map Kart account_circle Min side

Barnevern

Barnevernet er til for de barna som har en spesielt krevende og utfordrende livssituasjon. For at barnevernet skal kunne gjøre denne viktige jobben er vi helt avhengig av at alle tar ansvar og melder fra hvis det er bekymring for omsorgssituasjonen til et barn. Barnevernet arbeider etter lov om barnevern.

Bekymret for et barn?

Det kan være mange grunner til å være bekymret for et barn. Foreldre tar ofte kontakt med barneverntjenesten for å be om hjelp til egne barn. De fleste barn og familier som trenger hjelp kan få god støtte i sitt eget nettverk. Barnehage, skole, helsestasjon og andre kan også være viktige støttespillere ved bekymring for barn. Offentlige instanser har også plikt til å kontakte barneverntjenesten hvis de vurderer at det er grunn til bekymring. Hvis din bekymring gjelder omsorgen barnet får bør du kontakte barneverntjenesten. Der kan du få råd og veiledning, drøfte barnets situasjon og melde fra om din bekymring. Det er barneverntjenesten sin oppgave å vurdere bekymringene og om hjelp er nødvendig. Din bekymringsmelding kan være svært viktig for barnet det gjelder. Å komme tidlig i gang med hjelp er viktig og kan forhindre at vanskelighetene blir for store. Barnevernet kan også gi deg informasjon om andre som hjelper barn og familier dersom din bekymring ikke handler om barnets omsorgssituasjon.

Dersom du ønsker å snakke med noen om din bekymring kan du ringe mottak, barnevernvakt eller alarmtelefonen. Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss. Du er ikke nødt til å oppgi navn når du kontakter barneverntjenesten. Du kan drøfte saker anonymt og melde bekymring anonymt. Barneverntjenesten vil likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken troverdighet.

Barneverntjenesten har ansvar for å følge opp bekymring for ufødte barn, og barn i alderen 0 til 18 år. Barnevernet kan også kontaktes vedrørende ungdom mellom 18 til og med 24 år dersom de mottar ettervernstiltak.

Send inn bekymringsmelding til barnevernet


For offentlige instanser: 

Send inn bekymringsmelding til barnevernet

Hva skjer når jeg kontakter barneverntjenesten med min bekymring?

Sammen kan vi drøfte bekymringen og finne ut hvem som best kan hjelpe barnet videre. Vi kan bli enige om å skrive en bekymringsmelding. Barneverntjenesten har frist på en uke til å avklare om meldingen skal tas inn til undersøkelse eller om den skal henlegges. I løpet av denne uken kan vi ta kontakt med den som melder for å få mer utfyllende informasjon om barnet og bekymringen. Noen ganger kan det også være aktuelt å ta kontakt med barnet og/eller de foresatte. Dersom bekymringsmeldingen tas inn til undersøkelse skal denne vanligvis ikke vare lenger enn tre måneder. I denne tiden vil vi snakke med både foreldre og barnet. Vanligvis kommer vi også på hjemmebesøk og innhenter informasjon fra andre offentlige instanser som kjenner barnet og/eller foreldrene. Når undersøkelsen er ferdig avgjør barneverntjenesten i samarbeid med barnet og foreldrene hva som kan gjøres videre for å hjelpe familien. I noen tilfeller avsluttes saken etter undersøkelsen, mens andre ganger tilbyr vi hjelpetiltak til barnet og/eller foreldrene. Det er flere ulike hjelpetiltak som kan tilbys, dette avhenger blant annet av barnet og familienes behov og ønsker. Videre på denne siden kan du lese mer om undersøkelse, tiltak og hva de ulike avdelingene i barneverntjenesten har ansvar for.

Til deg som har sak i barnevernet

Mange barn er i kontakt med barnevernet, og det kan være vanskelig å vite hva som skal skje. Du har rett på informasjon om din barnevernssak, tilpasset deg og din alder. Du har lov til å si din mening, og det du tenker vil være best for deg i din situasjon er veldig viktig for barnevernet. Vi ønsker å samarbeide med deg, på den måten som er best for deg. Hvis du syntes det er skummelt å møte oss i barnevernet kan du ha med deg en person du stoler på og som kan gi deg støtten du trenger. 

