account_circle Min side

Kvalitet i Sandnesskolen

Læringskvalitet og læringsutbytte utgjør kjernen i skolenes virksomhet. Gjennom læring utvikler barn og unge både faglig og sosial kompetanse. Skoledelen i kvalitetsplan for et helhetlig utdanningsløp i Sandnes kommune bygger på opplæringsloven og læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 (LK2020).

LK 2020 innledes av en overordnet del som utdyper formålsparagrafen for skolen. Læreplanverket legger til rette for helhet og sammenheng i elevenes opplæring og skal bidra til et verdiløft i skolen.

Et viktig prinsipp i LK 2020 er at elevene skal få rom til å gå i dybden i fagene, se sammenhenger mellom fagområder og utvikle evnen til å reflektere og tenke kritisk. Skolens samfunnsoppdrag handler om mer enn å lære barn og unge grunnleggende ferdigheter og faglig kunnskap. Barn og unge må forberedes til å ta vare på seg selv og hverandre, kunne forstå, håndtere og bygge gode relasjoner med mennesker rundt seg, og bli aktive og deltakende medlemmer av samfunnet. Derfor er folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling kommet inn som tverrfaglige temaer i de nye læreplanene. Et annet viktig prinsipp for skolens praksis er arbeidet i profesjonsfaglige fellesskap. Sammen skal skolen legge til rette for og videreutvikle kvaliteten i hele skolens virksomhet.

Skoledelen er bygget opp etter en kvalitetsmodell som definerer god kvalitet innenfor ulike typer kvaliteter. Sammen gir disse områdene et bilde av hvilke faktorer som er viktige for å sikre god kvalitet:

 • resultatkvalitet
 • innholdskvalitet
 • strukturkvalitet
 • prosesskvalitet

De utvalgte kvalitetsområdene bygger på sektormålene og prinsippene i LK 2020:

 • tilpasset opplæring og tidlig innsats
 • læringsmiljø
 • skole-hjem samarbeid
 • profesjonsfelleskap og skoleutvikling

 

Resultatkvalitet

I Sandnesskolen skal alle:

 • ha et godt og inkluderende læringsmiljø
 • elever som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial
 • ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse
 • lykkes i opplæringen og utdanningen

Innholdskvalitet

For skolene i Sandnes betyr dette at vi sammen med elevene skal arbeide med mål om å skape:

 • kvalitet i tilpasset opplæring og tidlig innsats
 • kvalitet i læringsmiljø
 • kvalitet i skole - hjem samarbeid
 • kvalitet i profesjonsfellesskap og skoleutvikling

Strukturkvalitet

Sandnes kommune skal bidra til rammebetingelser og strukturer som gir alle elever et forsvarlig opplæringstilbud.

For skolene i Sandnes betyr dette at:

 • fysiske rammer for skolehverdagen sikres gjennom systematisk planlegging
 • kompetansen i skolenes personale ivaretas og utvikles
 • gjeldende regelverk blir fulgt
 • en tildelingsmodell sikrer forutsigbar økonomi og handlingsrom
 • det er gode støttesystemer og rammer for tverrfaglig samarbeid

Prosesskvalitet

Sandnesskolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis til det beste for alle elevenes trivsel og læring.

For skolene i Sandnes betyr dette at det er:

 • god ledelse, organisasjon og kultur for læring på den enkelte skole
 • godt samarbeid om kvalitetsoppfølging og kvalitetsutvikling
 • gode lærere som evner å lede klasser og undervisningsforløp
 • positive relasjoner mellom alle ansatte og elever
 • positive relasjoner og kultur for læring mellom elevene
 • godt samarbeid mellom skole og hjem
 • godt tverrfaglig samarbeid

I Sandnesskolen skal alle:

 • lykkes i opplæringen og utdanningen
 • ha et godt og inkluderende læringsmiljø
 • elever som har behov for det, få hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial

Illustrasjon: Pedagogisk tilbud


Tilpasset opplæring

Tilpasset opplæring innenfor fellesskapet er et grunnleggende prinsipp i norsk skole. Elever som ikke har et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen kan ha rett på spesialundervisning og / eller særskilt språkopplæring. Elever med høyt læringspotensial skal oppleve undervisning tilpasset sine evner og forutsetninger.

