Tilskudd til kulturtiltak

Innhold

Tilskudd til kulturtiltak

Sandnes kommune gir tilskudd til kultur,  idrett og ideelle og sosiale organisasjoner. Oversikt over tilskuddsordninger, frister, kontaktpersoner, retningslinjer og søknadsskjema finner du under. Formålet med tilskuddsordningene er å stimulere og videreutvikle kultur- og idrettslivet i Sandnes.

Generelt om lag og foreninger 

Registrere forening i Brønnøysundregisteret

Hos Altinn finner du informasjon om hvordan du registrerer en forening i Brønnøysundregisteret.

Hvordan drive forening

Hos Frivillighet Norge finner du Organisasjonshåndboka som er en fin inføring i å drive lag og foreninger.

Foreningsportalen

Registrer foreningen din i Foreningsportalen. Der kan du presentere foreningen din, og de aktivitetene dere har. Alle foreninger som søker om driftstilskudd fra Sandnes kommune må være registrert i Foreningsportalen.

Politiattest

- en veileder fra Frivillighet Norge til lag og foreninger som skal hente inn politiattester.

 

Generelt om tilskudd

Generelt

Alle som innvilges tilskudd plikter å opplyse om at arrangementet er støttet av Sandnes kommune.

Alle som mottar tilskudd fra Sandnes kommune plikter å gi gratis adgang for personer som følger funksjonshemmede, og som har ledsagerbevis utstedt av kommunen.

Behandlingstiden for søknader som behandles politisk, er normalt 3 måneder, og for enkeltsøknader som behandles administrativt, er behandlingstiden normalt 3 uker.

Søkere som har fått avslag på søknad, har rett til å klage over forvaltningsvedtak, jfr Forvaltningslovens §27 andre og tredje ledd. Klagefrist er 3 uker.

I etterkant av tiltaket/arrangementet skal det leveres rapport og regnskap innen en gitt frist som fastsettes i tilsagnsbrevet. Regnskapet skal være signert av to personer. Det skal føres inn reelle tall, ikke avrundet. Bilag skal ikke sendes inn, men oppbevares og Sandnes kommune har innsynsrett i bilag og regnskap knyttet til søknaden.

Kommunen kan kreve at prosjekter som mottar spesielt store tilskudd, skal levere regnskap revidert av registrert/autorisert revisor. Alle bilag skal oppbevares i henhold til regnskapsloven eller minst ett år etter at regnskapet er sendt inn og skal forevises på forlangende fra Sandnes kommune.

Utvalg for kultur og oppvekst kan dispensere fra retningslinjene dersom disse gir urimelige utslag.

Behandling av søknader

Søknader om tilskudd til kulturtiltak behandles administrativt av kultursjef og politisk av Utvalg for kultur og oppvekst.

Søknader om tilskudd til idrettsformål behandles administrativt av bymiljøsjef og politisk av Utvalg for tekniske saker.

Søknader om tilskudd til kulturminnevern vurderes av byantikvaren og innvilges i Utvalg for kultur og oppvekst.

Søknadsfrister

Løpende:
Tilskudd til kulturarrangement og -prosjekt
Tilskudd til kulturarrangement og -prosjekt for ungdom
Tilskudd til nasjonale og internasjonale idrettsarangementer
Husleietilskudd ved bruk av Sandnes kunst- og kulturhus

1. mars
Tilskudd til lagseide/leide idrettsbygg og anlegg

1. april
Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger 
Tilskudd til private bydelshus
Sandnes kommunes kulturstipend
Sandnes kommunes kulturpris

1. oktober
Tilskudd til kulturminnevern

1. november
Sandnes kommunes innsatspokal

1. desember
Påskjønnelse fra Sandnes kommune for idretts- og kulturprestasjoner på høyt nivå

Tilskudd arrangement / prosjekt

Søknadsskjema | Søknadsfrist: 1. april.
Les mer.

 

Hovedmål for ordningen

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. ​I oppdragsbrev fra IMDi kan du lese mere om tilskuddsordningen.

 

Ordningen er delt inn i følgende delmål:

Delmål A: Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning

Delmål B: Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere

Delmål C: Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

 

Hvem kan søke?

