Ergoterapi og fysioterapi

Innhold

Ergoterapi og fysioterapi

Har du/ditt barn nedsatt fysisk funksjonsevne og vansker med å utføre daglige aktiviteter, kan du/ ditt barn få hjelp av ergoterapeut eller fysioterapeut. Målet er at du/ditt barn skal ha en bedre hverdag, og være så selvstendig og aktiv som mulig.

 

Ergo- og fysioterapeutene kan tilby 

  •  Kartlegging og vurdering av funksjonsnivå og aktivitetsutførelse
  •  Behandling og trening av styrke, balanse og bevegelighet
  •  Trening av håndmotorikk og aktiviteter i dagliglivet (ADL).
  •  Tilpasning og tilrettelegging av ditt barns aktivitet og lek
  •  Formidling av hjelpemidler i forbindelse med forflytning, daglige aktiviteter og spesialtilpasning   av bil.
  • Tilrettelegging av fysiske omgivelser slik at bolig, fritidsarealer, skoler og barnehager i størst mulig grad fremmer ditt barns mulighet til aktivitet og deltagelse.
  • Rådgivning, veiledning og informasjon til foreldre/foresatte og samarbeidspartnere.

Fysio- og ergoterapeutene samarbeider ofte om oppfølging av barnet.

Dersom du trenger behandling av fysioterapeut og kan benytte deg av et fysikalsk institutt tar du direkte kontakt med en av fysioterapeutene.

Barn med ulike funksjonsnedsettelser kan søke om å delta i gruppetrening i varmtvannsbasseng. Målgruppen er barn som har utfordringer hvor egenskapene i vannet vil være til stor nytte for trening av styrke, utholdenhet, bevegelighet og koordinasjon. Det er viktig at barnet kan fungere i en gruppe. Barnet må følges av en voksen som deltar i bassenget og hjelper i garderoben. For barn i skolealder kreves det en Individuell opplæringsplan (IOP), og det må søkes i samråd med skolen.

Skjema for søknad om deltakelse i bassenggruppe for barn.

Dersom foreldre, barnehageansatte/skoleansatte er usikre på barnets motoriske ferdigheter kan ergoterapeut eller fysioterapeut komme ut til barnehage/skole og vurdere om barnet trenger videre oppfølging. Det gis tips og råd, men ingen behandling.

For vurdering, ta kontakt via mail: fysio-ergo.barn@sandnes.kommune.no. Informasjonen om barnet må være anonymisert i mailen, og foreldrene må samtykke til kontakt.

 

Ergoterapi og fysioterapi til voksne og eldre (fra 18 år og eldre)

 

 

Ergo- og fysioterapeutene kan tilby

• Kartlegging og vurdering av funksjonsnivå og aktivitetsutførelse.
• Behandling og trening av styrke, balanse og bevegelighet.
• Trening av kognitiv funksjon, håndmotorikk og aktiviteter i dagliglivet (ADL).
• Tilpasning og tilrettelegging av aktiviteter som er viktige for deg.
• Formidling av hjelpemidler i forbindelse med forflytning, kommunikasjon, daglige aktiviteter og spesialtilpasning av bil.
• Tilrettelegging av bolig slik at du kan bo hjemme og være mest mulig selvstendig.
• Rådgivning, veiledning og informasjon til deg, dine pårørende og samarbeidspartnere.

Dersom du trenger behandling av fysioterapeut og kan benytte deg av et fysikalsk institutt tar du direkte kontakt med en av fysioterapeutene.

Dersom du har en lungesykdom og har behov for å bedre lungefunksjon og har behov for veiledning i fysisk aktivitet, kan du få gruppetrening ledet av fysioterapeut. 

Private fysioterapeuter med driftsavtale

Avtalefysioterapeuter (private fysioterapeuter med driftsavtale) er en del av helsetilbudet i Sandnes kommune.

Det er samme egenandel for behandling hos kommunale fysioterapeuter og avtalefysioterapeuter.

Helsenorge.no finner du mer informasjon om fysioterapi og egenandeler.

Fysioterapeuter som ikke har driftsavtale med kommunen, vil benytte andre takster.

Hovedregelen er at du benytter deg av avtalefysioterapeut. Dersom du av helsemessige årsaker ikke har mulighet til det, kan det være aktuelt med kommunal fysioterapi. 

 

Private fysioterapeuter driver bassenggrupper på Austrått. (Varmtvannsbassenget på Varatun er stengt.)

Ta direkte kontakt med fysioterapeut ved spørsmål om deltakelse i bassenggruppe. Her finner du timeplan med oversikt over gruppene og navn og nummer til terapeutene.

Slik søker du

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester. 

Du kan søke elektronisk: Søk helse- og omsorgstjenester

I søknadskjema velger du hvilken tjeneste du søker til. Velg "helse- og omsorgstjenester".

 

Dersom du ikke har mulighet til å søke gjennom det elektroniske søknadsskjemaet, kan du laste ned søknadskjema i pdf her (220 kB) 

Fyll ut skjema og send til oppgitt adresse. Du vil få tilbakemelding når vi har mottatt henvendelsen din.

Slik kontakter du oss

Du kan kontakte oss direkte. Fysio- og ergoterapitjenester har en avdeling for barn og unge og en avdeling for voksne.

Telefon 51 33 54 52
E-post: fysio-ergo.barn@sandnes.kommune.no

Besøksadresse: Elvegata 25

 

Telefon: 900 39 641
Epost: fysio.ergo@sandnes.kommune.no

Besøksadresse: Byhagen bo-og aktivitetssenter, Eidsvollsgaten 26

 

Dersom du har behov for fysioterapi, kan du ta direkte kontakt med fysioterapeuten / instituttet. Her finner du oversikt over avtalefysioterapeutene.

 

Pris

Det er egenandel på fysioterapi. Egenandelen teller med i opptjeningen til frikort.

Barn under 16 år og personer med yrkesskade godkjent av Nav har ikke egenandel.

 

Det er samme egenandel for behandling hos kommunale fysioterapeuter og avtalefysioterapeuter.

På Helsenorge.no finner du mer informasjon om fysioterapi og egenandeler.

Fysioterapeuter som ikke har driftsavtale med kommunen, vil benytte andre takster.

 

Ergoterapi er gratis. 

Klage på helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtaket

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en skriftlig begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. Din saksbehandler kan hjelpe deg med å klage. Dette kalles en rettighetsklage. En rettighetsklage sendes til det kontoret som har fattet vedtaket. Saksbehandler går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Endres ikke vedtaket, sender de automatisk klagen videre til Statsforvalteren i Rogaland (tidl. fylkesmannen) som avgjør saken.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til leder for tjenesten du mottar. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret. Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok.

Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Statsforvalteren i Rogaland som gjør en vurdering av saken. Får du medhold i klagen kan Statsforvalteren starte en tilsynssak. Avdekker de feil må disse utbedres.

Klage til overordnet organ

Les mer om klagegangen hos Statsforvalteren i Rogaland her 

Får du ikke medhold fra Statsforvalteren er en siste mulighet å klage til Sivilombudsmannen. På nettsiden "om å klage" på sivilombudsmannen.no finner du mer informasjon om dette.

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan enheten du er tilknyttet hjelpe deg. Du kan også få råd av Pasient- og brukerombudet helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet. De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Eksterne nettsider med relevant informasjon
Publisert: 14.06.2021 15:52
Sist endret: 29.09.2022 10:50