Det er viktig å presisere at all opplæring; inkludert spesialundervisning og særskilt språkopplæring i hovedsak skal skje innenfor rammen av klassefellesskapet.
Begrepet tilpasset opplæring rommer det ordinære opplæringstilbudet, spesialundervisning (jf opplæringsloven §5-1) og særskilt språkopplæring (jf opplæringsloven §2-8)

Tidlig innsats betyr et godt opplæringstilbud fra tidlig skolealder, at skolen forebygger utfordringer, og at tiltak settes inn umiddelbart når utfordringer avdekkes. Med tidlig innsats kan vi unngå at vanskene blir unødvendig store og at det oppstår tilleggsvansker.

De fleste elever som har særskilte opplæringsbehov, skal bli fanget opp tidlig av hjelpeapparatet og barnehagen. Mindre vansker blir ikke alltid oppdaget like lett, men tidlig innsats er viktig også for elever med mindre vansker. Det er viktig å fange opp de elevene som trenger noe ekstra så tidlig som mulig.

I Sandnesskolen har alle skoler ressursgrupper. Ressursgruppen består av rektor/avdelingsledere, spesialpedagogisk koordinator, sosiallærer, flerspråklig koordinator, skolens kontaktperson i PPT og skolehelsetjenesten (helsesykepleier/skolelege).

 

Intensiv opplæring

På 1. til 4. årstrinn skal skolen sørge for at elevar som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt får egnet intensiv opplæring slik at forventet progresjon blir nådd. Intensiv opplæring er en del av den ordinære opplæringen. Det skal være en kortvarig og målrettet innsats. Målet er at elever som trenger det, raskt skal få egnet støtte og oppfølging slik at problemene ikke får mulighet til å utvikle og forsterke seg videre i opplæringsløpet.

Fordi intensiv opplæring er en del av den ordinære opplæringen, er det en forutsetning at elever ikke skal ha avvik fra kompetansemålene i læreplanverket. Elevene skal bli i stand til å følge den alminnelige progresjonen i undervisningen gjennom den tidlige innsatsen. Elever som har behov for avvik fra kompetansemålene, eller som ikke får tilfredsstillende utbytte av den intensive opplæringen, har rett til spesialundervisning.

 

Begynneropplæringen

En viktig oppgave for skolen er å legge til rette for en god start for alle. Læreren skal tilpasse opplæringen og bidra til engasjement og lærelyst hos elevene. Tidlig innsats og en god begynneropplæring er med på å utjevne forskjeller. Målet er at elever med ulike forutsetninger og ulik språklig bakgrunn i størst mulig grad skal oppleve å lykkes. Det er av avgjørende betydning at det er høy kompetanse blant pedagogene når det gjelder begynneropplæringen.

 

Læringsinnhold og pedagogiske metoder

Opplæringen tilpasses gjennom variert bruk av arbeidsformer og pedagogiske metoder, læremidler, organisering, læreplaner og vurdering. Lærerne må bruke et godt faglig skjønn i arbeidet med å tilpasse opplæringen i trygge og gode læringsmiljø. Digital læringsteknologi skal brukes på en hensiktsmessig måte. Bruk av teknologi kan bidra til nye metoder for undervisning, større handlingsrom for tilpasset opplæring og mer motiverende opplæring for barn og elever.


Vurdering

I god vurderingspraksis er vurdering en integrert del av opplæringen som motiverer og har læring som mål. God vurdering er nøkkelen til å tilpasse undervisningen. Forventningene må være tydelige, eleven skal delta og bli hørt underveis i læringsarbeidet og få vite hva de mestrer.

