account_circle Min side

Faktureringstidspunkt og forfall

1. termin - gjelder for perioden 01.01 - 30.06.
Faktura sendes ut mellom februar og mars.

2. termin - gjelder for perioden 01.07 - 31.12.
Faktura sendes ut i slutten av august.

Det er anledning å bestille månedlig faktura for de boenheter som ikke:

  •  er en del av en fellesfaktura
  •  har fakturabeløp under 2000,- brutto


For å komme med på neste termin med månedlig fakturering må vi ha din bestilling innen:

  • 1. termin = 15.12. ( da ny termin starter 01.01)
  • 2. termin = 15.06 (da ny termin starter 01.07)

 

Månedlig fakturering blir utført ca. den 20 i hver måned. Ved offentlige fridager, ferieavvikling eller helligdager kan det bli fremskyndet, men vi oppretteholder ordinær forfallsdato den 20. i neste måned.

For bestilling av månedlig faktura, send e-post til: var.gebyr@sandnes.kommune.no

Oppgi ditt navn, kontaktdetaljer og adresse, så sender vi deg en bekreftelse på om det er mottatt.

 

Distribusjon av faktura

Les mer om distribusjon av faktura her: www.sandnes.kommune.no/faktura  

Prisene på tjenestene fastsettes hvert år etter selvkostprinsippet og vedtas i bystyre i desember.

 

Forklaring til postene på faktura

På fakturaen er det en linje for hvert gebyr du betaler.  Tidsperioden gebyret gjelder for står spesifisert på hvert gebyr. Står samme vare på flere linjer, kan det være du blir etter-fakturert for flere terminer. Se da nærmere på tidsbeskrivelsen for å kontrollere om det stemmer.

 

Kolonnene på faktura

Kolonne 1 - er varebeskrivelsen

Kolonne 2 - er tall grunnlaget foran enhetsbeskrivelsen.

Kolonne 3 - er enhets beskrivelsen, om det beregnes per stk, kvadratmeter eller kubikk

Kolonne 4 - er netto satsen per enhet

Kolonne 5 - er en andel som viser en oppdeling. For varer som faktureres halvårlig står det 0,5, de som får månedlig faktura har 0,083 Deler du avfallsbeholdere eller slamskiller med andre er det en andel i henhold til hvor mange som deler.

Kolonne 6 - er tidsperioden denne varen faktureres for.

Kolonne  7- er brutto terminbeløpet,(altså inkl mva), når tallgrunnlag i kolonne 2 er ganget med satsen i kolonne 4, lagt til mva, og fordelt i henhold til antall faktura utsendelser (halvårlig eller månedlig).

Kolonne 8 - viser at det er 25 % mva på varen

 

 Beskrivelse kolonne faktura

 

Summerer du opp alle terminbeløpene nedover får du det totale brutto fakturabeløp, og det er det samme som står nederst og som belastes. Rett under alle terminbeløpene er det oppført det totale nettobeløp, med mva andelen under, som tilsammen blir det totale brutto  beløp.

 

Vann og avløp

Poster på faktura for eiendommer uten vannmåler

I forbindelse med vann- og avløpsgebyr har vi 4 forskjellige gebyrer.

For eiendommer som ikke har vannmåler blir eiendommens bruksareal, BRA, brukt som grunnlag for alle 4 og blir merket på fakturaen med m2 bak tallet.

Se eksempel på bildet nedenfor, merket med gult. Dette er likt på 1. og 2. termin. Eiendommens bruksareal hentes ut fra matrikkelen, (nasjonalt eiendomsregister).

 

Forbruksgebyr vann

Skal dekke de variable kostnadene med vann knyttet til din eiendom

Forbruksgebyr avløp

Skal dekke de variable kostnadene med avløp knyttet til din eiendom

Abonnementsgebyr vann

Skal dekke de faste kostnadene med vann

Grunnlag for eiendommer uten vannmåler blir eiendommens totale bruksareal.

Abonnementsgebyr avløp

Skal dekke de faste kostnadene med avløp

Grunnlag for eiendommer uten vannmåler blir eiendommens totale bruksareal.

 

vann og avløpsgebyr uten vannmåler

 

Poster på faktura for eiendommer med vannmåler

Det er de samme fire gebyrtypene for eiendommer med vannmåler, pluss gebyr for vannmålerleie.

Når det gjelder forbruksgebyrene er det nå forbruket på vannmåleren som er grunnlaget for gebyrberegning her og det blir på fakturaen merket med m3. Se eksempel på bildet nedenfor merket med gult.

