account_circle Min side
HjemSosiale tjenesterBotilbudOmsorgsbolig for personer med psykisk helse og/eller rus

Omsorgsbolig for innbyggere med rus og eller psykiske helseutfordringer

Mestringsenhetens omsorgsboliger

Mestringsenhetens omsorgsboliger er tilrettelagte boliger tilknyttet døgnbemannet personalbase.
Mestringsenheten tildeler omsorgsboliger til innbyggere med psykisk helse og eller rus utfordringer, som har omfattende behov for praktisk bistand, helsehjelp, tilsyn og oppfølging etter enkeltvedtak. 
 

Hvem kan få omsorgsbolig?

Mestringsenheten og boligtjenesten samarbeider om boligtilbudet til innbyggere som har rus og eller psykiske helseutfordringer. 
Etter søknad vil det bli gjennomført en kartlegging i samarbeid med innbygger der beslutningen om omsorgsbolig baserer seg på en helhetlig vurdering av opplysningene som har komt frem under kartleggingen. 
Alle innbyggere som får hjelp fra mestringsenheten, får det basert på et enkeltvedtak som beskriver hjelpen, uansett hvor de bor. 
 
Hva koster det?

Du betaler husleie som indeksreguleres årlig. I tillegg kommer utgifter til strøm og forsikring.
Det kan søke om bostøtte fra Husbanken. 

Serviceboliger: Det betales innskudd for enkelte serviceboliger tilknyttet Bate boligbyggelag.

I enkelte bofelleskap, bokollektiv og serviceleiligheter tilbys husholdningsartikler, vask av tøy og kjøp av mat som en deltjeneste.

Husleie og betalingsssatser blir årlig vedtatt av kommunestyret.

Satser som gjelder nye leietakere fra 1.1.2024:

Type pris i kroner
1 roms 6 096
2 roms under 50 kvm 7 502
2 roms over 50 kvm 7 919
3 roms under 65 kvm 9 378
3 roms over 65 kvm 9 847
4 roms under 100 kvm 12 712
4 roms over 100 kvm 13 338
5 roms 14 067
6 roms 14 796
TV 287
Internett 287

Informasjon og søknadsskjema omsorgsbolig

Informasjon om rus- og psykisk helsehjelp

 
 

Sist oppdatert: 03.01.2024