account_circle Min side
HjemIdrett, park og friluftslivTilskuddTilskudd til kultur og idrett

Tilskudd til kultur og idrett

Formålet med kommunens tilskuddsordninger er å stimulere og videreutvikle kulturlivet i kommunen. Tilskudd er et viktig virkemiddel og et bidrag til å oppnå visjonen om et rikere liv gjennom opplevelse og deltakelse.

Generell informasjon 

Generelt om oppstart og drift av lag og foreninger

Hos Altinn finner du informasjon om hvordan du registrerer en forening i Brønnøysundregisteret.

Hos Frivillighet Norge finner du Organisasjonshåndboka som er en fin innføring i å drive lag og foreninger.

Alle foreninger som søker om driftstilskudd fra Sandnes kommune må være registrert i Tilskuddsportalen. En portal med liste over 1000 tilskuddsordninger og informasjon om tilskudd.

Veileder fra Frivillighet Norge om politiattest.

Generell informasjon om tilskudd til søkere

Alle som innvilges tilskudd plikter å gi gratis adgang for personer som følger funksjonshemmede, og som har godkjent ledsagerbevis utstedt av kommunen. 

Vi oppfordrer alle som får kommunalt tilskudd om å legge til rette for at aktiviteter og arrangement er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Ta gjerne med informasjon om dette i annonsering.

Det kan ikke søkes støtte fra flere tilskuddsordninger i Sandnes kommune til ett og samme tiltak.

Behandlingstiden er normalt 3 måneder for søknader som behandles politisk, og normalt 3 uker for enkeltsøknader som behandles administrativt.

Tilskuddsmottaker skal levere rapport og regnskap for bruk av tilskuddsmidlene innenfor den fristen som er satt i tilsagnsbrev. Regnskap over kr 100 000 skal være revidert av godkjent revisor. Krav til regnskap og rapport vil framgå av tilsagnsbrevet.

Søkere som har fått avslag på søknad, har rett til å klage over forvaltningsvedtak, jf. Forvaltningslovens §27 andre og tredje ledd. Klagefrist er 3 uker.

Ansvarlig politisk utvalg kan dispensere fra retningslinjene dersom disse gir urimelige utslag.

Vedtatt av Utvalg for kultur, næring og innovasjon 17.03.2020.

Oppstarttilskudd

Nystartede lag og foreninger for barn og unge registrert i Sandnes kommune, kan søke om oppstarttilskudd med inntil kr 3 000. Tilskuddet skal dekke deler av de utgifter foreningen har i forbindelse med etablering av sin virksomhet.

Kriterier:

 • Det skal foreligge referat fra stiftelsesmøte.
 • Vedtekter skal følge søknaden.
 • Det må opplyses om antall medlemmer under 20 år.
 • Foreningen må være registrert i frivillighetsregisteret i Brønnøysund og i Sandnes kommunes foreningsportal.
 • Foreningen må ha opprettet egen bankkonto.

Det gis ikke tilskudd til lag og foreninger som:

 • primært ivaretar private interesser, herunder velforeninger
 • er politiske ungdomsorganisasjoner

Søknadsfrist:

Søknader kan sendes hele året og senest 6 måneder etter at laget er stiftet.

Send søknad til postmottak@sandnes.kommune.no

 

IMDI-midler

 

IMDi - Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Søknadsfrist: 15. november 2023. | Søknadsskjema stengt.

Rapportskjema (RTF) | Rapportfrist: 1. mars 2024. (Gjelder de som fikk tilskudd i 2023.)
Retningslinjer

Organisasjoner i kommunen som søker støtte til prosjekter av nasjonal karakter skal søke IMDi direkte. Se IMDis egne nettsider.

 

Kort om tilskuddet

Frivillige organisasjoner kan få støtte til drift, prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. 40 kommuner gir støtte til lokale aktiviteter, IMDi gir tilskudd til nasjonale prosjekter.

Ordningen har tre delmål:

 • A stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.
 • B økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norsk- og engelskferdigheter, og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid, utdanning eller frivillighet blant innvandrere.
 • C forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.

 

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregistere og som er registrert i Sandnes kommune kan motta tilskudd over denne ordningen. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig arbeid på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Tildeling av driftsstøtte forutsetter at organisasjonen bidrar aktivt til integrering og arbeider for å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Driftstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar annen form for statsstøtte. Organisasjoner må ha eksistert i minimum 1 år for å kunne få støtte. For å kunne motta driftstøtte settes det et veiledende krav til minst 20 betalende medlemmer basert på medlemstall i 2020, dersom organisasjonen ble etablert i 2020 eller tidligere.

 

Dette kan dere få i tilskudd

Det gis støtte til:

 • prosjekter med årlig budsjett på inntil 1 000 000 kroner
 • Enkelttiltak, aktiviteter i lokalsamfunn og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse og medarbeidere, på minimum 10 000 kroner

Det gis ikke støtte til:

 • Investeringer og anskaffelser
 • konferanser, seminarer og lignende for offentlig ansatte
 • tiltak som kun foregår utenfor Norge
 • Prosjekt/tiltaksstøtte kan ikke benyttes til generell drift av organisasjon

En organisasjon kan ikke motta støtte til samme aktivitet både fra IMDi og Sandnes kommune. Som støtte fra IMDI regnes også tilskudd som fordeles via det sentrale leddet i en organisasjon.

