account_circle Min side

Kvalitet i Sandnesbarnehagen

Innledning

Formål

Gjennom kvalitetsplan for barnehagene i Sandnes kommune gir barnehageeier retning, setter mål og sammen med lovverk danner grunnlag for barnehageeiers oppfølging av barnehagene. Kommunen legger til rette for at private barnehager nytter planen i sin kvalitetsutvikling.

Målene i planen skal bidra til kunnskapsbasert praksis, høy kvalitet og felles standard i barnehagene.

Kvalitetsplanen skal være et dokument for den enkelte barnehagen i planlegging, vurdering og evaluering. Den skal være synlig i barnehagens planer og nedfelles i praksis.


Rammer for barnehagens innhold og oppgaver

Barnehagens samfunnsmandat er hjemlet i barnehagelovens formålsparagraf, forskrift til barnehageloven, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Denne kvalitetsplanen beskriver Sandnes kommune som barnehageeier sin lokale tilpasning til rammeplanen og prioritering i planperioden ( jf. barnehageloven § 2, åttende ledd).

Barnehagedelen har tatt opp i seg felles målsettinger for skole og barnehage og den pågående barnehagesatsing: Den Utviklingsstøttende Barnehagen (USB) og Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (rammeplanen).

Kvaliteten på ansatt-barn-relasjon er av stor betydning for barns utvikling. USB er kommunens langsiktige og helhetlige satsing for å sikre denne kvaliteten. Et positivt personal-barn-samspill innebærer også at barna får støtte til sitt samspill med andre barn. Slike samspill i barnehagen vil legge et grunnlag for senere utvikling og læring. Hele barnehageområdet skal delta videre i USB-satsingen i planperioden. Kommunen legger til rette for at de private barnehagene også deltar i denne videreføringen.

Alt arbeid i barnehagene skal ha barns beste og barns stemme som grunnleggende prinsipp. Viser til felles barnesyn i felles overordnet del i Kvalitetsplan for et helhetlig utdanningsløp i Sandnes kommune.

Familien er, sammen med barnehagen de viktigste arenaene for barnas utvikling og psykisk helse. Barnehagens foreldresamarbeid er forankret i barnehageloven og rammeplanen. Et godt foreldresamarbeid har sammenheng med økt trivsel og bedre utvikling for barnet. Det er barnehagen som har ansvar for å legge til rette for å aktivt invitere alle foreldre inn i et positivt samarbeidsforhold. Foreldresamarbeidet skal skje på både gruppenivå gjennom foreldreutvalg og samarbeidsutvalg, og på individnivå med foreldrene til hvert barn.


Hva er barnehagekvalitet?

Barnehagekvalitet kan deles inn i strukturkvalitet, prosesskvalitet og resultatkvalitet (kilde Udir). 
Strukturkvalitet inkluderer blant annet antall ansatte på avdelingen, personalets utdanning, gruppestørrelse og voksen-barn ratio.
Prosesskvalitet handler om kvaliteten på voksen-barn relasjon og kvaliteten på det pedagogiske innholdet gjennom barnehagedagen. Sagt på en annen måte handler prosesskvalitet om kvaliteten på de opplevelsene og samspillserfaringene barnet har hver dag i barnehagen (Layzer & Goodson, 2006).
Resultatkvalitet er definert av Utdanningsdirektoratet som hva vi ønsker å oppnå med kvalitetsarbeid. Hovedmål for barnehagetilbudet er resultatkvalitet som virker direkte inn på barns trivsel og utvikling.
Det er særlig prosesskvalitet, da i form av varme, sensitive og stimulerende personal-barn-relasjoner som er de viktigste bestanddelene i barnehagekvalitet. Et kvalitativt godt barnehagetilbud påvirker og førskolebarns mentale helse, trivsel og utvikling også lenge etter at barna har sluttet i barnehagen (NICHD ECCERN). God prosesskvalitet er spesielt viktig for sårbare barn som kan være i risiko for skjevutvikling.

