account_circle Min side

Hovedoversikt - drift

  Regnskap     per november Budsjett       per november Avvik Avvik i % Årsbudsjett Opprinnelig vedtatt budsjett
Oppvekst    
Oppvekst felles 447956 436821 11135 2,5 % 454 083 450 478

Oppvekst felles sitt merforbruk skyldes i hovedsak uløst innsparing på kr 8,5 millioner. I tillegg har kommunen et merforbruk knyttet til kjøp av barnehageplasser i andre kommuner. Oppvekst felles styrer mot et merforbruk ved årets slutt. 

Ordinær grunnskoleopplæring og skolesjef 987144 960563 26581

2,8 %

1073211 1012589
Ordinær grunnskoleopplæring inkludert FBU har et samlet merforbruk på kr 26,6 millioner per november. Sandnesskolen har et samlet merforbruk på kr 28,3 millioner hvor det er forskjeller mellom de enkelte skolene. Skolene melder om et økt behov for spesialundervisning og noe av merforbruket er også knyttet til innføringsklasser. Merforbruket vil reduseres noe innnen årsslutt grunnet den ekstra tildelingen av læremidler som ikke ser ut til å bli brukt opp. I tillegg til at refusjoner fra andre kommuner ikke er mottatt, som utgjør kr 8 millioner. Tildelingen av budsjettmidler til innføringsklassene blir vurdert endret fordi elevtallet varierer mye i løpet av året, noe dagens tildelingsmodell ikke tar hensyn til. Skolesjef har et mindreforbruk på kr 0,1 millioner. FBU har ett merforbruk på kr 0,4 millioner grunnet refusjonskrav for særskilt norskopplæring til friskolene. Senter for trygt og godt læringsmiljø har et mindreforbruk på kr 1,9 millioner på grunn av vakante stillinger i vår. Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter forventer merforbruk ved årets slutt, etter bruk av egne disposisjonsfond.  
Voksenopplæring 9908 13261 -3352 -25,3 % 17793 15231
Voksenopplæring har et mindreforbruk på kr 3,4 millioner per november. Mindreforbruket skyldes at det er mottatt mer refusjoner fra IMDI enn budsjettert. Enheten styrer mot mindreforbruk ved årets slutt.
SFO 25000 24980 20 0,1 % 33367 21645
SFO er i balanse per november og styrer mot balanse ved årets slutt. 
Barnehagene og barnehagesjef 350215 351580 -1364 -0,4 % 388976 374273
De kommunale barnehagene inkludert fellesutgifter har et mindreforbruk på om lag kr 1,4 millioner ved utgangen av november. Barnehagene har god budsjettdisiplin og styrer mot balanse ved årets slutt. Barnehagevirksomhetene har et samlet mindreforbruk på kr 2,5 millioner. Barnehagesjef har et mindreforbruk på om lag kr 1,7 millioner. Styrket barnehage har et merforbruk på om lag kr 2,8 millioner. Merforbruket er knyttet til lønnsutgifter, utgifter til barn med barnehageplass i andre kommuner, samt innsparingskrav som er utfordrende å løse. Tildelte timer til spesialpedagog har en økning på om lag 15,6 prosent sammenlignet med 2021, mens tildelte støttetimer har økt en økning på om lag 19,9 prosent. Økningen skyldes at det er flere barn med omfattende vansker og snitt tildelte timer per barn har økt. Styrket barnehage forventes å gå med merforbruk også ved årets slutt.
Helsestasjonstjenester, PPT og barne- og familieenheten (BFE) 224687 235521 -10833 -4,6 % 266363 252375

Helsestasjonstjenester har et merforbruk på kr 2,6 millioner per november. Dette skyldes at tilskuddet fra Helsedirektoratet ble lavere enn budsjettert. Virksomheten har også hatt høye utgifter i forbindelse med flyktninger fra Ukraina. Det er disposisjonsfond på området og virksomheten styrer derfor mot balanse ved årets slutt.
PPT har et mindreforbruk på kr 0,8 millioner grunnet vakanser og styrer mot mindreforbruk ved årets slutt.
BFE har et mindreforbruk på kr 12,6 millioner per november. BFE etablerer behandlingsteamet FACT-Ung i samarbeid med Helse Stavanger, og mindreforbruket skyldes hovedsakelig mottatte tilskuddsmidler i 2022. Disse midlene skal opp på bundne fond i årsavslutningen, for bruk i 2023. Enheten er i gang med rekruttering til FACT-ung, med mål om full oppstart mot årets slutt. Virksomheten har også mindreforbruk hos ressurssenteret, og dette skyldes blant annet mottatte tilskuddsmidler. Virksomheten styrer mot balanse ved årets slutt, etter avsetning til eget disposisjonsfond.

