account_circle Min side
HjemIdrett, park og friluftslivTilskuddTilskudd til kultur og idrett

Tilskudd til kultur og idrett

Formålet med kommunens tilskuddsordninger er å stimulere og videreutvikle kulturlivet i kommunen. Tilskudd er et viktig virkemiddel og et bidrag til å oppnå visjonen om et rikere liv gjennom opplevelse og deltakelse.

Generell informasjon 

Generelt om oppstart og drift av lag og foreninger

Hos Altinn finner du informasjon om hvordan du registrerer en forening i Brønnøysundregisteret.

Hos Frivillighet Norge finner du Organisasjonshåndboka som er en fin innføring i å drive lag og foreninger.

Alle foreninger som søker om driftstilskudd fra Sandnes kommune må være registrert i Tilskuddsportalen. En portal med liste over 1000 tilskuddsordninger og informasjon om tilskudd.

Veileder fra Frivillighet Norge om politiattest.

Generell informasjon om tilskudd til søkere

Alle som innvilges tilskudd plikter å gi gratis adgang for personer som følger funksjonshemmede, og som har godkjent ledsagerbevis utstedt av kommunen. 

Vi oppfordrer alle som får kommunalt tilskudd om å legge til rette for at aktiviteter og arrangement er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Ta gjerne med informasjon om dette i annonsering.

Det kan ikke søkes støtte fra flere tilskuddsordninger i Sandnes kommune til ett og samme tiltak.

Behandlingstiden er normalt 3 måneder for søknader som behandles politisk, og normalt 3 uker for enkeltsøknader som behandles administrativt.

Tilskuddsmottaker skal levere rapport og regnskap for bruk av tilskuddsmidlene innenfor den fristen som er satt i tilsagnsbrev. Regnskap over kr 100 000 skal være revidert av godkjent revisor. Krav til regnskap og rapport vil framgå av tilsagnsbrevet.

Søkere som har fått avslag på søknad, har rett til å klage over forvaltningsvedtak, jf. Forvaltningslovens §27 andre og tredje ledd. Klagefrist er 3 uker.

Ansvarlig politisk utvalg kan dispensere fra retningslinjene dersom disse gir urimelige utslag.

Vedtatt av Utvalg for kultur, næring og innovasjon 17.03.2020.

Oppstarttilskudd

Nystartede lag og foreninger for barn og unge registrert i Sandnes kommune, kan søke om oppstarttilskudd med inntil kr 3 000. Tilskuddet skal dekke deler av de utgifter foreningen har i forbindelse med etablering av sin virksomhet.

Kriterier:

 • Det skal foreligge referat fra stiftelsesmøte.
 • Vedtekter skal følge søknaden.
 • Det må opplyses om antall medlemmer under 20 år.
 • Foreningen må være registrert i frivillighetsregisteret i Brønnøysund og i Sandnes kommunes foreningsportal.
 • Foreningen må ha opprettet egen bankkonto.

Det gis ikke tilskudd til lag og foreninger som:

 • primært ivaretar private interesser, herunder velforeninger
 • er politiske ungdomsorganisasjoner

Søknadsfrist:

Søknader kan sendes hele året og senest 6 måneder etter at laget er stiftet.

Send søknad til postmottak@sandnes.kommune.no

 

IMDI-midler

 

IMDi - Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Søknadsfrist: 1. mars 2024.

Rapportskjema-tiltak (RTF) | Rapportfrist: 1. mars 2024. (Gjelder de som fikk tilskudd i 2023.)
Retningslinjer

Organisasjoner i kommunen som søker støtte til prosjekter av nasjonal karakter skal søke IMDi direkte. Se IMDis egne nettsider. for mer informasjon.

Se også ny Forskrift om tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner - Lovdata.

 

Mål og målgrupper for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn i Sandnes.

Tilskuddsordningen har også følgende delmål:

 • A - øke mangfold, deltakelse og fellesskap i lokalsamfunn og i det frivillige organisasjonslivet, blant annet ved å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering og bidra til tillit og tilhørighet

 • B - øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid og utdanning blant annet ved å bidra til bedre norskferdigheter og digitale ferdigheter

 • C - forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap og styrke likestilling mellom kjønnene

Målgruppen for tilskuddsordningen er personer med innvandrerbakgrunn, beboere i asylmottak, og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Med «personer med innvandrerbakgrunn» mener vi personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre eller som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre.

 

Hvem kan få tilskudd

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret med adresse i Sandnes kommune kan motta tilskudd over denne ordningen.

Med frivillig organisasjon mener vi en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver virksomhet på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. En frivillig organisasjon baserer en stor del av driften på medlemskontingenter, gaver, innsamlede midler og / eller frivillig arbeidsinnsats.

Du kan søke om flerårig tilskudd for inntil tre år.

