account_circle Min side

Ressurssenter for barn og familie

Avdeling psykisk helse barn og unge består av Familieteamet, Ungdomsteamet og Psykisk helseteam. Vi er opptatt av tidlig innsats og har et hovedfokus på barn og unge. Vår jobb foregår i tett samarbeid med barn, foreldre og andre aktuelle instanser og tjenester. Våre tilbud er frivillig og gratis. Avdeling psykisk helse barn og unge tilbyr psykiske helsetjenester etter helse og omsorgstjenesteloven.

Hvordan komme i kontakt med Ressurssenteret?

Vi kan nås ved å sende inn dette henvendelse-skjemaet. Det er kun foresatte og ungdom over 16 år som kan bruke skjemaet (på grunn av innlogging via ID- port). Du vil få en bekreftelse på e-post når vi har mottatt henvendelsen din.

Du kan også ringe oss for å drøfte problemstillinger før du sender inn skjemaet. 

Samarbeidspartnere/andre tjenester kan også ta kontakt i telefontid.

Telefontid

Tirsdag 12.00 - 14.00, torsdag 12.00 - 15.00  og fredag 09.00 - 11.00

Hanna Simble 916 36 409

Siri Instebø 948 76 617

 

For praktiske spørsmål utenom telefontid kan du ringe: +47 51 33 63 00

Epost: bfe.ressurssenteret@sandnes.kommune.no

Postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes

Besøksadresse for Familieteam: Strandgata 147

Besøksadresse for Psykisk helseteam: Jærveien 34, 4319 Sandnes

Besøksadresse for Ungdomsteamet: Langgata 54, 3. etasje

 

Familieteamet er et lett tilgjengelig psykisk helsetilbud som tilbyr samtaler og veiledning til barn og unge i alderen 0 til 18 år og deres familie.

Trykk her for å lese mer om Familieteamet

Hvem og hva er vi?

Familieteamet består av veiledere med ulik helse og sosialfaglig bakgrunn og særlig kompetanse på og erfaring med psykisk helsearbeid for barn, ungdom og familier.

Familieteamet hjelper barn og unge som strever med samspill, kommunikasjon og psykiske helseplager og foreldre i foreldrerollen.

Hvem kan få hjelp?

Alle barn og unge i alderen 0 til 18 år og deres familier kan få hjelp i fra oss.

Hva kan vi tilby?

 • Individuelle samtaler med barn og unge
 • Foreldreveiledning
 • Familiesamtaler
 • Gruppe- og foreldrekurs: Introkurs, DUÅ (De utrolige årene), COS (Circle of security) og Marte meo veiledning
 • Samarbeid med andre tjenester som støtte for barn, unge og familier

Hvor kan jeg få hjelp?

Tilbudet gis i våre lokaler, hjemme, på skolen, i barnehage eller på nett.

Vi holder til i Strandgata 147, 4307 Sandnes.

Informasjon om våre tilbud samt andre tips og anbefalinger:

 

Sammen på vei/Familie for første gang

Familie for første gang har skiftet navn til Sammen på vei, og har nå ny nettside. 

Sammen på vei er et oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to første leveår. Programmet er frivillig og basert på hjemmebesøk. Den gravide og familien får tett oppfylling av en erfaren og spesialopplært helsesykepleier eller jordmor, fra tidlig i graviditeten og frem til barnet vært to år.

Henvisning: Man trenger ikke henvisning for å bli del av programmet. Offentlige instanser og kvinnen selv kan ta kontakt.

Kontakten må etableres før svangerskapsuke 26.

Sandnes er vertskommune og tilbudet omhandler kvinner i Sandnes, Stavanger, Time, Klepp, Gjesdal, Hå og Strand kommune.

Kontakt info:

Sentralbord 51 33 63 00

Fagleder Grethe Olsen-Hagen, telefon 48258755, Epost: bfe.sammenpavei@sandnes.kommune.no

Nettside: https://sammenpavei.no/

Ungdomsteamet er et tilbud til ungdom i alderen 12 til 18 år og tilbyr hjelp til både ungdom og deres familie gjennom samtaler og veiledning. Ungdomsteamet har fokus på forebygging av rus, kriminalitet, og psykiske helseplager.

Trykk her for å lese mer om Ungdomsteamet

Hva og hvem?

Ungdomsteamet jobber forebyggende innen psykisk helse, rus og kriminalitet. Ungdomsteamet tilbyr psykisk helsehjelp til ungdommer med både milde, moderate og alvorlige vansker. Vi ønsker å være lett tilgjengelige for deg som trenger hjelp eller støtte. Man kan ta kontakt for å snakke om alt mulig, for eksempel:

 • Streve med vonde følelser og tanker
 • Ha konflikter eller utfordringer med venner eller foreldre
 • Oppleve det som vanskelig å gå på skolen
 • Rus
 • Mobbing
 • Selvskading
 • Vold og overgrep

Eller egentlig hva som helst som du har behov for å snakke om. Ingen problem er for små eller for store.