Sum oppvekst 2044910 2022724 22186 1,1 % 233794 2126591
       
Helse og velferd      
Enhet for funksjonshemmede 366504 361730 4774 1,3 % 395603 380610
Enhet for funksjonshemmede har et merforbruk på kr 4,8 millioner per november. Merforbruket skyldes hovedsakelig Skaret avlastningssenter som i 2022 har fått flere vedtak utover vedtatt budsjettramme, og har i tillegg etablerert to nye barneboliger dette året. Virksomheten har midler på eget disposisjonsfond, og styrer mot balanse ved årets slutt etter, bruk av eget fond.
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering 234047 227626 6421 2,8 % 248425 234087
Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering har et merforbruk på kr 6,4 millioner per november. Merforbruket skyldes hovedsakelig Sandnes helsesenter, som har hatt utfordringer med tidlig utskrivning fra sykehuset, krevende pasienter og hyppig utskiftning av pasienter. Virksomheten generelt har også måttet ty til utstrakt bruk av overtid grunnet vanskeligheter med å erstatte fagpersonell ved sykefravær. I tillegg har enheten hittil i 2022 kr 1,7 millioner høyere utgifter enn budsjettert til lærlinger. Virksomheten styrer mot merforbruk ved årets slutt, men har midler på eget disposisjonsfond og vil forsøke å gå i balanse etter utnulling av eget fond.
H&V felles og samordningstjenester 172083 162520 9563 5,9 % 91752 76325

Helse og velferd felles og samordningstjenester har per november et samlet merforbruk på kr 9,6 millioner. Helse og velferd felles sitt merforbruk er på kr 0,6 millioner, og gjelder betaling til sykehuset for utskrivningsklare pasienter. Samordningstjenesten sitt merforbruk på kr 9 millioner skyldes kjøp av tjenester fra private til nye ressurskrevende brukere. Enheten har fått økt sine utgifter til kjøp av tjenester betydelig siden 2017, en økning for perioden januar til november på kr 47,3 millioner fra 2017 til samme periode i 2022. Virksomheten har ikke midler på eget fond, og selv med en styrkning på kr 8 millioner i 2. perioderapport 2022, styres det mot et merforbruk på om lag kr 8 millioner ved årets slutt.

Helse- og rehabiliteringstjenester 302091 298558 3532 1,2 % 329276 309846
Helse- og rehabiliteringstjenester har et merforbruk på kr 3,5 millioner per november. Merforbruket skyldes hovedsakelig Legetjenester, som har et merforbruk på kr 4,8 millioner. Årsaken er rekrutteringsutfordringer i forbindelse med fastlegekrisen. Grunnet lovpålagte tjenester må kostbare vikartjenester benyttes. Fastlegekrisen rammer ikke bare Legetjenester, men gir også ringvirkninger til andre virksomheter som Legevakten, Helsestasjonstjenester og sykehjemmene. Virksomheten har midler på fond, men styrer likevel mot et merforbruk ved årets slutt. Legevakten har et merforbruk på kr 2 millioner per november. Dette er relatert til lønnsutgifter i form av større stillingsprosenter på sykepleierne under pandemien, prøveprosjekt med to leger på natt, en ansatt overlege uten tilhørende lønnsmidler, samt lønnsutgifter i forbindelse med sommeravvikling. Det har også vært mer trøkk på legevakten grunnet fastlegekrisen og flyktninger fra Ukraina. Virksomheten har midler på fond og styrer dermed i balanse ved årets slutt. Fysio- og ergoterapitjenester har et lite merforbruk på kr 0,3 millioner som skyldes en ekstra turnusterapeut i avdeling voksen. Virksomheten styrer mot balanse ved årets slutt, etter eventuell bruk av eget disposisjonsfond. Mestringsenheten har et mindreforbruk på kr 3,5 millioner per november. Dette skyldes i all hovedsak tilskuddsmidler som skal viderefordeles. Virksomheten styrer mot et mindreforbruk ved årets slutt.
Sosiale tjenester 219808 208077 11731 5,6 % 230908 206505
Sosiale tjenester har et merforbruk på kr 11,7 millioner per november. Merforbruket skyldes NAV som har kr 16,4 millioner i merforbruk. Årsaken er hovedsakelig økte utbetalinger i forbindelse med flyktningsituasjonen. Per november er i overkant av kr 13 millioner betalt ut til ukrainske flyktninger. Virksomheten styrer mot et merforbruk ved årets slutt. AKS har et lite merforbruk per november, men styrer mot balanse ved årets slutt. Boligtjenesten har et mindreforbruk på kr 1,1 millioner per november, da husleieinntektene har vært høyere enn utgiftene. Virksomheten styrer mot balanse ved årets slutt etter avsetning til eget disposisjonsfond. Flyktningenheten har et mindreforbruk på kr 3,8 millioner per november. Avviket skyldes hovedsakelig øremerkede tilskuddsmidler som skal viderefordeles eller avregnes mot bundet fond, samt lavere lønnsmidler enn budsjettert. Virksomheten styrer mot balanse eller et mindreforbruk etter føringer mot eget disposisjonsfond ved årets slutt.
Sykehjemstjenester 427744 417008 10736 2,6 % 455429 420963
Sykehjemstjenester har et merforbruk på kr 10,7 millioner per november. Merforbrukene er størst på sykehjemsvirksomhetene. Sandnes matservice har et merforbruk på kr 0,5 millioner, og styrer mot balanse ved årets slutt. Sykehjem øst og sykehjem vest har et merforbruk på henholdsvis kr 4,7 millioner og kr 5,5 millioner. Merforbrukene er knyttet til rekrutteringsutfordringer av fagpersonell, hovedsakelig sykepleiere, og enhetene har måttet benytte kostbare vikartjenester. Virksomhetene vil forsøke å styre mot balanse ved årets slutt, etter bruk av egne fond.
Sum helse og velferd 1722276 1675520 46757 2,8 % 1751393 1628336
       