 

Dette må være med i søknaden

 1. organisasjonens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer og intern kontaktperson i organisasjonen
 2. informasjon om hva slags tilskudd og hvilket beløp det søkes om
 3. informasjon om hva tilskuddet skal benyttes til, hvordan det vil bidra til at ett eller flere av målene med tilskuddsordningen nås, og en beskrivelse av forventede resultater
 4. oversikt over organisasjonens aktivitet
 5. organisasjonens vedtekter som blant annet viser organisasjonens formål
 6. siste tilgjengelige årsregnskap eller årsberetning
 7. informasjon om organisasjonen søker om midler fra andre offentlige myndigheter eller fra andre finansieringskilder, og hvilke beløp organisasjonen søker om
 8. en vurdering av organisasjonens risiko ved å gjennomføre prosjektet eller ved drift, og eventuelle risikoreduserende tiltak
 9. aktivitets- og fremdriftsplan
 10. budsjett for prosjektet
 11. en plan for graden av frivillig innsats i prosjektet
 12. eventuelle samarbeidspartnere
 13. opplysninger om organisasjonens kompetanse og tidligere erfaring med tilsvarende prosjekter.

 

Slik vurderer vi søknader

I vurderingen av søknader legges det vekt på følgende:

 • om formålet det søkes tilskudd til er klart definert og faller inn under målet med tilskuddsordningen
 • organisasjonens tidligere regnskap
 • organisasjonens totale økonomi, inkludert støtte fra andre finansieringskilder
 • organisasjonens kompetanse, inkludert tidligere erfaring og måloppnåelse
 • organisasjonens vurdering av risiko ved å gjennomføre prosjektet, og eventuelle risikoreduserende tiltak
 • organisasjonens aktivitets- og fremdriftsplan
 • budsjett for prosjektet for søkeperioden
 • graden av frivillig innsats i prosjektet

 

Dette kan dere få i tilskudd

Det gis støtte til:

 • prosjekter med årlig budsjett på inntil 1 000 000 kroner
 • Enkelttiltak, aktiviteter i lokalsamfunn og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse og medarbeidere, på minimum 10 000 kroner

Det gis ikke støtte til:

 • Investeringer og anskaffelser
 • konferanser, seminarer og lignende for offentlig ansatte
 • tiltak som kun foregår utenfor Norge
 • Prosjekt/tiltaksstøtte kan ikke benyttes til generell drift av organisasjon

En organisasjon kan ikke motta støtte til samme aktivitet både fra IMDi og Sandnes kommune. Som støtte fra IMDI regnes også tilskudd som fordeles via det sentrale leddet i en organisasjon.

 

Rapportering

Det skal levere sluttrapport og regnskapsrapport som viser hvordan tilskuddet er brukt, hvordan det har bidratt til å oppnå målet med tilskuddsordningen, og eventuelle avvik i forhold til søknaden. Det skal også gjøres redegjøre for at tilskuddet er brukt i henhold til kravene i forskriften og i tilskuddsbrevet. Fristen for innlevering av rapporter står i tilskuddsbrevet.

Dersom din organisasjon er revisjonspliktig, eller tilskuddet er 200 000 kroner eller mer, skal du også

 • levere revisorbekreftet ordinært årsregnskap for organisasjonen fra statsautorisert eller registrert revisor. Til revisor kan en ikke velge noen som er inhabil etter revisorloven
 • synliggjøre det tildelte tilskuddet i en note i det ordinære årsregnskapet til organisasjonen
 • levere en forenklet oversikt over regnskapet for bruken av tilskuddet.

Ved flerårige tilskudd må det sende inn framdriftsrapporter underveis i perioden, men det er tilstrekkelig at det sendes inn sluttrapport og årsregnskap etter siste året for tildeling. Krav til innholdet i framdriftsrapport og frist skal komme frem av det første tilskuddsbrevet.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i regnskapsåret, med mindre IMDi har bestemt noe annet.

IMDi kan utdype kravene og sette flere rapporteringskrav i tilskuddsbrevet.

IMDi kan pålegge organisasjonen å bidra i evalueringer.

 

Slik søker dere

Dere leverer søknad gjennom Sandnes kommune sin nettside:

www.sandnes.kommune.no/tilskudd

Søknaden skal godkjennes av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet til å godkjenne søknader.

 

Klageadgang

Vedtak om tildeling av eller avslag på søknad om tilskudd er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og kan klages på etter forvaltningsloven kapittel VI. IMDi er klageinstans for midler som forvaltes av kommunen, jf. Forskrift om tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, §15.

 

Kontaktperson

Liv M. Riveland Pedersen, rådgiver Kulturavdelingen liv.pedersen@sandnes.kommune.no | mobil 92633009

 

IMDi - Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner

Søknadsfrist: 1. mars 2024.

Rapportskjema-driftstilskudd (RTF) | Rapportfrist: 1. mars 2024. (Gjelder de som fikk tilskudd i 2023.)

Retningslinjer

Se også ny Forskrift om tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner - Lovdata.

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn i Norge gjennom å:

 • øke mangfold, deltakelse og fellesskap i lokalsamfunn og i det frivillige organisasjonslivet, blant annet ved å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering og bidra til tillit og tilhørighet
 • øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid og utdanning blant annet ved å bidra til bedre norskferdigheter og digitale ferdigheter
 • forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap og styrke likestilling mellom kjønnene.
 • øke kompetansen og kapasiteten i frivillige innvandrerorganisasjoner som driver integreringsarbeid og å øke organisasjonenes samarbeid med det offentlige og andre frivillige aktører

Med «personer med innvandrerbakgrunn» mener vi personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre eller som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre.