 

Hva kan tilskuddet dekke?

Det kan gis støtte til tiltak og aktiviteter som:

Delmål A:

 • bidrar til at voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn og beboere i statlig mottak for asylsøkere deltar i felleskap og aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet
 • bidrar til brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunn
 • stimulerer til felleskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for personer med innvandrerbakgrunn og øvrig befolkning
 • bidrar til å motvirke negative fordommer, hat, rasisme og diskriminering
 • er direkte rettet mot målgruppen, stimulerer til samarbeid og dialog på tvers av grupper, tro- og livssyn, skaper felleskap og som gir grobunn for respekt, kunnskap og forståelse

Delmål B:

 • øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning gjennom norsktrening, informasjon om det norske samfunnet og arbeidsrettede tiltak
 • I er ment å informere om lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.) og lokalt frivillig organisasjonsliv
 • styrker den enkeltes grunnleggende ferdigheter, herunder muntlige ferdigheter, å kunne skrive, å kunne lese, å kunne regne og digitale ferdigheter
 • bidrar til å rekruttere og inkludere innvandrere i frivillige aktiviteter, som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i lokale organisasjoner
 • omfatter norsktrening. Norsktrening skal være et lavterskeltilbud ledet av en frivillig norsktrening. Det gis ikke støtte til norskopplæring.

Delmål C

 • gjennomføres i statlig mottak for asylsøkere
 • som bidrar til å forebygge og endre holdninger til negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • Mentortilbud til utsatte personer med innvandrerbakgrunn som har måttet bryte med familie og nettverk
 • bidrar til likestilling og likeverd mellom kjønnene.
  Dette inkluderer:
  • Informasjon og veiledning for økt bevissthet og kunnskap blant, barn, ungdom og foreldre i de aktuelle målgruppene
  • tar sikte på å støtte personer som er utsatt for negativ sosial kontroll i regi av trossamfunn
  • Forebyggende tiltak som bidrar til bedre dialog og samarbeid mellom frivilligheten og tros- og livssynssamfunn
  • Tiltak som bidrar til bedre dialog mellom frivilligheten og mellom skole og foreldre
  • Tiltak for å styrke unge i å ta selvstendige valg, samt deres rettigheter
  • Tiltak for å mobilisere unge til å delta i forebyggende arbeid
  • Mentorordning til unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap
  • Finansiering av erfaringskonsulenter og støttepersoner som er tilgjengelige for den utsatte, og organisering av lokale tema- og nettverkssamlinger
  • Tiltak som øker kunnskapen om kjønns- og seksualitetsmangfold og hvordan LHBTIQ-personer med innvandrerbakgrunn kan være utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap
  • Tiltak som styrker kvinners stilling og livssituasjon samt organisering av selvhjelpsgrupper for kvinner utsatt for diskriminering, trakassering og kvinneundertrykking
  • Tiltak som verner mot diskriminering og gir kvinner rettslig trygghet
  • Tiltak som støtter opp om kvinners nettverk og trygge møteplasser
  • Tiltak som motiverer kvinner til å ta utdanning og delta i arbeidslivet
  • Tiltak som gir økt kunnskap om helse og samfunnsmessige konsekvenser, samt offentlige hjelpetjenester og hjelpetilbud for personer i målgruppen
  • Tiltak som handler om å mestre foreldrerollen i Norge og andre typer forebyggende arbeid som retter seg mot potensielle utøvere av negativ sosial kontroll

Det gis ikke støtte til tiltak og aktiviteter og lignende rettet mot det offentlige i Norge.

Aktiviteter, arrangementer og tiltak skal være direkte rettet mot målgruppen.

 

Slik søker dere

Dere leverer søknad gjennom Sandnes kommune sin nettside:

www.sandnes.kommune.no/tilskudd

Søknaden skal godkjennes av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet til å godkjenne søknader.

 

Når utbetales tilskuddsmidlene?

Pengene blir utbetalt så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt og vilkårene er akseptert.

Er tilskuddet på over 30 000 kroner, blir utbetalingen delt i to terminer, vår og høst.

