account_circle Min side

Økonomi

Rapporten gjelder rapportering på økonomi for perioden januar til og med november 2022. Det gis en kortfattet status på sentrale inntekter og for de ulike tjenesteområdene. Det gis videre en status på sentrale investeringsprosjekter.

AVVIK I TUSEN KRONER PER JANUAR-NOVEMBER 2022

AVVIK I PROSENT PER JANUAR-NOVEMBER 2022

Økonomisk status per november, målt mot periodisert budsjett og årets vedtatte budsjettramme, viser et samlet mindreforbruk på kr 33,5 millioner. Sentrale inntekter og finansposter har merinntekter på kr 94,3 millioner. Tjenesteområdene inkludert stab-, støtte og fellesområde har et samlet merforbruk på kr 60,8 millioner. For en spesifisert oversikt og forklaring til tallene henvises det til egen tekst om sentrale inntekter og finansposter og hovedoversikt drift.

Sist oppdatert: 28.11.2022