 

Hvem kan søke?

Lokale frivillige innvandrerorganisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret med adresse Sandnes kan søke. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

 

Hva kan det søkes om? 

Lokale innvandrerorganisasjoner kan søke om driftstøtte fra kommunen. Driftsstøtte tildeles etter formelle kriterier og veiledende satser.

Tildelingskriterier for driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner:

 • Driftstilskudd kan gis til organisasjoner har som formål å bidra til at ett eller flere av målene med tilskuddsordningen nås, og som i hovedsak er rettet mot målgruppen for tilskuddsordningen.
 • Organisasjoner kan ikke motta tilskudd til drift både fra IMDi og en kommune.
 • Driftstilskudd gis ikke til organisasjoner som mottar driftstilskudd fra en annen statlig tilskuddsordning.
 • Lokale innvandrerorganisasjoner må ha eksistert i minimum ett år, ha minst 30 betalende medlemmer for å kunne få støtte. Det vil si medlemmer som har betalt medlemskontingent via bank til organisasjonens konto.

 

Søknaden skal inneholde

 • organisasjonens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer og intern kontaktperson i organisasjonen
 • informasjon om hva slags tilskudd og hvilket beløp som det søkes om
 • informasjon om hva tilskuddet skal brukes til, hvordan det vil bidra til at ett eller flere av målene med tilskuddsordningen nås, og en beskrivelse av forventede resultater
 • oversikt over organisasjonens aktivitet
 • organisasjonens vedtekter som blant annet viser organisasjonens formål
 • regnskap og budsjett for organisasjonens virksomhet
 • informasjon om hvorvidt organisasjonen søker om midler fra andre offentlige myndigheter eller fra andre finansieringskilder, og hvilke beløp organisasjonen i så fall har søkt om
 • en vurdering av organisasjonens risiko ved å gjennomføre drift, og eventuelle risikoreduserende tiltak.
 • en årsmelding eller årsrapport fra grunnlagsåret
 • en egenerklæring på at organisasjonen oppfyller kravene til innvandrerrepresentasjon
 • en egenerklæring for antall tellende medlemmer.

Sentrale medlemsregistre over alle medlemmene i organisasjonen skal ikke sendes med søknaden, men tilskuddsforvalteren og deres representanter skal få innsyn i disse når det kreves. Medlemsregisteret skal inneholde opplysninger om navn, bostedsadresse, eventuell tilknytning til lokallag og betaling av kontingent for hvert medlem per 31. desember i grunnlagsåret. Registeret skal skille mellom tellende og andre medlemmer.

 

Rapport

Du skal levere sluttrapport og regnskapsrapport som viser hvordan tilskuddet er brukt, hvordan det har bidratt til å oppnå målet med tilskuddsordningen, og eventuelle avvik i forhold til søknaden. Du skal også redegjøre for at tilskuddet er brukt i henhold til kravene i forskriften og i tilskuddsbrevet. Fristen for innlevering av rapporter står i tilskuddsbrevet.

 

Søknad

Søknaden skal godkjennes av organisasjonens leder eller av den som har fått delegert myndighet til å godkjenne søknader.

 

For mer informasjon om kriterier, se IMDis egne nettsider.

 

Barn og unge

Søknadsskjema | Søknadsfrist: 1. april
NB: Nytt søknadsskjema i år, krever innlogging i ID-portalen.

Retningslinjer

Formålet med tilskuddet er å bidra til at barn og unge i Sandnes har et godt og variert kultur- og fritidstilbud.

Foreningen må:

 • være demokratisk oppbygget med eget styre.
 • ha minst 10 aktive medlemmer i alderen 6 til 19 år.
 • ha hovedtilholdssted i Sandnes (men medlemmer fra andre kommuner tas med i beregningsgrunnlaget for støtte).
 • ha eksistert i minst ett år.
 • ha minimum 10 samlinger årlig for medlemmene i tillegg til styre-/komitémøter.
 • ha en minimumskontingent på kr 100 pr år.
 • være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund og i Tilskuddsportalen til Sandnes kommune.
 • søke samlet dersom foreningen har flere undergrupper.

Kulturaktiviteter som ikke er basert på medlemskap kan vurderes skjønnsmessig. Det samme gjelder tilskudd til paraplyorganisasjoner.

Det gis ikke tilskudd til:

 • organisasjoner som primært skal ivareta medlemmenes økonomiske, politiske, yrkes- eller helsemessige interesser
 • kommersielle tiltak, velforeninger, bedriftsidrettslag og andre bedriftsforeninger
 • søndagsskoler, lekegrupper for barn i førskolealder
 • organisasjoner som har innsamling eller humanitært hjelpearbeid som hovedoppgave
 • organisasjoner som mottar driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner (IMDi)

Organisasjoner skal på forespørsel fra kommunen:

 • Levere årsmelding og regnskap fra siste driftsår signert av leder og kasserer. I årsmelding og regnskap må aktiviteten og antall medlemmer i alle undergrupper komme tydelig fram.
 • Kunne vise fram fullstendige medlemslister med navn og fødselsdato.