Barnevernet har taushetsplikt, og kan ikke dele informasjon om din sak uten at du gir tillatelse (samtykke) til dette. Det kan gjøres unntak fra dette hvis saken er veldig alvorlig, men da skal du informeres om dette. Barnevernet samarbeider ofte med skoler, barnehager og andre instanser, for å få informasjon og for å prøve å finne den rette hjelpen for deg og familien din. Barnevernet ønsker at du er involvert i dette samarbeidet. 

Dersom du er forelder som selv er bekymret for barnet ditt kan du selv kontakte barnevernet. Vi kan gi deg råd og veiledning for din situasjon, og lytte til din bekymring. Vi kan også hjelpe deg hvis du lurer på hvem som best kan hjelpe i deres situasjon. På siden Foreldre Spør kan du finne informasjon om andre foreldre som er bekymret for sine barn, og selv stille spørsmål til kommunen om hva som kan hjelpe i din situasjon. 

Det kan oppleves vanskelig dersom det meldes bekymring på ditt barn, og vi i barnevernet ønsker å møte deg med forståelse og støtte. Uansett årsak til din kontakt med barnevernet så har du krav på informasjon om saken din, og innsyn i det saken gjelder. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon. 

I møte med barnevernet har du flere rettigheter. Du har rett til å få uttale deg om din egen sak, og til å medvirke i hva som skal skje. Alt barnevernet gjør skal gjøres i respekt for og i samarbeid med deg. Barn kan ha med seg en tillitsperson i møte med barnevernet. Dersom du trenger tolk har du rett på det i møte med barnevernet.

Mer informasjon om barn og unges rettigheter i møte med barnevernet finner du her. 

Barn og unges rett til å klage på barnevernet | Statsforvalteren.no

For mer informasjon om barnevernets arbeid på ulike språk kan du se her.  

Dersom ditt barn bor i fosterhjem kan familievernkontoret gi tilbud om samtaler og behandling. Klikk her for mer informasjon om Familievernkontoret sitt tilbud.

Alarmtelefon for barn og unge

Den nasjonale Alarmtelefonen 116 111 for barn og unge er åpen fra kl 15.00-08.00 på hverdager og er døgnåpen i helger og på helligdager. Les mer om Alarmtelefonen her

Avdeling mottak og Barnevernvakt

Barnevernvakten har ansvar for akutt beredskap for Sandnes, Klepp, Time, Hå og Gjesdal kommuner utenom barneverntjenesten sin åpningstid. Barnevernvakten gir hjelp til barn og unge i alderen 0-18 år og deres familier.

Barnevernvakten

Tlf: 905 41 321

Besøksadresse: Strandgaten 147, 4307 Sandnes
Postadresse: PB 583, 4302 Sandnes
E-post: barnevernvakten@sandnes.kommune.no

På dagtid har barneverntjenesten i Sandnes mottak. De har ansvar for å ta i mot henvendelser fra deg som er bekymret for et barn, og du kan kontakte dem for en drøfting om du ønsker det. Mottak følger opp bekymringsmeldinger som kommer til barneverntjenesten, og håndterer akutte situasjoner på dagtid. 

Barneverntjenestens mottak kan kontaktes via sentralbordet på telefon 51 33 63 00. 

Avdeling Undersøkelse og Oppfølging

Avdeling undersøkelse og oppfølging arbeider i hovedsak med å undersøke og følge opp bekymring for barns omsorgssituasjon. Avdelingen består av 4 team, inndelt etter alderen på barnet det er bekymring for. I teamene arbeider saksbehandlere som gjennomfører undersøkelser og følger opp hjelpetiltak. Avdelingens arbeid i saker starter når barneverntjenestens mottak har behandlet en bekymringsmelding, og det er konkludert med at saken går til undersøkelse. I undersøkelse og oppfølging i familier har barneverntjenesten fokus på medvirkning. Dette betyr at barnet og foreldrene selv skal få fortelle hvordan de har det, hva som er viktig for dem og om de selv opplever at de trenger hjelp. Dersom en bekymringsmelding er konkludert med undersøkelse kan barnevernet undersøke barnets omsorgssituasjon, selv om familien gjerne ikke ønsker dette selv. Undersøkelsen skal likevel gjøres så skånsomt som mulig, og i samarbeid med og respekt for dem det gjelder. Når undersøkelsen er ferdig skal barnevernet sammen med familien ta stilling til om barnet og familien trenger hjelp for at omsorgssituasjonen skal bli bedre. Hjelpetiltak fra barnevernet er i all hovedsak frivillig. Avdeling undersøkelse og oppfølging arbeider tett med Avdeling tiltak for å finne god hjelp til familier. Familier som møter barnevernet kan derfor oppleve å møte både saksbehandlere og tiltaksarbeidere i undersøkelsesfasen.

