account_circle Min side

Saksdokumenter og møter fra og med november 2022

Tidligere saksdokumenter

Områdeutvalgenes oppgaver er bestemt av kommuneloven og reglement for områdeutvalgene i Sandnes.

Områdeutvalgenes formål og gjøremål

Som høringsorgan

Uttale seg i saker som forelegges dem av andre kommunale organer innen den frist som settes. Når sakene angår området spesielt, skal områdeutvalgene oversendes: Plansaker, byggesaker som i vesentlig grad avviker fra gjeldende reguleringsplaner, saker vedrørende etablering av private og offentlige servicetilbud og nærmiljøsaker (verne- og miljøsaker). Områdeutvalgene har et særlig ansvar for å framskaffe lokale stedsnavn.

Oppregningen er ikke uttømmende. Kommunens sentrale organer plikter generelt å forelegge for områdeutvalgene alle saker av viktighet for det enkelte område, og områdeutvalgene ved leder eller sekretariatet for områdeutvalget kan også be om at så skjer i enkeltsaker hvor det er mulig.

Områdeutvalgenes møter er åpne for offentligheten.

Søknad om tilskudd

Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for sitt område kan søke områdeutvalgene om tilskudd.

Områdeutvalgenes midler brukes etter utvalgenes egen prioritering, og til tiltak de mener områdene er best tjent med. Midlene skal ikke brukes som ordinære driftstilskudd til lag og foreninger.

Søknadsskjema for tilskudd

Søknadsfrist er 1. april.