Ressurssenter for barn og familie

Innhold

Ressurssenter for barn og familie

Ressurssenteret består av seksjon Psykisk helse barn og unge og seksjon tiltak barnevern. Vi jobber i ulike team som tilbyr tjenester til barn og familier i Sandnes.

Psykisk helse barn og unge

Vi er 3 ulike team som tilbyr tjenester til barn, ungdom og foreldre. Målgruppen vår er 0-18 år.
Det skal være enkelt å ta kontakt med oss og vi ønsker å  være synlige og tilgjengelige for barn og familier i Sandnes. Vårt mål er å bidra til at de som tar kontakt får rett hjelp til rett tid.

Administrasjonen tar imot telefonhenvendelser til teamene våre

Telefon: 51 33 63 00
Epost: bfe.ressurssenteret@sandnes.kommune.no

Familieteam

Hva kan vi tilby?

 • Familieteamet tilbyr veiledning/hjelp til foreldre som ønsker oppfølging utover det helsestasjon/skolehelsetjeneste kan tilby
 • Sammen med foreldre/barn/ungdom/andre tjenester finner vi ut av behov, hva er rett hjelp og hvem som kan gi familien det de trenger.
 • For en del av familiene er det nok med telefonsamtaler eller et møte med oss.
 • Drop inn samtaler
 • Koble på andre når vi ser at familiene trenger det.

Hvem er vi?

I Familieteamet jobber det familieterapeuter, helsesøster, sosionom, pedagoger og 2 psykologer.

Hvem kan få hjelp?

Familieteam er et frivillig tilbud som er gratis. Foreldre kan ta kontakt selv og trenger ingen henvisning. Andre f.eks helsesøster, fastlege, barnehage og skole kan også formidle kontakt med oss. Dere vil få tilbud om samtale så raskt vi har ledig.

Hva kan du få hjelp til?

Familieteamet har samtaler med foreldre, barn, ungdom og familier hvor hensikten er å styrke psykisk helse, forebygge psykososiale vansker og styrke foreldreferdighetene sett ut fra barnets behov.

Vi har ulike tilbud i grupper.

Våre tilbud:

 • Veiledning til foreldre med barn i alderen 0 – 16 år
 • Samtaler med foreldre , barn, ungdom og fagfolk
 • Foreldreveiledningskurs ”De utrolige årene”, (Carolyn Webster Stratton)
 • COS kurs for foreldre
 • Marte meo veiledning

Hvor kan jeg få hjelp?

Familieteamets tilbud gis ofte i våre lokaler i Strandgata 147, men det kan også være i hjemmet, på skolen eller i barnehagen.

Alle henvendelser hos oss går til administrasjonen i Barne- og familieenheten. De viderformidler kontakt med oss.

E-post: bfe.ressurssenteret@sandnes.kommune.no
Tlf: 51 33 63 00 eller 51 33 66 70

Annen informasjon

Alle ansatte har taushetsplikt og vi jobber etter helse og omsorgstjenesteloven

 

Psykisk helseteam for barn og unge 0-18 år 

Hvem er vi?

Teamet  består av veiledere som har ulik helse og sosialfaglig bakgrunn og særlig kompetanse på psykisk helsearbeid for barn / unge og familiearbeid. 

Hvem kan få hjelp/Hvordan få denne hjelpen?

Vi tilbyr tjenester på vedtak fra samordningsenheten, men også lavterskeltjenester. Det vil si at familier kan ta kontakt selv uten vedtak eller henvisning.

Vedtakstjeneste

Familier der barnet/den unge har en psykiatrisk diagnose fra spesialisthelsetjenesten og vansker med å fungere tilfredsstillende i hverdagen kan søke vedtak om psykisk helseteam via Samordningsenheten.

Lavterskeltjeneste

Familier der barnet har vansker med å fungere tilfredstillende i hverdagen, men det ikke foreligger en diagnose eller det ikke oppfyller kriteriene for vedtakstjeneste kan ta direkte kontakt med Ressurssenter for barn og familie i seksjon Psykisk helse barn og unge.

For begge tjenestene er det viktig at foreldrene er motivert for veiledning slik at de kan støtte og utfordre barnet på en konstruktiv og omsorgsfull måte.

