account_circle Min side

Barnevern

Barnevernet er til for de barna som har en spesielt krevende og utfordrende livssituasjon. For at barnevernet skal kunne gjøre denne viktige jobben er vi helt avhengig av at alle tar ansvar og melder fra om sin bekymring for barn.

Bekymret for et barn?

Da bør du kontakte barneverntjenesten. Din bekymringsmelding kan være svært viktig for barnet det gjelder. Å komme tidlig i gang med hjelp er viktig og kan forhindre at vanskelighetene blir for store. Det er vanlig å frykte at man overreagerer eller overtolker bekymringsverdige signaler. Mange lurer på om det de ser kanskje ikke er alvorlig nok, eller om en melding kan skape unødige problemer. Det er barneverntjenesten sin oppgave å vurdere bekymringene og om hjelp er nødvendig. Din oppgave er å sørge for at barneverntjenesten får vite om barnet som har det vanskelig. Foreldre tar ofte kontakt med barneverntjenesten for å be om hjelp til egne barn. Skoler, barnehager og andre offentlige instanser har plikt til å kontakte barneverntjenesten dersom de vurderer at det er grunn til bekymring. Dersom du ønsker å snakke med noen om din bekymring kan du ringe mottak, barnevernvakt eller alarmtelefonen. Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss. Du er ikke nødt til å oppgi navn når du kontakter barneverntjenesten. Du kan drøfte saker anonymt og melde bekymring anonymt. Barneverntjenesten vil likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken troverdighet.

Send inn bekymringsmelding til barnevernet


For offentlige instanser: 

Send inn bekymringsmelding til barnevernet

 

Bekymret for et ufødt barn?

Da bør du kontakte barneverntjenesten. Se avsnitt over og under for mer informasjon om hva du kan og bør gjøre.

Hva skjer når jeg kontakter barneverntjenesten med min bekymring?

Sammen kan vi drøfte bekymringen og finne ut hvem som best kan hjelpe deg videre. Vi kan bli enige om å skrive en bekymringsmelding. Barneverntjenesten har frist på en uke til å avklare om meldingen skal tas inn til undersøkelse eller om den skal henlegges. I løpet av denne uken kan vi ta kontakt med den som melder for å få mer utfyllende informasjon om barnet og bekymringen. Noen ganger kan det også være aktuelt å ta kontakt med barnet og/eller de foresatte. Dersom bekymringsmeldingen tas inn til undersøkelse skal denne vanligvis ikke vare lenger enn tre måneder. I denne tiden vil vi snakke med både foreldre og barnet. Vanligvis kommer vi også på hjemmebesøk og innhenter informasjon fra andre offentlige instanser som kjenner barnet og/eller foreldrene. Når undersøkelsen er ferdig avgjør barneverntjenesten i samarbeid med barnet og foreldrene hva som kan gjøres videre for å hjelpe familien. I noen tilfeller avsluttes saken etter undersøkelsen, mens andre ganger tilbyr vi hjelpetiltak til barnet og/eller foreldrene. Det er flere ulike hjelpetiltak som kan tilbys, dette avhenger blant annet av barnet og familienes behov og ønsker.

 

Alarmtelefon for barn og unge

Den nasjonale Alarmtelefonen 116 111 for barn og unge er åpen fra kl 15.00-08.00 på hverdager og er døgnåpen i helger og på helligdager. Les mer om Alarmtelefonen her

 

Barnevernvakten

Barnevernvakten har ansvar for akutt beredskap for Sandnes, Klepp, Time, Hå og Gjesdal kommuner utenom barneverntjenesten sin åpningstid. Barnevernvakten gir hjelp til barn og unge i alderen 0-18 år og deres familier.

Barnevernvakten

Tlf: 905 41 321

Besøksadresse: Strandgaten 147, 4307 Sandnes
Postadresse: PB 583, 4302 Sandnes
E-post: barnevernvakten@sandnes.kommune.no

 

Fosterhjem

Fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn eller en ungdom som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldrene har det daglige omsorgsansvaret og skal samarbeide med barneverntjenesten og barnets familie. Det er nødvendig med god vandel og alminnelig god økonomi. Dere må ha tid og overskudd til å gi barnet et trygt og godt hjem.

Du får opplæring i det å være fosterforelder. Før et barn flytter inn hos deg, møter du barnet og familien. Så lenge barnet bor hos deg får du oppfølging, råd og veiledning. Fosterforeldre mottar en økonomisk godtgjørelse.

