account_circle Min side

Digital praksis i kommunale barnehager i Sandnes

Handlingsplan: Digital praksis i kommunale barnehager i Sandnes 2020 – 2022

Bakgrunn

Vi lever i et stadig mer digitalisert samfunn. Medier spiller i dag en stor rolle i barns lekekultur, identitetsutvikling og danningsprosess. De er også en viktig sosialiseringsfaktor i familiens fellesskap. Digitale medier er sentrale i mange av de hverdagslige handlingene barn og voksne utfører hver dag. Dersom vi i barnehagene overser den digitale delen av barnekulturen, kan vi skape et skille mellom barnas erfaringer hjemme og i barnehagen. Ved å forstå barn som mediebrukere kan barnehagen også bli en god veileder på dette feltet, og tilby barn tilrettelagte aktiviteter som tar hensyn til en digital erfaringssekk barna har med seg.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver stiller krav om at alle barn skal få erfaring med bruk av digitale verktøy i løpet av den tiden de går i barnehagen. Dagens situasjon i Sandnes kommunes barnehager er veldig varierende med tanke på hvor mye digitalt utstyr den enkelte barnehage har og i hvor stor grad digitale verktøy brukes sammen med barna. Alle barn vil møte ulike digitale verktøy i løpet av oppveksten. Barna kommer til barnehage og skole med ulik familiebakgrunn og ulik erfaring med digitale verktøy, og får dermed ulike forutsetninger og kompetanser inn i utdanningsløpet. Det er et mål å motvirke og dempe konsekvenser av fattigdom blant barn og ungdom, og barnehagene skal være en arena hvor barn får like muligheter og erfaringer uavhengig av bakgrunn. Ved overgang barnehage-skole er det ønskelig at alle kommende elever skal ha kjennskap til digital dømmekraft og hensiktsmessig bruk av digitale verktøy.

De ansattes profesjonsfaglige digitale kompetanse er avgjørende for i hvilken grad det jobbes med digitale verktøy sammen med barna. I Sandnes kommunes barnehager er det varierende kompetanse både når det gjelder administrativ bruk av digitale verktøy og pedagogisk bruk sammen med barna. For at barnehagene skal klare å ivareta barnas behov for, og ønske om, å tilegne seg digitale erfaringer og ferdigheter, må vi tilrettelegge for at barnehagene er rustet til å møte dette gjennom kompetanseheving hos personalet.

Barnehagene i Sandnes scorer i brukerundersøkelsene relativt lavt på informasjon til foreldre. Dette gjelder både informasjon i forhold til enkeltbarn, men også informasjon om hva som skjer i barnehagen. Det er ønskelig å gjøre noe med dette, og finne løsninger som gjør informasjonsdeling effektiv og enkel, og samtidig lett tilgjengelig for foreldrene


Formål

Kommunaldirektør for oppvekst barn og unge ser et behov for å sette arbeidet med digitalisering i barnehagene i system. Dette for å sikre en helhetlig kvalitetssikring av alt fra infrastruktur til pedagogisk bruk av digitale verktøy.

Formålet med planen er:

 • å utjevne forskjeller mellom barnehagene både når det gjelder infrastruktur og tilgang på utstyr.
 • å øke de ansattes kompetanse i arbeid med digitale verktøy.
 • å utjevne sosiale ulikheter hos barna ved å gi alle barn mulighet til å mestre digitale verktøy før skolestart.
 • å sikre god og effektiv informasjon og kommunikasjon med foreldre.


Mål med satsingen

Planens overordnede mål er å øke den digitale kompetansen hos alle barn gjennom å øke bruken av digitale verktøy i pedagogisk arbeid. Dette ønsker vi å oppå gjennom å sikre at alle barna får erfaring med ulike typer digitale verktøy og å øke barnas digitale dømmekraft. Denne planen skal ivareta et systematisk arbeid over en 2–års periode ved å legge til rette for en velfungerende infrastruktur, tilgjengelig utstyr, kompetente ansatte og deltakende barn i alle de kommunale barnehagene i Sandnes kommune. De ansatte må inneha kompetanse som gjør dem i stand til å bruke digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet, utstyr må være tilgjengelig og infrastrukturen må være på et nivå som gjør at alle barnehagene har likt utgangspunkt for å kunne gjennomføre arbeidet. I tillegg til dette skal handlingsplanen være en supplerende informasjonskilde for foresatte om hvilke mål, prosesser og tiltak Sandnes kommune har i forhold til utvikling av digital kompetanse i barnehagene.

