Ressurssenter for barn og familie

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ressurssenter for barn og familie

Ressurssenteret består av 2 seksjoner og 4 ulike team som tilbyr tjenester til barn og familier i Sandnes.

Familieteam

Familieteamet er et tilbud til foreldre som ønsker mer oppfølging enn det den ordinære helsestasjonen/ skolehelsetjenesten kan tilby. Det er ansatt personale med pedagogisk, helsefaglig, sosialfaglig, medisinsk og psykologisk bakgrunn. Familieteam er et frivillig tilbud som er gratis. Foreldre kan ta kontakt selv eller via helsesøster/ lærer o.l. de vil da få tilbud om samtale så raskt vi har ledig. Vi ønsker å ha en frist inne 3 uker.

Familieteamet jobber med enkeltpersoner, familier eller grupper, hvor hensikten er å styrke psykisk helse og forebygge psykososiale vansker. Hjelpen gis på et tidlig stadium, fortrinnsvis korttidskontakt med inntil 6 konsultasjoner. Fokus er å styrke foreldreferdighetene sett ut fra barnets behov. Foreldre kan selv ta kontakt med oss. Andre f.eks helsesøster, fastlege, barnehage og skole kan også formidle kontakt med oss.

Familieteamets tilbud gis i våre lokaler i Strandgata 147, i hjemmet, på skolen eller i barnehagen. Alle ansatte har taushetsplikt.

Tlf: 51 33 66 70

Henvendelseskjema_Familieteamet i sandnes.htm

lavterskelteam for barn med spisevansker.docx

 

Vi kan tilby:

 • Veiledning til foreldre med barn i alderen 0 – 16 år
 • Konsultasjon til foreldre , barn/ ungdom og fagfolk
 • Tjenester til familier, barn og unge med psykososiale vansker
 • Foreldreveiledningskurs ”De utrolige årene”, (Carolyn Webster Stratton)
 • COS kurs for foreldre
 • Marte meo veiledning
 • Hjelp med spisevansker til barn i førskolealder - konsultasjonstilbud til foreldre
 • FIT- feedback informerte tjenester

 

Psykisk helseteam for barn og unge 0-18 år 

Hvem kan få hjelp

-Familier der barnet/den unge har en psykiatrisk diagnose fra spesialisthelsetjenesten og vansker med å fungere tilfredsstillende i hverdagen kan søke vedtak om psykisk helseteam via Samordningsenheten.

Kontakt;

 

-Familier der barnet har vansker med å fungere tilfredstillende i hverdagen, men det ikke foreligger en diagnose kan ta direkte kontakt med Ressurssenter for barn og familie i seksjon Psykisk helse barn og unge.

 Kontakt;

 • Ressurssenter for barn og familier; 51 33 66 70, Strandgata 147

 

Foreldre må være motivert for veiledning slik at de kan støtte og utfordre barnet på en konstruktiv og omsorgsfull måte.

 

Hva kan du få hjelp til

 

Mange foreldre i denne situasjonen opplever stadige konflikter med barnet omkring daglige gjøremål. Barnet / den unge viser ofte tegn på at han/hun ikke har det bra. Slike tegn kan være at barnet ofte er lei seg, engstelig eller frustrert / sint, i stadig i konflikt med voksne og andre barn hjemme og/eller på skole/barnehage eller viser uakseptabel atferd.

 

 • Praktisk veiledning og opplæring: hvordan få til nødvendig endring i hverdagen

 • Foreldreveiledning: hvordan foreldre kan støtte barnet til god utvikling

 • Famileterapeutiske samtaler
 • Samtaler med større barn/ungdom om hvordan de kan få det bedre

 • Søsken og pårørende samtaler
 • Repulse: hjelpe barnet/den unge til å bli kjent med,- og korrigere tanker / regulere følelser

 • Delta i samarbeid med foreldre og andre som følger opp barnet, eks skole og BUP

 • Foreldrekurs Autismespekterforstyrrelser: hvordan foreldre kan styrke og støtte opp om sentrale foreldreferdigheter, med spesielt fokus på utfordringer ved samhandling og oppdragelse av barn som har vansker innenfor autismespekteret

 • FIT- feedback informerte tjenester. Barn/unge og foreldre får anledning til å medvirke i hvordan hjelpen gis 


Hvordan få denne hjelpen

Foreldre søker om hjelp fra Psykisk helseteam for barn og unge gjennom Samordningsenheten i kommunen. Her utredes behovet og det fattes vedtak i samarbeid med Psykisk helseteam for barn og unge. I vedtaket beskrives hvilken hjelp som tilbys. Se søknadsskjema på siden.


