account_circle Min side
HjemHelse og omsorgKoordinerte tjenesterDemenskoordinator og demensutredning

Demenskoordinator og demensutredning

Dersom du har hukommelsesvansker kan kommunen bistå ved utredning for demenssykdom. Demens kan føre til problemer med hukommelse, språkforståelse og orienteringsevne.

Demenskoordinator følger opp pasienter med demensdiagnose inntil de ivaretas av andre tjenester. Koordinator vil samarbeide med både hukommelsesteam, tildelingskontor og hjemmetjenesten.

Hukommelsesteam

Kommunens hukommelsesteam består av ergoterapeuter og sykepleiere.  De er ressurspersoner og er behjelpelig med kartlegging og utredning av demens.

 • Bidra til at flest mulig i samarbeid med fastlegen får stilt riktig diagnose, og dermed kan få riktig behandling.
 • Være med å finne et best mulig tilrettelagt tilbud ut fra personens (eventuelt pårørendes) behov.
 • Være bindeledd mellom pasient og pårørende og hjelpeapparatet for øvrig.

Teamet tar kontakt for å avtale hjemmebesøk hvor også pårørende er tilstede. Hjemmebesøket tar ca 2 timer og tar sikte på kartlegging av:

 • Aktivitetene i dagliglivet/hjemmet
 • Mental funksjon og atferd
 • Pårørende sin situasjon
 • Nettverk
 • Hjelpebehov

Etter hjemmebesøket ferdigstilles innsamlede data og utredningspapirene sendes til fastlegen, for videre behandling der.

I etterkant av utredningen vil det i mange tilfeller være behov for et oppsummeringsmøte med alle involverte parter. Hukommelsesteamet bestiller i så fall tid for dette hos den aktuelle fastlegen.

Det er fastlegen som skal informere pasient og pårørende om resultatet.

Det er svært viktig at rett demensdiagnose blir satt, da helst så tidlig som mulig med tanke på å få den mest effektfulle hjelp.

Ta kontakt med din fastlege eller ta kontakt med Tildelingskontoret i Sandnes for hjelp til utredning og informasjon om aktuelle hjelpetiltak. Kommunens hukommelsesteam kan bistå fastlegen i utredning av demens.

Kontaktinformasjon

Demenskoordinator

tlf  908 55 168

Besøksadresse: Trones bolig og eldresenter, 2 etg, Jadarveien 2.

Epost: demenskoordinator@sandnes.kommune.no

 

Samordningsenheten (Tildelingskontoret)

Postadresse: Sandnes kommune, Samordningsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes

Besøksadresse: Hoveveien 9, 4306 Sandnes

E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no Ikke send sensitiv informasjon per epost. 

Telefon 948 18 535, alle hverdager kl. 08.00-15.30

Demens

Demens er ikke en enkeltsykdom, men et syndrom som er et resultat av ulike
sykdommer eller skader i hjernen. Det finnes flere typer demenslidelser. Det gir ulike utslag på symptomer, spesielt i utbruddsfasen. Man skiller mellom demenssykdom som kommer gradvis og nesten umerkelig, og demens som oppstår etter annen sykdom, for eksempel hjerneslag.

Det finnes også sjeldnere typer av demenslidelser hvor hukommelsen i starten ikke er særlig nedsatt, men hvor evnen til å klare seg i dagliglivet blir påvirket. Noen ganger fører symptomene til personlighetsforandring og forandret stemningsleie.

Sykdomsforløpet hos personer som har demens kan variere. Det vanligste er gradvis nedsatt mestringsevne. Symptomene er få og knapt merkbare i starten, men blir etter hvert flere og tydeligere.
Det kan variere hva som er de første symptomene ved demenssykdom, men vanlige symptomer kan være:
· betydelig glemsomhet, særlig for nye hendelser
· problemer med å utføre oppgaver man tidligere har mestret
· språkproblemer
· desorientering for tid og sted, særlig på nye steder
· svekket dømmekraft
· vansker med abstrakt tenkning
· forandring av atferd og sosial tilbaketrekking
· flatere stemningsleie, bryr seg ikke så mye som tidligere

10 tidlige tegn på demenssykdom

Åpenhet om demensdiagnose

 

Når en person får en demensdiagnose, rammes ikke bare personen selv. Diagnosen berører også ektefelle, barn, familie, venner, kolleger og annen omgangskrets i større eller mindre grad. En demensdiagnose kan virke stigmatiserende og vekke ulike følelser både hos personen selv og omgivelsene. Følelser som sorg, tapsfølelse, usikkerhet om fremtiden, sinne, fornektelse, angst og depresjon, er naturlige og vanlige. En reaksjon på diagnosen kan være at personen selv, men også personer i omgangskretsen, trekker seg tilbake og unngår kontakt.
Behovet for og graden av åpenhet rundt en demensdiagnose vil variere fra person til person og fra familie til familie. Men på et generelt grunnlag, er det erfaring for at åpenhet og informasjon til omgivelsene oftest virker positivt over tid både for personen selv og de berørte rundt.

