account_circle Min side
HjemGravplassKremasjon og askespredning

Kremasjon og askespredning

Kremasjon

Begjæring om kremasjon fremsettes av den som sørger for avdødes gravferd. Kremasjon skal skje i godkjent krematorium og senest 10 virkedager etter dødsfallet.

I Sør-Rogaland foregår kremasjoner i Stavanger krematorium, Eiganes gravlund. Sandnes kommune dekker kostnaden for kremasjonen for sine innbyggere.

Når kremasjonen har funnet sted, skal asken samles i en urne som deretter forsegles og merkes. Urnen skal oppbevares på en betryggende måte frem til gravleggingen. Urnen oppbevares av krematoriet eller gravplassmyndighetene i den kommunen hvor gravleggingen skal finne sted.
Politiet kan kreve kremasjonen utsatt dersom det er grunn til å tro at det vil bli besluttet sakkyndig likundersøkelse i medhold av straffeprosessloven §228.


Askespredning

Statsforvalteren i Rogaland kan gi tillatelse til at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden. Personen som søker må ha fylt 15 år.

Tillatelse kan også gis etter vedkommendes død dersom det kan dokumenteres at avdøde ønsket askespredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter barn dersom nærmeste etterlatte ønsker det. Statsforvalteren kan sette vilkår for tillatelsen.

Les mer om aksespredning på nettsiden til Statsforvalteren

Sist oppdatert: 03.01.2023