Avdeling Tiltak

Avdeling tiltak arbeider i hovedsak med endrings- og utviklingstiltak for barn, ungdom og familier. Avdelingen består av 3 team, og er inndelt etter alder på barnet som mottar hjelp. I teamene arbeider det familieveiledere, miljøterapeuter og tiltaksarbeidere som har erfaring med å hjelpe familier og gi veiledning. Avdeling Tiltak kommer ofte i kontakt med familier etter undersøkelser, når det er fattet vedtak om hjelpetiltak. Tiltaksarbeidere i barneverntjenesten kan også være med i undersøkelser i barnevernet. Avdeling Tiltak gir også veiledning til biologiske foreldre som har mistet omsorgen for sine barn, og til fosterforeldre. Avdeling Tiltak gir individuell og tilpasset veiledning, men har et variert tilbud av kurs til familier som mottar hjelp fra barneverntjenesten.

Avdeling Omsorg og Ettervern

Avdeling Omsorg og Ettervern følger opp barn som er plasserte utenfor hjemmet. Avdelingen består av 2 team, der det arbeider saksbehandlere som har erfaring i å følge opp barn som ikke bor med sine biologiske foreldre. Dette gjelder både barn der familien og barnevernet er enige om en frivillig plassering, og barn der Barneverns- og helsenemnda har bestemt at barnet skal plasseres utenfor hjemmet.

Når barn plasseres utenfor hjemmet kan det være kortvarig, eller over flere år. Når barn plasseres er målet at barnet skal kunne flytte hjem igjen, og barnevernet har ansvar for å jobbe sammen med barnets biologiske foreldre for å få til dette. Barn kan plasseres i ulike former for tiltak: 

  • Beredskapshjem. Dette er midlertidig og skal være kortvarig til det er funnet en mer langvarig løsning for barnet. Dette kan innebære videre plassering eller at barnet flytter hjem igjen. Beredskapshjem er en statlig ordning drevet av Bufetat. 
  • Fosterhjem. Dette kan i likhet med beredskapshjem være kortvarig, men barn som plasseres over tid bor som regel i fosterhjem. Du kan lese mer om fosterhjem nedenfor. 
  • Institusjon. Det finnes egne institusjoner for barn og unge, med fokus på å følge opp barns omsorgsbehov og noen ganger utfordringer knyttet til barnets atferd. Institusjonsopphold kan være kortvarig eller over lengre tid. Institusjoner er et statlig tiltak drevet av Bufetat eller private aktører. 
  • Privat plassering. Barn kan kortvarig eller over tid plasseres i egen familie eller nettverk. Ofte formaliseres dette slik at de barnet bor hos blir fosterhjem gjennom barneverntjenesten, som følger opp og veileder fosterhjemmet. Du kan lese mer om plassering i nettverk nedenfor. 

Fosterhjem

Fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn eller en ungdom som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldrene har det daglige omsorgsansvaret og skal samarbeide med barneverntjenesten og barnets familie. Det er nødvendig med god vandel og alminnelig god økonomi. Dere må ha tid og overskudd til å gi barnet et trygt og godt hjem.

Dersom du ønsker å bli fosterhjem vil du få opplæring i det å være fosterforelder. Før et barn flytter inn hos deg, møter du barnet og familien. Så lenge barnet bor hos deg får du oppfølging, råd og veiledning. Fosterforeldre mottar en økonomisk godtgjørelse.