 

Rapportering

Organisasjoner som får tilskudd, skal sende inn årsrapport og regnskap:

 • I årsrapporten må organisasjonen beskrive arbeidet sitt og hvordan aktiviteten/tiltakene har bidratt til å nå målene for ordningen.
 • En regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser.
 • Organisasjoner som mottar støtte på 100 000 kroner eller mer, skal sende inn prosjektregnskap. Dette skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.
 • Tilskuddet skal som hovedregel brukes og regnskapsføres i 2022. Dersom tilskuddet ikke kan brukes til formålet i den perioden, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet. 
 • Organisasjonen skal bruke tilskuddet i samsvar med det formålet, de aktivitetene og den størrelsen på bevilgningen som framgår av Sandnes kommunes tilskuddsbrev. Ønsker dere å endre grunnlaget for tilskuddet, må dere søke skriftlig og få samtykke fra Sandnes kommune i forkant.
 • Nærmere rapporteringskrav og frister vil stå i tilskuddsbrev til dem som får innvilget støtte.
 • Sandnes kommune, IMDi eller Riksrevisjonen kan kontrollere at dere bruker midlene i tråd med føringene.(Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd).

 

Rundskriv

Rundskriv 9-2023.pdf fra IMDi.

 

Klageadgang

Det er mulig å klage på kommunens avgjørelse. Klagefristen er tre uker fra vedtaksbrevet er utsendt fra kommunen.  

 

 

IMDi - Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner

Søknadsfrist: 1. mars 2023. | Søknadsskjema stengt.

Rapportskjema (RTF) | Rapportfrist: 1. mars 2023. (Gjelder de som fikk tilskudd i 2022.)

Retningslinjer

Mål for ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn.

 

Tilskuddsordningen består av tre delmål som skal bidra til å:

 • Del A: stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.
 • Del B: øke kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter og styrke kvalifisering for arbeid, utdanning eller frivillighet blant innvandrere.
 • Del C: forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrke likestilling mellom kjønnene.

 

Hvem kan søke?

Lokale frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret kan søke. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

 

Målgrupper

Målgrupper for ordningen er innvandrere, herunder flyktninger, familieinnvandrere og arbeidsinnvandrere, samt beboere i asylmottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

 

Hva kan det søkes om? 

Lokale innvandrerorganisasjoner kan søke om driftstøtte fra kommunen. Driftsstøtte tildeles etter formelle kriterier og veiledende satser.

Tildelingskriterier for driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner:

 • Lokale innvandrerorganisasjoner må ha eksistert i minimum ett år, ha minst 30 betalende medlemmer for å kunne få støtte.
 • Tildelingen baseres på antallet betalende medlemmer bosatt i kommunen, det vil si medlemmer som har betalt medlemskontingent via bank til organisasjonens konto. Organisasjonene må legge frem medlemsliste ved søknad.
 • For å motta driftsstøtte skal lokale innvandrerorganisasjoner i tillegg bidra aktivt til å oppnå mål for ordningen.
 • Driftsstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar statlig støtte over ordningen for tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom den norske kirke.

For mer informasjon om kriterier, se IMDis egne nettsider.

 

 

Barn og unge

Søknadsskjema | Søknadsfrist: 1. april | Dette spør vi om i søknadsskjema (pdf).

Retningslinjer

Formålet med tilskuddet er å bidra til at barn og unge i Sandnes har et godt og variert kultur- og fritidstilbud.

Foreningen må:

 • være demokratisk oppbygget med eget styre.
 • ha minst 10 aktive medlemmer i alderen 6 til 19 år.
 • ha hovedtilholdssted i Sandnes (men medlemmer fra andre kommuner tas med i beregningsgrunnlaget for støtte).
 • ha eksistert i minst ett år.
 • ha minimum 10 samlinger årlig for medlemmene i tillegg til styre-/komitémøter.
 • ha en minimumskontingent på kr 100 pr år.
 • være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund og i Tilskuddsportalen til Sandnes kommune.
 • søke samlet dersom foreningen har flere undergrupper.

Kulturaktiviteter som ikke er basert på medlemskap kan vurderes skjønnsmessig. Det samme gjelder tilskudd til paraplyorganisasjoner.

Det gis ikke tilskudd til:

 • organisasjoner som primært skal ivareta medlemmenes økonomiske, politiske, yrkes- eller helsemessige interesser
 • kommersielle tiltak, velforeninger, bedriftsidrettslag og andre bedriftsforeninger
 • søndagsskoler, lekegrupper for barn i førskolealder
 • organisasjoner som har innsamling eller humanitært hjelpearbeid som hovedoppgave
 • organisasjoner som mottar driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner (IMDi)

Organisasjoner skal på forespørsel fra kommunen:

 • Levere årsmelding og regnskap fra siste driftsår signert av leder og kasserer. I årsmelding og regnskap må aktiviteten og antall medlemmer i alle undergrupper komme tydelig fram.
 • Kunne vise fram fullstendige medlemslister med navn og fødselsdato.

Det gis ikke driftstilskudd til lag og foreninger der hovedaktiviteten er dåp, konfirmasjon, gudstjeneste, andakt eller andre religiøse handlinger. 

Idrettslag som er medlemmer i Norges idrettsforbund (NIF), samt foreninger som har samarbeidsavtaler med NIF, må søke driftstilskudd til idrettslag.