Det gis ikke driftstilskudd til lag og foreninger der hovedaktiviteten er dåp, konfirmasjon, gudstjeneste, andakt eller andre religiøse handlinger. 

Idrettslag som er medlemmer i Norges idrettsforbund (NIF), samt foreninger som har samarbeidsavtaler med NIF, må søke driftstilskudd til idrettslag.

Beregning av tilskudd

 • Tilskudd fordeles ut fra aktivitet og antall medlemmer mellom 6 og 19 år der aldersgruppen 13 – 19 år prioriteres.
 • Korps og orkester med store utgifter til instrument vurderes særskilt.
 • Inntil 20% av tilskuddsmidlene kan fordeles etter skjønn.
 • Driftstilskuddet skal ikke overstige 50% av driftsutgiftene for organisasjonen.

Søknadsfrist er 1. april.

 

Søknadsskjema | Rapportskjema  | Søknadsfrist: løpende. Se retningslinjer.

Retningslinjer

Sandnes kommune kan gi tilskudd til kulturarrangement for ungdom. Målgruppen er ungdommer mellom 13 og 18 år. Formålet med tilskuddet er å bidra til at ungdom i denne aldersgruppen har gode, rusfrie kulturtilbud i Sandnes.

Hvem kan søke?

 • Lokale kulturaktører, institusjoner, frivillige organisasjoner, FAU, grupper og enkeltpersoner.
 • Søkere med base i andre kommuner kan også søke, men det forutsettes da at arrangementet gjennomføres i Sandnes kommune.

Søkere som ikke mottar andre tilskudd eller tjenester fra Sandnes kommune vil bli prioritert.

Hvilke krav må være oppfylt?

 • Kommunen gir tilskudd kun til rusfrie arrangement.
 • Arrangement som gjennomføres fredag og/eller lørdag kveld prioriteres.
 • Arrangementet skal være åpent for alle ungdommer i målgruppen.
 • Elektronisk søknadsskjema på Sandnes kommunes nettsider skal benyttes.
 • Det skal opplyses i markedsføringen at arrangementet er støttet av Sandnes kommune.
 • Kortfattet rapport og økonomioversikt må sendes inn senest én måned etter at arrangementet er avsluttet.

Det gis ikke tilskudd til:

 • arrangement som er basert på medlemskap, eller er en del av foreningens ordinære drift.
 • innkjøp av utstyr som enkeltpersoner skal eie etter endt arrangement.
 • Det gis ikke driftstilskudd til lag og foreninger der hovedaktiviteten er dåp, konfirmasjon, gudstjeneste, andakt eller andre religiøse handlinger. 

Søknadsfrist og utbetaling:

 • Søknader kan sendes hele året, men senest fire uker før arrangementet finner sted.
 • Arrangører med flere faste arrangement kan søke samlet for hele året.
 • Endelig eller foreløpig svar vil bli gitt senest tre uker etter at søknaden er mottatt.
 • Innvilget tilskudd utbetales snarest.

 

Søknadsskjema | Rapportskjema  | Søknadsfrist: løpende. Se retningslinjer.

Retningslinjer

Sandnes kommune kan gi tilskudd til prosjekt der ungdom selv er ansvarlig. Det kan gis tilskudd innen flere sjangere som for eksempel musikk, billedkunst, foto, film, video, litteratur, elektronisk kunst, e-sport, teater og dans. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til økt deltakelse av ungdom i frivillige kulturaktiviteter og -prosjekter.

Hvem kan søke?

 • Ungdom i Sandnes opp til 25 år.

Hvilke krav må oppfylles?

 • Kommunen gir tilskudd kun til rusfrie arrangement.
 • Aktiviteten eller prosjektet må være avgrenset i tid.
 • Det skal benyttes elektroniske søknadsskjema på Sandnes kommunes nettsider.
 • Det skal opplyses i markedsføringen at arrangementet er støttet av Sandnes kommune.
 • Kortfattet rapport og regnskap må sendes inn senest én måned etter at arrangementet/prosjektet er avsluttet.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Arrangement og prosjekt som er basert på medlemskap.
 • Arrangement og prosjekt som dekkes av det ordinære tilbudet som allerede får tilskudd fra Sandnes kommune.
 • Innkjøp av utstyr som enkeltpersoner skal eie etter endt prosjekt.
 • Det gis ikke driftstilskudd til lag og foreninger der hovedaktiviteten er dåp, konfirmasjon, gudstjeneste, andakt eller andre religiøse handlinger. 

Frister og utbetalinger

 • Søknader kan sendes hele året, men senest fire uker før arrangementet finner sted.
 • Endelig eller foreløpig svar vil bli gitt senest tre uker etter at søknaden er mottatt.
 • Innvilget tilskudd utbetales snarest.

 

Kultur

Søknadsskjema | Søknadsfrist: 1. april
NB: Nytt søknadsskjema i år, krever innlogging i ID-portalen.

Retningslinjer

Formålet med tilskuddet er å bidra til at barn og unge i Sandnes har et godt og variert kultur- og fritidstilbud.

