account_circle Min side
HjemBarn, unge og familiePedagogisk psykologisk tjeneste - PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste - PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste omtales også som PP-tjenesten eller PPT. PPT jobber for å inkludere alle barn, ungdom og voksne i utdanningsløpet. Tjenesten skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. Tjenesten skal også hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling.

 
 • Mistanke om forsinket utvikling
 • Språk- og kommunikasjonsvansker
 • Lærevansker
 • Fagvansker
 • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • Atferdsvansker
 • Sosial- og emosjonelle vansker
 • Funksjonshemming

 

PPT har egen logopedtjeneste

 • Målgruppen er de med ulike former for språk, tale og kommunikasjonsvansker
 • Vi utreder, behandler og veileder
 • Vi veileder foresatte og samarbeidspartnere
 • Vi tilbyr kun logopedoppfølging på norsk

Logopedoppfølging skjer hovedsakelig på PPT sitt kontor. Veiledning til pedagogisk personell skjer i hovedsaki barnehagen eller skolen. 

Kompetansegrupper

Lese- og skrivevansker

Vansker med utvikling av lese- og skriveferdigheter er noe som gjelder flere av elevene i grunnskolen. Lese- og skrivevansker påvirker elevenes utvikling i alle fag. Det er derfor viktig at skolene legger opp til en inkluderende undervisning som tar høyde for variasjoner i lese- og skriveferdigheter. Skolene er ansvarlige for å gjennomføre nødvendig kartlegging, å sette inn kompensatoriske tiltak, gi tilgang til og opplæring i nødvendige hjelpemidler.
Kompetansegruppen for lese- og skrivevansker kan på forespørsel bidra til kompetanseheving i skolene ved å holde presentasjoner om inkluderende lese og skriveopplæring og om kartlegging og tiltak.

Matematikkvansker

Begrepet «spesifikke matematikkvansker» og «dyskalkuli» blir brukt om hverandre. Matematikksenteret velger å bruke «spesifikke matematikkvansker», og vi i Sandnes PPT forholder oss til dette. Det handler om vansker i matematikk som er betydelige og vedvarende, til tross for god tilpasset og tilrettelagt undervisning. Ofte har elevene vansker med mengde- og tallforståelse, innlæring av tallfakta, forståelse av plassverdisystemet, klokka, tid og måling, samt vansker med arbeidsminne og logisk resonnering. Arv kan også være en faktor knyttet til matematikkvansker. Det at en elev opplever vansker i matematikk kan komme til uttrykk gjennom for eksempel unnvikelsesstrategier og vegring for faget. Det er ikke dermed sagt at det er snakk om en spesifikk matematikkvanske. Det er viktig å kartlegge årsaken til at barnet strever og sette inn målrettede tiltak basert på dette. Tilpasset undervisning med målrettede tiltak kan bidra til en positiv utvikling hos eleven.

Derfor sier vi at eleven er i en matematikkvanske, i motsetning til å ha en matematikkvanske.
Når et barn strever med matematikk er det viktig at skolen tar tak i dette tidlig jf. §1-4 i opplæringsloven. Kompetansegruppa for matematikk kan bidra med kompetanseheving på skolene når det gjelder den generelle tilretteleggingen i klasserommene. Videre kan vi hjelpe skolene med hvordan man går frem for å kartlegge behovet for en mer spisset tilrettelegging. Den grunnleggende forståelsen for matematikk og tall, startere allerede i barnehagen gjennom området «Antall, rom og form» i Rammeplanen. Kompetansegruppa i matematikk kan ved forespørsel bidra med støtte også inn mot barnehagene.

På statped sine sider kan du lese mer om matematikkvansker

Språk/Flerspråklighet

Kompetansegruppen språk og flerspråklighet dekker tema som forsinket språkutvikling, utviklingsmessige språkforstyrrelser og flerspråklighet/flerkulturalitet. Foreløpig kan vi gi veiledning i hvordan ansatte i barnehage og på 1.trinn kan være gode språkmodeller og tilrettelegge for et godt språkmiljø. Internt jobber gruppen med veiledning til kolleger i enkeltsaker og systemsaker.