 

Dette mener elevene er viktig for dem

“Alle må inkluderes og respekteres for å føle seg trygge”

 • At vi er trygge på læreren og vet at vi blir hørt
 • At lærere blir kjent med oss for å kunne gjøre nivåtilpasning
 • At læreren skaper engasjement og trygghet
 • At de som trenger hjelp ikke blir ekskludert, men heller blir inkludert ved å ha tilpasset oppgaver i klasserommet
 • At de som strever blir oppdaget raskt og får hjelp fort
 • At alle skal få oppgaver som de mestrer, som er med på å øke lærelysten

 

KVALITETSOMRÅDE: Kvalitet i tilpasset opplæring og tidlig innsats 

RESULTAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Sandnesskolen skal alle:

 • lykkes i opplæringen og utdanningen
 • ha et godt og inkluderende læringsmiljø
 • elever som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial

Kunnskapsgrunnlag:

 • Skolebasert vurdering
 • Kartleggingsprøver
 • Nasjonale prøver
 • Elevundersøkelsen
 • Foreldreundersøkelsen
 • Skolebidragsindikatorer
 • Grunnskolepoeng
 • Eksamen
 • Gjennomføringsgrad i videregående opplæring

STRUKTUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolene har gode rutiner og systemer som legger til rette for tilpasset opplæring og tidlig innsats gjennom:

 • skolens praksis er i henhold til gjeldende lovverk (Opplæringslov, forskrifter/læreplanen)
 • skolen har en felles forståelse av hva de legger i tilpasset opplæring og tidlig innsats
 • rutinebeskrivelser for skolens arbeid med spesialundervisning
 • rutinebeskrivelser for skolens arbeid med særskilt språkopplæring
 • rutinebeskrivelser for skolens arbeid med tidlig innsats
 • rutinebeskrivelser for skolens arbeid med gode overganger
 • skolens arbeid i ressursgruppen
 • gode systemer for å vurdere og kartlegge elevenes læring og progresjon
 • skolens kompetanse om tilpasset opplæring og tidlig innsats ivaretas og utvikles
 • skolen har riktig kompetanse og tilstrekkelig bemanning for å sikre god kvalitet i opplæringen

PROSESS

 

 

 

 

 

Skolens praksis skal sikre gode prosesser for å lykkes med:

 • tilpasset opplæring
 • tidlig innsats
 • intensiv opplæring
 • begynneropplæring
 • læringsinnhold og pedagogiske metoder
 • vurdering

 

Kvalitet i læringsmiljø og inkluderende fellesskap

I Sandnesskolen skal alle ha et godt og inkluderende læringsmiljø

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle.

Et godt læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres til faglig og sosial utvikling. Føler elevene seg utrygge, kan det hemme læring. Trygge læringsmiljøer utvikles og opprettholdes av tydelige og omsorgsfulle voksne, i samarbeid med elevene. De ansatte på skolen, foreldre og foresatte og elevene har sammen ansvar for å fremme helse, trivsel og læring, og for å forebygge mobbing og krenkelser. I arbeidet med å utvikle et inkluderende og inspirerende læringsmiljø skal mangfold anerkjennes som en ressurs.

Medskaping må prege skolens praksis. Elevene skal både medvirke og ta medansvar i læringsfellesskapet som de skaper sammen med lærerne hver dag. Elever tenker, erfarer og lærer i samspill med andre gjennom læringsprosesser, kommunikasjon og samarbeid. Skolen skal lære elevene å utvise dømmekraft når de ytrer seg om andre, og sørge for at de lærer å samhandle på forsvarlig vis i ulike sammenhenger.

Elevenes skolemiljø reguleres av opplæringsloven kapittel 9A. Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. For å sikre dette har alle ansatte på skolen plikt til å følge med, til å gripe inn, til å varsle, til å undersøke, til å sette inn tiltak og til å dokumentere. Et viktig prinsipp i lovverket er at det er elevens opplevelse av å ha det trygt og godt som er avgjørende. Elevens stemme skal høres, og alle avveininger skolen foretar skal ha elevens beste som målsetting.

 

Dette mener elevene er viktig for dem

“Alle må føle seg velkommen - små ting er ofte det som betyr mest”

 • At alle føler seg velkommen.
 • At alle opplever å være inkludere ved å ha tilpasset oppgave i klasserommet.
 • At elevene og lærerne har en god kjemi til hverandre for å skape en trygghet i klasserommet.
 • At elevene er trygge på at læreren hører på det de sier.
 • At straff og anmerkninger ikke fungerer.
 • At lærerne og elevene ikke bare har en skole-relasjon, men også en sosial relasjon.
 • At turer og andre aktiviteter brukes for å bygge gode læringsmiljø.
 • At klasser bruker tid sammen, både på skolen og i fritiden til å bli kjent.
 • At skoledagen gjøres best mulig.

