account_circle Min side

Kommunal bolig

Du kan søke om å leie kommunal bolig om du ikke har mulighet til å skaffe og /eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd. Det kan være du er uten egen bolig, står i fare for å miste boligen din eller bor i en uegnet bolig eller bomiljø.

Retningslinjer for kommunale gjennomgangsboliger

Retningslinjene bygger på praksis utarbeidet med grunnlag i boligsosial handlingsplan 2016-2022 i Sandnes kommune. Retningslinjene er politisk vedtatt i november 2022.

1. Vilkår for å bli godkjent som vanskeligstilt boligsøker  

Kommunale gjennomgangsboliger omfatter ordinære gjennomgangsboliger, omsorgsboliger psykisk helse/rus og småhus. Søknaden er i utgangspunktet generell, og Boligtjenesten/Mestringsenheten vil vurdere rett botilbud.  

For å bli godkjent som vanskeligstilt boligsøker må alle kriteriene være oppfylt. Det kan gjøres unntak fra ett eller flere av hovedvilkårene ved åpenbart urimelig utslag i enkeltsaker. 

 • Søker må mangle bolig, eller ha bolig av en slik standard at den er sosialt og/eller medisinsk uforsvarlig.  

 • Søker kan ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter som gjør dem i stand til å skaffe en bolig selv.
 • Søker må være ute av stand til å skaffe seg egen bolig – midlertidig eller varig. Boligtjenesten kan kreve dokumentasjon på hva innbygger har gjort for å skaffe seg bolig selv. 

 • Søker må på søknadstidspunktet ha bodd og vært folkeregistrert i Sandnes kommune i minimum 1 år. I særskilte tilfeller kan det gis unntak fra kravet om botid. Slike særlige grunner kan være hensynet til tilknytning til Sandnes kommune. Krav om botid gjelder ikke for flyktninger som skal førstegangs-bosettes etter avtale mellom staten og Sandnes kommune. 
 • Søker må kunne oppfylle vanlige leievilkår, eventuelt med hjelp. 

 • Søker må ha fylt 18 år. 

 • Søker må ha lovlig opphold i Norge. 

Vedtak om godkjennings som vanskeligstilt boligsøker har en varighet på 12 måneder. Dersom søker ikke har fått tildelt bolig innen denne tid, og fortsatt har behov for å stå på venteliste må innbygger søke om ny godkjenning.  

2. Opphevelse av vedtak om godkjenning som vanskeligstilt boligsøker/vedtak om bytte av bolig 

Skjer det endringer i forutsetningene som ligger til grunn for vedtaket om godkjenning som vanskeligstilt boligsøker/bytte av bolig, kan vedtaket omgjøres. 

Søkers avslag på tildelt kommunal gjennomgangsbolig/bytte av bolig kan bare godtas i helt spesielle tilfeller. For eksempel der hvor det er gjort åpenbare feilvurderinger eller der det foreligger ny relevant informasjon.  

Dersom søker takker nei til tildelt bolig skal det som hovedregel gis karantenetid på 1 år før søker kan på nytt søke om å bli godkjent som vanskeligstilt boligsøker. Unntak kan gjøres i særskilte tilfeller. 

3. Vilkår for søknad om ny leiekontrakt

Sandnes kommune gir som hovedregel leiekontrakter på maks 3 år.  

For å få innvilget vedtak om ny leiekontrakt må vilkår for å bli godkjent som vanskeligstilt boligsøker i Sandnes kommune være oppfylt. 

4. Vilkår for bytte av kommunal bolig 

Søknad om bytte av kommunal bolig innvilges som hovedregel ikke. Unntak kan gjøres i særlige tilfeller der boligen er sosialt og/eller medisinsk uforsvarlig. For eksempel sykdom og familiestørrelse som medfører at boligtjenesten vurderer nåværende bolig som klart uegnet for husstanden. Det legges til grunn en streng behovsvurdering.  

Det skal gjennomføres befaring i nåværende bolig før søknad om bytte behandles, og det skal vurderes om det er mulig å tilrettelegge nåværende botilbud.  

For å få innvilget vedtak om bytte av bolig må også vilkår for å bli godkjent som vanskeligstilt boligsøker i Sandnes kommune være oppfylt.  

Se også punkt 2.

Slik søker du om å leie kommunal bolig 

Her finner du søknadskjema om kommunal bolig.

Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med Boligtjenesten.  Du kan kontakte oss på telefon 51 33 50 00, eller sende e-post, mailto:boligtjenesten@sandnes.kommune.no

Vedlegg som må legges ved alle søknader:

 • Skattemelding for siste likningsår (fås hos skatteetaten)
 • Lønns- og/eller trygdeslipp for de siste måneden
 • Leieavtale og eventuell oppsigelse hvis du leier bolig

Vedlegg når det er aktuelt for søker:

 • Bekreftelse på opphør av nåværende boforhold
 • Dokumentasjon på alle andre inntekter, gjeld og formue
 • Separasjons eller skilsmissebevilgning
 • Samværsavtale
 • Bekreftelse på lovlig opphold i Norge

Hvis andre vedlegg, oppgi hvilke.

Hva skjer videre?
 • Søknaden behandles så snart som mulig.
 • Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, får du skriftlig beskjed om grunnen til dette og opplysning om når du kan forvente svar på søknaden.
 • Vi vurderer om du oppfyller kriteriene for godkjenning som vanskeligstilt boligsøker og sender ut vedtak.
 • Du får tilsendt et skriftlig vedtak som beskriver hva slags bolig du står på venteliste til og hvor mange soverom boligen skal ha. 
 • Hvis du fyller kriteriene for å bli godkjent som vanskeligstilt boligsøker vil du bli satt på venteliste til å få kommunal bolig. Kommunen vil gjøre en prioritering mellom de søkerne som har størst behov. Kommunen har få boliger å tildele. Det er derfor ikke sikkert at du vil få kommunal bolig i løpet av godkjenningsperioden selv om du er godkjent som vanskeligstilt boligsøker.
 • Godkjenningen som vanskeligstilt boligsøker varer i 12 måneder. Dersom du ikke har fått tildelt bolig i denne perioden må du søke om fornyet godkjenning. De som ikke fornyer søknaden kan bli tatt av ventelisten.
 • Oppfyller du kravene og blir prioritert, vil du få tilbud om leie av en kommunal bolig. Boligene har ulik standard og størrelse. Kommunen tilbyr nøkterne boliger i ordinære bomiljø og samlokaliserte boliger.
 • Leieavtalen inngår du med Boligtjenesten. Leieavtalen varer vanligvis i tre år og kan forlenges dersom du fortsatt oppfyller kriteriene som vanskeligstilte boligsøker.
Hva koster det?

Husleiesatsene fastsettes hvert år av Sandnes kommunestyre. 

Vi krever ikke depositum.

Kontaktinformasjon

Boligtjenesten

Besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes

Postadresse: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes

E-postadresse: mailto:boligtjenesten@sandnes.kommune.no

Telefonnummer: 51 33 50 00

Kontakttelefon:

Kommunale gjennomgangsboliger 976 54 311

Innleie av boliger til flyktninger 901 02 157

Kontakttelefon er betjent i tidsrommet mandag - fredag 08.30 - 15.15

Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til boligtjenesten som har fattet vedtaket. Boligtjenesten vurderer klagen. Dersom klagen opprettholdes sendes klagen til kommunens klagenemnd for endelig behandling.

 

 

Sist oppdatert: 03.01.2024