Ungdomsteamet består av ni ansatte. Vi som jobber i ungdomsteamet har ulik bakgrunn med tanke på utdanning og hva vi har jobbet med før, men felles for alle er at vi brenner for at ungdom i Sandnes skal ha det bra.

Hvem kan få hjelp av ungdomsteamet?

Tilbudet vårt gjelder ungdom mellom 12 og 18 år som bor eller går på skole i Sandnes kommune og foreldre/foresatte/nettverk til målgruppen. Ungdomsteamet tilbyr foreldreveiledning og familiesamtaler når ungdommen selv ønsker dette. Foreldre kan også ringe og få råd av oss på generelle tema.

Hva kan vi tilby?

Ungdomsteamet tilbyr samtaler med ungdom. Vi tilbyr også kurs og grupper for ungdom, samt samtaler og veiledning til foreldre, foresatte og nettverk når ungdommen samtykker til dette. Foreldre kan også ringe og få råd av oss på generelle tema. Ut over dette samarbeider vi med «Familieteamet» som tilbyr foreldreveiledning.

Et av våre mål er at ungdom som trenger det, selv tar kontakt med oss. Man trenger ingen henvisning; du kan bare ringe eller sende en melding og gjøre en avtale med oss.

Hvor kan jeg få hjelp?

Ungdomsteamet har lokaler i Langgata 54, 3. etasje, og kan ha samtaler med deg der. Vi kan også møte deg på skolen, hjemme, gå en tur eller gå på kafe. Vi har også fast «drop-in-tid».

Hvordan komme i kontakt med oss:

 • Henvendelse via mail
 • Telefon til mottaksteam eller administrasjon
 • Telefon, SMS eller e-post direkte til ungdomskontaktene
 • Direkte kontakt på sosiale medier (Snapchat, Messenger eller Instagram)
 • Via skole eller andre samarbeidspartnere
 • Oppmøte i Langgata 54, 3. etasje, til avtalte treff eller i avgrenset drop-in-tid
 • Drop-in-tid er onsdager kl.1400-1600

Du finner oss også på Facebook og på Instagram.

Psykisk helseteam tilbyr hjelp til familier som har barn/unge (0-18 år) med en eller flere psykiatriske diagnoser. Dette må søkes om gjennom Samordningsenheten. Psykisk helseteam jobber miljøterapeutisk og gir praktisk veiledning og opplæring. Psykisk helseteam gir også veiledning gjennom samtaler med barn/unge og foreldre.

Trykk her for å lese mer om Psykisk helseteam

Hva og hvem er vi?

Psykisk helseteam tilbyr hjelp til familier der barnet/den unge har en psykiatrisk diagnose fra spesialisthelsetjenesten og vansker med å fungere tilfredsstillende i hverdagen. For å få hjelp i dette teamet må det søkes via Samordningsenheten i kommunen.

Psykisk helseteam består av 3 veiledere med ulik helse og sosialfaglig bakgrunn, og særlig kompetanse på psykisk helsearbeid, samspills- og atferdsutfordringer. Det er også en psykolog og en fagleder som støtter veilederne i deres arbeid.

Hvem kan få hjelp

Barn og unge i alderen 0-18 år og deres familier kan få hjelp i fra oss. I psykisk helseteam har barnet/den unge i tillegg en psykiatrisk diagnose fra spesialisthelsetjenesten og vansker med å fungere tilfredsstillende i hverdagen. Foreldre må være motivert for veiledning slik at de kan støtte og utfordre barnet på en konstruktiv og omsorgsfull måte.

Psykisk helseteam for barn og unge tilbyr

 • Praktisk veiledning og opplæring; hvordan få til nødvendig endring i hverdagen
 • Foreldreveiledning; hvordan foreldre kan støtte barnet til god utvikling
 • Samtaler med større barn/ungdom om hvordan de kan få det bedre
 • Repulse; hjelpe barnet/den unge til å bli kjent med,- og korrigere tanker / regulere følelser
 • Delta i samarbeid med foreldre og andre som følger opp barnet, eks skole og BUP
 • Foreldrekurs Autismespekterforstyrrelser; hvordan foreldre kan styrke og støtte opp om sentrale foreldreferdigheter, med spesielt fokus på utfordringer ved samhandling og oppdragelse av barn som har vansker innenfor autismespekteret
 • FIT; Feedbackinformerte tjenester. Barn/unge og foreldre får anledning til å medvirke i hvordan hjelpen gis ved å gi tilbakemelding på hjelpen de får

Hvordan få denne hjelpen

Foreldre søker om hjelp fra Psykisk helseteam for barn og unge gjennom Samordningsenheten i kommunen. Her utredes behovet og det fattes vedtak i samarbeid med Psykisk helseteam for barn og unge. I vedtaket beskrives hvilken hjelp som tilbys. Se søknadsskjema på siden.