Foreningen må:

 • være demokratisk oppbygget med eget styre.
 • ha minst 10 aktive medlemmer i alderen 6 til 19 år.
 • ha hovedtilholdssted i Sandnes (men medlemmer fra andre kommuner tas med i beregningsgrunnlaget for støtte).
 • ha eksistert i minst ett år.
 • ha minimum 10 samlinger årlig for medlemmene i tillegg til styre-/komitémøter.
 • ha en minimumskontingent på kr 100 pr år.
 • være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund og i Foreningsportalen til Sandnes kommune.
 • søke samlet dersom foreningen har flere undergrupper.

Kulturaktiviteter som ikke er basert på medlemskap kan vurderes skjønnsmessig. Det samme gjelder tilskudd til paraplyorganisasjoner.

Det gis ikke tilskudd til:

 • organisasjoner som primært skal ivareta medlemmenes økonomiske, politiske, yrkes- eller helsemessige interesser
 • kommersielle tiltak, velforeninger, bedriftsidrettslag og andre bedriftsforeninger
 • søndagsskoler, lekegrupper for barn i førskolealder
 • organisasjoner som har innsamling eller humanitært hjelpearbeid som hovedoppgave
 • organisasjoner som mottar driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner (IMDi)

Organisasjoner skal på forespørsel fra kommunen:

 • Levere årsmelding og regnskap fra siste driftsår signert av leder og kasserer. I årsmelding og regnskap må aktiviteten og antall medlemmer i alle undergrupper komme tydelig fram.
 • Kunne vise fram fullstendige medlemslister med navn og fødselsdato.

Det gis ikke driftstilskudd til lag og foreninger der hovedaktiviteten er dåp, konfirmasjon, gudstjeneste, andakt eller andre religiøse handlinger. 

Idrettslag som er medlemmer i Norges idrettsforbund (NIF), samt foreninger som har samarbeidsavtaler med NIF, må søke driftstilskudd til idrettslag.

Beregning av tilskudd

 • Tilskudd fordeles ut fra aktivitet og antall medlemmer mellom 6 og 19 år der aldersgruppen 13 – 19 år prioriteres.
 • Korps og orkester med store utgifter til instrument vurderes særskilt.
 • Inntil 20% av tilskuddsmidlene kan fordeles etter skjønn.
 • Driftstilskuddet skal ikke overstige 50% av driftsutgiftene for organisasjonen.

Søknadsfrist er 1. april

 

Tilskudd til kulturarrangement

Søknadsskjema | Rapportskjema | Søknadsfrist: 1 måned før arrangement

Retningslinjer

Sandnes kommune kan gi tilskudd til konserter, scenekunst, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle. Tilskuddet skal bidra til at kommunen har et aktivt kulturliv der publikum får tilgang til et variert tilbud av høy kvalitet.

 

Hvem kan søke:

 • Lokale kulturaktører, institusjoner, frivillige organisasjoner, grupper og enkeltpersoner.
 • Tilsvarende aktører med base i andre kommuner kan også søke, men det forutsettes da at arrangementet skapes og gjennomføres i Sandnes.

 

De som ikke mottar andre tilskudd eller tjenester fra Sandnes kommune vil bli prioritert.

 

Hvilke krav må være oppfylt:

 • Arrangementet må være åpent for alle, og gjennomføres i Sandnes kommune.
 • Elektronisk søknadsskjema på Sandnes kommunes nettsider skal benyttes.
 • Det skal opplyses i markedsføringen at arrangementet er støttet av Sandnes kommune.
 • Kortfattet rapport og regnskap må sendes inn snarest, og senest én måned etter at arrangementet er gjennomført/avsluttet.

 

Det gis ikke driftstilskudd til lag og foreninger der hovedaktiviteten er dåp, konfirmasjon, gudstjeneste, andakt eller andre religiøse handlinger. 

 

Frister og utbetaling:

 • Søknader kan sendes hele året, men senest fire uker før arrangementet finner sted.
 • Arrangører med flere faste arrangement kan søke samlet for hele året.
 • Endelig eller foreløpig svar vil bli gitt senest tre uker etter at søknaden er mottatt.
 • Innvilget tilskudd under kr 25 000 utbetales snarest. Ved større tilskudd kan inntil 50% utbetales forskuddsvis etter forespørsel.

 

Tilskudd til kunstneriske prosjekt og produksjoner

Søknadsskjema | Rapportskjema  |  Søknadsfrist: 1. februar og 1. august

Retningslinjer

Sandnes kommune kan gi tilskudd til utvikling av kunstneriske prosjekter og produksjoner innen musikkfremføring, scenekunst, visuell kunst og litteratur. Tilskuddet skal fremme nyskaping, kunstnerisk kvalitet og en profesjonalisering av kulturlivet i Sandnes.

Hvem kan søke?

 • Lokale kulturaktører, institusjoner, grupper og enkeltpersoner.
 • Søkere med base i andre kommuner kan også søke, men det forutsettes da at prosjektet/produksjonen utvikles og gjennomføres i Sandnes.

De som ikke mottar andre tilskudd eller tjenester fra Sandnes kommune vil bli prioritert.