Lokale frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret kan søke. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

 

Målgrupper

Målgrupper for ordningen er innvandrere, herunder flyktninger, familieinnvandrere og arbeidsinnvandrere, samt beboere i asylmottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

 

Hva kan det søkes om? 

 • Det kan gis støtte til tiltak som bidrar til at innvandrere og deres barn (også beboere i mottak) deltar i fellesskap og aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet, og at de bidrar til brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunnet.
 • Det kan gis støtte til frivillige tiltak som øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning, gjennom norsktrening og arbeidsrettede tiltak, og informasjon om det norske samfunnet. Det kan bl.a. gis støtte til informasjonstiltak om lover og lokalt organisasjonsliv.
 • Det kan gis støtte til tiltak til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, herunder mentorordninger. 

 

Organisasjoner i kommunen som søker støtte til prosjekter av nasjonal karakter skal søke IMDi.

Se retningslinjer: www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-integrering

Se også IMDi - Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner 

Søknadsskjema | Rapportskjema | Søknadsfrist: løpende

Les mer.

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle kulturlivet i Sandnes, og bidra til å støtte arrangement og prosjekt av høy kvalitet, og gi publikum i regionen et bredt spekter av kulturarrangement.

 • Tilskudd kan gis til konserter, scenekunst, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle. Tilskuddet kan også gis som prosjekt-/produksjonsstøtte.
 • Det gis ikke tilskudd til CD produksjoner og bokutgivelser.
 • Det gis ikke tilskudd til generell drift og aktiviteter som tilbys av det ordinære organisasjonslivet, eller til innkjøp av personlig utstyr som f.eks. musikkinstrumenter.
 • Søknader skal inneholde prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag og finansieringsplan.
 • Frivillige organisasjoner/grupper og enkeltpersoner kan søke.
 • Søknader kan sendes hele året, men senest 4 uker før arrangementet finner sted og/eller prosjektet igangsettes.
 • Arrangører med flere faste arrangement kan søke samlet for hele året
 • Søknadene behandles fortløpende.
 • Tilskudd til tiltak/arrangement utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av innsendt rapport og regnskap. Inntil 50% av tilskuddet kan på forespørsel utbetales forskuddsvis etter kultursjefens vurdering.

Med åpne arrangement menes ikke de tiltak som kun er beregnet på medlemmer av enkelte grupper, eller elever ved enkelte skoler etc., heller ikke de arrangement hvor det gjennomføres religiøse eller livsynsspesifikke handlinger som for eksempel dåp, konfirmasjon, bønn, lovprisning, gudstjeneste og/eller andakt.

 

Søknadsskjema | Rapportskjema | Søknadsfrist: løpende

Les mer.

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til flere arrangement for ungdom i Sandnes. Ordningen skal også bidra til at ungdom gis muligheten til å realisere egne ideer, kulturaktiviteter og prosjekter.

 • Arrangementstilskudd kan gis til frivillige organisasjoner og andre ikke-kommersielle grupper som planlegger arrangement for ungdom.
 • Det kan gis tilskudd til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement
 • Hovedmålgruppen er ungdom i alderen 13-19 år.
 • Tilbudet skal annonseres og være åpent for alle ungdommer.
 • Tilbudet må være lagt til en offentlig arena.
 • Tilbudet skal være rusfritt.
 • Arrangement som legges til fredag- eller lørdagskveld prioriteres.
 • Arrangører med flere faste arrangement kan søke samlet for hele året
 • Tilskuddet utbetales etter innsendt rapport og regnskap. Inntil 50% av tilskuddet kan utbetales forskuddsvis etter kultursjefens vurdering.
 • Søknadsfrist er senest én måned før arrangementet finner sted.

 

 • Prosjekttilskudd gis til ungdom under 25 år som ønsker å sette i gang en aktivitet.
 • Det kan gis støtte til oppstart av idrettsaktiviteter, musikk, dans og andre sceniske og kulturelle uttrykksformer.
 • Det gis ikke tilskudd til generell drift og aktiviteter som tilbys av det ordinære organisasjonslivet, eller til innkjøp av personlig utstyr som f.eks. musikkinstrumenter.
 • Det kan gis tilskudd med inntil 50% av budsjetterte utgifter.

