account_circle Min side

Hovedoversikt - investering

Bevilgningsoversikt - investering Regnskap per november Justert budsjett Opprinnelig vedtatt budsjett
Investeringer i varige driftsmidler 612909 801881 895774
Tilskudd til andres investeringer 3975  2700  2000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 22706  22706  
Utlån av egne midler 238    
Sum investeringsutgifter 639828 827287 897774
Kompensasjon for merverdiavgift 70819 119853 119944
Tilskudd fra andre 93094 45708 72670
Salg av varige driftsmidler 1768 32444 16926
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 9945 23863 23863
Bruk av lån 20000 382976 609347
Sum investeringsinntekter 195625 604844 842750
Videreutlån 209048 240000 240000
Bruk av lån til videreutlån 209048 240000 240000
Avdrag på lån til videreutlån 114965 130000 130000
Mottatte avdrag på videreutlån 120769 130000 130000
Netto utgifter videreutlån -5804     
Overføring fra drift   -211458 -55024
Bruk av bundne investeringsfond -2548  -2548  
Bruk av ubundet investeringsfond -8437  -8437  
Sum overføring fra drift og netto avsetninger -10985 -222413 -55024

Investeringsprosjektene som gjennomføres i Sandnes kommune har et bruttobudsjett på kr 827 millioner. Av totale investeringsutgifter er det per november brukt 77 prosent. Av budsjett til videreutlån, som omfatter startlån, er det brukt 87 prosent.

Status byggeprosjekter

Oversikt over større prosjekt som håndteres av prosjektavdelingen hos eiendomsstaben følger under.

Forklaringer:

Framdrift i prosjektene er inndelt i fire faser:

    • Konsept
    • Planlegge
    • Gjennomføre
    • Avslutte

Avvik i forhold til fremdrift, økonomi og risiko er markert med gult eller rødt i tabellen. Prosjekter som er markert med gult indikerer usikkerhet, mens de som er røde er identifiserte avvik i henhold til gjeldende vedtak.

Overordnet status større prosjekt 

5631201 – Sviland skule – nybygg og idrettshall – Prosjektet er ferdigstilt og begge byggetrinn er i full drift. Det forventes at det vil bli noe mindre kostnader knyttet til oppfølging det første driftsåret.

5631301 – Sandved skole – utvidelse til B28 – Bygging pågår. Ferdigstillelse er planlagt til skolestart august 2023.

5631602 – Ny barneskole på Hommersåk – Prosjektering og detaljplanprosess er startet høsten 2022. Denne prosessen inkluderer også ny idrettshall på tomten. HØP 2023-2026 skal vedtas 12. desember 2022 av kommunestyret, og da vil eventuelt fullfinansiering av skoleprosjektet godkjennes. Idrettshall skal fremlegges til neste økonomiplan 2024-2027.. Risiko er satt til gul grunnet stor usikkerhet knyttet til markedet med hensyn til priser.

5621101 - Omsorgsboliger - store adferdsutfordringer, Espedal – Reguleringsplanprosess pågår. Det planlegges for 6 plasser.

5621001 – EFF-boliger i Olsokveien – Prosjektet er ferdigstilt og beboere flyttet inn. Det er søkt Husbanken om utbetaling av kr 13,5 millioner. Prosjektet avsluttes under budsjett, da det har vært lite uforutsatt i prosjektet.

5621201 – Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 9 plasser – Prosjektering pågår. Det forventes byggestart i slutten av 2023. Det estimeres ferdigstilling rundt årsskiftet 2024/2025. Risiko er satt til rød da det er stor usikkerhet knyttet til om bevilgning er tilstrekkelig i forhold til dagens marked.

5624201 - Nytt bo- og aktivitetssenter Jonashagen – Prosjektering pågår. Det forventes byggestart i 2024 og ferdigstilling i 2026.

5620701 – Helgeland – robuste boliger – Tre leiligheter er under bygging. Forventes ferdigstilt våren 2023.

