account_circle Min side
HjemBolig og byutviklingKommunale avgifter

Kommunale avgifter

Sandnes kommune fakturerer kommunale gebyr på vann, avløp, renovasjon og feiegebyr to ganger i året.

Faktureringstidspunkt og forfall

1. termin - gjelder for perioden 01.01 - 30.06.
Faktura sendes ut i slutten av februar, og har 30 dagers forfall.

2. termin - gjelder for perioden 01.07 - 31.12.
Faktura sendes ut i slutten av august, og har 30 dagers forfall

Det er anledning å bestille månedlig faktura for de boenheter som ikke:

 •  har vannmåler
 •  er en del av en fellesfaktura
 •  har fakturabeløp under 2000,- brutto


For å komme med på neste termin med månedlig fakturering må vi ha din bestilling innen:

 • 1. termin = 15.12. ( da ny termin starter 01.01)
 • 2. termin = 15.06 (da ny termin starter 01.07)

 

Månedlig fakturering blir utført ca. den 20 i hver måned. Ved offentlige fridager, ferieavvikling eller helligdager kan det bli fremskyndet, men vi oppretteholder ordinær forfallsdato den 20. i neste måned.

For bestilling av månedlig faktura, send e-post til: var.gebyr@sandnes.kommune.no

Oppgi ditt navn, kontaktdetaljer og adresse, så sender vi deg en bekreftelse på om det er mottatt.

 

Distribusjon av faktura

Les mer om distribusjon av faktura her: www.sandnes.kommune.no/faktura  

Prisene på tjenestene fastsettes hvert år etter selvkostprinsippet og vedtas i bystyre i desember.

 

Priser vann og avløp

Årsgebyrer

I forbindelse med årsgebyrene for vann og avløp så er det 4 gebyrer:

 • Forbruk vann
 • Forbruk avløp
 • Abonnement vann
 • Abonnement avløp 

Satser fra 01.01.2023 (inkludert merverdiavgift)

Forbruk etter kvadratmeter, m² (uten vannmåler)

 Forbruk vann   kroner   15,27   per m², per år
 Forbruk avløp   kroner    24,12   per m², per år


Forbruk etter kubikkmeter m3 (med vannmåler)

 Forbruk vann   kroner   11,62     per m3, per år
 Forbruk avløp     kroner   23,37   per m3, per år     

 

Abonnementsgebyrene er like om du har vannmåler eller ikke

 Abonnement vann  kroner  6,03   per m2, per år  
 Abonnement avløp  kroner  11,75    per m2, per år

 

Abonnementet blir alltid beregnet etter byggets bruksareal. Minimum er 50m2.

Vannmålerleie
 • Har du vannmåler, vil leie av vannmåler kommer i tillegg.
  Fra 2021 vil den årlige prisen på leie være ulik basert på størrelsen på vannmåleren.
 • Størrelsen oppgitt gjelder antall kubikk som samtidig kan gå gjennom vannmåleren per time.

Satsene fra 01.01.2023 (inkludert merverdiavgift)

 Størrelse   Leiepris per år
 4 m3/time eller mindre  kroner 236,-   
 4,1 – 6,5 m3/t  kroner 310,-   
 6,6 – 10,0 m3/t  kroner 363,-  
 10,1 – 16,0 m3/t  kroner 676,-  
 16,1 – 50,0 m3/t  kroner 855,-   
 50,1 – 100,0 m3/t  kroner  958,-   
 100,1 m3/t eller større  kroner  2983,-      

 

Stipulerte vannmålere

I tilfeller hvor kommunen må ut for å lese av vannmåleren, vil det bli fakturert et oppmøte gebyr.

Sats fra 01.01.2023 (inkludert merverdiavgift)

 Oppmøtegebyr - avlesning vannmåler   kroner 1884,-   

 

Må kommunen ut flere ganger vil det bli fakturert et oppmøtegebyr per oppmøte.

