Gravplass

Innhold

Gravplass

Sandnes kirkelige fellesråd har ansvaret for at gravplasser og bygninger forvaltes med orden og verdighet i samsvar med gjeldene lover, forskrifter og vedtekter. Sandnes kommune skal på vegne av Sandnes kirkelige fellesråd ivareta forvaltning-, planleggings- og driftsoppgaver av gravplassene.

 Priser

Takster

Satser, kr

Festeavgift pr. år for kistegrav (etter frigravperioden)


280,-

Festeavgift pr. år for urnegrav (etter frigravperioden)*


200,-

Festeavgift pr. år f.o.m første år for utenbys borgere ved opprettelse av ny kistegrav/urnegrav280/200,-

Ny kiste/urnegrav for innenbys borgere - blir tildelt fri grav i 20 år.


0,-

Ny utenbys kiste, også anonym (Engangsavgift for 20 år x 280,-)

Tilretteleggelse av kistegrav, utenbys borger

Ny utenbys urnegrav, også anonym (Engangsavgift for 20 år x 200,- )

Tilretteleggelse av urnegrav, utenbys borger

5 600,-

5 000,-

4 000,-   

3 000,- 

Kremasjon, innenbys borger
Sandnes kommune betaler hele beløpet på kr. 5300,- inkl urne

 

0,-

Ny utenbys kiste muslimsk gravfelt, særskilt til rettelagt grav:
(Opparbeidelse Soma pr grav 10 000,- + arbeid gravlegging 7 500)

(Opparbeidelse Soma pr barnegrav 5 000,- + 7 500)

 

17 500.-

 

12 500,-

Urnegrav med ferdig montert gravminne

 

1.gravlegging Andel gravminne og navneplate

 

10 000,-

Gravstell/beplantning 20 år

 

13 500,

Totalt inkl.mva

 

=23 500,-

2.gravl. trekkes det fra kostnader innbet for gravstell ved 1.gravl

 

2.gravlegging Andel gravminne og navneplate

 

10 000,-

Gravstell/beplantning 20 år 

 

6 750,-

Totalt inkl mva

 

=16 750,-

Ved gravløsning; Urnegrav med ferdig montert gravminne inkluderer stell for 20 år. Det betales kun kr 800,-pr år der går utover påløpt tid til nye 20 år.

 

 

800,-

Navnet minnelund Sandnes gamle gravlund

 

Andel gravminne og navneplate

 

4 600,-

Gravstell/beplantning 20 år

 

3 000,-

Totalt inkl. mva.

(NB! Se tillegg for reservert grav, festeavgift og tillegg for utenbys borger nedenfor)

 

= 7 600,-

Festeavgift ny utenbys urnegrav eller reservert urnegrav på siden i 20 år

 

4 000,- 

Tilretteleggelse av urnegrav, utenbys borger

 

3 000,-

Det er mulig å feste graven videre etter de første 20 årene. Prisen er da kr. 2 500,- for 10 nye år inklusiv stell.

 

2 500,-

Annet

 

Fjerning av busker på festede graver: Fester faktureres av bydrift med til enhver tid bydrifts timesatser for maskin og personal.

 

Gravstell
Etableringsgebyr

 

1700,-
800,-

*Urne i urnegrav kr 200,-pr grav, pr år   *Urne i kistegrav kr 280,- pr grav pr år

Kontaktinformasjon

Ring oss på 51 33 50 00
Skriv til oss på servicekontoret@sandnes.kommune.no eller på www.facebook.com/sandneskommune

Besøksadresse

Sandnes rådhus
Rådhusgata 1
4306 Sandnes

Postadresse

Sandnes kommune
v/Servicekontoret
Postboks 583
4302 Sandnes

Åpningstider for servicekontoret

Mandag-fredag kl. 07.45 -15.15

Sentralbordet åpner kl. 07.45 

 

Telefonnummer - 51 97 47 70

E-post: kirkevergen.sandnes@kirken.no

Besøksadresse

Lundegeilen 16

4323 Sandnes 

Oversikt over kirkesogn og gravplasser

Kart over kirkesogn 

Kirkesogn

Forsand kyrkjegard

Forsand kyrkjegard, anlagt 1850-tallet og utvidet på slutten av 1970-tallet, er i dag på tilsammen 8,1 daa.