 

KVALITETSOMRÅDE: Kvalitet i læringsmiljø og inkluderende fellesskap

RESULTAT

 

 

 

 

 

 

 

 

I Sandnesskolen skal alle ha et godt og inkluderende læringsmiljø

Et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring:

 • elevene opplever at deres stemme blir tatt på alvor
 • er med å styrke elevenes læringsutbytte
 • bidrar til at ingen elever opplever å bli mobbet
 • har rutiner for å fremme læringsmiljøet og handle når elever opplever utrygghet

Kunnskapsgrunnlag:

 • Elevundersøkelsen
 • Foreldreundersøkelsen
 • Skolenes egne evalueringer av elevenes opplevelse av læringsmiljøet

STRUKTUR

 

 

 

 

 

 

 

Skolene har fastsatte rammer og rutiner for å følge opp elevenes læringsmiljø gjennom

 • skolens ressursgruppe
 • skolenes handlingsplaner for trygt og godt skolemiljø
 • Sandnesskolens felles ordensreglement
 • rutinebeskrivelse for skolenes arbeid med Opplæringslovens kapittel 9a
 • samarbeidet i henhold til gjeldende regelverk for
  • FAU/SU/SMU/elevråd
  • foreldremøter
  • utviklingssamtaler (faglig halvårsvurdering og samtale om elevens annen utvikling)
 • Skolens kompetanse i arbeidet med elevenes læringsmiljø ivaretas og utvikles

PROSESS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle ansatte ved skolen er med på å bygge trygg og god skolekultur hvor alle elever opplever å høre til i et godt og inkluderende læringsmiljø.

Et godt og inkluderende læringsmiljø:

 • har elevenes (helse, trivsel og læring) trygghet, faglige- og sosiale utvikling i fokus
 • bidrar til å styrke elevenes læring og sosiale utvikling
 • preges av systematikk og er proaktivt
 • preges av verdsettende og inkluderende ansatte som legger til rette for medskaping

Skolen:

 • gjennomfører elevundersøkelsen årlig
 • vurderer elevenes læringsmiljø årlig gjennom skolebasert vurdering
 • jobber målbevisst med utviklingsområder
 • har tett samarbeid med elevråd

 

Kvalitet i skole-hjem-samarbeid

I Sandnesskolen skal alle:

 • ha et godt og inkluderende læringsmiljø
 • lykkes i opplæringen og utdanningen

Foreldresamarbeid må være en integrert del av skolens aktivitet, og alle ansatte på alle nivå må ha et bevisst forhold til hva skole-hjem-samarbeid betyr for den enkelte. Målet for samarbeidet er å fremme elevenes faglige læring og sosiale utvikling. God kommunikasjon mellom hjem og skole bidrar positivt til skolens arbeid med læringsmiljøet og til elevenes oppvekstmiljø.

Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet. Det er skolen som er den profesjonelle part i samarbeidet. Hjemmet har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling, og er de som kjenner barnet aller best. Skolen har det overordnede ansvaret for å ta initiativet til og tilrettelegge for samarbeid. 

Dette mener elevene er viktig for dem

“Hvis en ser at noe må gjøres noe med MÅ både skolen og hjemmet gjøre noe”

 • At foreldrene må ha et godt forhold til og god dialog med læreren.
 • Det betyr mye at foreldrene bryr seg.
 • At samtaler er dialog der foreldrene og skolen kan høre på hverandre.
 • At eleven føler seg verdifull.
 • At læreren sier til de foresatte hva som er positivt og ikke bare negativt - neste gang de møtes må de snakke om det som går bedre
 • At hjemmet kan si til skolen hvis eleven har vansker
 • At læreren må ha en samtale med eleven før kontakt med hjemmet.
 • At det er viktig at læreren og foreldre snakker sammen hele året.
 • At det ikke er for stor terskel for å ta kontakt. Det trenger ikke være noe alvorlig. Dette gjelder begge veier.
 • At læreren spør hvordan elevene har det hjemme.
 • Det betyr mye at læreren bryr seg.