Byutvikling og teknisk      
Samfunn, plan og bygg 20058 18158 1899 10,5 % 29104 27291

Virksomheten Samfunn, plan og bygg består av avdelingene Samfunnsutvikling og Byantikvar som er skattefinansiert, Byggesak som er gebyrfinansiert, og Byplan som har en del som er skattefinansiert og en del som er gebyrfinansiert.

Samfunnsutvikling og Byantikvar har et mindreforbruk på om lag kr 0,9 millioner per november.

Byggesak har et merforbruk på kr 2,8 millioner som skyldes lavere inntekter enn budsjettert.

Skattefinansierte områder er forventet å gå i balanse etter avsetning og bruk av disposisjonsfond på området. Gebyrfinansierte områder skal etter hovedregel bli gjort opp mot selvkostfond.

B&T felles, Geodata 8919 9856 -937 -9,5 % 13656 7515

Byutvikling og teknisk felles har et merforbruk per november på om lag kr 1,6 millioner. Merforbruket skyldes i hovedsak innsparing som det ikke er funnet løsninger på.

Geodata består av en skattefinansiert del, og en gebyrfinansiert del. Skattefinansiert del har per november et mindreforbruk på kr 1,2 millioner. Gebyrfinansiert område har et mindreforbruk på kr 1,6 millioner grunnet høyere inntekt enn budsjettert. Det er forventet et mindreforbruk på om lag kr 1 million på gebyrfinansiert område som vil bli gjort opp mot selvkostfond.

Kommunalteknisk infrastuktur (skattefinansiert) 103147 111064 -7917 -7,1 % 136910 105008

Under dette området ligger virksomhetene Bydrift og Park, idrett og vei (PIV). Virksomhetene Bydrift og Byggdrift ble slått sammen til én virksomhet (Bydrift) med virkning fra 1. november 2022. Samlet for området Kommunalteknisk infrastruktur (skattefinansiert) framkommer det et mindreforbruk på kr 7,9 millioner.

Bydrift har per november et mindreforbruk på kr 6,2 millioner. Det er forventet at det ved årsslutt vil være et mindreforbruk etter avsetning til fond.
I samsvar med §2.3.4 i økonomireglementet, har Bydrift overført kr 1 million fra drifts- til investeringsregnskapet til kjøp av en ny hjullaster.

Park, idrett og vei har per november et mindreforbruk på kr 1,7 millioner. Dette skyldes i hovedsak merinntekter fra idretts- og svømmehaller. Grunnet lavere strømpriser enn ventet høsten 2022 er prognosen ved årsslutt et mindreforbruk etter avsetning til fond. Stor variasjon i strømpriser samt sen fakturering fra leverandør gjør at det er det knyttet en viss usikkerhet til tallene ved årets slutt.

Kommunalteknisk infrastruktur (selvkost) -96566 -85646 -10920 12,8 % 8877 -5680

Kommunalteknisk infrastruktur (selvkost) består av selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, slam og feiing.
Mindreforbruket knytter seg hovedsakelig til renovasjon, samt noe hos vann og avløp. Feiing, og slam har noe merforbruk. All mer- og mindreforbruk vil blir gjort opp mot selvkostfond ved årets slutt.