 

Tømmegebyr for avløpsanlegg (slamskiller eller minirenseanlegg)

Satser fra 01.01.2023 (inkludert merverdiavgift), per år

Slamavskiller 1 - 4 m3 - tømming hvert andre år -
kroner 1759

Slamavskiller 1 - 4 m3 - tømming hvert år -
kroner 3234

Slamavskiller 5 - 7 m3 - tømming hvert andre år -
kroner  1943

Slamavskiller 5 - 7 m3 - tømming hvert år -   
kroner 3491

Slamavskiller 8 - 10 m3 - tømming hvert andre år -
kroner 3203

Slamavskiller 8 - 10 m3 - tømming hvert år  -
kroner 5780

Ekstra tømming av private slamskillere 
 (når det ikke er behov for båt) - 
kroner 3628

Tillegg per m3 over 10 m3  -  
kroner 289

Fritidsslamskiller - tømming hvert 4 år -
kroner  898

Minirenseanlegg - årlig tømming -
kroner 3491

Minirenseanlegg - tømming på bestilling -  
kroner 4195

Oppmøtegebyr ved bomtur -
kroner 861

 

Gebyrer for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg

Satser fra 01.01.2023 (eksklusive merverdiavgift)

Behandling av utslippssøknad mindre avløpsanlegg < 15 pe - 
kroner   5704

Behandling av utslippssøknad mindre avløpsanlegg  > 15 pe  -
kroner   9084

Behandling av utslippsøknad mindre  tettbebyggelser > 50 pe -  
kroner 13625

Endring av tillatelse -
kroner 1700

Endring av utslipptillatelse mindre tettbebyggelse > 50 pe - 
kroner 3401

Tilsyn og kontroll < 50 pe -
kroner 3401

Tilsyn og kontroll > 50 pe -
kroner 5101

Oppfølging av forhold i strid med fourensningsforskriftenpr time medgått) -
kroner   1141

 

 

Gebyrer for saksbehandling og kontroll av oljeutskillere

Satser fra 01.01.2023 (eksklusive merverdiavgift)

Behandling av søknad om utslipp -   
kroner 5 543

Endring av utslippstillatelse -   
kroner 1 701

Tilsyn og kontroll -
kroner 3 401

Oppfølging av forhold i strid med utslippstillatelse - per time medgått  - 
kroner 1 141

 

 

Gebyrer for saksbehandling og kontroll av fettutskillere

Satser fra 01.01.2023 (eksklusive merverdiavgift)

Behandling av søknad om påslipp - 
kroner 5 543

Endring av påslippsavtale -
kroner 1 701

Tilsyn og kontroll - 
kroner 3 401

Oppfølging av forhold i strid med påslippstillatelse - per time medgått -
kroner 1 141

 

Tilknytningsgebyrer

Satser fra 01.01.2023 (inkludert merverdiavgift)

Lav sats

Tilknytningsgebyr vann – lav sats kroner 33,- per m² bruksareal
Tilknytningsgebyr avløp – lav sats kroner 33,- per m² bruksareal

(gjelder for eiendommer hvor det er inngått utbyggingsavtale med bidrag til offentlig vann og avløp infrastruktur)

Middels sats

Tilknytningsgebyr vann - middels sats kroner 103,- per m² bruksareal 
Tilknytningsgebyr avløp - middels sats kroner 103,- per m² bruksareal 

(gjelder for eiendommer i uregulert område)

Høy sats

Tilknytningsgebyr vann - høy sats kroner 175,- per m² bruksareal
Tilknytningsgebyr avløp - høy sats kroner 175,- per m² bruksareal


(gjelder for eiendommer der det ikke er inngått utbyggingsavtale)

 

Fritidsbolig

Tilknytningsgebyr vann - høy sats (engangssum) -  kroner  9 866,-  

Tilknytningsgebyr avløp- høy sats (engangssum) - kroner 11 275,-  

Tilknytningsgebyr gjelder for nybygg, tilbygg/påbygg samt eksisterende bygg som skal knyttes til offentlig vann og/eller avløp.