Konkretisering av mål:

Kompetente medarbeidere

 • Styrke de ansattes kompetanse i arbeidet med digitale verktøy, både administrativt og pedagogisk, gjennom kurs og workshops.
 • De ansattes skal ha digital dømmekraft, herunder kritisk refleksjon knyttet til personvern, nettvett og opphavsrett.
 • Støtte ledere og ansatte i Sandnes kommunes barnehager i arbeidet med å utvikle digital kompetanse for å forhindre digitalt utenforskap hos barnehagebarna.
 • Skape engasjement hos de ansatte.

Sikre god infrastruktur i alle barnehagene

 • Oppgradere trådløst nettverk i alle barnehagene.
 • God informasjonsflyt og struktur i samarbeid med IT-avdeling.
 • Gode rutiner for support og vedlikehold av infrastruktur og utstyr.
 • Alle barnehagene skal ha tilstrekkelig digitalt utstyr tilgjengelig.

Øke den digitale kompetansen hos barna

 • Sikre at alle barna får erfaring med ulike typer digitale verktøy.
 • Jevne ut sosiale ulikheter.
 • Øke barnas digitale dømmekraft.

Informasjon til foreldre

 • Effektivisere kommunikasjonen med foreldre gjennom digitale løsninger
 • Gode og effektive løsninger for pedagogisk dokumentasjon av barnehagens innhold


Dagens digitale situasjon

I februar 2019 ble det gjennomført en intern undersøkelse rundt digitalt utstyr og bruk av digitale verktøy. Undersøkelsen var uformell og ble brukt til å få oversikt over den digitale tilstanden i kommunale barnehager. Styrerne ble blant annet spurt om hva de har av digitale verktøy, og hvordan de bruker dem i pedagogisk arbeid sammen med barna. I tillegg ble styrerne bedt om å vurdere barnehagens samlede kompetanse og holdninger rundt bruk av digitale hjelpemidler og smarte teknologier. 21 av 25 barnehager benyttet seg av muligheten til å respondere på undersøkelsen.

Den digitale infrastrukturen er i dag veldig varierende i de kommunale barnehagene. Dette gjelder både kvaliteten på trådløst nettverk, mengde digitalt utstyr, og rutiner for support og vedlikehold. Alle barnehagene har trådløst nettverk i bygget, men det er stor forskjell opplevd kvalitet på nettverket. Variasjonen skyldes dels ulike bygg med tanke på utforming og alder, dels kvalitet på det trådløse nettet med tanke på plassering og alder, og dels ulik prioritering fra barnehagenes ledelse.
Det er laget en plan for utbygging og oppgradering av det trådløse nettverket i alle de kommunale barnehagene. Dette arbeidet skjer i samarbeid med IT-avdelingen i kommunen, og startet høsten 2019.

Resultatene av kartleggingen viser at mengde digitalt utstyr er varierende fra barnehage til barnehage. Arbeid med digitale verktøy har hatt ulik prioritet, og dermed er det også anskaffet ulikt utstyr i barnehagene. Frem til nå er det barnehagens ledelse som har bestemt innkjøp av type og mengde utstyr. Handlingsplanen og medfølgende opplæringsplan forutsetter en viss mengde digitalt utstyr i hver enkelt barnehage. Det legges opp til at alle skal få en standardpakke med utstyr som blir supplert gjennom prosjektet, og utover dette dekker barnehagene utstyr selv. Innhold i standardpakken kan være: FunTable, Digitalt mikroskop, iPad, Mini-projektor.

For å sikre en god infrastruktur er vi avhengige av å ha et godt samarbeid med IT-avdelingen. I dag har barnehagene lite uttalte mål for arbeidet med digitale verktøy, og derfor er det lite klart for IT-avdelingen hvilket behov det er for support, og hvilke verktøy/program som trenger vedlikehold. Handlingsplanen skal bidra til å sette dette i system. Det legges opp til et systematisk samarbeid mellom fagstab, IT og virksomhetene gjennom digitale nettverk. Roller og ansvar skal komme tydeligere fram.