 

Tilsagn om husleietilskudd innvilges av Sandnes kunst- og kulturhus ved kontraktinngåelse.
Ta kontakt med adm@sandnes-kulturhus.no.

Les mer.

Formålet med ordningen er å gjøre det økonomisk mulig for frivillige lokale og regionale organisasjoner, kunstnere og ikke-kommersielle kulturaktører å bruke Sandnes kulturhus og Kinokino som arena for sine kulturarrangement, og dermed bidra til vitalisering av kulturlivet i Sandnes.

 • Husleietilskudd kan gis til konserter, teaterforestillinger, danseforestillinger, litteraturarrangement og andre sceniske produksjoner.
 • Barn og unge og frivillige lag og foreninger er en prioritert gruppe.
 • Arrangement som innvilges husleietilskudd skal være åpne for alle.

  

Søknadsskjema | Rapportskjema | Tidl. tildelinger | Søknadsfrist: 10.februar 2019

Les mer.

Formålet med ordningen er å stimulere til at det arrangeres større idrettsarrangementer i Sandnes hvor en kan oppleve konkurranse og idrettsprestasjoner på høyt nivå. Slike arrangementer kan også være med å inspirere til egeninnsats, og rekruttere nye barn og unge inn i idretten. Arrangementer av høy kvalitet er med å profilere Sandnes som by og arrangør.

Grunnlag for tilskudd
Det kan gis støtte til nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer i Sandnes. Arrangementene skal være åpne for publikum, og annonseres på vanlig måte. I tilfeller hvor arrangører fra Sandnes ikke har tilgjengelig/egnet anlegg i kommunen, kan det vurderes å gi tilskudd til arrangementer som legges i en annen kommune. Det kreves da at arrangør først søker den aktuelle kommune hvor arrangementet skal avholdes, om tilskudd. Slike tilskudd vurderes spesielt. Alle som innvilges støtte plikter å opplyse om at arrangementet er støttet av Sandnes kommune.

Godkjente kostnader
Tilskudd beregnes med utgangspunkt i godkjente kostnader. Godkjente kostnader er:

 • Honorar, reise og opphold for dommere og teknisk personell.
 • Leie av anlegg og utstyr
 • Transport av utstyr
 • Markedsføringsutgifter
 • Utgifter til sekretariat/resultatservice
 • Utgifter til servering, premiering samt utgifter til honorar, reise og opphold for deltagere er ikke støtteberettiget.

Størrelse på tilskudd
For arrangementer med godkjent kostnadsramme inntil kr. 200 000 kan det gis tilskudd inntil 20% av godkjente kostnader. 

Arrangementer med godkjente kostnader over kr. 200 000 vurderes særskilt.

Arrangementer som arrangeres i eget eid/leid idrettsanlegg kan gis inntill 5% økt tilskudd.

Tilskudd utbetales etter innsendt rapport og regnskap. Inntil 50% av tilskuddet kan utbetales forskuddsvis etter park- og idrettssjefens vurdering.

Søknadsfrist: 1. mars eller blir annonsert én måned før. Søknader som på grunn av tildeling av arrangement etter fastsatt søknadsfrist kan vurderes.

 

Søknadsskjema | Rapportskjema | Søknadsfrist: 29. oktober

Les mer.

Formålet med ordningen er å motivere til bevaring av kulturminner og kulturmiljøer i privat eie i samsvar med intensjonene for kommunens kulturminneforvaltning. Tildeling skjer etter søknad som vurderes av fagansvarlig for kulturminnevern i kommunen etter gjeldende antikvariske retningslinjer. Formålet er å bevare faste kulturminner i samsvar med gjeldende mål for kulturminnevernet i Sandnes.