Fra 1. januar 2024 beregnes abonnementsgebyret til næring etter antall kubikk vannmåleren er dimensjonert for. Hvis det er innstallert flere vannmålere beregnes det etter hvor mange kubikk vannmålerne til sammen er dimensjonert for. Dette merkes på faktura som m3/t

For boliger er det eiendommens totale bruksareal som vil være grunnlaget for abonnementsgebyret, og det merkes med m2 på faktura.

Ulike varenavn på faktura 1 termin og 2. termin i og med at vi avregner forbruket på 1 termin.

1. termin - for perioden 01.01 - 30.06

Forbruk vann, Avregning

Er det reelle forbruket fra fjoråret etter at vi har registrert innlevert målerstand for en måler. Er et tall foran kubikk tegnet som er m3.

Forbruk avløp, Avregning

Er det reelle forbruket fra fjoråret etter at vi har registrert innlevert målerstand for en måler.  Er et tall foran kubikk tegnet som er m3

Forbruk Vann A-konto, (delinnbetaling)

Er det forbruket vi forventer at dere skal ha dette året. Det er som regel likt tallet på gebyrene ovenfor, altså det reelle årsforbruket året før. På 1 termin blir dere belastet for halvparten av dette grunnlaget.  Er et tall foran kubikk tegnet som er m3

Forbruk Avløp A-konto, (delinnbetaling)

Er det forbruket vi forventer at dere skal ha dette året. Det er som regel likt tallet på gebyrene ovenfor, altså det reelle årsforbruket året før. På 1 termin blir dere belastet for halvparten av dette grunnlaget.  Er et tall foran kubikk tegnet som er m3

Tilbakebetaling vann A-konto

Er en tilbakebetaling av det dere betalte inn i a-konto i fjor. Det regnes egentlig mot de to øverste avregningsgebyrene. Er forbruket noenlunde likt fra år til år, så går det mer eller mindre i null.  Er et tall foran kubikk tegnet som er m3

Tilbakebetaling avløp A-konto

Er en tilbakebetaling av det dere betalte inn i a-konto i fjor. Det regnes egentlig mot de to øverste avregningsgebyrene. Er forbruket noenlunde likt fra år til år, så går det mer eller mindre i null.  Er et tall foran kubikk tegnet som er m3

Abonnementsgebyr for vann

Skal dekke de faste kostnadene på vann.

Grunnlag for næring er dimensjon på vannmåler - m3/t.

Grunnlag for bolig er eiendommens totalte bruksareal - m2.

Abonnementsgebyr for avløp

Skal dekke de faste kostnadene på avløp.

Grunnlag for næring er dimensjon på vannmåler - m3/t.

Grunnlag for bolig er eiendommens totalte bruksareal - m2.

Vannmålerleie

En fastsatt årlig sum som eiendommer med vannmåler belastes halvparten på 1 termin

 

 

 vann og avløpsgebyr vannmåler

 

 2. termin - for perioden 01.07 - 31.12

Forbruk Vann A-konto, (delinnbetaling)

Er det forbruket vi forventer at dere skal ha dette året. På 2 termin belastes dere for den andre halvparten av dette grunnlaget. Er et tall foran kubikk tegnet som er m3

Forbruk Avløp A-konto, (delinnbetaling)

Er det forbruket vi forventer at dere skal ha dette året. På 2 termin belastes dere for den andre halvparten av dette grunnlaget. Er et tall foran kubikk tegnet som er m3

Abonnementsgebyr for vann

Skal dekke de faste kostnadene på vann.

Grunnlag for næring er dimensjon på vannmåler - m3/t.

Grunnlag for bolig er eiendommens totalte bruksareal - m2.

Abonnementsgebyr for avløp

Skal dekke de faste kostnadene på avløp.

Grunnlag for næring er dimensjon på vannmåler - m3/t.

Grunnlag for bolig er eiendommens totalte bruksareal - m2.

Vannmålerleie

En fastsatt årlig sum som eiendommer med vannmåler belastes den andre halvparten på 2 termin.

 

  

Poster på faktura for eiendommer med private avløpsanlegg

Slamskiller 1 -4, (tømming annenhvert år)

Står for slamskillere som er i størrelsen mellom 1 til 4 m3 i størrelse, og som har en fast årsavgift basert på tømming av denne mengden annet hvert år.