Gravplasskart

Adresse: 

Forsand kyrkje , Kyrkjevegen 4, 4110 Forsand

Gand gravlund 

ligger 250 m sør for Sandnes rådhus, og ble anlagt som hjelpekirkegård for Høyland. Gravlunden ble anlagt i 1939, og er i dag på 25 daa. De fleste seremoniene går fra Sandnes kapell. 

Gravplasskart

Adresse:

Gand gravlund, Telthusveien, 4319 Sandnes  

Høle kyrkjegard 

ved Høle kyrkje, har opprinnelig vært et kirkested fra middelalderen. De eldste bevarte gravminnene er fra 1850-tallet. Kirkegården ble sist utvidet i 1989, og er nå på til sammen 12 daa.

Gravplasskart

Adresse:

Høle kyrkje, Hølenesveien, 4308 Sandnes  

Høyland kirkegård 

ved Høyland kirke, har gravminner tilbake til 1860-tallet. Kirkegården ble sist utvidet i 2005, og totalarealet er nå til sammen 46 da. Det ligger en fredet middelalderkirkegård på andre siden av Høylandsåna. Denne vil bli et sentralt element i en fremtidig utvidelse av kirkegården. 

Gravplasskart.

Adresse:

Høyland kirke, Gamle Ålgårdsveien 141, 4325 Sandnes 

Lyse kirkegård

Lyse kirkegård er fra 1850-tallet, men ble opparbeidet slik den sees i dag da Lyse kapell ble bygget i 1961 og er på 5,1 daa.

Adresse:

Lyse kapell, Kapellvegen 8, 4127 Lysebotn

Malmheim kirkegård 

ved Julebygda kapell, ble tatt i bruk i 1912. Kirkegården ble sist utvidet i 1993, og er nå på 10,4 da. 

Gravplasskart

Adresse:

Julebygda kapell, Leiteveien 150, 4321 Sandnes 

Riska gravlund 

ble tatt i bruk i 1942 og utvidet i 1994. Gravlunden ble utvidet med 5 da i 2011 og er nå på til sammen 15 da. 

Gravplasskart

Adresse:

Riska gravlund, Hommersandbakken, 4311 Hommersåk  

Riska kirkegård 

ved Riska gamle kirke er nedlagt. 

Adresse:

Riska gamle kirke, Kaiveien 2, 4310 Hommersåk 

Sandnes gamle og Sandnes nye gravlund 

ligger vest for Rådhuset og nordover. Sandnes gamle ble klar til bruk i 1882 og utvidet i 1907. Sandnes nye ble anlagt i 1937 med tilhørende gravkapell. 

Gravplasskart

Adresse:

Sandnes gamle og Sandnes nye gravlund, Telthusveien 1, 4319 Sandnes 

Soma gravlund

ligger langs Sandnesveien. Første del av den nåværende gravlunden ble anlagt i 1916, så kom det utvidelser i 1982, 1992 og 1999. I 2010 sto nok en utvidelse ferdig med 1600 kistegraver og 290 urnegraver. Denne utvidelsen markerer seg spesielt ved at det ble anlagt et eget gravfelt tilrettelagt for muslimsk gravferd. 

Gravplasskart

Adresse:

Soma kapell, Sandnesveien 307, 4312 Sandnes 

Sviland kyrkjegard

ved Sviland kyrkje ble tatt i bruk i 1913 og er den minste kyrkjegarden i Sandnes. Kyrkjegarden ble sist utvidet i 2009 med 2,4 da og er nå på totalt 7 da.

Gravplasskart

Adresse:

Sviland kyrkje, Lyngnesveien 37, 4308 Sandnes  

Øvrige kirker, kapeller, menighetssenter i Sandnes Kommune.

Høyland menighetssenter

Kyrkjeveien 345

4325

Sandnes

Sandnes kirke

Kirkeveien 10

4307

Sandnes

Sandnes menighetssenter

Eidsvollgata 44

4307

Sandnes

Riska kirke

Amboltveien 2

4311

Hommersåk

Gand kirke med tilbygg

Juvelveien 4

4318

Sandnes

Lura kirke

Kobberveien 109

4313

Sandnes

Hana kirke

Åsveien 124

4328

Sandnes

Valg av grav og gravsted

Valg av grav drøftes vanligvis med begravelsesbyrået i forkant av gravferden. Byrået formidler pårørendes ønske til gravplassforvaltningen (Sandnes kommune, Park, idrett og vei). Det kan tilvises grav for personer uten bopel i kommunen etter gjeldende takster.