Beregning av tilskudd

 • Tilskudd fordeles ut fra aktivitet og antall medlemmer mellom 6 og 19 år der aldersgruppen 13 – 19 år prioriteres.
 • Korps og orkester med store utgifter til instrument vurderes særskilt.
 • Inntil 20% av tilskuddsmidlene kan fordeles etter skjønn.
 • Driftstilskuddet skal ikke overstige 50% av driftsutgiftene for organisasjonen.

Søknadsfrist er 1. april

 

Søknadsskjema | Rapportskjema  | Søknadsfrist: løpende. Se retningslinjer.

Retningslinjer

Sandnes kommune kan gi tilskudd til kulturarrangement for ungdom. Målgruppen er ungdommer mellom 13 og 18 år. Formålet med tilskuddet er å bidra til at ungdom i denne aldersgruppen har gode, rusfrie kulturtilbud i Sandnes.

Hvem kan søke?

 • Lokale kulturaktører, institusjoner, frivillige organisasjoner, FAU, grupper og enkeltpersoner.
 • Søkere med base i andre kommuner kan også søke, men det forutsettes da at arrangementet gjennomføres i Sandnes kommune.

Søkere som ikke mottar andre tilskudd eller tjenester fra Sandnes kommune vil bli prioritert.

Hvilke krav må være oppfylt?

 • Kommunen gir tilskudd kun til rusfrie arrangement.
 • Arrangement som gjennomføres fredag og/eller lørdag kveld prioriteres.
 • Arrangementet skal være åpent for alle ungdommer i målgruppen.
 • Elektronisk søknadsskjema på Sandnes kommunes nettsider skal benyttes.
 • Det skal opplyses i markedsføringen at arrangementet er støttet av Sandnes kommune.
 • Kortfattet rapport og økonomioversikt må sendes inn senest én måned etter at arrangementet er avsluttet.

Det gis ikke tilskudd til:

 • arrangement som er basert på medlemskap, eller er en del av foreningens ordinære drift.
 • innkjøp av utstyr som enkeltpersoner skal eie etter endt arrangement.
 • Det gis ikke driftstilskudd til lag og foreninger der hovedaktiviteten er dåp, konfirmasjon, gudstjeneste, andakt eller andre religiøse handlinger. 

Søknadsfrist og utbetaling:

 • Søknader kan sendes hele året, men senest fire uker før arrangementet finner sted.
 • Arrangører med flere faste arrangement kan søke samlet for hele året.
 • Endelig eller foreløpig svar vil bli gitt senest tre uker etter at søknaden er mottatt.
 • Innvilget tilskudd utbetales snarest.

 

Søknadsskjema | Rapportskjema  | Søknadsfrist: løpende. Se retningslinjer.

Retningslinjer

Sandnes kommune kan gi tilskudd til prosjekt der ungdom selv er ansvarlig. Det kan gis tilskudd innen flere sjangere som for eksempel musikk, billedkunst, foto, film, video, litteratur, elektronisk kunst, e-sport, teater og dans. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til økt deltakelse av ungdom i frivillige kulturaktiviteter og -prosjekter.

Hvem kan søke?

 • Ungdom i Sandnes opp til 25 år.

Hvilke krav må oppfylles?

 • Kommunen gir tilskudd kun til rusfrie arrangement.
 • Aktiviteten eller prosjektet må være avgrenset i tid.
 • Det skal benyttes elektroniske søknadsskjema på Sandnes kommunes nettsider.
 • Det skal opplyses i markedsføringen at arrangementet er støttet av Sandnes kommune.
 • Kortfattet rapport og regnskap må sendes inn senest én måned etter at arrangementet/prosjektet er avsluttet.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Arrangement og prosjekt som er basert på medlemskap.
 • Arrangement og prosjekt som dekkes av det ordinære tilbudet som allerede får tilskudd fra Sandnes kommune.
 • Innkjøp av utstyr som enkeltpersoner skal eie etter endt prosjekt.
 • Det gis ikke driftstilskudd til lag og foreninger der hovedaktiviteten er dåp, konfirmasjon, gudstjeneste, andakt eller andre religiøse handlinger. 

Frister og utbetalinger

 • Søknader kan sendes hele året, men senest fire uker før arrangementet finner sted.
 • Endelig eller foreløpig svar vil bli gitt senest tre uker etter at søknaden er mottatt.
 • Innvilget tilskudd utbetales snarest.

 

Kultur

Søknadsskjema | Søknadsfrist: 1. april | Dette spør vi om i søknadsskjema (pdf).

Retningslinjer

Formålet med tilskuddet er å bidra til at barn og unge i Sandnes har et godt og variert kultur- og fritidstilbud.

Foreningen må:

 • være demokratisk oppbygget med eget styre.
 • ha minst 10 aktive medlemmer i alderen 6 til 19 år.
 • ha hovedtilholdssted i Sandnes (men medlemmer fra andre kommuner tas med i beregningsgrunnlaget for støtte).
 • ha eksistert i minst ett år.
 • ha minimum 10 samlinger årlig for medlemmene i tillegg til styre-/komitémøter.
 • ha en minimumskontingent på kr 100 pr år.
 • være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund og i Foreningsportalen til Sandnes kommune.
 • søke samlet dersom foreningen har flere undergrupper.

