map Kart account_circle Min side

Hva er trygghetsalarm og GPS

Trygghetsalarm består enten av en stasjonær trygghetsalarm som monteres i hjemmet eller mobil trygghetsalarm/ GPS.

Hvem kan få tilbud om trygghetsalarm eller GPS?

Dersom du bor i Sandnes kommune og har et hjelpebehov på grunn av sykdom og/ eller funksjonsnedsettelse, eller har behov for å forebygge sykdom og funksjonsnedsettelse, kan en trygghetsalarm være en støtte i å gi økt trygghet i hverdagen.

Trygghetsalarm kan være aktuelt dersom din helsetilstand gjør at du kan ha behov for bistand, og har redusert evne til å tilkalle hjelp, eller dersom du har teknisk medisinsk utstyr som kan svikte og som kan føre til en hjelpetrengende situasjon utenfor rekkevidde av telefon.

Du må ha tilstrekkelig kognitiv og fysisk funksjonsevne for å betjene alarmen som tiltenkt. Du må samtykke til bruk. For personer uten samtykke, er det egne regler, se lovgrunnlag.

Har du vansker med å finne veien hjem/ orientere deg når du beveger deg utendørs kan en mobil trygghetsalarm/GPS være en alternativ løsning. Forutsetning er at du har pårørende eller andre som kan rykke ut hvis du har behov for assistanse.

Søke om trygghetsalarm

 • Et alarmapparat monteres i hjemmet ditt.
 • Du får et alarmarmbånd til å ha på deg til enhver tid. Dette armbåndet/alarmknappen tåler vann.
 • Alarmanrop besvares av et responssenter bemannet med helsepersonell.
 • Ved behov kontakter responssenteret hjemmesykepleien som rykker ut på oppdrag.
 • Utrykning skal skje innen 1 time.
 • Tjenesten er tilgjengelig hele døgnet.
 • Kommunalt hjelpemiddellager gjør nødvendig vedlikehold av utstyret.
 • Trygghetsalarmen gir automatisk varsel til Kommunalt hjelpemiddellager ved driftsproblemer.
 • Det monteres en nøkkelboks utenfor ytterdøren din. Dette gjelder selv om borettslaget har nøkkelboks fra før. Du må ha kopi av husnøkkel som kan låses inn i nøkkelboksen før tjenesten starter opp. Hjemmesykepleien vil låses seg inn dersom du ikke klarer å åpne døren når de kommer på utrykning.
 • Tilbudet er ikke en «øyeblikkelig hjelp» tjeneste. Ved akutte hendelser må du ringe 113. 
 • En mobil trygghetsalarm (MTA) er en bærbar enhet som har til hensikt å kunne brukes utendørs. Alarmen har innebygget GPS funksjon, slik at du kan lokaliseres dersom det er nødvendig.
 • En mobil enhet med lader leveres ut til deg. Denne kan bæres som smykke eller festes til nøkkelknippet.
 • Varsel fra alarm besvares av pårørende.
 • Det lages en avtale som definerer hvem (du eller dine pårørende) som skal ha ansvar for å lade alarmen, håndtere feil og reparasjoner, mottakerfunksjon og utrykning ved behov for assistanse.
 • Tjenesten evalueres jevnlig, og det må foretas vurderinger av om tjenesten fungerer tilfredsstillende.
Hva koster det?

Du betaler en månedlig leie for trygghetsalarm. Det er i tillegg et etableringsgebyr ved installasjon av stasjonær trygghetsalarm. 

Er inntekten din under 3G, er leie av trygghetsalarm gratis. Innbyggere med høyere årlig inntekt må betale leie for trygghetsalarmer. Prisen er avhengig av inntekten din, og satsene fastsettes av kommunestyret.

Mobil trygghetsalarm og GPS er gratis. 

Oversikt over egenbetaling trygghetsalarm

Inntekt Leiepris per måned
Inntil 3G 0
3G-4G 300
over 4G 600

Se informasjon om grunnbeløpet på NAV.no

Etableringsgebyr for nye brukere er kr 500. 

Ødelagt eller mistet utstyr må erstattes med kr 1000.

Månedlig fakturering påløper til trygghetsalarmen returneres Kommunalt hjelpemiddellager, etter at behov er opphørt.

Hva forventes av deg
 • Du er ansvarlig for å bære alarmarmbåndet/smykket på kroppen til enhver tid.
 • Gi beskjed om endring i helsetilstand og eventuelt hjelpebehov.
 • Gi melding om flytting.
 • Du er ansvarlig for at apparatene blir forsvarlig behandlet og lades ved behov.
 • Du må erstatte skade eller tap av utstyr med kr 1000,-
 • Trygghetsalarmen må innleveres etter endt behov. Egenandel løper inntil alarmen er innlevert kommunalt hjelpemiddellager.
 • Sørge for framkommelig vei til boligen. 
Kontaktinformasjon

Samordningsenheten (Tildelingskontoret)

Postadresse: Sandnes kommune, Samordningsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes

Besøksadresse: Hoveveien 9, 4306 Sandnes

E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no Ikke send sensitiv informasjon per epost. 

Telefon 948 18 535, alle hverdager kl. 08.00-15.30

Lageret er åpent for publikum mandager, onsdager og fredager kl 12-15.

Telefontid alle dager kl 07.30-15.00.

Besøksadresse
Skippergata 121
4327 Sandnes

Telefon

51 33 54 52

Epost

kommunalt.hjelpemiddellager@sandnes.kommune.no. Ikke send sensitiv informasjon per epost. Bruk eventuelt funksjonen "send sikker melding": Her kan du sende en melding og dokumenter digitalt til Sandnes kommune i en sikker kanal. Tjenesten krever sikker pålogging ved bruk av ID-Porten for å verifisere deg som avsender.

Lovgrunnlag

Trygghetsalarm og mobil trygghetsalarm med GPS er ikke en lovpålagt tjeneste.
 
Er søker ikke samtykkekompetent vedrørende ivaretakelse av egen helse og behov for aktivitet, kan nærmeste pårørende skrive under på egensøknad, jfr. pasient– og bruker-rettighetsloven (pbrl) §§ 4-6 og 4-6a. (Dersom det er oppnevnt verge for ivaretakelse av egen helse og behov for aktivitet skal verge skrive under på søknaden.) Vurdering av samtykke-kompetanse skal være dokumentert av behandlende helsepersonell. 

Klage på vedtak

Sist oppdatert: 28.02.2024