I Sandnes tildeles grav etter avdødes bostedsadresse og kirkesogn. Kart over kirkesogn finner du ved å klikke på denne linken. Ved valg av kremasjon/urnenedsettelse faller bestemmelsen om soknetilhørighet bort, og en står fritt til å velge hvilken gravplass urnen skal settes ned på.

Ved Sandnes gravlund og Gand gravlund tildeles nye graver kun til urne. Informasjon om de ulike gravplassene i Sandnes er presentert i Gravplassmeldingen for Sandnes kommune (se nederst på siden). 

Ulike gravtyper i Sandnes:

Det skal som hovedregel bare plasseres ett gravminne på hvert gravsted.

 • Ny enkel kistegrav: har plass til en kiste og opptil 9 urner (BILDE)
 • Nytt dobbelt gravsted (en frigrav + en festegrav): har plass til to kister og opptil 18 urner (BILDE).
 • Nytt dobbelt gravsted på muslimsk gravfelt  (en frigrav + en festegrav): har plass til to kister (BILDE).
 • Ny urnegrav: har plass til 4 urner. Gravmonument max tillatte bredde 60 cm. Soma, Høyland, Riska (BILDE)(BILDE).
 • Barnegravfelt: har graver med mindre mål enn ordinære graver. Gravmonument max tillatte bredde 60 cm 
 • Gravlegging i festet grav er ikke en gravtype, men status på en enkel eller dobbel grav med tidligere inngått avtale, hvor ny gravlegging av kiste kan skje når fredningstid er utløpt. Urne kan settes ned før utløp fredningstid.
 • Urnegrav i anonym minnelund. Felt uten gravminne (BILDE).
 • Urnegrav i Navnet minnlund. Felt med ett felles minnemerke, Sandnes gamle gravlund (BILDE).
 • Urnegrav med ferdigmontert gravminne, Soma gravlund. Urnegrav med montert gravminne med 4 sider. Hver side festes for seg og ansees som en grav hvor det er plass til 4 urner (BILDE).

 Navnet minnelund på Sandnes gravlund

 

Møblert urnefelt EC på Soma gravlund

 

 Navnet minnelund

Kremasjon og askespredning

Kremasjon

Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske. Kremasjon skal skje i godkjent krematorium og senest 10 virkedager etter dødsfallet. 

Alle kremasjoner for Sør-Rogaland foregår i Stavanger krematorium, Eiganes gravlund. 

Sandnes kommune dekker kostnaden for kremasjonen for sine innbyggere.

Velges urnegrav er det plass til 4 urner i en grav.                                                            

Når kremasjonen har funnet sted, skal asken samles i en urne som deretter forsegles og merkes. Urnen skal oppbevares på en betryggende måte frem til gravleggingen. Urnen oppbevares av krematoriet eller gravplassmyndighetene i den kommunen hvor gravleggingen skal finne sted. 

Begjæring om kremasjon fremsettes av den som sørger for avdødes gravferd. Minst 3 dager før kremasjon skal finne sted, skal krematoriet varsle politiet på dødsstedet om begjæringen. Fristen omfatter den dag da kremasjonen skal finne sted, men ikke den dag da varsel gis. Lørdag, helligdag og dag som etter lovgivingen er likestilt med helligdag, regnes ikke med i fristen. 

Politiet kan kreve kremasjonen utsatt dersom det er grunn til å tro at det vil bli besluttet sakkyndig likundersøkelse i medhold av straffeprosessloven §228. 

 

 

Askespredning

Askespredning vil si at avdødes aske spres for vinden. Det kan skje hvis avdøde selv fikk innvilget søknad om askespredning, eller hvis det i ettertid godtgjøres at avdøde ønsket det. Tillatelse kan også gis for avdøde barn hvis foreldrene ønsker det. Askespredning kan være et alternativ for dem som ikke ønsker begravelse eller urnenedsettelse på en gravplass, eller hvis avdøde hadde en spesiell tilknytning til et bestemt sted.

Søk om askespredning her.