Illustrasjonsbilde av tre overlappende sirkler med tekst "Strukturkvalitet" i den ene sirkelen, Resultatkvalitet i den andre sirkelen og Prosesskvalitet i den tredje sirkelen.


Mål for kvalitet i Sandnesbarnehagen

Mål for resultatkvalitet

Barnehagen skal gi barn et pedagogisk tilbud som sikrer deres trivsel og utvikling. Tilbudet skal være helsefremmende og bidra til barns livsmestring og til å utjevne sosiale forskjeller.

 • Barnehagen i samarbeid med hjemmet skal bidra til en god barndom for barna preget av omsorg, trivsel, mestring, vennskap og lek.
 • Barnehagen skal legge til rette for lek og læring. Lek er viktig og bidrar til å skape mening for små barn.
 • Barnehagen skal planlegge og tilrettelegge for progresjon i barnehagens innhold for alle barn.
 • Barnehagen skal sikre at barn får medvirke i fellesskapet og oppleve tilhørighet.
 • Barnehagen skal sikre at sårbare barn skal bli sett tidlig og raskt bli møtt på sine behov.
 • Barnehagen skal gi barn trygghet og tro på seg selv og sin framtid.
 • Barnehagen skal støtte barns læring og utvikling, slik at de utfra sine forutsetninger være klar for neste trinn i sitt læringsløp.

 

Mål for strukturkvalitet

Barnehagenes rammebetingelser og struktur ivaretar barns behov for omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

 • Fysisk miljø skal være tilpasset barnegruppens behov.
 • Barnehagen skal ha et kvalifisert personale som har handlingskompetanse og støtter barns utvikling og læring.
 • Ledelse som sikrer det pedagogiske tilbudet for alle barn og barnegruppen gjennom organisering, planlegging og struktur i barnehagen.
 • Gjennom planlegging og tilrettelegging skal barnehagen sikre progresjon i barnehagens innhold for alle barn.
 • Barnehagen skal ha rutiner og handlingskompetanse som sikrer at sårbare barn og familier blir hjulpet så tidlig som mulig i barnehagen og/eller gjennom samarbeid med andre.
 • Foreldre skal gis mulighet for medvirkning i innholdet i barnehagedagen og i langsiktig planlegging.

Mål for prosesskvalitet

Ansatte skal møte barn med varme og oppmerksomhet og stimulere deres nysgjerrighet slik at enkeltbarn og barnegruppen får best mulig støtte i sin utvikling og læring.

 • Barnehagen skal være sensitive for barnas signaler, skape et trygt og positivt klima og barnets perspektiv skal ivaretas i samspillet.
 • Barnehagen skal undre seg sammen med barna, utvide barns tanker og ideer.
 • Barnehagen skal systematisk støtte barns kommunikasjon og språkutvikling. Minoritetsspråklige barn skal ha et særlig fokus.
 • Barnehagen skal fremme inkludering og likeverd, og forebygge mobbing og utenforskap.
 • Foreldre skal få medvirke til den individuelle tilretteleggingen for barnet.


Innsatsområder i planperioden

 • Tidlig innsats
 • Barns behov - barns stemme
 • Digital praksis i barnehagen
 • Profesjonelle læringsfellesskap og barnehagebasert kompetanseutvikling

Disse fire innsatsområdene er felles for barnehage- og skoleområdet (se felles overordnet del: Kvalitetsplan for et helhetlig utdanningsløp i Sandnes kommune). For barnehagene er disse konkretisert i barnehagenes egenart og barns alder.

 

Barnehagene skal:

 • Nedfelle innsatsområdenes mål og tiltak/ hvordan barnehagen skal oppnå målene i sine årsplaner, rutiner og sin daglige pedagogiske praksis.

 

Barnehageeier skal:


Mål: Tidlig innsats

Gi et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud til alle barn og samtidig sette inn tiltak tidlig dersom det er behov for det.