Hovedprinsipper for retningslinjer
Tilskuddsordningen kan dekke alle typer tiltak på faste kulturminner av særlig kultur- og arkitekturhistorisk lokal, regional eller nasjonal verdi. Det må presiseres at eiere av kulturminner ikke har krav på tilskudd, men at det tildeles etter vurdering av tiltakets art. Tilskuddsordningen skal dekke eventuelle merkostnader ved restaurering, tilbakeføring og istandsetting utover vanlig vedlikehold, under forutsetning av at dette utføres i samsvar med gjeldende antikvariske prinsipper. Primært gis tilskudd til tiltak på eksteriør/fasade, eller kulturminnetiltak som krever spesiell ekspertise som forundersøkelser, prosjektering, antikvarisk kontroll, dokumentasjon og bygningshistoriske undersøkelser.

Svært kostnadskrevende og spesielle tiltak på konstruksjoner etc. for bygninger og anlegg med allmenn interesse (f.eks teknisk industrielle kulturminner og/eller miljøtiltak) kan vurderes. Likeledes informasjonstiltak som motivasjon for kulturminnebevaring.

Om stønadsbeløp og tildeling
Det vil ikke bli fastsatt et bestemt beløp pr. søker eller pr. tiltak, men omfanget vil bli vurdert ut fra hver søknad.

Søknad
Det er utarbeidet et eget skjema for søknad som skal inneholde :

 • en kort beskrivelse av arbeidet som skal utføres
 • arbeidstegninger målsatt slik at de beskriver tiltaket som skal utføres (hhv 1:50 for fasade, grunnplan etc., 1:20 detaljeringer)
 • kostnadsoverslag, med angivelse av merkostnader som følge av fagkyndig antikvarisk utførelse
 • eldre foto og tegningsmateriell så vidt mulig
 • Ytterligere informasjon kan kreves fremlagt.

Oppfølging og kontroll av arbeidet
Når tiltaket er gjennomført skal søker legge frem en rapport som beskriver og dokumenterer resultatet, samt forevise kopi av kvitteringer for utført arbeid.
Bevilget tilskudd utbetales i etterkant under forutsetning av at tiltaket er gjennomført i samsvar med antikvariske retningslinjer.

Saksbehandling
Søknader om tilskudd til kulturminnevern vurderes av byantikvaren i kommunen. Søknadene vurderes i forhold til retningslinjer for bygningsvern
Tilskudd innvilges av Utvalg for kultur og oppvekst.

 

 

Driftstilskudd

Søknadsskjema | Søknadsfrist: 1. april.

Les mer.

Hovedmål for ordningen

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. I oppdragsbrev fra IMDi kan du lese mere om tilskuddsordningen.

 

Ordningen er delt inn i følgende delmål:

Delmål A: Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning

Delmål B: Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere

Delmål C: Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

 

Hvem kan søke?

Lokale frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret kan søke. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

 

Målgrupper

Målgrupper for ordningen er innvandrere, herunder flyktninger, familieinnvandrere og arbeidsinnvandrere, samt beboere i asylmottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

 

Hva kan det søkes om? 

Lokale innvandrerorganisasjoner kan søke om driftstøtte fra kommunen. Driftsstøtte tildeles etter formelle kriterier og veiledende satser.

Tildelingskriterier for driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner:

 • Lokale innvandrerorganisasjoner må ha eksistert i minimum ett år, ha minst 30 betalende medlemmer for å kunne få støtte.
 • Tildelingen baseres på antallet betalende medlemmer bosatt i kommunen, det vil si medlemmer som har betalt medlemskontingent via bank til organisasjonens konto. Organisasjonene må legge frem medlemsliste ved søknad.
 • For å motta driftsstøtte skal lokale innvandrerorganisasjoner i tillegg bidra aktivt til å oppnå mål for ordningen.
 • Driftsstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar statlig støtte over ordningen for tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom den norske kirke.

 

Organisasjoner i kommunen som søker støtte til prosjekter av nasjonal karakter skal søke IMDi.

Se retningslinjer: www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-integrering

Se også IMDi - Tilskudd til lokale prosjekter og tiltak

 

Søknadsskjema | Søknadsfrist: 1. april

Les mer.

Formålet med ordningen er å støtte driften av det frivillige barne- og ungdomsarbeidet innenfor kultur- og idrettsområdet i kommunen.