Det er gitt visse retningslinjer som Statsforvalter må forholde seg til når en søknad vurderes. Disse retningslinjene går blant annet ut på at askespredning som hovedregel kun tillates på åpent hav og i høyfjellet. Det kan ikke skje nær bebyggelse eller der folk ellers oppholder seg. Statsforvalteren kan sette ytterligere vilkår for tillatelsen. 

Statsforvalter skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til Statsforvalter innen klagefristen for vedtaket utløper.

Statsforvalteren skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Statsforvalterenn innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Statsforvalteren. Opprettholder Statsforvalteren sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Kulturdepartementet, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Gravferd

Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å besørge gravferden. Ellers vil det være avdødes nærmeste etterlatte som har ansvaret for dette. Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffer kommunen avgjørelse. Dersom ingen sørger for gravferden, skal den besørges av kommunen der avdøde hadde sin bopel.

Du kan ikke klage på kommunens avgjørelse hvis det er uenighet om hvem som skal sørge for gravferden. Kirkelig fellesråds avgjørelse om å forlenge eller forkorte fristen for kremasjon og gravferd kan heller ikke påklages.

Den som har ansvaret for gravferden, kan klage på et gravferdsbyrå til Klagenemnda for gravferdstjenester, Postboks 2900 Solli, 0230 Oslo. Nemnda er satt sammen av en uavhengig jurist (nemndas leder) og en representant fra Forbrukerombudet og en fra gravferdsbransjen.

Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske. Dersom avdøde ikke er blitt kremert, skal gravlegging skje senest ti virkedager etter dødsfallet.

Kirkelig fellesråd kan forlenge fristene dersom det foreligger tungtveiende grunner for det.

Det er full anledning til å besørge alt selv i forbindelse med en gravferd, men de fleste velger å benytte et gravferdsbyrå i større eller mindre utstrekning. Den som har ansvaret for gravferden, bestemmer i så fall selv hvilket gravferdsbyrå vedkommende ønsker å benytte.

Et gravferdsbyrå kan blant annet bistå med å

 • fastsette tider for gravferd, bisettelse og kremasjon. 
 • kontakte prest/imam/taler, musikere, sangere, gravplass o.a.
 • kiste og utstyr, stelle avdøde.
 • transport av kisten.
 • papirer til skifterett, politi, NAV, osv.
 • annonsere dødsfallet.
 • trykke sanger, salmer og takkekort.
 • blomster, dekorasjoner, kranser.
 • legge til rette for og delta under sørgehøytideligheten.
 • minnesamvær.
 • urnenedsettelse.
 • inskripsjon på gravminne.
    

Avtale om stell av grav

Sandnes kommune tilbyr gravstell ved inngåelse av en gravstellavtale. Det kan avtales stell for alt fra ett år til flerårige avtaler opptil 20 år.

Betalt faktura fungerer som en avtale mellom ansvarlig/fester av grav og gravplassforvaltningen. Det beregnes et etableringsgebyr som dekker innstallering av selvvanningskasse foran gravminnet.

Gravstellavtalens innehold: Vårstell: Stemorsblomster plantes innen 25.4. Sommerstell: Sommerblomster plantes innen 15.6. Innen 1.søndag i november, Allehelgensdag er stellavtalene ryddet og dekket med bar. Krans til Allehelgensdag kan bestilles ekstra gjennom avtalen og kommer som tillegg i pris.

 Gravstell

Gravstell kan bestilles ved å ta kontakt med gravplassforvaltningen på

 e-post postmottak@sandnes.kommune.no, eller på  tlf 51 33 50 00.

 

Informasjon, lover, regler og bestemmelser

Klikk her for å komme til lov om spredning av aske.

- Klikk her for å lese informasjonsheftet "Urnefelt med ferdig montert gravminne"(PDF)

Klikk på denne linken for mer informasjon om kremasjon (PDF, 1MB)

Klikk her for å komme til Gravplassmeldingen for Sandnes Kommune (PDF, 4 MB).

- Klikk her Vedtekter for gravplassene i Sandnes Kommune (PDF)

 - Klikk her for å komme til Gravferdsloven (ekstern lenke)

 - Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften)

- Klikk her for å komme til Reglement for stellavtaler i Sandnes kommune

- Klikk her for å komme til gravstellavtaler for gravplasser i Sandnes kommune

Skjema: 

 

Publisert: 11.01.2017 13:59
Sist endret: 14.09.2021 14:40