For søknad om Psykisk helsetam for barn og unge, kontakt Samordningsenheten i Sandnes kommune:

Hvor gis hjelpen

Hjelpen gis ofte hjemme, men også i våre lokaler i Jærveien 34 eller andre steder som barnehage/skole.

Spiseteam

Spiseteamet er et lavterskeltilbud for innbyggerne i Sandnes kommune.

Trykk her for å lese mer om spiseteamet

Hvem kan få hjelp?

Barn i alderen 0-6 år som strever med spising. Det kan være barn som er småspiste, selektive eller vegrer seg for å spise, eller har utfordringer knyttet til å bearbeide mat i munnen og/eller svelge mat. Eldre barn med spisevansker kan også henvises. De får ikke oppfølging av tverrfaglig spiseteam, men får tilbud om veiledning fra Familieteamet.

Hvem er vi i spiseteamet

Teamet er tverrfaglig og består av logoped, helsesykepleier, fysioterapeut og spesialpedagog.

Hva kan vi tilby?

Spiseteamet kan tilby tverrfaglig konsultasjon for foreldre og fagpersoner som har/jobber med barn med spisevansker. Det kan også tilbys veiledning/oppfølging av en representant fra spiseteamet uten tverrfaglig konsultasjon, eller i etterkant av en slik konsultasjon. Det varierer avhengig av vansker og behov.

Hvem kan henvise?

Foreldre og fagpersoner som har/jobber med barn i målgruppen, og andrelinjetjenesten. Henvisning skjer alltid i samråd med foreldre.

Hvor sendes henvisningen?

Fyll inn dette skjemaet. Vi tar kontakt når vi har mottatt hendvendelsen din.

Våre tilbud gis utover det helsestasjonene/skolehelsetjenesten kan tilby.
Skoler, barnehager eller andre tjenester kan ta kontakt med oss på vegne av foreldre, barn og ungdom dersom det er et ønske og det foreligger samtykke.
Alle har taushetsplikt og jobber etter helse og omsorgstjenesteloven.

Pakkeforløp for barn og unge

Trykk her for mer informasjon om pakkerforløp

Forløpskoordinator for pakkeforløp psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for barn og unge 0-18 år.

01.01.2019 startet de første pakkeforløpene for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge.

Pakkeforløp betyr at du først blir henvist til utredning og behandling, av fastlege, psykolog eller barneverntjenesten. Dersom spesialisthelsetjenesten vurderer at du har rett på helsehjelp så får du sikret en god prosess før, under og etter utskrivning fra psykisk helsevern. Målet er at spesialisthelsetjenesten skal la deg medvirke mer og sikre at du og dine pårørende får et helhetlig og koordinert tilbud hvor det er tett samarbeid mellom deg/pårørende, kommunen og alle andre involverte instanser.  Pakkeforløp skal også sikre at du unngår unødvendig ventetid for utredning, behandling og oppfølging.

Fagkonsulent i Koordinerende enhet er overordna forløpskoordinator for Pakkeforløp barn og unge psykisk helse i Sandnes kommune. For kontaktinformasjon se under punktet «Hvordan søke? Kontaktinformasjon».

Målgruppe er barn og unge 0-18 år med:

 • Psykiske lidelser
 • OCD
 • Spiseforstyrrelser
 • TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling)

 

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet. Trykk på linkene under for å lese mer om pakkeforløpene.

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/spiseforstyrrelser-hos-barn-og-unge

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/psykiske-lidelser-barn-og-unge

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/rusbehandling-tsb 

Mer informasjon om dette kommer.

Andre tjenester til barn og familier:

Trykk her for mer informasjon om andre tjenester til barn og familier

Helsestasjonstjenester for barn og unge

Les om helsestasjonstjenester

 

Familievernkontoret i Sør-Rogaland 

Gå til Familievernkontoret sine sider 

 

Mestringsenheten

Psykisk helsetilbud for voksne over 18 år i Sandnes kommune

Telefon: 976 00 832, Haakon 7'S gate 6, 4306 Sandnes

Les mer om Mestringsenheten

 

Barneverntjenesten i Sandnes

Les om barneverntjenetsen

 

Barnevernvakten

Tlf: 905 41 321

Besøksadresse: Strandgata 147, 4307 Sandnes.

Postadresse: PB 583, 4302 Sandnes.

E-post: barnevernvakten@sandnes.kommune.no

 

Tilbud til pårørende

Se diverse tilbud til pårørende her

Veiledningssenter for pårørende i Sandnes:

Telefon: 51 66 42 02, Flintergata 4, 4307 Sandnes

Facebook sider til Veiledningsenteret

 

Kompasset

Blå Kors Kompasset i Sandnes tilbyr terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer. Tjenesten er gratis og du trenger ingen henvisning.

Nettsider til kompasset

Telefon995 66 222

 

Nyttige lenker

Voksne For Barn

Bufdir. Foreldrehverdag. Trygge råd til deg med barn.

Publisert: 28.12.2016

Sist endret: 19.11.2018