Kulturaktiviteter som ikke er basert på medlemskap kan vurderes skjønnsmessig. Det samme gjelder tilskudd til paraplyorganisasjoner.

Det gis ikke tilskudd til:

 • organisasjoner som primært skal ivareta medlemmenes økonomiske, politiske, yrkes- eller helsemessige interesser
 • kommersielle tiltak, velforeninger, bedriftsidrettslag og andre bedriftsforeninger
 • søndagsskoler, lekegrupper for barn i førskolealder
 • organisasjoner som har innsamling eller humanitært hjelpearbeid som hovedoppgave
 • organisasjoner som mottar driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner (IMDi)

Organisasjoner skal på forespørsel fra kommunen:

 • Levere årsmelding og regnskap fra siste driftsår signert av leder og kasserer. I årsmelding og regnskap må aktiviteten og antall medlemmer i alle undergrupper komme tydelig fram.
 • Kunne vise fram fullstendige medlemslister med navn og fødselsdato.

Det gis ikke driftstilskudd til lag og foreninger der hovedaktiviteten er dåp, konfirmasjon, gudstjeneste, andakt eller andre religiøse handlinger. 

Idrettslag som er medlemmer i Norges idrettsforbund (NIF), samt foreninger som har samarbeidsavtaler med NIF, må søke driftstilskudd til idrettslag.

Beregning av tilskudd

 • Tilskudd fordeles ut fra aktivitet og antall medlemmer mellom 6 og 19 år der aldersgruppen 13 – 19 år prioriteres.
 • Korps og orkester med store utgifter til instrument vurderes særskilt.
 • Inntil 20% av tilskuddsmidlene kan fordeles etter skjønn.
 • Driftstilskuddet skal ikke overstige 50% av driftsutgiftene for organisasjonen.

Søknadsfrist er 1. april

 

Tilskudd til kulturarrangement

Søknadsskjema | Rapportskjema | Søknadsfrist: 1 måned før arrangement

Retningslinjer

Sandnes kommune kan gi tilskudd til konserter, scenekunst, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle. Tilskuddet skal bidra til at kommunen har et aktivt kulturliv der publikum får tilgang til et variert tilbud av høy kvalitet.

 

Hvem kan søke:

 • Lokale kulturaktører, institusjoner, frivillige organisasjoner, grupper og enkeltpersoner.
 • Tilsvarende aktører med base i andre kommuner kan også søke, men det forutsettes da at arrangementet skapes og gjennomføres i Sandnes.

 

De som ikke mottar andre tilskudd eller tjenester fra Sandnes kommune vil bli prioritert.

 

Hvilke krav må være oppfylt:

 • Arrangementet må være åpent for alle, og gjennomføres i Sandnes kommune.
 • Elektronisk søknadsskjema på Sandnes kommunes nettsider skal benyttes.
 • Det skal opplyses i markedsføringen at arrangementet er støttet av Sandnes kommune.
 • Kortfattet rapport og regnskap må sendes inn snarest, og senest én måned etter at arrangementet er gjennomført/avsluttet.

 

Det gis ikke driftstilskudd til lag og foreninger der hovedaktiviteten er dåp, konfirmasjon, gudstjeneste, andakt eller andre religiøse handlinger. 

 

Frister og utbetaling:

 • Søknader kan sendes hele året, men senest fire uker før arrangementet finner sted.
 • Arrangører med flere faste arrangement kan søke samlet for hele året.
 • Endelig eller foreløpig svar vil bli gitt senest tre uker etter at søknaden er mottatt.
 • Innvilget tilskudd under kr 25 000 utbetales snarest. Ved større tilskudd kan inntil 50% utbetales forskuddsvis etter forespørsel.

 

Tilskudd til kunstneriske prosjekt og produksjoner

Søknadsskjema | Rapportskjema  |  Søknadsfrist: 1. februar og 1. august

Retningslinjer

Sandnes kommune kan gi tilskudd til utvikling av kunstneriske prosjekter og produksjoner innen musikkfremføring, scenekunst, visuell kunst og litteratur. Tilskuddet skal fremme nyskaping, kunstnerisk kvalitet og en profesjonalisering av kulturlivet i Sandnes.

Hvem kan søke?

 • Lokale kulturaktører, institusjoner, grupper og enkeltpersoner.
 • Søkere med base i andre kommuner kan også søke, men det forutsettes da at prosjektet/produksjonen utvikles og gjennomføres i Sandnes.

De som ikke mottar andre tilskudd eller tjenester fra Sandnes kommune vil bli prioritert.

Hvilke krav må være oppfylt?

 • Søknad sendes postmottak@sandnes.kommune.no
 • Det skal opplyses i markedsføringen at prosjektet er støttet av Sandnes kommune.
 • Kortfattet rapport og regnskap må sendes inn senest to måneder etter at prosjektet er gjennomført.
 • Ved vesentlige endringer i prosjektet eller produksjonen skal saksbehandler i kommunen orienteres.
 • Sandnes kommune kan kreve at tilskuddet blir tilbakebetalt dersom tilskuddet ikke blir brukt i samsvar med søknaden.

