du ta kontakt med kommunen for å få utført en avlesning av måleren. Vannmåleren er kommunens eiendel, og dersom denne ikke blir fjernet på riktig måte vil kommunen belaste huseier (eller ansvarlige for kostnaden). I tillegg vil kommunen stipulere forbruket.

Det er kun den ansvarlige utfører (som har utført frakoblingen) som skal signere på skjemaet etter at frakoblingen er gjort.

Bygg som skal rives

Hvis du ønsker å avslutte vann- og avløpsabonnementet for å unngå gebyrer, må den private stikkledningen kobles fra ved anboring på hovedledningen.

Kun godkjente rørleggerfirmaer kan utføre arbeidet. Kommunen skal ha bekreftelse på arbeidet som er utført fra ansvarlig utfører. Legg også ved ledningskart der det fremgår tydelig hvor frakoblingen er gjort.

Ved større byggeprosjekter må det søkes om midlertidig sanitærabonnement, og det må installeres vannmåler som måler forbruket i byggeperioden.

Midlertidige installasjoner

Før etablering og tilkobling av midlertidige installasjoner og bygg (for eksempel brakkerigger), skal det alltid søkes om sanitærabonnement. Forbruket i byggeperioden skal måles med vannmåler.

Når midlertidige installasjoner og bygg fjernes, må abonnementet avsluttes. Koble fra midlertidige stikkledninger, les av vannmåler og lever den inn til Vatne driftsstasjon. 

Frakobling må utføres av godkjent rørleggerfirma eller entreprenør.

For nye bygg må det opprettes abonnement på vann og avløp.

Send ferdigmelding og søknad elektronisk
Sandnes kommune bruker Powel Entreprenørportal for saksbehandling og oppfølging av søknader om arbeid på vann- og avløpsanlegg.
 
Søknader skal leveres fra autorisert rørleggerfirma med sentral eller lokal godkjenning for ansvarsrett.
 

I den elektroniske løsningen kan du:

 • Fylle ut og sende søknader elektronisk
 • Tegne situasjonsplan inn i kartet
 • Sjekke status for dine saker
 • Fylle ut og sende ferdigmelding elektronisk

 

Slik får du tilgang:

For å få tilgang til å benytte denne løsningen må bedriften din registrere seg. 

Registrer firmaet ditt her

Etter registreringen mottar du en epost med godkjenning. 
 
Eposten inneholder lenker til: 
 • Førstegangs-pålogging
 • En nettadresse som er unik for ditt fimra
 • En side hvor administrator kan legge til flere brukere

Her kan du lese mer om Gemini entreprenørportal

Sist oppdatert: 09.12.2022