 

KVALITETSOMRÅDE: Kvalitet i skole-hjem-samarbeidet

RESULTAT

 

 

 

 

 

 

 

Mål med Skole-hjem-samarbeidet:

 • bidrar til at elevene opplever seg inkludert i skole-hjem-samarbeidet der alle spiller på lag og har tillit til hverandre
 • er med å styrke elevenes læringsutbytte
 • bidrar til et godt og inkluderende læringsmiljø

Kunnskapsgrunnlag:

 • Foreldreundersøkelsen
 • Elevundersøkelsen
 • Skolenes egne evalueringer av foreldresamarbeidet

STRUKTUR

 

 

 

 

 

Skolene har fastsatte rammer, rutiner og årshjul for skole-hjem-samarbeid

  • rutiner for FAU/SU/SMU.
  • foreldremøter
  • utviklingssamtaler (faglig halvårsvurdering og samtale om elevens annen utvikling)
 • Samarbeidet er i henhold til gjeldende regelverk
 • Skolens kompetanse om skole - hjem -samarbeid ivaretas og utvikles

PROSESS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle ansatte ved skolen er med på å bygge skolens kultur og arbeider for at alle foresatte føler seg velkommen på skolen og blir møtt med en vennlig holdning.

Et godt samarbeid mellom skole og hjem:

 • har eleven i fokus
 • bidrar til å styrke elevenes læring og sosiale utvikling
 • preges av felles mål, gjensidig forpliktelse og medvirkning
 • bidrar til at foresatte får nødvendig informasjon
 • preges av verdsettende dialog basert på tillit og respekt
 • preges av systematikk og er proaktivt

Skolen:

 • legger til rette for samarbeid og har planer for å engasjere alle foreldre
 • avklarer forventninger, hva samarbeidet innebærer, etablerer og vedlikeholder kontakten
 • avklarer forventninger knyttet til gjennomføring av foreldremøter og utviklingssamtaler
 • forholder seg til at elever og familier er forskjellige
 • fanger opp og verdsetter foreldrenes bidrag i elevene læringsprosess
 • gjennomfører foreldreundersøkelsen årlig
 • vurderer skole - hjem -samarbeidet årlig gjennom skolebasert vurdering
 • jobber målbevisst med utviklingsområder

 

Kvalitet i profesjonsfellesskap og skoleutvikling

I Sandnesskolen skal alle ansatte i kunnskapssektoren ha høy kompetanse.

Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav, og de skal få utfordringer som fremmer danning og lærelyst. For å lykkes med dette må skolen bygge gode inkluderende læringsmiljø og tilpasse undervisningen i samarbeid med elevene og hjemmene. Det krever et profesjonsfellesskap som engasjerer seg i skolens utvikling. Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der alle lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier og vurderer og videreutvikler sin praksis. Når alle ansatte samarbeider i profesjonsfaglige fellesskap kalles det for skolebasert kompetanseutvikling.

Et profesjonsfellesskap er opptatt av hvordan skolens praksis bidrar til elevenes læring og utvikling. Det er derfor naturlig at medskaping med elever bidrar til gode innspill i utviklingsarbeidet. Det krever en skolekultur hvor det er rom for å stille spørsmål og lete etter svar. Dette innebærer at skolen bruker erfaringsbasert kunnskap sammen med forskningsbasert kunnskap, og vurderinger og evalueringer som grunnlag for målrettede tiltak. I Sandnesskolen skal vi jobbe i profesjonelle læringsfellesskap hvor kollegaer samarbeider og verdsetter hverandre for å fremme en kollektiv delings- og læringskultur til det beste for elevene. Dette skal skje innad og på tvers av skoler, sammen med interne og eksterne samarbeidspartnere.

God kvalitet i profesjonsfelleskapet forutsetter god ledelse som prioriterer utvikling av samarbeid og relasjoner for å bygge tillit i organisasjonen. Skolens ledelse skal gi retning og tilrettelegge for elevenes og lærernes læring og utvikling. Skoleledelsen skal lede det pedagogiske og faglige samarbeidet mellom lærerne og bidra til å utvikle et stabilt og positivt miljø der alle har lyst til å yte sitt beste. Det er skoleledelsens oppgave å lede slik at alle får brukt sine sterke sider, opplever mestring og utvikler seg.

Medskaping som verdi i profesjonsfaglig fellesskap er et uttrykk for at gode læringsprosesser forutsetter medinnflytelse, og at de som er lærende opplever mening, støtte og deltakelse i egen læringsprosess. Dette er et perspektiv som kan overføres til både elevers læring og til læreres læring.