 

Mer informasjon om kommunale avgifter

Ved å følge lenken nedenfor vil du kunne finne mer informasjon om fakturering, forklaring av poster på faktura og informasjon om renovasjon og feiing.

Mer informasjon om kommunale avgifter

 

 

 

Priser renovasjon

Alle gebyr er oppgitt i priser per år inkludert merverdiavgift. Alle husholdninger betaler grunngebyr og volumgebyr.

Volumgebyr fastsettes utifra hvilke størrelse man har på hver enkelt beholder.

De husholdninger som er tilknyttet nedgravd avfallssystem betaler og grunngebyr og volumgebyr, men her er volumgebyret fast.

Alle som har hytte, er bosatt på øy eller steder uten helårlig veiforbindelse i Sandnes kommune, betaler gebyr for hytte- og øyrenovasjon. 

Gebyroversikt for 2023

Fraksjon Fastgebyr 80 liter 140 liter 240 liter 660 liter
Hytte- og øyrenovasjon 2739        
           
Grunngebyr 830        
Volumgebyr, nedgravd system 2739        
Volumgebyr, nedgravd system, sentrumsløsning 3320        
Restavfall   1411 2158 3320 8300
Papiravfall     415 415 1245
Bioavfall     1328 2656 -
Matavfall     830 1328 -
Hageavfall           415   
Årlig leie, kompostbeholder 240        
Låsbar beholder, gebyr pr. lås pr. år 62        
Nøkkelbrikke 78        
Ekstrasekk/ekstramerke, restavfall 83        
Glass- og metallemballasje     0 0  

Vi kan ikke lenger tilby beholder på 1100 liter i vårt sortiment. Prisene er tilsvarende 2 x 660 liter i samme fraksjon for de av våre abonnenter fortsatt har disse.  


Forklaring til postene på faktura

På fakturaen er det en linje for hvert gebyr du betaler.  Tidsperioden gebyret gjelder for står spesifisert på hvert gebyr. Står samme vare på flere linjer, kan det være du blir etter-fakturert for flere terminer. Se da nærmere på tidsbeskrivelsen for å kontrollere om det stemmer.

 

Kolonnene på faktura

Kolonne 1 - er varebeskrivelsen

Kolonne 2 - er tall grunnlaget foran enhetsbeskrivelsen.

Kolonne 3 - er enhets beskrivelsen, om det beregnes per stk, kvadratmeter eller kubikk

Kolonne 4 - er netto satsen per enhet

Kolonne 5 - er en andel som viser en oppdeling. For varer som faktureres halvårlig står det 0,5, de som får månedlig faktura har 0,083 Deler du avfallsbeholdere eller slamskiller med andre er det en andel i henhold til hvor mange som deler.

Kolonne 6 - er tidsperioden denne varen faktureres for.

Kolonne  7- er brutto terminbeløpet,(altså inkl mva), når tallgrunnlag i kolonne 2 er ganget med satsen i kolonne 4, lagt til mva, og fordelt i henhold til antall faktura utsendelser (halvårlig eller månedlig).

Kolonne 8 - viser at det er 25 % mva på varen

 

 Beskrivelse kolonne faktura

 

Summerer du opp alle terminbeløpene nedover får du det totale brutto fakturabeløp, og det er det samme som står nederst og som belastes. Rett under alle terminbeløpene er det oppført det totale nettobeløp, med mva andelen under, som tilsammen blir det totale brutto  beløp.

 

Vann og avløp

Poster på faktura for eiendommer uten vannmåler

I forbindelse med vann- og avløpsgebyr har vi 4 forskjellige typer. For eiendommer som ikke har vannmåler blir boligens bruksareal, BRA, brukt som grunnlag for alle 4 og blir merket på fakturaen med m2 bak tallet. Se eksempel på bildet nedenfor, merket med gult. Dette er likt på 1. og 2. termin. Boligens bruksareal hentes ut fra matrikkelen, (nasjonalt eiendomsregister).