Søker må ha:

 • demokratisk oppbygging med eget styre
 • minst 10 aktive medlemmer/brukere under 25 år.
 • hovedtilholdssted i Sandnes (men medlemmer/brukere fra andre kommuner tas med i beregningsgrunnlaget for støtte)
 • eksistert i minst ett år
 • minimum 10 samlinger årlig for medlemmene (utenom styremøter, komitémøter og lignende)
 • minimumskontingent på kr 100,- i året.
 • Være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund og i Foreningsportalen til Sandnes kommune.

Kulturaktiviteter som ikke er basert på medlemskap kan vurderes skjønnsmessig. Det samme gjelder tilskudd til paraplyorganisasjonene.

Det innvilges ikke tilskudd til organisasjoner som primært skal ivareta medlemmenes økonomiske, politiske, yrkes- eller helsemessige interesser. Heller ikke til kommersielle tiltak, bedriftsidrettslag og andre bedriftsforeninger, søndagsskoler, lekegrupper for barn i førskolealder, samt organisasjoner som har innsamling eller humanitært hjelpearbeid som hovedfunksjon. Organisasjoner som mottar driftstilskudd fra IMDi midler, kan ikke søke om ordinært driftstilskudd.

Idrettslag som er medlemmer i Norges idrettsforbund (NIF), samt foreninger som har samarbeidsavtaler med NIF, er støtteberettiget til driftstilskudd under idrettens budsjett. Andre mosjons- og idrettslag som ikke har dette, er støtteberettiget under barn/unge.

For tros- og livssynsamfunn blir det bare gitt støtte til det frivillige barne- og ungdomsarbeidet, og ikke til aktiviteter knyttet opp mot dåpsopplæring, konfirmasjonsundervisning, etc.

Organisasjoner som mottar tilskudd etter ordningen skal på forespørsel fra kommunen levere fullstendige medlemslister inklusive navn og fødselsdato. Listen skal være underskrevet av to personer i styret for organisasjonen.

 

Neste søknadsfrist: 1. november 2019.

Les mer.

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke organisasjoner som bidrar til vekst i lokal kulturproduksjon. Sandnes kommune har en forventning om at organisasjonene vil yte bidrag til den generelle kulturformidlingen innen sitt felt.

 • Tilskuddsordningen er forbeholdt organisasjoner i Sandnes som enten gjennom egen utøvelse eller arrangørvirksomhet opererer på et profesjonelt eller halvprofesjonelt nivå.
 • Organisasjoner som mottar tilskudd fra ordningen vil være viktige kulturprodusenter og samarbeidspartnere for andre.
 • Ordningen skal gi en økonomisk forutsigbarhet, forutsatt at samme økonomisk ramme for tilskudd til kulturtiltak opprettholdes.
 • Det inngås en samarbeidsavtale mellom søker og kommunen. Avtalen legges frem for Utvalg for kultur og oppvekst.
 • Samarbeidsavtalen revideres hvert tredje år.
 • Tilskuddet utbetales årlig på bakgrunn av rapport og regnskap fra foregående år.

 

 

Rapport- og søknadsskjema | Søknadsfrist: 1. april

Les mer.

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte drift av bygg som bidrar til å skape møteplasser for frivillig kulturell aktivitet i bydelene i Sandnes kommune. Som private bydelshus regnes grendehus, samfunnshus og andre bydelshus som ikke er kommunalt drevne. I tillegg til driftstilskudd kan det gis tilskudd til enklere vedlikehold og anskaffelse av utstyr. Det kan tas hensyn til den samlede situasjonen i bydelen når det gjelder frivillige organisasjoners tilgang til lokaler.

Hvem kan søke?

 • Bydelshus som er åpne for all lovlig virksomhet.
 • Bydelshus som eies og drives av andelslag, vellag eller lignende.
 • Bydelshus som har etablert brukerutvalg eller har representanter valgt av brukerne i styret.
 • Bydelshus som har samarbeidsavtale med kommunen og som tilbyr rabatterte utleiepriser til frivillige lag og foreninger.

Det gis ikke tilskudd til bygg som eies av Den norske kirke eller andre trossamfunn som får tilskudd etter Lov om trudomssamfunn og ymist anna.