Hvilke krav må være oppfylt?

 • Søknad sendes postmottak@sandnes.kommune.no
 • Det skal opplyses i markedsføringen at prosjektet er støttet av Sandnes kommune.
 • Kortfattet rapport og regnskap må sendes inn senest to måneder etter at prosjektet er gjennomført.
 • Ved vesentlige endringer i prosjektet eller produksjonen skal saksbehandler i kommunen orienteres.
 • Sandnes kommune kan kreve at tilskuddet blir tilbakebetalt dersom tilskuddet ikke blir brukt i samsvar med søknaden.

Frister og utbetalinger:

 • Søknadsfrister er 1. februar og 1. august.
 • Endelig eller foreløpig svar vil bli gitt senest tre uker etter at søknaden er mottatt.
 • Innvilget tilskudd utbetales snarest.

 

Neste søknadsfrist: 1. desember 2023.

Det tas forbehold om eventuelle endringer fra og med januar 2024, da kommunens retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak evalueres og revideres i forbindelse med ny valgperiode.

Retningslinjer

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til gode rammevilkår for frivillige kulturprodusenter og -leverandører som vitaliserer Sandnes sentrum på en god måte. Tilskuddsordningen følger valgperioden og lyses ut hvert fjerde år.

Hvem kan søke:

Tilskuddsordningen er forbeholdt frivillige organisasjoner i Sandnes som:

 • opererer på et profesjonelt eller semiprofesjonelt nivå.
 • yter bidrag til den generelle kulturformidlingen innen sitt felt.
 • er en viktig kulturleverandør og samarbeidspartner for andre.

Organisasjoner som mottar tilskudd fra ordningen, må være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund og i Foreningsportalen til Sandnes kommune.

Søknadsfrist:

 • Søknadsfrist er 1. desember året før ny periode.

 

Søknadsskjema | Rapportskjema | Søknadsfrist: 29. oktober

Retningslinjer

Formålet med ordningen er å motivere til bevaring av kulturminner og kulturmiljøer i privat eie i samsvar med intensjonene for kommunens kulturminneforvaltning. Tildeling skjer etter søknad som vurderes av fagansvarlig for kulturminnevern i kommunen etter gjeldende antikvariske retningslinjer. Formålet er å bevare faste kulturminner i samsvar med gjeldende mål for kulturminnevernet i Sandnes.

Hovedprinsipper for retningslinjer
Tilskuddsordningen kan dekke alle typer tiltak på faste kulturminner av særlig kultur- og arkitekturhistorisk lokal, regional eller nasjonal verdi. Det må presiseres at eiere av kulturminner ikke har krav på tilskudd, men at det tildeles etter vurdering av tiltakets art. Tilskuddsordningen skal dekke eventuelle merkostnader ved restaurering, tilbakeføring og istandsetting utover vanlig vedlikehold, under forutsetning av at dette utføres i samsvar med gjeldende antikvariske prinsipper. Primært gis tilskudd til tiltak på eksteriør/fasade, eller kulturminnetiltak som krever spesiell ekspertise som forundersøkelser, prosjektering, antikvarisk kontroll, dokumentasjon og bygningshistoriske undersøkelser.

Svært kostnadskrevende og spesielle tiltak på konstruksjoner etc. for bygninger og anlegg med allmenn interesse (f.eks teknisk industrielle kulturminner og/eller miljøtiltak) kan vurderes. Likeledes informasjonstiltak som motivasjon for kulturminnebevaring.

Om stønadsbeløp og tildeling
Det vil ikke bli fastsatt et bestemt beløp pr. søker eller pr. tiltak, men omfanget vil bli vurdert ut fra hver søknad.

Søknad
Det er utarbeidet et eget skjema for søknad som skal inneholde :

 • en kort beskrivelse av arbeidet som skal utføres
 • arbeidstegninger målsatt slik at de beskriver tiltaket som skal utføres (hhv 1:50 for fasade, grunnplan etc., 1:20 detaljeringer)
 • kostnadsoverslag, med angivelse av merkostnader som følge av fagkyndig antikvarisk utførelse
 • eldre foto og tegningsmateriell så vidt mulig
 • Ytterligere informasjon kan kreves fremlagt.

Oppfølging og kontroll av arbeidet
Når tiltaket er gjennomført skal søker legge frem en rapport som beskriver og dokumenterer resultatet, samt forevise kopi av kvitteringer for utført arbeid.
Bevilget tilskudd utbetales i etterkant under forutsetning av at tiltaket er gjennomført i samsvar med antikvariske retningslinjer.

Saksbehandling
Søknader om tilskudd til kulturminnevern vurderes av byantikvaren i kommunen. Søknadene vurderes i forhold til retningslinjer for bygningsvern 
Tilskudd innvilges av Utvalg for kultur, næring og innovasjon.

 

Rapport og søknadsskjema (.RTF) | Søknadsfrist: 1. april

Retningslinjer

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til drift og vedlikehold av private bydelshus, grendehus, samfunnshus og andre private forsamlingshus, slik at disse kan benyttes som gode møteplasser for kulturell og sosial aktivitet og dermed sikre bredde i kulturlivet.