5620604 – Hesthammar – robuste boliger – Anbudskonkurranse forventes utlyst i desember. Reguleringsarbeid har tatt lengre tid enn estimert, derfor er fremdrift satt til rødt. Det forventes oppstart bygging i mars 2023. Risiko er satt til gul siden det er stor usikkerhet knyttet til markedet, jamfør tidligere konkurranser med få eller ingen tilbydere.

5620901 – Skeianegata 14 – robuste boliger – Konkurranse er gjennomført og Jærtre AS er kontrahert som totalentreprenør. Igangsettingstillatelse (IG) er søkt og godkjent for innvendige rivningsarbeider. Oppstart byggeplass er 5. desember. Videre detaljprosjektering vil pågå parallelt med rivearbeider. Planlagt ferdigstilling høsten 2023.

5620383 – Annas Hage – 6 rekkehus – Tomtearbeid har startet opp. Rekkehusene forventes ferdigstilt i slutten av 2023.

5620300 – Boligsosial handlingsplan – nye boliger – Det er per november 2022 kjøpt 32 nye boliger, derav 21 familieboliger. Av de 32 boligene er 14 nybygg. Det er også kjøpt 7 prosjekterte boliger som overtas i 2023. I 2023 vil en i tillegg ferdigstille seks rekkehus på Annas Hage. Bevilgningen for 2022 er i all hovedsak brukt. Det gjenstår noe av midlene som er øremerket til boliger for innbyggere med rus- og psykiatriutfordringer. Dette er boliger det er krevende å fremskaffe og midlene vil bli søkt videreført i årsoppgjørssaken.

Det har vært krevende å kjøpe i markedet slik det har vært i 2022. Det har vært stor etterspørsel etter typen boliger som kommunen behøver, og lavt tilbud. Boligene kjøpes i det åpne markedet og eiendomsstaben har et tett samarbeid med boligtjenesten ved hvert kjøp. Det er fortsatt lange ventelister på kommunal bolig. Ved starten av desember var det 80 husstander på venteliste til kommunal bolig og 48 på bytteliste. Bytteliste innebærer at en bor i uegnet kommunal bolig, som for eksempel at familie med mange barn bor i svært liten bolig eller andre årsaker til at boligbytte er å anbefale.

6000899 – Samlepott, Park, idrett og vei – Vedlagt er status for prioriterte prosjekter innenfor Park, idrett og vei, jamfør ksak 88/22.

Prosjekt

Opprinnelig kalkyle

Bruk av samlepott

Revidert kalkyle

Politisk godkjent

Status

Svebestadveien bro (Kyrkjevegen) 2 000       Anbud ferdig
Gamlaverket aktivitetsanlegg 7 300       Under prosjektering
Åsveien fortau 7 000 1 900 8 900 x Igangsetting
Figvedveien bru 5 500       Anbud planlegges
Utskiftning Bråstein bru 10 500       Anbud planlegges
Ras Sandvedparken 3 000 1 100 4 100 x Igangsetting
Skeilunden, hindre utrasing ved japansk hage 1 300       Rammeavtale, under kalkulering
Raset på Haukali 3 000       Arbeid pågår
Bratteli Kai, gjenoppbygging 3 500       Anbud planlegges
Kallali kai, stabiliserende tiltak 1 000       Anbud planlegges

HMS

I inneværende år har det vært få større prosjekter og dermed færre som har rapportert HMS-statistikk. Det har vært 2 hendelser med personskade som konsekvens på ett av byggeprosjektene. Den ene ulykken var et fall på bakken med brudd i arm som konsekvens. Den andre var et fall fra gardintrapp med rift i underarm. Det er gjennomført 3 kontroller på området for arbeidslivskriminalitet med firma som har vært på byggeplass, og ved disse er det ikke funnet noen alvorlige brudd på seriøsitetsbestemmelser. En av kontrollene var en samtidig kontroll sammen med Skatteetaten.

For 2022 er følgende innrapportert fra byggeplassene:

Sandnes Eiendom

Sist oppdatert: 28.11.2022