Frister og utbetalinger:

 • Søknadsfrister er 1. februar og 1. august.
 • Endelig eller foreløpig svar vil bli gitt senest tre uker etter at søknaden er mottatt.
 • Innvilget tilskudd utbetales snarest.

 

Neste søknadsfrist: 1. desember 2023.

Det tas forbehold om eventuelle endringer fra og med januar 2024, da kommunens retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak evalueres og revideres i forbindelse med ny valgperiode.

Retningslinjer

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til gode rammevilkår for frivillige kulturprodusenter og -leverandører som vitaliserer Sandnes sentrum på en god måte. Tilskuddsordningen følger valgperioden og lyses ut hvert fjerde år.

Hvem kan søke:

Tilskuddsordningen er forbeholdt frivillige organisasjoner i Sandnes som:

 • opererer på et profesjonelt eller semiprofesjonelt nivå.
 • yter bidrag til den generelle kulturformidlingen innen sitt felt.
 • er en viktig kulturleverandør og samarbeidspartner for andre.

Organisasjoner som mottar tilskudd fra ordningen, må være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund og i Foreningsportalen til Sandnes kommune.

Søknadsfrist:

 • Søknadsfrist er 1. desember året før ny periode.

 

Søknadsskjema | Rapportskjema | Søknadsfrist: 29. oktober

Retningslinjer

Formålet med ordningen er å motivere til bevaring av kulturminner og kulturmiljøer i privat eie i samsvar med intensjonene for kommunens kulturminneforvaltning. Tildeling skjer etter søknad som vurderes av fagansvarlig for kulturminnevern i kommunen etter gjeldende antikvariske retningslinjer. Formålet er å bevare faste kulturminner i samsvar med gjeldende mål for kulturminnevernet i Sandnes.

Hovedprinsipper for retningslinjer
Tilskuddsordningen kan dekke alle typer tiltak på faste kulturminner av særlig kultur- og arkitekturhistorisk lokal, regional eller nasjonal verdi. Det må presiseres at eiere av kulturminner ikke har krav på tilskudd, men at det tildeles etter vurdering av tiltakets art. Tilskuddsordningen skal dekke eventuelle merkostnader ved restaurering, tilbakeføring og istandsetting utover vanlig vedlikehold, under forutsetning av at dette utføres i samsvar med gjeldende antikvariske prinsipper. Primært gis tilskudd til tiltak på eksteriør/fasade, eller kulturminnetiltak som krever spesiell ekspertise som forundersøkelser, prosjektering, antikvarisk kontroll, dokumentasjon og bygningshistoriske undersøkelser.

Svært kostnadskrevende og spesielle tiltak på konstruksjoner etc. for bygninger og anlegg med allmenn interesse (f.eks teknisk industrielle kulturminner og/eller miljøtiltak) kan vurderes. Likeledes informasjonstiltak som motivasjon for kulturminnebevaring.

Om stønadsbeløp og tildeling
Det vil ikke bli fastsatt et bestemt beløp pr. søker eller pr. tiltak, men omfanget vil bli vurdert ut fra hver søknad.

Søknad
Det er utarbeidet et eget skjema for søknad som skal inneholde :

 • en kort beskrivelse av arbeidet som skal utføres
 • arbeidstegninger målsatt slik at de beskriver tiltaket som skal utføres (hhv 1:50 for fasade, grunnplan etc., 1:20 detaljeringer)
 • kostnadsoverslag, med angivelse av merkostnader som følge av fagkyndig antikvarisk utførelse
 • eldre foto og tegningsmateriell så vidt mulig
 • Ytterligere informasjon kan kreves fremlagt.

Oppfølging og kontroll av arbeidet
Når tiltaket er gjennomført skal søker legge frem en rapport som beskriver og dokumenterer resultatet, samt forevise kopi av kvitteringer for utført arbeid.
Bevilget tilskudd utbetales i etterkant under forutsetning av at tiltaket er gjennomført i samsvar med antikvariske retningslinjer.

Saksbehandling
Søknader om tilskudd til kulturminnevern vurderes av byantikvaren i kommunen. Søknadene vurderes i forhold til retningslinjer for bygningsvern 
Tilskudd innvilges av Utvalg for kultur, næring og innovasjon.

 

Rapport og søknadsskjema (.RTF) | Søknadsfrist: 1. april

Retningslinjer

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til drift og vedlikehold av private bydelshus, grendehus, samfunnshus og andre private forsamlingshus, slik at disse kan benyttes som gode møteplasser for kulturell og sosial aktivitet og dermed sikre bredde i kulturlivet.

Søker må:

 • ha etablert brukerutvalg, eller ha brukerrepresentanter i styret.
 • eies og drives av andelslag, velforening eller lignende.
 • ha samarbeidsavtale med kommunen.
 • tilby rabatterte utleiepriser til frivillige lag og foreninger.