Tiltak/dette oppnås ved:

 • Personalet skal sikre et inkluderende fellesskap og trygt barnehagemiljø i nært samarbeid med hjemmet.
 • Personalet skal gi tilpasset allmennpedagogisk tilbud til alle barn ut fra barnets alder og behov.
 • Barnehagen skal ha skriftlige rutiner for tidlig innsats og sikre at alle ansatte har handlingskompetanse og kjennskap til barnehagens rutiner ved bekymring for barn.
 • Personalet skal ha kunnskap om beskyttelses- og risikofaktorer.
 • Personalet skal legge til rette for at barn skal få snakke trygt når de har behov for det.
 • Virksomhetsleder/styrer skal involvere andre aktuelle samarbeidsinstanser straks dette er nødvendig.
 • Personalet skal bidra til helhetlig og samordnet oppfølging av barn som får oppfølging av flere instanser.

Mål: Barns behov - Barn stemme

Hele personalet skal ha handlingskompetanse for å gi barn best mulig støtte i sin utvikling og læring. De ansatte skal ta utgangspunkt i barns behov og det barn er opptatt av. Barnehagebarn skal oppleve barnehagetilbudet som trygt og godt for dem.


Tiltak/dette oppnås ved:

 • Sikre handlingskompetanse i tråd med domener og dimensjoner i Classroom Assessment Scoring System (CLASS).
 • Virksomhetsleder/styrer skal sikre at personalet har kunnskap om barns utvikling.
 • Personalet skal se og gi respons på barns signaler.
 • Personalet skal lytte til barna slik at de opplever å bli tatt på alvor.
 • Personalet skal oppdage, følge opp og utvide det barn allerede er opptatt av.
 • Personalet skal systematisk arbeide for at barn får oppleve mestring og selvstendighet.
 • Personalet skal legge til rette for at barna jevnlig har mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens innhold.
 • Personalet skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur.
 • Barnehagen skal legge til rette for sammen med foreldre å utveksle opplevelser og jevnlige vurderinger knyttet til enkeltbarns helse, trivsel, utvikling og læring.

Mål: Digital praksis i barnehagen

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.

Tiltak/dette oppnås ved:

 • Virksomhetsleder/styrer har ansvar for at alle kjenner til og handler etter Handlingsplan: Digital praksis i kommunale barnehager i Sandnes 2020-2022.
 • Personalet skal tilegne seg handlingskompetanse i arbeidet med digitale verktøy.
 • Personalet skal opparbeide seg kompetanse for å utøve digital dømmekraft, kritisk refleksjon knyttet til personvern, nettvett og opphavsrett.
 • Personalet skal sikre at alle barn får erfaring med ulike typer digitale verktøy.
 • Barnehagen skal effektivisere kommunikasjonen med foreldre gjennom digitale løsninger.

Mål: Profesjonelle læringsfellesskap og barnehagebasert kompetanseutvikling

Barnehagen skal ha en systematisk og kollektiv kapasitetsbygging der alle ansatte tilegner seg barnehagekunnskap og omgjør den til handlingskompetanse.

Tiltak/dette oppnås ved:

 • Virksomhetsleder/styrer skal delta i Regional kompetanseordning og trekke arbeidet med REKOM-partnerskapet (Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling) inn i egen barnehage.
 • Virksomhetsleder/styrer er ansvarlig for å lage en årsplan for USB- arbeidet for alle ansattgrupper utfra USB-plan for Sandnes kommune.
 • Virksomhetsleder/styrer sikrer en struktur i barnehagen slik at alle ansatte involveres og aktivt trener for å øke sin handlingskompetanse og kollektive kapasitet.
 • Virksomhetsleder/styrer er ansvarlig for å lage en digital årsplan med utgangspunkt i felles mal utarbeidet for barnehagene.
 • Virksomhetsleder/styrer sikrer en struktur i barnehagen slik at alle ansatte involveres og aktivt trener for å øke sin digitale pedagogiske kapasitet.

 

Handlingsplaner for barnehagene

 •  

 

Felles overordnet del

 

Skoledelen

 

Kvalitetsplanen i PDF

Her er "Kvalitetsplan for et helhetlig utdanningsløp i Sandnes kommune" i PDF.

Publisert: 14.05.2020

Sist endret: 14.05.2020