 

Dette mener elevene er viktig for dem

“Vi kan medskape om Alt som gjelder skolen! Alt det kan være interessant å få tilbakemelding fra oss elever på!”

 • At elevene får komme med innspill til hvordan de vil lære og bli vurdert
 • At de har mulighet for å gi innspill og tilbakemelding til læreren
 • At de ofte får snakke med læreren om hvordan de har det på skolen og hvordan de lærer
 • At de får gi innspill om hva de kan om et tema før undervisningen planlegges
 • At elevråd og klassens timer brukes godt
 • At både elevenes og skolens saker har en plass i elevråd og klassens time
 • At skolene har gode elevrepresentanter som har tillit hos de andre elevene

 

KVALITETSOMRÅDE: Kvalitet i profesjonsfellesskap og skoleutvikling

RESULTAT

 

 

 

 

 

 

I Sandnesskolen skal alle ansatte i kunnskapssektoren ha høy kompetanse

Alle skoler arbeider i profesjonsfaglige fellesskap som fremmer kompetanseutvikling og skoleutvikling

Kunnskapsgrunnlaget

 • Medarbeiderundersøkelsen
 • Skolenes egne evalueringer av de ansattes opplevelse av skolens profesjonsfaglige fellesskap
 • Skolebasert vurdering

STRUKTUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolenes utviklingsarbeid bygger på Sandnesskolens gjeldende kompetanseutviklingsstrategi.

Sandnesskolen har rammer og rutiner som støtter skolenes profesjonsfaglige fellesskap gjennom

 • kommunale ressurssentre/skoler
 • lærende nettverk på ulike nivå
 • videreutdanning for lærere og ledere
 • strategi for skole og lederutvikling

Skolene har fastsatte rammer og rutiner for å legge til rette for og fremme gode profesjonsfaglige fellesskap ved at

 • hver skole har utarbeidet sin utviklingsplan
 • det er gode strukturer for pedagogisk utviklingsarbeid
 • ressurslærere/lærerspesialister bidrar i arbeidet

Sandnesskolens har struktur for kvalitetssikring i henhold til §13-10

 • årshjul for kvalitetssikring

PROSESS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesjonsfelleskap og skoleutvikling utvikles gjennom:

 • alle ansatte ved skolen tar aktivt del i utviklingsarbeidet
 • visjonen på “Lag for livslang lærelyst”
 • kontinuerlig læring for hele kollegiet
 • gode team og godt samarbeid i kollegiet
 • en kultur for utvikling og utprøving for å forbedre praksis
 • gode systemer og strukturer for skolebasert vurdering som grunnlag for kvalitetsoppfølging og kvalitetsutvikling
 • deltakelse i lærende nettverk
 • ledelse som viser retning og har tillit i kollegiet
 • en ledelse som leder og deltar i lærernes utviklingsprosesser

Skolen:

 • gjennomfører medarbeiderundersøkelsen
 • vurderer skolens profesjonsfaglige samarbeid årlig gjennom skolebasert vurdering
 • jobber målbevisst med utviklingsområder

 

Innsatsområder

Planens utvalgte innsatsområder er valgt på bakgrunn av Sandnesskolens kunnskapsgrunnlag om utviklingsbehov og innføring av ny læreplan, Kunnskapsløftet 2020. I kommende periode (2020-2024) skal Sandnesskolen legge til rette for gode rammer og rutiner for at skolene skal lykkes med å utvikle god praksis innen:

 • Tidlig innsats
 • Eleven som medskaper i læring, utvikling og danning (eleven som aktør)
 • Pedagogisk bruk av digital læringsteknologi
 • Profesjonsfaglige fellesskap

MÅL: I Sandnes skal alle skoler ha rutiner og systemer for tidlig innsats. Elever skal få hjelp ved at tiltak settes inn umiddelbart når utfordringer avdekkes.