Forbruksgebyr vann

Skal dekke de variable kostnadene med vann knyttet til din eiendom

Forbruksgebyr avløp

Skal dekke de variable kostnadene med avløp knyttet til din eiendom

Abonnementsgebyr vann

Skal dekke de faste kostnadene med vann

Abonnementsgebyr avløp

Skal dekke de faste kostnadene med avløp

 

vann og avløpsgebyr uten vannmåler

 

Poster på faktura for eiendommer med vannmåler

Det er de samme fire gebyrtypene for eiendommer med vannmåler, pluss gebyr for vannmålerleie. Når det gjelder forbruksgebyrene er det nå forbruket på vannmåleren som er grunnlaget for gebyrberegning her og det blir på fakturaen merket med m3. Se eksempel på bildet nedenfor merket med gult.

Ulike varenavn på faktura 1 termin og 2. termin i og med at vi avregner forbruket på 1 termin.

1. termin - for perioden 01.01 - 30.06

Forbruk vann, Avregning

Er det reelle forbruket fra fjoråret etter at vi har registrert innlevert målerstand for en måler. Er et tall foran kubikk tegnet som er m3.

Forbruk avløp, Avregning

Er det reelle forbruket fra fjoråret etter at vi har registrert innlevert målerstand for en måler.  Er et tall foran kubikk tegnet som er m3

Forbruk Vann A-konto, (delinnbetaling)

Er det forbruket vi forventer at dere skal ha dette året. Det er som regel likt tallet på gebyrene ovenfor, altså det reelle årsforbruket året før. På 1 termin blir dere belastet for halvparten av dette grunnlaget.  Er et tall foran kubikk tegnet som er m3

Forbruk Avløp A-konto, (delinnbetaling)

Er det forbruket vi forventer at dere skal ha dette året. Det er som regel likt tallet på gebyrene ovenfor, altså det reelle årsforbruket året før. På 1 termin blir dere belastet for halvparten av dette grunnlaget.  Er et tall foran kubikk tegnet som er m3

Tilbakebetaling vann A-konto

Er en tilbakebetaling av det dere betalte inn i a-konto i fjor. Det regnes egentlig mot de to øverste avregningsgebyrene. Er forbruket noenlunde likt fra år til år, så går det mer eller mindre i null.  Er et tall foran kubikk tegnet som er m3

Tilbakebetaling avløp A-konto

Er en tilbakebetaling av det dere betalte inn i a-konto i fjor. Det regnes egentlig mot de to øverste avregningsgebyrene. Er forbruket noenlunde likt fra år til år, så går det mer eller mindre i null.  Er et tall foran kubikk tegnet som er m3

Abonnementsgebyr for vann

Skal dekke de faste kostnadene på vann. Her brukes BRA , bruksarealet til bygget som grunnlag for gebyret. Er et tall foran kvadratmeter tegnet som er m2.

Abonnementsgebyr for avløp

Skal dekke de faste kostnadene på avløp. Her brukes BRA , bruksarealet til bygget som grunnlag for gebyret. Er et tall foran kvadratmeter tegnet som er m2.

Vannmålerleie

En fastsatt årlig sum som eiendommer med vannmåler belastes halvparten på 1 termin

Avløpsreduksjon

Gjelder for næring som søker og kan dokumentere at minst 20% av vannforbruket går i produksjonen.

 

 vann og avløpsgebyr vannmåler

 

 2. termin - for perioden 01.07 - 31.12

Forbruk Vann A-konto, (delinnbetaling)

Er det forbruket vi forventer at dere skal ha dette året. På 2 termin belastes dere for den andre halvparten av dette grunnlaget. Er et tall foran kubikk tegnet som er m3

Forbruk Avløp A-konto, (delinnbetaling)

Er det forbruket vi forventer at dere skal ha dette året. På 2 termin belastes dere for den andre halvparten av dette grunnlaget. Er et tall foran kubikk tegnet som er m3

Abonnementsgebyr for vann

Skal dekke de faste kostnadene på vann. Her brukes BRA , bruksarealet til bygget som grunnlag for gebyret. Er et tall foran kvadratmeter tegnet som er m2.

