account_circle Min side
HjemHøringer

Høringer

På denne siden finner du oversikt over høringer som er ute til enhver tid.

Høring av planstrategi 2024 – 2027 og planprogram for kommuneplan 2027- 2042

Kort fortalt

Kommunestyret vedtok i sitt møte 15. april 2024 å legge planstrategi 2024-27 og planprogram for kommuneplan 2027-42 ut på høring og offentlig ettersyn. Vi mottar gjerne innspill.  

Litt info om planstrategi og planprogram

Kommunal planstrategi skal utarbeides hver kommunestyreperiode. Strategien skal vurdere behovet kommunen har for planer i perioden, og avklare omfanget av kommuneplanrevisjonen. Planstrategien har et utfordringsbilde som beskriver viktige trender, føringer og forutsetninger i kommende kommunestyreperiode. Vurderingen av planbehovet tar utgangspunkt i denne beskrivelsen.   Det foreslås at kommuneplanen revideres med utgangspunkt i gjeldende plan.

Av andre planer foreslås det at det utarbeides en egen grønt plan (plan for forvaltning av grønnstrukturen), plan for forebygging av omsorgssvikt og utvikling av adferdsvansker, og at det gjennomføres en begrenset oppdatering av sentrumsplanen. Det skal utarbeides en ny kulturplan og revisjon av klimaplanen skal prioriteres. For fullstendig oversikt, se planoversikten til slutt i dokumentet   Planprogrammet er oppskriften for arbeidet med kommuneplanen.

Planprogrammet til ny kommuneplan bygger på oppfølgingsoppgaver fra gjeldende plan og nye tema identifisert i utfordringsbilde til planstrategien. Det er anbefalt at hovedmålene i gjeldende samfunnsdel ligger fast, men at revisjonen kan gi justeringer på strategier.

Arealstrategien og utredninger som bygger opp om målene i samfunnsdelen prioriteres. Arealbehovet til kommunen i et langsiktig perspektiv skal utredes. Utvalgte lokalsenter skal vurderes nærmere Alle oppgaver er beskrevet i dokumentet.    

Politisk behandling

Både planstrategien og planprogrammet skal etter planen bli lagt fram for politisk behandling i Kommuneplanutvalget og Kommunestyret i september 2024.

Høringsdokumenter

Lenke til kommunestyrets behandling den 15. april 2024, sak 43/24

Høring av planstrategi 2024 – 2027 og planprogram for kommuneplan 2027- 2042  

Gi dine innspill her

Ved å klikke på linken under vil du komme til en side hvor det er mulig å gi skriftlige innspill til planen. 

Gi innspill

Høringsfristen er satt til 1.07.2024.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Servicekontoret

eller send oss en e-post: postmottak@sandnes.kommune.no     

Høring - Kommunedelplan for idrett,
fysisk aktivitet og friluftsliv
2024–2034(saksnummer 22/00065)

Planen gir en beskrivelse av status, samfunnsutvikling og fremtidige ønsker og behov innenfor feltet når det gjelder fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett.  Planen har også til hensikt å utdype mål og strategier på områder som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. Videre skal planen vise politiske visjoner og mål med tiltak innenfor feltet idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for hele planperioden 2024-2034.

Kommunedelplanen skal bidra til å skape grunnlag for langsiktige og riktige investeringer i et helhetlig og bærekraftig perspektiv. Sentralt i vurderingene ligger å sikre likeverdige og forutsigbare aktivitetstilbud til innbyggerne uavhengig av hvor du de bor, eller hvilken økonomi og eller funksjonsevne de har. I forbindelse med planen er det utarbeidet kunnskapsgrunnlag som vil hjelpe til å underbygge prioriteringer i planperioden.

Høringen er avsluttet. 

Planen fremmes for sluttbehandling i kommunestyret 17. juni 2024.