Hva kan det søkes tilskudd til:

 • Driftstilskudd.
 • Vedlikehold og rehabilitering av eksisterende bygg som må til for å imøtekomme brukernes (frivillige organisasjoner) sine behov.
 • Anskaffelse av utstyr som må til for å imøtekomme brukernes (frivillige organisasjoner) sine behov.

Det gis normalt ikke tilskudd til

 • Bygg som eies av Den norske kirke.
 • Bygg som eies av andre trossamfunn og som mottar tilskudd etter Lov om trudomssamfunn og ymist anna.

I vurderingen av søknaden vil det tas det hensyn til bydelens samlede situasjon når det gjelder forsamlingslokaler. Fordeling av tilskudd og eventuelle skjønnsmidler, vedtas av ansvarlig politisk utvalg.

Beregning av tilskudd

 • Driftstilskudd gis ut fra aktivitetsnivå.
 • Driftstilskudd gis ut fra antall faste og tilfeldige utleieforhold for frivillige lag og foreninger i bydelen. Utleie til andre formål inngår ikke i beregningsgrunnlaget.
 • Driftstilskudd skal ikke overstige 40 % av kostnadsbudsjettet for tildelingsåret.

Vedlegg til søknad:

 • Revidert regnskap for foregående år.
 • Budsjett for inneværende år.
 • Oversikt over utleietimer til frivillige organisasjoner, både faste og tilfeldige utleieforhold.
 • Oversikt over eventuelt tidligere innvilget tilskudd til vedlikehold og utstyr.
 • Søknad som gjelder tilskudd til rehabilitering og utstyrsanskaffelse må inneholde
  • Beskrivelse av behov
  • Dokumentert kostnadsoverslag
  • Dokumentert finansieringsplan 

Søknadsfrist er 1. april. 

 

Tilsagn om husleietilskudd innvilges av kulturhussjefen ved kontraktinngåelse.
Ta kontakt med adm@sandnes-kulturhus.no.

Retningslinjer

Formålet med ordningen er å gjøre det økonomisk mulig for frivillige lokale og regionale organisasjoner, kunstnere og ikke-kommersielle kulturaktører, å bruke Sandnes kulturhus og Kinokino som arena for sine kulturarrangement.

 • Husleietilskudd kan gis til konserter, teaterforestillinger, danseforestillinger, litteraturarrangement og andre sceniske produksjoner.
 • Barn og unge og frivillige lag og foreninger er en prioritert gruppe.
 • Arrangement som innvilges husleietilskudd skal være åpne for alle.
 • Husleietilskuddet settes ut fra gitte budsjettrammer, men vil ikke kunne overstige 50% av leieprisen, begrenset oppad til kr 50 000.
 • Tilsagn om husleietilskudd innvilges av kulturhussjefen ved inngåelse av kontrakt for leie av Sandnes kulturhus eller Kinokino.

  

 

 

Idrett

Søknadsfrist: Se retningslinjer.

Retningslinjer

Formålet med tilskuddet er å bidra til at barn og unge i Sandnes har et godt og variert idrettstilbud.

Idrettslag som har flere undergrupper skal søke samlet.

Søker må:

 • være demokratisk oppbygget med eget styre.
 • ha minst 10 aktive medlemmer/brukere i alderen 6 til 19 år.
 • ha hovedtilholdssted i Sandnes (men medlemmer/brukere fra andre kommuner tas med i beregningsgrunnlaget for støtte).
 • ha eksistert i minst ett år.
 • ha minimum 10 samlinger årlig for medlemmene (utenom styremøter, komitémøter og lignende).
 • ha en minimumskontingent på kr 100 pr år.
 • være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund og i Foreningsportalen til Sandnes kommune.

Idrettsaktiviteter som ikke er basert på medlemskap kan vurderes skjønnsmessig. Det samme gjelder tilskudd til paraplyorganisasjonene.

Idrettslag som er medlemmer i Norges idrettsforbund (NIF), samt foreninger som har samarbeidsavtaler med NIF, er støtteberettiget til driftstilskudd. Andre mosjons- og idrettslag som ikke har dette, er støtteberettiget under barn/unge.

Det gis ikke tilskudd til:

 • organisasjoner som primært skal ivareta medlemmenes økonomiske, politiske, yrkes- eller helsemessige interesser
 • kommersielle tiltak, vellag, bedriftsidrettslag og andre bedriftsforeninger
 • søndagsskoler, lekegrupper for barn i førskolealder
 • organisasjoner som har innsamling eller humanitært hjelpearbeid som hovedfunksjon
 • organisasjoner som mottar driftstilskudd fra IMDi midler

Organisasjoner skal på forespørsel fra kommunen levere årsmelding og regnskap fra siste driftsår og fullstendige medlemslister med navn og fødselsdato. Listen skal være underskrevet av to personer i styret. Dersom det er avvik mellom rapporterte medlemstall og årsmelding, regnskap og/eller medlemslister kan dette medføre krav om tilbakebetaling av tilskudd og/eller reduksjon i framtidige tilskudd.