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap er avgjørende for å sikre at alle barn og unge kan nå sine drømmer og ambisjoner. Sandnesskolen har som mål at alle barn og unge skal oppleve livsmestring og lærelyst og ha like muligheter til allsidig utvikling og læring, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. Vi skal ha et utdanningssystem som bidrar til at alle kan oppleve mestring og verdien av kunnskap og fellesskap. Tidlig innsats handler om å gi hjelp så tidlig som mulig i et menneskes liv, enten vanskene oppstår i førskolealder eller senere i livet.

Ansatte med god kompetanse og nære relasjoner til til elevene er avgjørende for at vi får et godt utdanningsløp for alle. Skolene skal være rustet til å møte mangfoldet blant elever. Et godt lokalt støttesystem er viktig for å bygge et lag rundt eleven. Lokale støttesystem i Sandnes kommune kan være PPT, Altona skole- og ressurssenter, Senter for flerspråklige barn og unge, Trones ressurssenter, skolehelsetjenesten.

Tiltak fra skoleeier i perioden 2020-2024:

 • Utarbeide strategi for tidlig innsats og kvalitet i tilpasset opplæring i Sandnesskolen
  • laget rundt eleven - tverrfaglig samarbeid
  • videreutvikling av støttesystem (PPT, Altona skole- og ressurssenter og senter for flerspråklige barn og unge)
  • lederutvikling
 • Utarbeide felles overordnede rutiner for tidlig innsats i Sandnesskolen
 • Utarbeide overordnede rutiner for intensiv opplæring
 • Kompetanseutviklingsstrategi som ivaretar prinsippene tidlig innsats, inkludering og god tilpasset opplæring (2022)
 • Tett samarbeid i DEKOM-partnerskapet i region Sør med Universitetet i Stavanger, Jærskulen og Dalane knyttet til innsatsområdene
Skolen På bakgrunn av skoleeiers tiltak skal skolene med utgangspunkt i sitt kunnskapsgrunnlag, identifisere utviklingsområder for sin skole.

 

Eleven som medskaper i læring, utvikling og danning (eleven som aktør)

MÅL: I Sandnes skal vi jobbe for at alle barn og unge skal oppleve medskaping i praksis. De skal oppleve å være aktør i eget liv, samtidig som de lærer å bli ansvarsfulle medborgere.

Barn og unge har rett til å bli hørt og til å medskape i saker som angår dem. Å medskape definerer vi som noe med enn å medvirke. Medskape handler om at det skjer noe mer mellom mennesker som jobber sammen for å finne felles løsninger. Skolen skal være et sted der barn og unge opplever inkludering, demokrati og medskaping i praksis. Elevene skal erfare at de blir lyttet til i skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan påvirke det som angår dem. Elevene skal ha en naturlig plass i skolens arbeid med kvalitetsutvikling. Elevene skal få erfaring med og praktisere ulike former for demokratisk deltakelse og medskaping, både i det daglige arbeidet i fagene og gjennom elevråd og andre rådsorganer. Dialogen mellom lærer og elev, og mellom skole og hjem, må være basert på gjensidig respekt. Når elevenes stemme blir hørt i skolen, opplever de hvordan de selv kan ta egne bevisste valg. Slike erfaringer har en verdi her og nå, og forbereder elevene på å bli ansvarlige samfunnsborgere.

Tiltak fra skoleeier i perioden 2020-2024:

 • Utarbeide en medskapingsstrategi for barn og unge i Sandnes kommune
 • Videreutvikle og utarbeide nye medskapingsarenar på kommunalt nivå
 • Kompetanseutviklingsstrategi som ivaretar eleven som medskaper i læring, utvikling og danning (2022)
 • Tett samarbeid i DEKOM-partnerskapet i region Sør med Universitetet i Stavanger, Jærskulen og Dalane knyttet til innsatsområdene
Skolen På bakgrunn av skoleeiers tiltak skal skolene med utgangspunkt i sitt kunnskapsgrunnlag, identifisere utviklingsområder for sin skole.

 

 

Pedagogisk bruk av digital læringsteknologi

MÅL: I Sandnes skal vi jobbe for at alle barn og unge skal oppleve at ny teknologi og digitale hjelpemidler kan brukes for å gi økt mestring, kreativitet, læringsutbytte og inkludering.