Finn mer informasjon hos Bufetat om fosterhjem og hvordan bli fosterforeldre ved å klikke her.

Ettervern

Ettervern er et tilbud for unge voksne mellom 18 og 23 år som tidligere har hatt tiltak i barneverntjenesten frem til fylte 18 år. Tilbudet er frivillig.

Du blir sammen med saksbehandleren din i barneverntjenesten enig om hva etterverntilbudet skal innebære for deg. Dette vil varierer etter ditt behov og ønske.

Eksempler på etterverntiltak:

  • Rådgivning og veiledning
  • Oppfølging i bolig
  • Hjelp til å følge opp studier og praksis
  • Forlengelse av eksisterende tiltak; for eksempel at du kan fortsette å bo i fosterhjemmet ditt.

 

Snakk med din kontaktperson i barneverntjenesten hvis du ønsker ettervern. Dersom du ikke har kontaktperson eller ikke vet hvem kontaktpersonen din er, ta kontakt med barneverntjenesten.

Bor ditt barn i fosterhjem?

Dersom ditt barn bor i fosterhjem kan familievernkontoret gi tilbud om samtaler og behandling. Klikk her for mer informasjon om Familievernkontoret sitt tilbud.

Konsultasjonsteam mot vold og seksuelle overgrep

Konsultasjonsteamet er ei tverrfaglig gruppe som kan kontaktes når du har bekymring, mistanke om, eller er i ferd med å avdekke seksuelle overgrep, vold eller annen mishandling mot barn. Teamet har et nært faglig samarbeid med RVTS i Region Vest. Alle saker drøftes anonymisert. Dersom du ønsker å melde opp en sak til drøfting i teamet kan du ta kontakt med konsultasjonsteamet ved koordinator Gro Gilje på telefon 41608115 eller på e-post til konsultasjon-overgrep@sandnes.kommune.no 

Ved hastesaker er det muligheter for at konsultasjonsteamet møtes utenom oppsatte tidspunkt.

Konsultasjonsteamet består av psykolog fra BUP, representant fra Barne- og familieenheten avdeling barnevern, representant fra FBU (senter for flerspråklige barn og unge), og leder for NOK-Rogaland (tidligere SMISO-senter mot incest og seksuelle overgrep).

I 2023 har vi følgende møtedatoer:

25. januar

22. februar

22. mars

19. april

31. mai

14. juni

Møtetidspunkt er fra kl. 12.00 til ca 14.30

Møtene foregår i BUPs lokaler i Julie Eges gate (3. etasje)

 

Avdeling tiltak

Avdeling tiltak arbeider i hovedsak med endrings- og utviklingstiltak for barn, ungdom og familier. Tiltak har også et variert tilbud av kurs til familier som mottar hjelp fra barneverntjenesten. Avdeling tiltak jobber etter vedtak fra barneverntjenesten. 

Med buss fra Ruten i Sandnes: Ta bussene 42, 6 eller X60, som kjører til Roald Amundsensgate. Bussene går hvert 5.minutt og tar 6 - 8.min. Fra Roald Amundsensgate går du ned til undergangen som går under Strandgata og så er du ved Strandgata 147 på ca. 5.minutter.

 

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten
Besøksadresse: Strandgaten 147, 4307 Sandnes
Postadresse: PB 583, 4302 Sandnes
E-post: postmottak.barnevern@sandnes.kommune.no
Tlf: 51 33 63 00

Barnevernvakten
Besøksadresse: Strandgaten 147, 4307 Sandnes
Postadresse: PB 583, 4302 Sandnes
E-post: barnevernvakten@sandnes.kommune.no
Tlf: 905 41 321
Her er Strandgata 147 (kart i Google Maps)

Skjema

Her finner du ulike skjema som du blant annet kan bruke om du ønsker å melde fra om bekymring for et barn, søke om hjelpetiltak eller skjema for deg som er oppdragstaker for barneverntjenesten.

Timeliste for oppdragstakere

Søknad om å bli oppdragstakere i barnevernstjenesten

Besøkshjem - godtgjøring/timeliste

Rapport fra samvær under tilsyn

Rapport etter tilsyn med barn i fosterhjem

 

Publisert: 27.12.2016

Sist endret: 27.12.2016