"Hvorfor er utredning og diagnose viktig for personer med demens"

Brosjyre i PDF

Aktuelle hjelpetiltak fra kommunen

 

Kommunen har ulike hjelpetilbud som kan være aktuelt å bistå en person med demens:

 • Hjelp til utredning av kognitiv svikt/demens kan gjøres ved henvendelse til demenskoordinator.
 • "Tidlig oppfølging demens" er et lavterskeltilbud fra demenskoordinator som består i 1-3 besøk med bruker og/evt pårørende i løpet av 6-12 måneder. Henvisning kan komme fra bruker selv, pårørende, fastlege eller poliklinikk.
 • Fysio-/ergoterapitjenesten kan bistå med tilrettelegging av hjelpemidler som kan lette dagliglivets gjøremål.
 • Trygghetsalarm eller GPS kan være et nyttig hjelpemiddel.
 • Det kan være aktuelt med bistand av hjemmesykepleie eller hjemmehjelp for å kunne bo hjemme.
 • Tiltakspakke demens er et tilbud som gis av hjemmesykepleien. Det innebærer regelmessig oppfølging og veiledning vedrørende det å leve med demenssykdom. Oppfølgingen gjennomføres ved planlagte samtaler med bruker og pårørende for å avklare situasjonen og avdekke eventuelle hjelpebehov. 
 • Dagaktivitetstilbud gir mulighet til å få bedre struktur på døgnet, delta på ulike aktiviteter, regelmessige måltider og sosial sammenkomst. Her finner du mer informasjon om dagtilbud.
 • Kommunen har eget tilbud for yngre personer med demens. Ved Austrått bo- og aktivitetssenter er det tilrettelagt dagaktivitetstilbud samt en egen sykehjemsavdeling.
 • Avlastningsopphold i sykehjem kan gis når pårørende har særlig tyngende omsorgsoppgaver.
 • Langtidsopphold i sykehjem kan være et aktuelt tilbud for personer som ikke lenger kan ivaretas i eget hjem.

Andre tilbud til deg som har demens

For deg som har demens finnes det følgende tilbud:

 • Demensskole. Dette er et tilbud for personer over 65 år med demensdiagnose. Tilbudet er i samarbeid med Sola kommune og SESAM (Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling) ved Helse Stavanger.  
 • Samtalegrupper for personer med demens under 65 år.

Personer med demens kan få kontakt med frivillige gjennom ordningen Aktivitetsvenn. Sandnes kommune ved frivilligsentralen samarbeider med Sandnes demensforening om å rekruttere frivillige. Les mer her på Nasjonalforeningen for folkehelsen sin nettside

 

 

Demensvennlig samfunn

Sandnes kommune har som mål å være et demensvennlig samfunn. Du kan lese mer om demensvennlig samfunn ved å klikke på denne linken.

Pårørendestøtte, skole/kurs/samtalegrupper

Informasjon til deg som pårørende

Ved demenssykdom eller mistanke om demenssykdom, har pårørende og omgivelsene behov for kunnskap og støtte. I vår kommune har vi ulike tilbud for pårørende. Les mer på informasjonsside om pårørende og aktuelle tilbud fra kommunen

Pårørendes innsats har stor betydning både for den som er syk og for samfunnet. De gir omsorg til den som er syk og bidrar ofte med organisering av dagliglivet, kontakt med helsevesenet og praktisk hjelp.
Mange er i pårørenderollen over lang tid. Fra de første demenssymptomene blir merkbare, til personen blir helt avhengig av omsorg og hjelp fra andre. Dette kan ta flere år.
Se link til informasjon for pårørende på helsenorge.no - Tilbud til pårørende til personer med demens - helsenorge.no

E-læringskurset Pårørendestøtte – demens er utviklet for å gi informasjon, råd og støtte til pårørende til personer med demens. Hensikten med e-læringen er å bidra til at pårørende får grunnleggende kunnskap om demens, tilbud og tjenester. E-læringen gir også informasjon om lovgiving og pårørenderettigheter. Den skal bidra til å gi pårørende støtte til å kunne ivareta seg selv. Pårørendestøtte – demens - Nasjonalt senter for aldring og helse

Tilbud i regionen rettet mot pårørende til personer med demens

Pårørendeskolen er et gratis kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller i institusjon. Gjennom forelesninger og samtaler får du kunnskap om demens, treffer pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Nasjonalforening i Rogaland og Nasjonalforening Sandnes demensforening tilbyr ulike kurs og samtalegrupper.

 

Informasjon om demens og nyttige nettsteder

Temaside om demens: Demens - Helsenorge

Symptomer på demens: Symptomer på demens - Helsenorge

Slik snakker du om demens: Slik snakker du om demens - Helsenorge

Tilbud til pårørende til personer med demens:Tilbud til pårørende til personer med demens -  helsenorge.no

Nasjonalforeningen for folkehelsen: http://nasjonalforeningen.no/demens/

Aldring og helse: https://www.aldringoghelse.no/

Pårørendesenter: https://www.parorendesenteret.no/hjem

Demensinfo.no

Helsedirektoratet på Facebook

Demenslinjen: 23 12 00 40 - en nasjonal telefontjeneste hvor en får kontakt med spesialsykepleiere for spørsmål om demenssykdom eller hvilke tilbud som finnes.

Appen "kunnskap om demens" er laget for deg som arbeider med personer med demens eller som daglig er i kontakt med eldre mennesker. Appen kan lastes ned på mobile enheter.

 

Informasjonssider for helsepersonell og fastleger

Helsedirektoratet sine sider om demens

Informasjon og verktøykasse demens: Verktøykasse demens - Nasjonalt senter for aldring og helse

 

 

 

Aldring og helse har nyttig informasjon til både pårørende og helsepersonell om hvordan en møter minoriteter som har demenssykdom. Les mer på deres nettsider  https://www.aldringoghelse.no/demens/minoriteter/

Aldring og helse har laget informasjonsmateriell og utredningsverktøy for samisk språk og kulturforståelse https://www.aldringoghelse.no/demens/samisk/

 

 

 

Sist oppdatert: 03.11.2023