Søker må:

 • ha etablert brukerutvalg, eller ha brukerrepresentanter i styret.
 • eies og drives av andelslag, velforening eller lignende.
 • ha samarbeidsavtale med kommunen.
 • tilby rabatterte utleiepriser til frivillige lag og foreninger.

Hva kan det søkes tilskudd til:

 • Driftstilskudd.
 • Vedlikehold og rehabilitering av eksisterende bygg som må til for å imøtekomme brukernes (frivillige organisasjoner) sine behov.
 • Anskaffelse av utstyr som må til for å imøtekomme brukernes (frivillige organisasjoner) sine behov.

Det gis normalt ikke tilskudd til

 • Bygg som eies av Den norske kirke.
 • Bygg som eies av andre trossamfunn og som mottar tilskudd etter Lov om trudomssamfunn og ymist anna.

I vurderingen av søknaden vil det tas det hensyn til bydelens samlede situasjon når det gjelder forsamlingslokaler. Fordeling av tilskudd og eventuelle skjønnsmidler, vedtas av ansvarlig politisk utvalg.

Beregning av tilskudd

 • Driftstilskudd gis ut fra aktivitetsnivå.
 • Driftstilskudd gis ut fra antall faste og tilfeldige utleieforhold for frivillige lag og foreninger i bydelen. Utleie til andre formål inngår ikke i beregningsgrunnlaget.
 • Driftstilskudd skal ikke overstige 40 % av kostnadsbudsjettet for tildelingsåret.

Vedlegg til søknad:

 • Revidert regnskap for foregående år.
 • Budsjett for inneværende år.
 • Oversikt over utleietimer til frivillige organisasjoner, både faste og tilfeldige utleieforhold.
 • Oversikt over eventuelt tidligere innvilget tilskudd til vedlikehold og utstyr.
 • Søknad som gjelder tilskudd til rehabilitering og utstyrsanskaffelse må inneholde
  • Beskrivelse av behov
  • Dokumentert kostnadsoverslag
  • Dokumentert finansieringsplan 

Søknadsfrist er 1. april. 

 

Tilsagn om husleietilskudd innvilges av kulturhussjefen ved kontraktinngåelse.
Ta kontakt med adm@sandnes-kulturhus.no.

Retningslinjer

Formålet med ordningen er å gjøre det økonomisk mulig for frivillige lokale og regionale organisasjoner, kunstnere og ikke-kommersielle kulturaktører, å bruke Sandnes kulturhus og Kinokino som arena for sine kulturarrangement.

 • Husleietilskudd kan gis til konserter, teaterforestillinger, danseforestillinger, litteraturarrangement og andre sceniske produksjoner.
 • Barn og unge og frivillige lag og foreninger er en prioritert gruppe.
 • Arrangement som innvilges husleietilskudd skal være åpne for alle.
 • Husleietilskuddet settes ut fra gitte budsjettrammer, men vil ikke kunne overstige 50% av leieprisen, begrenset oppad til kr 50 000.
 • Tilsagn om husleietilskudd innvilges av kulturhussjefen ved inngåelse av kontrakt for leie av Sandnes kulturhus eller Kinokino.

  

 

 

Idrett

Søknadsfrist: Se retningslinjer.

Retningslinjer

Formålet med tilskuddet er å bidra til at barn og unge i Sandnes har et godt og variert idrettstilbud.

Idrettslag som har flere undergrupper skal søke samlet.

Søker må:

 • være demokratisk oppbygget med eget styre.
 • ha minst 10 aktive medlemmer/brukere i alderen 6 til 19 år.
 • ha hovedtilholdssted i Sandnes (men medlemmer/brukere fra andre kommuner tas med i beregningsgrunnlaget for støtte).
 • ha eksistert i minst ett år.
 • ha minimum 10 samlinger årlig for medlemmene (utenom styremøter, komitémøter og lignende).
 • ha en minimumskontingent på kr 100 pr år.
 • være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund og i Foreningsportalen til Sandnes kommune.

Idrettsaktiviteter som ikke er basert på medlemskap kan vurderes skjønnsmessig. Det samme gjelder tilskudd til paraplyorganisasjonene.

Idrettslag som er medlemmer i Norges idrettsforbund (NIF), samt foreninger som har samarbeidsavtaler med NIF, er støtteberettiget til driftstilskudd. Andre mosjons- og idrettslag som ikke har dette, er støtteberettiget under barn/unge.

Det gis ikke tilskudd til:

 • organisasjoner som primært skal ivareta medlemmenes økonomiske, politiske, yrkes- eller helsemessige interesser
 • kommersielle tiltak, vellag, bedriftsidrettslag og andre bedriftsforeninger
 • søndagsskoler, lekegrupper for barn i førskolealder
 • organisasjoner som har innsamling eller humanitært hjelpearbeid som hovedfunksjon
 • organisasjoner som mottar driftstilskudd fra IMDi midler

Organisasjoner skal på forespørsel fra kommunen levere årsmelding og regnskap fra siste driftsår og fullstendige medlemslister med navn og fødselsdato. Listen skal være underskrevet av to personer i styret. Dersom det er avvik mellom rapporterte medlemstall og årsmelding, regnskap og/eller medlemslister kan dette medføre krav om tilbakebetaling av tilskudd og/eller reduksjon i framtidige tilskudd.