Høringsdokumenter

Planutkast

Endelig planutkast for Aktive Sandnes, kommunedelplan for idrett fysisk aktivitet og friluftsliv 2024-2034 (fremmet for kommunestyret 17. juni 2024 for sluttbehandling)

Planprogram - vedtatt av kommunestyret april 2022

Innspill til plan - kommentarer - 2023

Evaluering av forrige plan 2018-2028

status områder og bydeler med datagrunnlag

Kunnskapsgrunnlag

Befolkningsfremskriving Sandnes mot 2040

Folkehallene - samarbeid idrett og styring

Folkehelseprofil - 2022 - Sandnes kommune

Friluftslivets bærekraftsplakat

Kulturundersøkelsen NordJæren 2021

Miljødirektoratet - nye råd om fysisk aktivitet og stillesitting 

Norges idrettsforbunds bærekraftsstrategi

Norsk idrettsindeks Sandnes 2023

Status områder og bydeler datagrunnlag

Status områder og bydeler tekst 

Ungdata 2022 nøkkeltall ungdomstrinnet

Ungdata 2022 nøkkeltall videregående skole

Ungdata 2022 trendrapport Sandnes kommune

Høring - Forskrift om gravplassvedtekter

Sandnes kirkelige fellesråd har i møte den 13.12.2023 vedtatt at reviderte forskrifter om gravplassvedtekter skal legges ut på høring.

Forskriften skal erstatte vedtekter vedtatt av Sandnes kirkelige fellesnemd nye Sandnes 05.09.2019, kommunestyresak 13/19. Dette iht kravene i gravplasslovens §21, første avsnitt.  

Den nye forskriften bygger i hovedsak på dagens vedtatte vedtekter, med noen endringer som kommenteres spesielt her;

§4 Gravplasstilhørighet § 4.6 Her heter det at det ikke tildeles nye kistegraver på Høyland kirkegård. Kirkegården har i dag kun ca 440 ledige graver. Det har de siste årene vært ca 80 kistegraver og 30 urnegraver årlig på Høyland. Ved å kun tildele urnegrav på gjenstående graver, sikrer vi at flest mulig kan få benytte Høyland kirkegård fremover. De som ønsker kistegrav henvises til Soma gravplass.

§ 16 Bevaring av områder eller enkeltgraver med gravminne. Denne paragrafen er ny og forutsetter vedtak av verneplanen som fremmes parallelt med forskriften. I gravplassforskriften §27 Bevaring heter det: Gravplassmyndigheten kan vedta at områder av gravplassen eller enkeltgraver med gravminner og annet utstyr skal bevares. Slikt vedtak kan bl.a. gjøres dersom gravminner på et område av gravplassen eller en grav er av en viss alder, at det representerer en stilhistorie, har et lokalt særpreg i form eller materialbruk, gir uttrykk for en interessant personalhistorie eller er unikt.

Gravplassvedtektene skal inneholde egne bestemmelser for de områder eller graver som vedtas bevart. I det vedlagte forslag til forskrift er det laget en kartoversikt over de områder og enkeltgraver som søkes bevart. Det er også lagt inn regler for å kunne bevare miljøene som er viktige. De vernede gravene kan fremdeles benyttes til gravlegging på under visse vilkår. Vernet er frivillig, og det må inngås avtale med de det gjelder.   Det er viktig at gravplassforvaltningen har tydelige vedtekter for å sikre rettferdighet, samt å se til at det er riktig bruk av arealene. Det er også viktig å ha regler som er forenelig med god drift av gravplassene. Befolkningen har et variert valg av gravtyper innenfor et sett nødvendige rammer.

Gi dine innspill her

 Høringsinnspill rettes til postmottak@sandnes.kommune.no og merkes «gravplassforskrift»

 Høringsfristen er 23.02.2024

Høringsdokument

Forslag til forskrift om gravplassvedtekter i Sandnes kommune (PDF, 10,1 MB)

Sist oppdatert: 20.02.2023