Hvem arbeider i Psykisk helseteam for barn og unge

Teamet på 6 veiledere har ulik helse og sosialfaglig bakgrunn og særlig kompetanse på psykisk helsearbeid for barn / unge og familiearbeid. Teamet har også en psykologspesialist som har teamansvar og kan delta og støtte veilederne i deres arbeid.   


Hvor gis hjelpen

Hjelpen gis ofte hjemme, men også i våre lokaler eller andre steder som barnehage/skole

 

Ungdomsteam

 

Hvem kan få hjelp/hvordan få denne hjelpen?

Ungdomsteamet er et gratis tilbud for ungdom fra 12 til 18 år i Sandnes. Kontakt med ungdomsteamet er frivillig og gratis. Alle kan ta direkte kontakt, og du trenger ikke henvisning.

 

Hva du kan få hjelp til?

Målet vårt er å tilby hjelp til ungdom og familiene deres på et tidligst mulig stadium. Vi har ulik kompetanse og erfaring, og står til din disposisjon enten utfordringene dreier seg om relasjoner/familie, psykiske vansker eller rus/kriminalitet. Ingen problemer er for små eller for store. Vi har ikke venteliste og du får raskt kontakt.

 

Hvem arbeider i Ungdomsteamet

Vi er 5 ansatte som i vårt arbeid har fokus på forebygging av rus, kriminalitet og psykiske vansker. Du velger selv hvem av oss du vil snakke med.

 

Ungdomskontakter;

Rita Møller Halvorsen(Teamansvar);   468 22 223       rita.moller.halvorsen@sandnes.kommune.no

Tone Warhaug;                                      971 76 958,      tone.warhaug@sandnes.kommune.no

Audun Hembre;                                     461 99 384,      audun.hembre@sandnes.kommune.no

Espen Thorsen Hegna;                          461 93 346,      espen.thorsen.hegna@sandnes.kommune.no

 

Foreldrekontakt;

Aslaug Neteland;                                   915 14 929,      aslaug.neteland@sandnes.kommune.no 

 

Vi kan også kontaktes via Ressurssenter for barn og familier på telefon;

51 66 33 70 eller besøk oss på vår Facebookside som heter "Ungdomsteamet i Sandnes".

 

Hvor holder vi til/gis hjelpen?

Vi ønsker å være tilstede og synlige der hvor ungdommene er. Vi ønsker å være på ungdomskolene i Sandnes til faste tider og synlige og tilgjengelige i sentrum og bydelene. Samtaler med oss kan skje i våre lokaler i Jærveien 34, på kafe, eller andre steder vi blir enige om.

 

Besøksadresse: Jærveien 34

 

 

Tiltaksteam

Arbeider i hovedsak med endrings- og utviklingstiltak for barn, ungdom og familier. Tiltaksteamet jobber etter vedtak fra barneverntjenesten. De har et variert tilbud av kurs til familier som mottar hjelp fra barneverntjenesten.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Strandgata 147
Postadresse: Barne- og familieenheten, avdeling ressurssenteret, PB 583, 4302 Sandnes
E-post: bfe.ressurssenteret@sandnes.kommune.no
Tlf: 51 33 63 00/51 33 66 70

Her finner du veibeskrivelse fra Sandnes sentrum i bil

Med buss fra Ruten i Sandnes: Ta bussene 42, 6 eller X60, som kjører til Roald Amundsensgate. Bussene går hvert 5.minutt og tar, i følge Kolumbus, 6 – 8.min. Fra Roald Amundsensgate går man ned til undergangen som går under Strandgata og er ved Standgata 147 på ca 5.minutter.

 

 

Publisert: 28.12.2016 13:22
Sist endret: 28.12.2016 13:23