Alle idrettslag som tildeles kommunalt driftstilskudd må gjennomgå Antidoping Norges program for Rent Idrettslag. Link til Rent idrettslag (ekstern lenke)

Beregning av tilskudd:

 • Tilskudd fordeles ut ifra aktivitet og antall medlemmer mellom 6 og 19 år der aldersgruppen 13 – 19 år prioriteres.
 • Medlemstall for de enkelte idrettslag hentes ut fra idrettens eget medlemssystem. Dette gjøres i samarbeid med Rogaland Idrettskrets/Sandnes idrettsråd.

Søknadsfrist:

 • Idrettslag behøver ikke søke på denne tilskuddsordningen.
 • De idrettslagene som ikke er medlem av Norges idrettsforbund, men som likevel er berettiget tilskudd, må sende vanlig søknadsdokumentasjon til Sandnes kommune innen 1. april.

 

Søknadsskjema | Aktivitetsoversikt | Tidl. tildelinger | Søknadsfrist: 1. april eller annonseres én måned før.

Retningslinjer

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til drift av lagseide/leide idrettsbygg og anlegg, slik at disse kan benyttes til idrettslig og sosial aktivitet.

Omfatter bygg som

 • eies og drives av en eller flere idrettsorganisasjoner.
 • i hovedsak brukes av eierne/eierorganisasjonene, men som kan benyttes av andre organisasjoner.
 • bygg/anlegg som leies og disponeres av idrettsorganisasjoner der kommunen ikke kan tilby egnede lokaler. Til denne kategorien hører idrettsbygg/anlegg og klubbhus/ idrettsgarderober.
 • Merk at det også kan gis tilskudd til utgifter idrettslagene har hatt til å gjennomføre tiltak beskrevet i forurensningsforskriften §23A. Idrettslagene legger ved beskrivelse av hva som er gjort og dokumenterer kostnadene. Kommunen vil innenfor tilskuddsordningens ramme refundere tilskuddet. 

Beregning av tilskudd til idrettsanlegg

Det kan gis tilskudd til:

1. Driftsutgifter med inntil 50% av godkjente driftsutgifter.

Grunnlag for tilskudd

Inntektsgrunnlaget kan trekkes inn i vurderingen av tilskuddsbeløpet under driftstilskudd.

Søknadsfrist: 1.april

 

Søknadsskjema | Rapportskjema | Tidl. tildelinger | Søknadsfrist: 1.februar.

Retningslinjer

Formålet med ordningen er å stimulere til at det arrangeres større idrettsarrangementer i Sandnes hvor en kan oppleve konkurranse og idrettsprestasjoner på høyt nivå.

Grunnlag for tilskudd
Det kan gis støtte til nasjonale (minimum NM) og internasjonale idrettsarrangementer i Sandnes. Arrangementene skal være åpne for publikum, og annonseres på vanlig måte. I tilfeller hvor arrangører fra Sandnes ikke har tilgjengelig/egnet anlegg i kommunen, kan det vurderes å gi tilskudd til arrangementer som legges i en annen kommune. Det kreves da at arrangør først søker den aktuelle kommune hvor arrangementet skal avholdes, om tilskudd. Slike tilskudd vurderes spesielt. Alle som innvilges støtte plikter å opplyse om at arrangementet er støttet av Sandnes kommune.

Godkjente kostnader
Tilskudd beregnes med utgangspunkt i godkjente kostnader. Godkjente kostnader er:

 • Honorar, reise og opphold for dommere og teknisk personell.
 • Leie av anlegg og utstyr
 • Transport av utstyr
 • Markedsføringsutgifter
 • Utgifter til sekretariat/resultatservice
 • Utgifter til servering, premiering, honorar, reise og opphold for deltagere er ikke støtteberettiget.

 

Størrelse på tilskudd
For arrangementer med godkjent kostnadsramme inntil kr. 200 000 kan det gis tilskudd inntil 20% av godkjente kostnader. 

Arrangementer med godkjente kostnader over kr. 200 000 vurderes særskilt.

Arrangementer som arrangeres i eget eid/leid idrettsanlegg kan gis inntill 5% økt tilskudd.

Tilskudd utbetales etter innsendt rapport og regnskap. Inntil 50% av tilskuddet kan utbetales forskuddsvis etter park- og idrettssjefens vurdering.

Søknadsfrist: 1. februar eller blir annonsert én måned før. Søknader som på grunn av tildeling av arrangement etter fastsatt søknadsfrist kan vurderes.

 

 

Andre tilskudd

Sandnes kommune:

Områdeutvalgene: økonomisk tilskudd for foreninger, lag og institusjoner.

Rogaland fylkeskommune:

Økonomisk støtte.

Lotteri- og stiftelsestilsynet:

Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes,
 • telefon: 51 33 50 00 
 • epost

Kultur

 • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes
 • epost

 

Sist oppdatert: 31.03.2023