Ressurssenter for barn og familie

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ressurssenter for barn og familie

Ressurssenteret består av 4 ulike team som tilbyr tjenester til barn og familier i Sandnes.

Familieteam

Familieteamet er et tilbud til foreldre som ønsker mer oppfølging enn det den ordinære helsestasjonen/ skolehelsetjenesten kan tilby. Det er ansatt personale med pedagogisk, helsefaglig, sosialfaglig, medisinsk og psykologisk bakgrunn. Familieteam er et frivillig tilbud som er gratis. Foreldre kan ta kontakt selv eller via helsesøster/ lærer o.l. de vil da få tilbud om samtale så raskt vi har ledig. Vi ønsker å ha en frist inne 3 uker.

Familieteamet jobber med enkeltpersoner, familier eller grupper, hvor hensikten er å styrke psykisk helse og forebygge psykososiale vansker. Hjelpen gis på et tidlig stadium, fortrinnsvis korttidskontakt med inntil 6 konsultasjoner. Fokus er å styrke foreldreferdighetene sett ut fra barnets behov. Foreldre kan selv ta kontakt med oss. Andre f.eks helsesøster, fastlege, barnehage og skole kan også formidle kontakt med oss.

Familieteamets tilbud gis i våre lokaler i Strandgata 147, i hjemmet, på skolen eller i barnehagen. Alle ansatte har taushetsplikt.

Tlf: 51 33 66 70

 Henvendelsesskjema Familieteamet.docx

lavterskelteam for barn med spisevansker.docx

Vi kan tilby:

 • Veiledning til foreldre med barn i alderen 0 – 16 år
 • Konsultasjon til foreldre , barn/ ungdom og fagfolk
 • Tjenester til familier, barn og unge med psykososiale vansker
 • Foreldreveiledningskurs ”De utrolige årene”, (Carolyn Webster Stratton)
 • COS kurs for foreldre
 • Marte meo veiledning
 • Hjelp med spisevansker til barn i førskolealder - konsultasjonstilbud til foreldre
 • FIT- feedback informerte tjenester

 

Psykisk helseteam for barn og unge 0-18 år 

Hvem kan få hjelp

Familier der barnet/den unge har en psykiatrisk diagnose fra spesialisthelsetjenesten og vansker med å fungere tilfredsstillende i hverdagen. Foreldre må være motivert for veiledning slik at de kan støtte og utfordre barnet på en konstruktiv og omsorgsfull måte.

Søknad

Foreldre som ønsker hjelp fra psykisk helseteam må søke om dette til samordningsenheten i Sandnes kommune. Last ned søknadskjema for helse og omsorgstjenester her (PDF)

Hva du kan få hjelp til

Mange foreldre i denne situasjonen opplever stadige konflikter med barnet omkring daglige gjøremål. Barnet / den unge viser ofte tegn på at han/hun ikke har det bra. Slike tegn kan være at barnet ofte er lei seg, engstelig eller frustrert / sint, i stadig i konflikt med voksne og andre barn hjemme og/eller på skole/barnehage eller viser uakseptabel atferd.

 • Praktisk veiledning og opplæring: hvordan få til nødvendig endring i hverdagen

 • Foreldreveiledning: hvordan foreldre kan støtte barnet til god utvikling

 • Samtaler med større barn/ungdom om hvordan de kan få det bedre

 • Repulse: hjelpe barnet/den unge til å bli kjent med,- og korrigere tanker / regulere følelser

 • Delta i samarbeid med foreldre og andre som følger opp barnet, eks skole og BUP

 • Foreldrekurs Autismespekterforstyrrelser: hvordan foreldre kan styrke og støtte opp om sentrale foreldreferdigheter, med spesielt fokus på utfordringer ved samhandling og oppdragelse av barn som har vansker innenfor autismespekteret

 • KOR: klient og resultatstyrt praksis. Barn/unge og foreldre får anledning til å medvirke i hvordan hjelpen gis 


Hvordan få denne hjelpen

Foreldre søker om hjelp fra Psykisk helseteam for barn og unge gjennom Samordningsenheten i kommunen. Her utredes behovet og det fattes vedtak i samarbeid med Psykisk helseteam for barn og unge. I vedtaket beskrives hvilken hjelp som tilbys. Se søknadsskjema på siden.