Abonnementsgebyr for avløp

Skal dekke de faste kostnadene på avløp. Her brukes BRA , bruksarealet til bygget som grunnlag for gebyret. Er et tall foran kvadratmeter tegnet som er m2.

Vannmålerleie

En fastsatt årlig sum som eiendommer med vannmåler belastes den andre halvparten på 2 termin.

 

  

Poster på faktura for eiendommer med private avløpsanlegg

Slamskiller 1 -4, (tømming annenhvert år)

Står for slamskillere som er i størrelsen mellom 1 til 4 m3 i størrelse, og som har en fast årsavgift basert på tømming av denne mengden annet hvert år.

Slamskiller 5-7, (tømming annenhvert år)

Står for slamskillere som er i størrelsen mellom 5 til 7 m3 i størrelse, og som har en fast årsavgift basert på tømming av denne mengden annet hvert år.

Slamskiller 8-10, (tømming annenhvert år)

Står for slamskillere som er i størrelsen mellom 8 til 10 m3 i størrelse, og som har en fast årsavgift basert på tømming av denne mengden annet hvert år.

Slamskiller > 10, (tømming annenhvert år)

Står for slamskillere som er i størrelsen over 10 m3 i størrelse, og som har en fast årsavgift basert på tømming av denne mengden annet hvert år.

Fritidsslamskiller

Står for fritidsslamskiller og gjelder kun for hytter , har en fast årsavgift basert på tømming av denne mengden hvert 4 år.

Minirenseanlegg

Står for et lite privat renseanlegg, og har en fast årsavgift basert på årlig tømming

Slamskiller 1-4, årlige tømmminger

Står for slamskillere som er i størrelsen mellom 1 til 4 m3 i størrelse, og som har en fast årsavgift basert på tømming av denne mengde hvert år.

Slamskiller 5-7, årlige tømmminger

Står for slamskillere som er i størrelsen mellom 5 til 7 m3 i størrelse, og som har en fast årsavgift basert på tømming av denne mengden hvert år.

Slamskiller 8 - 10, årlige tømmminger

Står for slamskillere som er i størrelsen mellom 8 til 10 m3 i størrelse, og som har en fast årsavgift basert på tømming av denne mengden hvert år.

Slamskiller >10m3, årlige tømmminger

Står for slamskillere som er i størrelsen over 10 m3 i størrelse, og som har en fast årsavgift basert på tømming av denne mengden hvert år.

Tillegg slamskiller pr m3 over 10m3

Står for ett fast tillegg per m3 som overstiger 10m3

Oppmøtegebyr ved bomtur

Står for et gebyr som en blir belastet hvis tømmefirma kommer for å tømme og ikke får tømt av ulike årsaker.

 

 

Renovasjon

Sandnes kommune håndterer kun husholdningsavfall, og ikke avfall for næring.

Grunngebyr Renovasjon.

Er en fast renovasjonsavgift som alle boenheter i Sandnes kommune blir belastet likt.

140 liter  blå dunk

Er en 140 liter dunk for papiravfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

240 liter blå dunk

Er en 240 liter dunk for papiravfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

660 liter blå dunk

Er en 660 liter dunk for papiravfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

1100 liter blå dunk

Er en 1100 liter dunk for papiravfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

140 liter brun dunk

Er en 140 liter dunk for organisk avfall (mat- og hageavfall), som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

240 liter brun dunk

Er en 240 liter dunk for organisk avfall (mat- og hageavfall), som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

140 liter grå/sort dunk

Er en 140 liter dunk for rest avfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

240 liter grå/sort dunk

Er en 240 liter dunk for rest avfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

660 liter grå/sort dunk

Er en 660 liter dunk for papiravfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

1100 liter grå/sort dunk

Er en 1100 liter dunk for restavfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

Matavfall  140 liter

Er en 140 liter dunk kun for matavfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen. 