Barn og unge med utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD), tidligere kalt spesifikke språkvansker har til felles at de har vedvarende vansker innenfor ulike språkområder. Dette kan være vansker med ordforrådet, grammatikk, sosial bruk av språk eller oppfattelse og uttale av språklyder.

Du kan lese om utviklingsmessige språkforstyrrelser på statped sine nettsider.

Det tar som regel lengre tid å lære seg flere språk enn bare ett og det er derfor vanlig med en mer langsom progresjon i språkutviklingen. Personalet skal følge med på barnas kommunikasjon og språk, fange opp og støtte barn som er lite språklig aktive eller som har sen språkutvikling (Rammeplan). Vi kan støtte ansatte i barnehage og skole til å se og vurdere språkmiljøet i et mangfoldsperspektiv.

Du kan få mer informasjon om språk i barnehagen på Udir sine nettsider.

Nevroutviklingsforstyrrelser

Det er flere barnehager og skoler i Sandnes kommune som har barn med nevroutviklingsforstyrrelser, og vi opplever at mange kan ha utfordringer med å tilrettelegge og tilpasse dagen for disse barna. Med vår kompetanse og erfaring på området (ADHD, autismespekterforstyrrelser, Tourettes syndrom) kan vi bistå barnehager og skoler, og tilhørende kontaktperson fra PPT.
Vi bruker blant annet PAS (positiv atferdsstøtte) som verdigrunnlag og rammeverk i arbeidet vårt. Kompetansegruppen kan holde kurs i barnehager og skoler på 1-2 timer for å heve basiskunnskapene til de ansatte på området.

ASK-team

ASK står for alternativ og supplerende kommunikasjon. ASK-teamet er et tverrfaglig team bestående av rådgivere og logopeder fra PPT, samt ergoterapeut og fysioterapeut fra kommunen.
Formålet til ASK-teamet er å øke kompetansen på bruk av ASK på individ- og systemnivå i barnehager og skoler. ASK-teamet skal bidra til at barn og unge som helt eller delvis mangler talespråk og/eller har vansker med språkforståelsen, skal få tilgang til egnede kommunikasjonsformer og hjelpemidler.
ASK-teamet har et demo-lager av hjelpemidler til utprøving og utlån for skoler og barnehager.

Slik ser planen for oppfølging av ASK ut.

Psykisk helse

Barn og unge er sårbare og mangler erfaringer for å vite hvordan de skal håndtere følelser. Barn og unge har behov for mange og gode mestringsopplevelser.
For at barn og elever skal kunne lære må de grunnleggende behovene være dekket. Læring, lek og psykisk helse er gjensidig påvirket av hverandre, og sentralt for unges utvikling.
Barnehagen og skolen er de viktigste fellesarenaene for barn og unge. Barnehage og skole er den arena hvor voksne møter flest mulig barn og unge, over lengst mulig tid. Det er viktig at lærere og barnehagelærere har kunnskap om psykisk helse, hva som fremmer psykisk helse og hvordan de kan hjelpe barn og elever.

PPT kan bistå skoler og barnehager i hvordan vi kan snakke om deres følelser og emosjonelle behov, og gi dem realistiske og konstruktive måter å tenke på. PPT kan også veilede barnehagelærere og lærere i hvordan en kan møte barn og unge med uforståelig atferd, som kan være uttrykk for indre smerte. Det er viktig at barn og unge kjenner seg verdsatt og forstått.
PPT kan veilede barnehagelærere og lærere i hvordan barn og elever skal bli positive, proaktive, motstandsdyktige, få selvforståelse og oppleve mestring.

Gode relasjoner, varme og trygge voksne, gode menneskemøter, forutsigbarhet, opplevelse av kontroll, og mestringsorientert klima er viktige elementer i dette arbeidet.

I PPT jobber vi med forebyggende tiltak og rett hjelp tidlig.