Hvem arbeider i Psykisk helseteam for barn og unge

Teamet på 3 veiledere har ulik helse og sosialfaglig bakgrunn og særlig kompetanse på psykisk helsearbeid for barn / unge og familiearbeid. En psykolog fra Familieteam støtter veilederne i deres arbeid.   


Hvor gis hjelpen

Hjelpen gis ofte hjemme, men også i våre lokaler eller andre steder som barnehage/skole

 

Forebyggende/oppsøkende tjeneste 

Kommunen har to ansatte som jobber med henholdsvis kriminalitetsforebyggende og oppsøkende ungdomsarbeid. Målet er å tilby hjelp til barn, ungdom og familiene deres på et tidligst mulig stadium, for å forebygge problemer knyttet til kriminalitet, rus og negative miljøer. Kriminalitetsforebyggende ungdomsarbeider og oppsøkende ungdomsarbeider har noe ulike målgrupper, men samarbeider tett.

Hjelp fra kriminalitetsforebyggende eller oppsøkende ungdomsarbeider er frivillig og gratis. Foreldre kan ta direkte kontakt. De vil da tilbys samtale innen en uke eller før. Bekymring kan også meldes inn fra andre.

Besøksadresse

Strandgata 147


Oppsøkende ungdomsarbeider

Målgruppen for oppsøkende ungdomsarbeider er barn og ungdom som oppholder seg i miljøer med rus og kriminalitet. Målet er å forbygge opprettelse av dårlige grupperinger, samt å splitte de allerede eksisterende. Oppsøkende ungdomsarbeider drar dit ungdom befinner seg, på kjøpesentre, fritidsklubber, Ruten, treningssentre og skoler. Foreldrene som er bekymret på grunn av en negativ endring hos barnet eller ungdommen, oppfordres til å ta kontakt.  Stikkord kan være få venner, feil venner, mye på nettet, skulk, negativ atferd eller mistanke om rus.

Kriminalitetsforebyggende ungdomsarbeider

Målgruppen for kriminalitetsforebyggende ungdomsarbeider er barn og ungdom som er anmeldt eller registrert hos politiet, eller som oppholder seg i risikomiljøer. En viktig del av det forebyggende arbeidet er samtaler i hjemmet. Hvis det foreligger en konkret anmeldelse fra politiet, tar kriminalitetsforebyggende ungdomsarbeider kontakt med familien for et hjemmebesøk. Sivilt politi er med på det første besøket. Hele familien oppfordres til å være til stede. Hovedmålet er å snakke om den konkrete handlingen for å forebygge og ansvarliggjøre. Det kan avtales flere besøk, hvis familien ønsker det. Erfaringene så langt viser at arbeidet nytter. De fleste tar i mot tilbud om samtaler, og få av de ungdommene det gjelder blir registrert hos politiet flere ganger.

Kriminalitetsforebyggende ungdomsarbeider samarbeider med politiet og konfliktrådet. 

Kriminalitetsforebyggende og oppsøkende ungdomsarbeider samarbeider om foredrag for både foreldre og lærere om internettbruk, nettmobbing og andre relevante problemstillinger knyttet til ungdomskulturen. 

Tiltaksteam

Arbeider i hovedsak med endrings- og utviklingstiltak for barn, ungdom og familier. Tiltaksteamet jobber etter vedtak fra barneverntjenesten. De har et variert tilbud av kurs til familier som mottar hjelp fra barneverntjenesten.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Strandgata 147
Postadresse: Barne- og familieenheten, avdeling ressurssenteret, PB 583, 4302 Sandnes
E-post: postmottak@sandnes.kommune.no
Tlf: 51 33 63 00/51 33 66 70

Her finner du veibeskrivelse fra Sandnes sentrum i bil

Med buss fra Ruten i Sandnes: Ta bussene 42, 6 eller X60, som kjører til Roald Amundsensgate. Bussene går hvert 5.minutt og tar, i følge Kolumbus, 6 – 8.min. Fra Roald Amundsensgate går man ned til undergangen som går under Strandgata og er ved Standgata 147 på ca 5.minutter.

 

 

Publisert: 28.12.2016 13:22
Sist endret: 28.12.2016 13:23