account_circle Min side

Sentrale inntekter og finansposter

  Regnskap per november Budsjett  per november Avvik Avvik i % Årsbudsjett Opprinnelig vedtatt budsjett
Sentrale inntekter -5539831 -5445541 -94290 -1,7% -5119840 -4858090

Ved utgangen av november var det på sentrale inntekter og finansposter merinntekter på kr 94,3 millioner sammenlignet med budsjett. Avviket gjelder i hovedsak skatt.

Skatteinngangen for november måned ble på kr 675,1 millioner mot en budsjettert skatteinngang på kr 576 millioner. Det tilsvarer en økning på 23,2 prosent sammenlignet med november 2021 da skatteinngangen for Sandnes var på kr 547,9 millioner.

I år fikk Sandnes et positivt marginoppgjør på kr 103,5 millioner, mot tilsvarende kr 53,6 millioner i 2021. Det settes hvert år av en viss prosent av innbetalt skatt som holdes tilbake hos Skatteetaten. Dette kalles marginavsetning og benyttes når skattytere skal ha midler tilbake på skatten (såkalt skatt til gode). Avsetningen avregnes når skatteoppgjørene for året før er ferdig behandlet. 

I november var det også innlesning av korrigerte fordelingstall, med omfordeling. Når nye fordelingstall (korrigerte eller endelige) for et inntektsår legges inn i skatteregnskapet, fordeles all tidligere fordelt skatt for inntektsåret på nytt, og skattekreditorene (kommune, fylkeskommune, stat, folketrygd) må betale tilbake for mye fordelt eller får utbetalt for lite fordelt. Økning i fordelingstall utgjorde kr 138,6 millioner for Sandnes, mot tilsvarende kr 18,9 millioner i 2021. Det foreløpige fordelingstallet, som var en prognose basert på sist kjente skatteberegning (per 25. mars 2021), var på 32,0 prosent. Det korrigerte fordelingstallet, hvor grunnlaget er tatt fra den faktiske skatteberegningen (per 25. november 2022), ble på 33,5 prosent. 

Akkumulert skatteinngang per november er på kr 3 131,9 millioner, noe som er kr 332,1 millioner høyere enn innbetalt skatt på samme tid i fjor. Dette gir en skattevekst på 11,9 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Per november er det merinntekter på skatt mot periodisert budsjett på kr 81,9 millioner. Kommunedirektøren tilrår derfor at skatteanslaget oppjusteres med kr 85 millioner i denne saken.

Skatteveksten på landsbasis er tilsvarende høy, og dette medfører at trekket i inntektsutjevningen kan justeres. Kommunedirektøren foreslår derfor at trekket nedjusteres med kr 49 millioner i denne saken. 

Etter budsjettavtalen på stortinget mellom regjeringspartiene og SV om statsbudsjett 2023 og regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2022, øker kommunenes rammetilskudd med kr 6,9 milliarder som kompensasjon for kommunenes ekstrautgifter og inntektsbortfall knyttet til covid-19 i første halvår 2022. Kr 4,9 milliarder av disse er nå fordelt kommunene etter innbyggertall, og for Sandnes kommune utgjør dette kr 73,4 millioner. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet tilsvarende. De øvrige kr 2 milliarder fordeles av statsforvalter som skjønnsmidler. Sandnes sin andel av disse skjønnsmidlene er ikke avklart i skrivende stund. 

I budsjettavtalen foreslås det videre kr 264 millioner til kommunene for å dekke utgifter til vaksinasjon. Beløpet fordeles med et likt beløp per innbygger. Sandnes sin andel utgjør om lag kr 4 millioner, og kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet tilsvarende.

I sak om perioderapport per 31. august 2022 ble budsjettet for netto konsesjonskraftinntekter oppjustert fra kr 130 millioner til kr 250 millioner. Bakgrunnen for oppjusteringen var de høye kraftprisene som hadde vært så langt i 2022 og prisprognoser for resten av året. Strømprisen i kommunens prisområde (NO2) for oktober og spesielt i november endte lavere enn det prisprognosene som ble brukt i perioderapporten tilsa. Kommunen vil derfor ikke oppnå like høye inntekter fra konsesjonskraften i 2022 som anslått i perioderapporten. Per 31. november har kommunen en nettoinntekt fra salget av konsesjonskraft på om lag kr 192 millioner. Basert på siste oppdaterte prognoser vil netto konsesjonskraftinntekter for året ende på rundt kr 225 millioner. Som man har sett tidligere er det slik at disse prisprognosene er usikre. Dersom strømprisene i desember havner på samme nivå som i november, vil nettoinntekter ende på rundt kr 210 millioner for året. Årsaken til at november og desember er så avgjørende for nettoinntekten for hele året, er at sammen med januar og februar er det disse månedene hvor kommunen tar ut mest konsesjonskraft. Uttaket følger den såkalte månedsblokkmodellen, som er den vanligste uttaksmodellen for konsesjonskraft i Norge. Her blir hver måned tildelt en prosentandel av det totale volumet og andelen er basert på en gjennomsnittsberegning av hvordan det faktiske elektrisitetsforbruket i Norge fordeler seg gjennom året. Med bakgrunn i forholdene som beskrives over, foreslår kommunedirektøren at budsjettet for netto konsesjonskraftinntekter i 2022 nedjusteres med kr 25 millioner, til kr 225 millioner. 

Stortinget besluttet i 2015 å opprette et havbruksfond. Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Kommunesektoren vil få utbetalt om lag kr 3,1 milliarder i 2022, hvorav kr 2,7 milliarder går til kommunene og kr 0,4 milliarder går til fylkene. Sandnes kommune får i år utbetalt om lag kr 6,97 millioner fra Havbruksfondet (kr 1,7 millioner i 2021). Siden det er store variasjoner fra år til år på størrelsen på utbetalingene, er det for 2022 ikke budsjettert med midler fra Havbruksfondet. Kommunedirektøren tilrår derfor at budsjettet oppjusteres med kr 6,97 millioner i denne saken.

Grunnet krigen i Ukraina ble anmodningstallet fra IMDI for Sandnes kommune justert opp fra 60 til 360 nye flyktninger for inneværende år. Det tas sikte på å nå anmodningstallet og dette medfører økt integreringstilskudd for Sandnes kommune. Kommunedirektøren oppjusterte integreringstilskuddet med kr 60 millioner i 2. perioderapport. Tilskuddet kan økes med ytterligere kr 13 millioner for inneværende år.

Sist oppdatert: 28.11.2022