Alle idrettslag som tildeles kommunalt driftstilskudd må gjennomgå Antidoping Norges program for Rent Idrettslag. Link til Rent idrettslag (ekstern lenke)

Beregning av tilskudd:

 • Tilskudd fordeles ut ifra aktivitet og antall medlemmer mellom 6 og 19 år der aldersgruppen 13 – 19 år prioriteres.
 • Medlemstall for de enkelte idrettslag hentes ut fra idrettens eget medlemssystem. Dette gjøres i samarbeid med Rogaland Idrettskrets/Sandnes idrettsråd.

Søknadsfrist:

 • Idrettslag behøver ikke søke på denne tilskuddsordningen.
 • De idrettslagene som ikke er medlem av Norges idrettsforbund, men som likevel er berettiget tilskudd, må sende vanlig søknadsdokumentasjon til Sandnes kommune innen 1. april.

 

Søknadsskjema | Aktivitetsoversikt | Tidl. tildelinger | Søknadsfrist: 1. april eller annonseres én måned før.

Retningslinjer

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til drift av lagseide/leide idrettsbygg og anlegg, slik at disse kan benyttes til idrettslig og sosial aktivitet.

Omfatter bygg som

 • eies og drives av en eller flere idrettsorganisasjoner.
 • i hovedsak brukes av eierne/eierorganisasjonene, men som kan benyttes av andre organisasjoner.
 • bygg/anlegg som leies og disponeres av idrettsorganisasjoner der kommunen ikke kan tilby egnede lokaler. Til denne kategorien hører idrettsbygg/anlegg og klubbhus/ idrettsgarderober.
 • Merk at det også kan gis tilskudd til utgifter idrettslagene har hatt til å gjennomføre tiltak beskrevet i forurensningsforskriften §23A. Idrettslagene legger ved beskrivelse av hva som er gjort og dokumenterer kostnadene. Kommunen vil innenfor tilskuddsordningens ramme refundere tilskuddet. 

Beregning av tilskudd til idrettsanlegg

Det kan gis tilskudd til:

1. Driftsutgifter med inntil 50% av godkjente driftsutgifter.

Grunnlag for tilskudd

Inntektsgrunnlaget kan trekkes inn i vurderingen av tilskuddsbeløpet under driftstilskudd.

Søknadsfrist: 1.april

 

Søknadsskjema | Rapportskjema | Tidl. tildelinger | Søknadsfrist: 1.februar.

Retningslinjer

Formålet med ordningen er å stimulere til at det arrangeres større idrettsarrangementer i Sandnes hvor en kan oppleve konkurranse og idrettsprestasjoner på høyt nivå.

Grunnlag for tilskudd
Det kan gis støtte til nasjonale (minimum NM) og internasjonale idrettsarrangementer i Sandnes. Arrangementene skal være åpne for publikum, og annonseres på vanlig måte. I tilfeller hvor arrangører fra Sandnes ikke har tilgjengelig/egnet anlegg i kommunen, kan det vurderes å gi tilskudd til arrangementer som legges i en annen kommune. Det kreves da at arrangør først søker den aktuelle kommune hvor arrangementet skal avholdes, om tilskudd. Slike tilskudd vurderes spesielt. Alle som innvilges støtte plikter å opplyse om at arrangementet er støttet av Sandnes kommune.

Godkjente kostnader
Tilskudd beregnes med utgangspunkt i godkjente kostnader. Godkjente kostnader er:

 • Honorar, reise og opphold for dommere og teknisk personell.
 • Leie av anlegg og utstyr
 • Transport av utstyr
 • Markedsføringsutgifter
 • Utgifter til sekretariat/resultatservice
 • Utgifter til servering, premiering, honorar, reise og opphold for deltagere er ikke støtteberettiget.

 

Størrelse på tilskudd
For arrangementer med godkjent kostnadsramme inntil kr. 200 000 kan det gis tilskudd inntil 20% av godkjente kostnader. 

Arrangementer med godkjente kostnader over kr. 200 000 vurderes særskilt.

Arrangementer som arrangeres i eget eid/leid idrettsanlegg kan gis inntill 5% økt tilskudd.

Tilskudd utbetales etter innsendt rapport og regnskap. Inntil 50% av tilskuddet kan utbetales forskuddsvis etter park- og idrettssjefens vurdering.

Søknadsfrist: 1. februar eller blir annonsert én måned før. Søknader som på grunn av tildeling av arrangement etter fastsatt søknadsfrist kan vurderes.

 

 

Andre tilskudd

Sandnes kommune:

17. mai: tilskudd til bydelsarrangement.  

Områdeutvalgene: økonomisk tilskudd for foreninger, lag og institusjoner.

Rogaland fylkeskommune:

Økonomisk støtte.

Lotteri- og stiftelsestilsynet:

Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes,
 • telefon: 51 33 50 00 
 • epost

Kultur

 • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes
 • epost

 

Sist oppdatert: 31.03.2023