Hva kan du få hjelp til

Mange foreldre i denne situasjonen opplever stadige konflikter med barnet omkring daglige gjøremål. Barnet / den unge viser ofte tegn på at han/hun ikke har det bra. Slike tegn kan være at barnet ofte er lei seg, engstelig eller frustrert / sint, i stadig i konflikt med voksne og andre barn hjemme og/eller på skole/barnehage eller viser uakseptabel atferd.

 • Praktisk veiledning og opplæring: hvordan få til nødvendig endring i hverdagen

 • Foreldreveiledning: hvordan foreldre kan støtte barnet til god utvikling   

 •  Samtaler med større barn/ungdom om hvordan de kan få det bedre
 • Søsken og pårørende samtaler
 • Repulse: hjelpe barnet/den unge til å bli kjent med,- og korrigere tanker / regulere følelser

 • Delta i samarbeid med foreldre og andre som følger opp barnet, eks skole og BUP

 • Foreldrekurs Autismespekterforstyrrelser: hvordan foreldre kan styrke og støtte opp om sentrale foreldreferdigheter, med spesielt fokus på utfordringer ved samhandling og oppdragelse av barn som har vansker innenfor autismespekteret


Hvor gis hjelpen

Hjelpen gis ofte hjemme, men det kan også være i våre lokaler eller ute på skoler, barnehager eller lignenede.

Ungdomsteam

Hvem kan få hjelp/hvordan få denne hjelpen?

Ungdomsteamet er et gratis tilbud for ungdom og/eller foreldre til ungdomm fra 12 til 18 år i Sandnes. Kontakt med ungdomsteamet er frivillig og gratis. Alle kan ta direkte kontakt, og du trenger ikke henvisning.

Hva du kan få hjelp til?

Målet vårt er å tilby hjelp til ungdom og familiene deres på et tidligst mulig stadium. Vi har ulik kompetanse og erfaring, og står til din disposisjon enten utfordringene dreier seg om relasjoner/familie, psykiske vansker eller rus/kriminalitet. Ingen problemer er for små eller for store. Vi har ikke venteliste og du får raskt kontakt.

Hvem arbeider i Ungdomsteamet

Vi er 5 ansatte som i vårt arbeid har fokus på forebygging av rus, kriminalitet og psykiske vansker. Du velger selv hvem av oss du vil snakke med.

NavnTelefonE-post
Rita Møller Halvorsen (Teamansvar) 468 22 223 rita.moller.halvorsen@sandnes.kommune.no
Tone Warhaug 971 76 958 tone.warhaug@sandnes.kommune.no
Audun Hembre 461 99 384 audun.hembre@sandnes.kommune.no
Espen Thorsen Hegna 461 93 346 espen.thorsen.hegna@sandnes.kommune.no

 

NavnTelefonE-post
Aslaug Neteland 915 14 929 aslaug.neteland2@sandnes.kommune.no

Vi kan også kontaktes via Ressurssenter for barn og familier på telefon 51 33 63 00 eller besøk oss på vår Facebookside som heter "Ungdomsteamet i Sandnes".

Hvor holder vi til/gis hjelpen?

Vi ønsker å være tilstede og synlige der hvor ungdommene er. Vi ønsker å være på ungdomskolene i Sandnes til faste tider og synlige og tilgjengelige i sentrum og bydelene. Samtaler med oss kan skje i våre lokaler i Jærveien 34, på kafe, eller andre steder vi blir enige om.

Jærveien 34

Tiltaksteam

Arbeider i hovedsak med endrings- og utviklingstiltak for barn, ungdom og familier. Tiltaksteamet jobber etter vedtak fra barneverntjenesten. De har et variert tilbud av kurs til familier som mottar hjelp fra barneverntjenesten.

Besøksadresse: Strandgata 147
Postadresse: Barne- og familieenheten, avdeling ressurssenteret, PB 583, 4302 Sandnes
E-post: bfe.ressurssenteret@sandnes.kommune.no
Teleon: 51 33 63 00 / 51 33 66 70

Her finner du veibeskrivelse fra Sandnes sentrum i bil

Med buss fra Ruten i Sandnes: Ta bussene 42, 6 eller X60, som kjører til Roald Amundsensgate. Bussene går hvert 5.minutt og tar, i følge Kolumbus, 6 – 8.min. Fra Roald Amundsensgate går man ned til undergangen som går under Strandgata og er ved Standgata 147 på ca 5.minutter.

 

 

Publisert: 28.12.2016 13:22
Sist endret: 05.04.2019 08:13