Nettressurser:
Jeg vet
LINK (linktillivet.no)
Tiltak | Ungsinn
Psykisk helse - Helsedirektoratet

Pedagogisk analyse

Pedagogisk analyse er en systematisk måte å analysere utfordringer i skoler og barnehager, for så å komme frem til hensiktsmessige tiltak som man prøver ut i den pedagogiske praksisen. Når man står ovenfor ulike problemstillinger i skoler og barnehager er det lett å lete etter en lineær årsakssammenheng.
Man leter etter løsninger på problemstillingen ved å se på årsak – virkning – tiltak. I en slik praksis blir ofte handlinger og problemstillinger forklart ut ifra årsaker hos individet som f.eks. pedagogisk personell eller barnet/eleven. Når man bruker pedagogisk analyse som metode ser man på problemstillingen i et systemteoretisk perspektiv, hvor man flytter oppmerksomheten fra individ til systemet rundt individene. Pedagogisk analyse er en grundig analyse av eget miljø og praksis.

Pedagogisk analyse består av to faser; en analysefase og en tiltaksfase. Vi bruker erfaringsbasert kunnskap og forskningsbasert kunnskap når man bruker pedagogisk analyse som metode. Når PPT gjennomfører en pedagogisk analyse setter man av tid til to møter på ca. 1,5 time hver. Deretter har man en periode på 6-8 uker, hvor man prøver ut tiltak før man møtes igjen og evaluerer virkningen av tiltakene. Mange skoler og barnehager i Sandnes kommune har god kjennskap til pedagogisk analyse, og bruker metoden hyppig i sin virksomhet. Mens andre virksomheter ønsker mer kunnskap og erfaring med gjennomføring av pedagogisk analyse. PPT kan bistå skoler og barnehager med gjennomføring av pedagogisk analyse. PPT kan også bistå med kurs for ansatte i skole/barnehager om pedagogisk analyse som metode.

På vimeo finner du en film hvor Thomas Nordahl forklarer grunnprinsippene i pedagogisk analyse

 

 

Du kan ta direkte kontakt med pedagogisk psykologisk rådgiver på din barnehage eller skole.

Kontaktpersoner skoler og barnehager 2023-2024

Birgithe Ogne
birgithe.ogne@sandnes.kommune.no
Tlf: 
47461944
Avdelingsleder

Brit Haua Marthinsen
brit.haua.marthinsen@sandnes.kommune.no
Tlf:  47461853
Avdelingsleder

Berit Refsland
berit.refsland@sandnes.kommune.no


Else Marie Vassdal
else.marie.vassdal@sandnes.kommune.no
Tlf: 97143941

Du kan også ringe vårt sentralbord på tlf: 51 33 51 20.

Oppfølging av elever i videregående skole ligger til PPT/OT i Rogaland fylkeskommune. Se mer informasjon på Rogaland fylkeskommune sine hjemmesider.

Ta alltid kontakt med PPT før du sender en henvisning. Ha dialog med barnehage eller skole for tilrettelegging for ditt barn. Foresatte har også mulighet for å henvise direkte til PPT. 

Henvisning til PPT for foresatte

Henvisningsskjema til PPT for foresatte

Henvisning og pedagogisk rapport til PPT for private barnehager og private skoler

I forbindelse med henvisning til PPT og oppdatering av sakkyndige vurderinger må barnehager eller skole alltid fylle ut en pedagogisk rapport.

Henvisningsskjema til PPT for private barnehager og private skoler

Pedagogisk rapport for private barnehager

Pedagogisk rapport for private skoler

Henvisning til PPT for kommunale barnehager og kommunale skoler

Kommunale barnehager og skoler må fylle ut henvisningsskjema og pedagogisk rapport via Public 360. I forbindelse med henvisning til PPT og oppdatering av sakkyndige vurderinger må barnehager eller skole alltid fylle ut en pedagogisk rapport.

Besøks- og postadresse

Besøksadresse:
Haakon 7's gt. 6, 2. etasje

Postadresse: 
Sandnes kommune
PPT
Postboks 583
4302 Sandnes

Les mer om PPT (udir.no)
Les informasjon om PPT og spesialundervisning på flere språk(udir.no)
Veilederen Spesialundervisning (udir.no)
Sandnes kommune - Ressurssenter for barn og familie
Barn og unges helsetjeneste - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)

 

Sist oppdatert: 01.08.2023