Restavfall, Nedgravd

Er gebyr for din andel av avfall i en nedgravd avfallscontainer og har en fast årsavgift per boenhet.

Nedgravd Sentrumsløsning

Står for nedgravd sentrumsløsning.  Dette er en fast årsavgift per boenhet for de som er tilknyttet et felles anlegg i sentrum.

Nøkkelbrikke Nedgravd

Står for nøkkelbrikke nedgravd, og er et gebyr kun ved ekstra bestilling av nøkkelbrikker for de som er tilknyttet et anlegg.

Hytte- og øyrenovasjon

Er et gebyr for hytter og boliger i kommunen hvor vanlig renovasjonsløsning ikke er mulig. Faktureres kun på høsten, altså termin 2.

Avfallsreduserende Tiltak

Er en støtteordning for privatpersoner i Sandnes, som gjennomfører tiltak som sørger for at de får mindre avfall. Her kan du lese mer om dette.

Les mer om støtteordning for avfallsreduserende tiltak her

 

 

Feiing

Feiegebyr for 1 pipeløp

Er et gebyr for feiing av et pipeløp.

Feiegebyr for 2 pipeløp

Er et gebyr for feiing av to pipeløp.

 

Veiledning - bruksareal

Vann- og avløpsgebyret blir beregnet i forhold til husets/byggets størrelse. Grunnlaget er bruksareal (BRA) som blir beregnet i henhold til Norsk Standard 3940. Bruksareal for en bygning er summen av bruksarealene for alle måleverdige plan og etasjer uavhengig av bruken

.
Utdrag fra veiledning basert på NS 3940
Arealer beregnes av måleverdige deler uavhengig av bruken. Et areal er måleverdig når fri høyde over gulv er minst 1,90 meter i en bredde på minst 60 cm, (måleverdig betyr ikke at arealet er i henhold til forskriftenes krav til rom for varig opphold). Uinnredete bygningsvolumer som tilfredsstiller kravene til høyde og bredde inngår i beregningsgrunnlaget for måling av areal.


Følgende regneregler benyttes for bruksareal:

 • Der hvor takhøyden er 1,90 meter eller høyere skal alt areal i hver etasje medregnes. Også trapper, ganger, boder og innervegger regnes med. Kun yttervegger skal trekkes fra.
 • Etasjer med skråtak medregnes areal innenfor 60 cm avstand fra en takhøyde på 1,90 meter. Bredde må være minst 60cm.

 

Skisse regneregler bruksareal

 

Ved mistanke om feil i bruksareal på fakturagrunnlaget

Hvis du mener at kommunen har feil bruksareal som grunnlag for dine vann- og avløpsgebyrer, så ta kontakt med servicekontoret så vil de veilede videre. Det er fint om du har noe dokumentasjon, som et prospekt eller en takstrapport som kan bekrefte det BRA, (bruksareal) du mener er korrekt.  Blir det avklart at det er feil bruksareal, vil det bli korrigert og vi kan gi en tilbakebetaling opp til 3 år tilbake i tid.

Feiing og tilsyn

Det er Rogaland brann- og redning IKS, sin avdeling for brannforebyggende og seksjon for boligtilsyn og feiing som har ansvar for å utføre lovpålagt tilsyn og feiing av piper og ildsteder.

Les mer om feiing 


Det er Sandnes kommune som fakturerer gebyrene for feiing. Ta kontakt med oss hvis du  finner feil på gebyrene.

Ønsker du informasjon i forbindelse med feiing må du ta kontakt med Rogaland brann- og redning. 

Satser feiegebyr 2023

Feiegebyr for 1 pipeløp: kr 460,- inkl mva ( kr 368,- eks mva) per år.

Du betaler ikke avgift når du ikke har montert ildsted. For flere pipeløp enn ett regnes halv avgift i tillegg.

Sist oppdatert: 02.03.2023