Mange barn som plasseres utenfor hjemmet flytter til familie og nettverk som de kjenner fra før. På den måten blir ikke endringen så stor for barnet fordi de kjenner hverandre fra før. Dersom du ønsker mer informasjon om det å bli fosterhjem i eget nettverk kan du kontakte barneverntjenesten, og det finnes egne kurs for familier som vurderer  å bli fosterhjem i eget nettverk. 

Finn mer informasjon hos Bufetat om fosterhjem og hvordan bli fosterforeldre ved å klikke her.

Ettervern

Ettervern er et tilbud for unge voksne fra 18 til fylte 25 år som har hatt tiltak i barneverntjenesten frem til de fylte 18 år. Tilbudet er frivillig.

Målet med ettervern er at du skal få hjelp til å bli selvstendig. Du blir sammen med saksbehandleren din i barneverntjenesten enig om hva etterverntilbudet skal innebære for deg. Dette vil varierer etter ditt behov og ønske.

Eksempler på etterverntiltak:

  • Rådgivning og veiledning
  • Oppfølging i bolig
  • Hjelp til å følge opp studier og praksis
  • Hjelp i overgangen til voksentjenester
  • Forlengelse av eksisterende tiltak; for eksempel at du kan fortsette å bo i fosterhjemmet ditt.

Snakk med din kontaktperson i barneverntjenesten hvis du ønsker ettervern. Dersom du ikke har kontaktperson eller ikke vet hvem kontaktpersonen din er, ta kontakt med barneverntjenesten.

Konsultasjonsteam mot vold og seksuelle overgrep

Konsultasjonsteamet er ei tverrfaglig gruppe som kan kontaktes når du har bekymring, mistanke om, eller er i ferd med å avdekke seksuelle overgrep, vold eller annen mishandling mot barn. Teamet har et nært faglig samarbeid med RVTS i Region Vest. Alle saker drøftes anonymisert. Dersom du ønsker å melde opp en sak til drøfting i teamet kan du ta kontakt med konsultasjonsteamet ved koordinator Linn Tone Helletun på telefon 992 52 997 eller på e-post til konsultasjon-overgrep@sandnes.kommune.no 

Ved hastesaker er det muligheter for at konsultasjonsteamet møtes utenom oppsatte tidspunkt.

Konsultasjonsteamet består av psykolog fra BUP, representant fra Barne- og familieenheten avdeling barnevern, representant fra FBU (senter for flerspråklige barn og unge), og leder for NOK-Rogaland (tidligere SMISO-senter mot incest og seksuelle overgrep).

Vi har følgende møtedatoer fremover:

23. august 2023

20. september 2023

18. oktober 2023

15. november 2023

13. desember 2023

24. januar 2024

21. februar 2024

20. mars 2024

17. april 2024

15. mai 2024

12. juni 2024

Møtetidspunkt er fra kl. 12.00 til ca 14.30

Møtene foregår i BUPs lokaler i Julie Eges gate (3. etasje)

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten
Besøksadresse: Strandgaten 147, 4307 Sandnes
Postadresse: PB 583, 4302 Sandnes
E-post: postmottak.barnevern@sandnes.kommune.no
Tlf: 51 33 63 00

Barnevernvakten
Besøksadresse: Strandgaten 147, 4307 Sandnes
Postadresse: PB 583, 4302 Sandnes
E-post: barnevernvakten@sandnes.kommune.no
Tlf: 905 41 321

Her er Strandgata 147 (kart i Google Maps)

Det er gratis parkering for besøkende ved barneverntjenestens lokaler.

Du kan ta buss til og fra barneverntjenestens lokaler. Nærmeste busstopp heter Schweigaards gate A og B og ligger i Roald Amundsensgate. Derfra går du ned i retning sjøen, til undergangen som går under toglinjen langs Strandgata. Du er ved Strandgata 147 på ca. 5 minutter.

Skjema

Her finner du ulike skjema som du blant annet kan bruke om du ønsker å melde fra om bekymring for et barn, søke om hjelpetiltak eller skjema for deg som er oppdragstaker for barneverntjenesten.

Timeliste for oppdragstakere

Søknad om å bli oppdragstakere i barnevernstjenesten

Besøkshjem - godtgjøring/timeliste

Rapport fra samvær under tilsyn

Rapport etter tilsyn med barn i fosterhjem

 

Publisert: 27.12.2016

Sist endret: 27.12.2016