Sum byutvikling og teknisk 35558 53432 -17874 33,5 % 188547 145494
       
Organisasjon      
Organisasjon 107970 110192 -2223 -2,0 % 132755 137177
Organisasjon har per november et mindreforbruk på om lag kr 2,2 millioner. Hovedårsaken til mindreforbruket er forsinkelser i tiltak O4 - Ny IT-plattform fra handlings- og økonomiplan 2022-2025. Prognosen ut året er på om lag kr 3 millioner i mindreforbruk som vil bli søkt overført til 2023 i sak om årsoppgjør. Dette for å fullføre tiltak O4 i 2023. Det er noe usikkerhet knyttet til lisenskostnader og ny IT-plattform ettersom leveranser og tilbud er noe forsinket grunnet markedsutfordringer. Samtidig er lønnsutgifter til tillitsvalgte per november kr 1,5 millioner høyere enn budsjettert i 2022, og forsøkes finansiert med intern omfordeling av midler innen Organisasjon ved årsslutt.
 
Økonomi      
Økonomi 36622 38675 -2053 -5,3 % 44787 42889
Økonomi har et mindreforbruk på om lag kr 2,0 millioner per november. Dette skyldes vakante stillinger i forbindelse med turnover og fødselspermisjoner. Som meldt i 2. perioderapport styrer Økonomi mot et mindreforbruk på om lag kr 2,0 millioner ved årets slutt etter avsetninger til fond. 
       
Kultur og næring      
Kultur og næring 127663 128325 -663 -0,5 % 141216 111063
Kultur og næring har per november et mindreforbruk på om lag kr 0,7 millioner. Samlet mindreforbruk skyldes blant annet vakanser grunnet rekrutteringsutfordringer og omstillingsarbeid. Området styrer mot balanse ved årsslutt etter avsetninger til fond. 
       
Kommunedirektørens staber og fellesutgifter
Eiendom 274751 261332 13420 5,1 % 286360 265195
Eiendom har et merforbruk på kr 13,4 millioner per november. Merforbruket skyldes i hovedsak leiepriser på eksterne bygg samt kostnader på kr 4,7 millioner som ikke er fordelt på investeringsprosjekt. Merforbruket relatert til leiepriser skyldes manglende prisjustering i budsjett for 2022, samt at felleskostnadene som inkluderer energikostnader ble høyere enn estimert ved avregning 2021. Eiendom fikk i 1.perioderapport en tilleggsbevilgning på kr 20 millioner grunnet høye strømpriser. Kommunedirektøren tilrår at virksomheten benytter eget disposisjonsfond på om lag kr 17,8 millioner til å dekke et eventuelt merforbruk inneværende år. I tillegg har Eiendom også et eget energifond på kr 18 millioner som kan benyttes til å dekke eventuelt merforbruk knyttet til energikostnader. Det styres mot et resultat som går i balanse etter bruk av fond.
Kommunens fellesutgifter  275299 273386 1913 0,7 % 296784 358357

Kommunens fellesområde har et samlet merforbruk på om lag kr 2 millioner per november. Det forventes om lag kr 2,3 millioner i oppgjør av OU-midler ved årsslutt. Området styrer mot balanse etter bruk eller avsetning til fond.

Politisk virksomhet 19881 20124 -243 -1,2 % 23793 23085
Området har per november et mindreforbruk på kr 0,2 millioner grunnet reduserte utgifter til reiser samt noe etterslep på innlevering av lønnsutgifter. Politisk virksomhet styrer mot balanse ved årsslutt etter avsetninger til fond.
Kommunedirektørens stab 16464 16913 -450 -2,7 % 20411 19903
Det er et mindreforbruk på kr 0,5 millioner per november innenfor kommunedirektørens stab. Det forventes et årsresultat i balanse etter avsetninger til fond.
Sum kommunedirektørens staber og fellesutgifter 586395 571755 14640 2,6 % 627348 666540
       
Sum drift 4661394 4600623 60770 1,3 % 5119840 4858090
       
Energi og finanskostnader -200842 -232027 31185 -13,4 % -252860 -30000
Korrigeringer -28702 -16897 -11805 69,9 % 46572 47084
Det blir foretatt en korrigering av utgifter for unngå at disse kommer med to ganger i bevilgningsoversikt §5.4 1. ledd og §5.4 2. ledd. (Dette gjelder blant annet noe driftsinntekter, fondsføringer, renter og lignende.)
       
Sum bevilgning drift, netto 4489254 4385493 103760  2,4 % 4820408 4781006

Sist oppdatert: 28.11.2022