Digitalisering og digital teknologi handler om å lære og håndtere de muligheter og utfordringer som et stadig mer digitalisert og teknologisk samfunn fører med seg. Digitale ferdigheter er en grunnleggende ferdighet på lik linje med lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter, og kan ikke løsrives fra de ferdighetene som omtales som kompetanser for det 21. århundre. Dette er som eksempel for fagkompetanse, samarbeidsevne, kritisk tenkning og etisk vurderingsevne, medborgerskap, problemløsing, og det å lære å lære.
Sandnes har ambisjoner om å være i sentrum for framtiden. Det innebærer at skolene må tilrettelegge for gode læringssituasjoner basert på relevant læringsinnhold og varierte arbeidsmetoder.

Digital læringsteknologi skal brukes på en hensiktsmessig måte med mål om at alle elevene skal oppleve livsmestring og lærelyst. Bruk av teknologi kan bidra til nye metoder for undervisning, større handlingsrom for tilpasset opplæring og mer motiverende opplæring for barn og elever.

I Sandnes har alle elever tilgang til egen digital enhet. Sandnesskolen har siden 2018 jobbet med kompetanseutvikling gjennom arbeid i lærende nettverk og arbeidet sees i tett sammenheng med fagfornyelsen. Samtlige skoler har pedagogiske IKT veiledere og det er etablert 3 kommunale ressursskoler som bistår de andre skolene i utviklingsarbeidet.

Tiltak fra skoleeier i perioden 2020-2024:

 • Kompetanseutviklingsstrategi som ivaretar pedagogisk bruk av digital læringsteknologi (2022)
 • Tett samarbeid i DEKOM-partnerskapet i region Sør med Universitetet i Stavanger, Jærskulen og Dalane knyttet til innsatsområdene
Skolen På bakgrunn av skoleeiers tiltak skal skolene med utgangspunkt i sitt kunnskapsgrunnlag, identifisere utviklingsområder for sin skole.

 

Profesjonsfaglige fellesskap

MÅL: I Sandnesskolen skal vi jobbe i profesjonsfaglige fellesskap hvor kollegaer samarbeider og verdsetter hverandre for å fremme en kollektiv delings- og læringskultur til det beste for elevene. Dette skal skje innad og på tvers av skoler, sammen med interne og eksterne samarbeidspartnere.

Gode enkeltlærere er nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for å skape en god skole. Skoler som preges av samarbeid og kollektiv utvikling, er de skolene som oppnår best læring for sine elever over tid.

Sentrale kjennetegn ved profesjonsfaglige fellesskap er at deltakerne har et felles mål og en felles ambisjon om å utvikle egen praksis til beste for elevers læring og utvikling. Arbeidet preges av erfaringsdeling og refleksjon som grunnlag for evaluering og videreutvikling av egen praksis.

Skolelederes deltaking og involvering i lærernes profesjonelle læring er en forutsetning for å lykkes dette arbeidet.

I Sandnesskolen skal medskaping være et uttrykk for et utvidet samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte, elever og alle ansatte med fokus på god undervisning og elevers læring.

Tiltak fra skoleeier i perioden 2020-2024:

 • Tett samarbeid i DEKOM-partnerskapet i region Sør med Universitetet i Stavanger, Jærskulen og Dalane knyttet til innsatsområdene
 • Utarbeide strategi for tidlig innsats og kvalitet i tilpasset opplæring i Sandnesskolen
  • laget rundt eleven - tverrfaglig samarbeid
  • Videreutvikling av støttesystem (PPT, Altona skole- og ressurssenter og senter for flerspråklige barn og unge)
  • lederutvikling
 • Kompetanseutviklingsstrategi som ivaretar prinsippene i profesjonelle læringsfellesskap (2022)
Skolen På bakgrunn av skoleeiers tiltak skal skolene med utgangspunkt i sitt kunnskapsgrunnlag, identifisere utviklingsområder for sin skole.

  

“Hva mener du er viktig for at du skal ha lyst til å lære?”

Innspill fra elever i Sandnesskolen høsten 2019

Ordsky: Innspill fra elever i Sandnesskolen høsten 2019

 

Handlingsplaner for skole

 

Felles overordnet del

 

Barnehagedelen

 

Kvalitetsplanen i PDF

Her er "Kvalitetsplan for et helhetlig utdanningsløp i Sandnes kommune" i PDF.

Publisert: 04.03.2020

Sist endret: 04.03.2020