Lokaler som brukes av flere lag og foreninger prioriteres.

Beregning av tilskudd til bydelshus
Driftstilskudd fordeles innen gitt økonomisk ramme i forhold til aktivitetsnivå for lag og foreninger på de enkelte bydelshusene. Aktivitet beregnes ut fra antall faste og tilfeldige utleieforhold for lag og foreninger i bydelen. Utleie til andre formål skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget. Det kommunale driftstilskuddet til et bydelshus skal ikke overstige 40% av kostnadsbudsjettet for tildelingsåret.
Det kan også etter søknad innvilges tilskudd til mindre vedlikehold og utstyrsanskaffelser innenfor rammen av tilskuddsbudsjettet. Fordelingen av driftstilskudd og tilskudd til vedlikehold og utstyrsanskaffelser, vedtas av Utvalg for kultur og oppvekst.

Søknad om tilskudd og krav til rapportering

Bydelshus må årlig sende inn søknad om tilskudd for inneværende år. Søknaden skal inneholde:

 1. Rapport fra fjoråret over utleietimer til frivillige organisasjoner, både faste og tilfeldige utleieforhold.
 2. Revidert regnskap for foregående år.
 3. Opplysninger om gjennomførte møter med brukerutvalg eller brukerrepresentasjon i styret for bydelshuset.
 4. Rapport for eventuelt tidligere innvilget tilskudd til vedlikehold og utstyrsanskaffelse.
 5. Eventuell søknad om tilskudd til vedlikehold og utstyrsanskaffelse i inneværende år. Denne søknaden må inneholde kostnadsbudsjett og finansieringsplan for prosjektet.
 6. Budsjett for inneværende år.

 

 

Søknadsskjema | Aktivitetsoversikt | Tidl. tildelinger | Søknadsfrist: 1. april eller annonseres én måned før.

Les mer.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til drift, rehabilitering og ombygging/nybygg av lagseide/leide idrettsbygg og anlegg, slik at disse kan benyttes til idrettslig og sosial aktivitet.

Omfatter bygg som

 • bygges, eies og drives av en eller flere idrettsorganisasjoner.
 • i hovedsak brukes av eierne/eierorganisasjonene, men som kan benyttes av andre organisasjoner.
 • bygg/anlegg som leies og disponeres av idrettsorganisasjoner der kommunen ikke kan tilby egnede lokaler.

Til denne kategorien hører idrettsbygg/anlegg og klubbhus/ idrettsgarderober.

Beregning av tilskudd til idrettsanlegg

Det kan gis tilskudd til:

a. Driftsutgifter med inntil 50% av godkjente driftsutgifter.

b. Nyanlegg, Rehabilitering og ombygging med inntil 1/3 av godkjent kostnadsoverslag begrenset oppad til kr. 1.000.000,-.

Det er en forutsetning at de som tilfredsstiller kravene til spillemidler også søker om dette. Spillemidler og kommunale tilskudd skal ikke overstige 2/3 av godkjent kostnadsoverslag.

Grunnlag for tilskudd

Inntektsgrunnlaget kan trekkes inn i vurderingen av tilskuddsbeløpet under pkt. a) driftstilskudd. Tilskudd til b) rehabilitering, ombygging og c) nybygg beregnes på grunnlag av godkjent kostnadsramme. Som kostnadsramme godkjennes kostnadsberegning utført av bygge/anleggsfaglig instans. 

Målkrav settes tilsvarende regler gitt i Kultur og kirkedepartementet.

Følgende forhold skal redegjøres for:

 • Beskrivelse av behov.
 • Beskrivelse av planer med nødvendige tegninger og mål.
 • Kopi av skjøte/leieavtale.
 • Dokumentert kostnadsoverslag.
 • Dokumentert finansieringsplan.
 • Plan for drift.

Andre tilskudd

Sandnes kommune:

Bydelsutvalgene: økonomisk tilskudd for foreninger, lag og institusjoner.

Rogaland fylkeskommune:

Økonomisk støtte.

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes,
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

Kultur

 • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes
 • epost

 

Publisert: 06.12.2016 13:52
Sist endret: 04.06.2019 09:09