Slamskiller 5-7, (tømming annenhvert år)

Står for slamskillere som er i størrelsen mellom 5 til 7 m3 i størrelse, og som har en fast årsavgift basert på tømming av denne mengden annet hvert år.

Slamskiller 8-10, (tømming annenhvert år)

Står for slamskillere som er i størrelsen mellom 8 til 10 m3 i størrelse, og som har en fast årsavgift basert på tømming av denne mengden annet hvert år.

Slamskiller > 10, (tømming annenhvert år)

Står for slamskillere som er i størrelsen over 10 m3 i størrelse, og som har en fast årsavgift basert på tømming av denne mengden annet hvert år.

Fritidsslamskiller

Står for fritidsslamskiller og gjelder kun for hytter , har en fast årsavgift basert på tømming av denne mengden hvert 4 år.

Minirenseanlegg

Står for et lite privat renseanlegg, og har en fast årsavgift basert på årlig tømming

Slamskiller 1-4, årlige tømmminger

Står for slamskillere som er i størrelsen mellom 1 til 4 m3 i størrelse, og som har en fast årsavgift basert på tømming av denne mengde hvert år.

Slamskiller 5-7, årlige tømmminger

Står for slamskillere som er i størrelsen mellom 5 til 7 m3 i størrelse, og som har en fast årsavgift basert på tømming av denne mengden hvert år.

Slamskiller 8 - 10, årlige tømmminger

Står for slamskillere som er i størrelsen mellom 8 til 10 m3 i størrelse, og som har en fast årsavgift basert på tømming av denne mengden hvert år.

Slamskiller >10m3, årlige tømmminger

Står for slamskillere som er i størrelsen over 10 m3 i størrelse, og som har en fast årsavgift basert på tømming av denne mengden hvert år.

Tillegg slamskiller pr m3 over 10m3

Står for ett fast tillegg per m3 som overstiger 10m3

Oppmøtegebyr ved bomtur

Står for et gebyr som en blir belastet hvis tømmefirma kommer for å tømme og ikke får tømt av ulike årsaker.

 

 

Renovasjon

Sandnes kommune håndterer kun husholdningsavfall, og ikke avfall for næring.

Grunngebyr Renovasjon.

Er en fast renovasjonsavgift som alle boenheter i Sandnes kommune blir belastet likt.

140 liter papiravfall

Er en 140 liter beholder for papiravfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

240 liter papiravfall

Er en 240 liter beholder for papiravfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

660 liter papiravfall

Er en 660 liter beholder for papiravfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

1100 liter papiravfall

Er en 1100 liter beholder for papiravfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

140 liter matavfall

Er en 140 liter beholder for matavfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

240 liter matavfall

Er en 240 liter beholder for for matavfall,, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

140 liter hageavfall

Er en 140 liter beholder kun for hageavfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen. 

240 liter hageavfall

Er en 240 liter beholder kun for hageavfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen. 

660 liter hageavfall

Er en 660 liter beholder kun for hageavfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen.

80 liter restavfall

Er er en 80 liter beholder for rest avfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen.

140 liter restavfall

Er en 140 liter beholder for rest avfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

240 liter restavfall

Er en 240 liter beholder for rest avfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

660 liter restavfall

Er en 660 liter beholder for papiravfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

1100 liter restavfall

Er en 1100 liter beholder for restavfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

Restavfall, Nedgravd

Er gebyr for din andel av avfall i en nedgravd avfallscontainer og har en fast årsavgift per boenhet.

Nedgravd Sentrumsløsning

Står for nedgravd sentrumsløsning.  Dette er en fast årsavgift per boenhet for de som er tilknyttet et felles anlegg i sentrum.

Nøkkelbrikke Nedgravd

Står for nøkkelbrikke nedgravd, og er et gebyr kun ved ekstra bestilling av nøkkelbrikker for de som er tilknyttet et anlegg.

Hytte- og øyrenovasjon

Er et gebyr for hytter og boliger i kommunen hvor vanlig renovasjonsløsning ikke er mulig. 

Avfallsreduserende Tiltak

Er en støtteordning for privatpersoner i Sandnes, som gjennomfører tiltak som sørger for at de får mindre avfall. Her kan du lese mer om dette.

Les mer om støtteordning for avfallsreduserende tiltak her

 

Feiing

Feiegebyr for 1 pipeløp

Er et gebyr for feiing av et pipeløp.

Feiegebyr for 2 pipeløp

Er et gebyr for feiing av to pipeløp.

 

Sist oppdatert: 12.03.2024