Alle barnehagene bruker iPad til en viss grad. Det finnes ulike måter ute i barnehagene på å løse oppsett av nettbrettene og innkjøp av apper, avhengig av hvem som har hatt ansvar for dette og hvilken kompetanse de har på området. Kommunaldirektøren ser et behov for å standardisere dette, og det er ønsket gjort via et felles oppsett med sentral styring. Dette vil hensynta regelverk på området, og ivareta retningslinjer fra GDPR.

Personalets kompetanse er avgjørende for at digitale verktøy skal bli en naturlig og integrert del av det pedagogiske arbeidet sammen med barna. Digital kompetanse omfatter to ulike områder; digital dømmekraft og digital kreativitet. I dag er det ulike kompetansenivåer i personalet, både mellom ulike barnehager og innad i den enkelte barnehage. Handlingsplanen skal bidra til å utjevne disse forskjellene gjennom kurs og workshops i barnehagene, i tillegg til systematisk oppfølging fra fagstab.

Funnene i undersøkelsen:

 • Det er store variasjoner i hvordan styrere vurderer den samlede digitale kompetansen blant sine ansatte.
 • Noen få respondenter vurderer kompetansen som god og stigende.
 • De fleste vurderer kompetansen som generelt ganske lav.
 • Motivasjonen varierer både fra virksomhet til virksomhet og innad i barnehagene.
 • Innstillingen og holdningene er mer positiv blant ansatte med høy digital kompetanse.

Pedagogisk bruk av digitale verktøy sammen med barna varierer fra barnehage til barnehage, og innad i samme barnehage. Årsakene som oppgis er forholdene nevnt over; personalets kompetanse, manglende tid til opplæring og den digitale infrastrukturen. Det er et mål å utjevne disse forskjellene. Resultatene av undersøkelsen tyder på at det i noen barnehager ikke brukes mer enn 1-2 timer ukentlig på digitale aktiviteter knyttet til rammeplanen.

Funnene i undersøkelsen:

 • Flere styrere har ikke oversikt over daglig bruk av digitale verktøy i barnehagehverdagen.
 • Det anslås ca. 30 minutters bruk på 0-3 avdeling og ca. 1 times bruk på avdeling 3-6.
 • Store variasjoner fra avdeling til avdeling.
 • Digitale verktøy brukes oftest til administrativt planleggingsarbeid uten at barna er tilstede.
 • Variasjon i hvilke applikasjoner barnehagene tar i bruk; mangler sentral styring.

Personalet har også behov for kompetanse i administrativ bruk av digitale verktøy. Med administrativ bruk mener vi bruk av datasystem som støtter arbeidsprosesser, kommunikasjon og krav til dokumentasjon i barnehagen. Denne handlingsplanen omhandler noen av disse verktøyene, knyttet til kommunikasjon og dokumentasjon.


Kunnskapsgrunnlaget

Handlingsplan for digitalisering i Sandnes kommunes barnehager bygger på nasjonale og lokale føringer. Det er også søkt støtte og bakgrunnsinformasjon i ulike rapporter og ressurser som allerede er utarbeidet.

Illustrasjonsbilde: Nasjonale og lokale føringer

FNs konvensjon om barns rettigheter

FNs har en egen barnekonvensjon som beskriver rettigheter som gjelder alle barn i verden. Spesielt aktuelle artikler i sammenheng med denne handlingsplanen er:

 • Artikkel 12 om barns rett til å gi uttrykk for sin mening
 • Artikkel 13 om ytrings- og opplysningsfrihet
 • Artikkel 16 om privatliv, ære og omdømme
 • Artikkel 17 om massemedia

Stortingsmelding 19 (2015-2016)

Digital kompetanse som sentral kompetanse for fremtiden løftes også opp i Stortingsmelding 19 (2015-2016): Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen:
Digital kompetanse er i dag en forutsetning for å delta i ulike former for læring og utdanning og for å delta aktivt i samfunns- og arbeidsliv. Å være en kritisk og reflektert IKT-bruker i en digital verden er en helt sentral kompetanse i dagens samfunn og må være et perspektiv som følger barnehagens arbeid. (s. 39)

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Rammeplanen er en forskrift til Lov om barnehager. For å oppfylle rammeplanens føringer for allsidige læringsprosesser skal også digitale verktøy benyttes i det pedagogiske arbeidet. Pedagogisk bruk av digitale verktøy har som mål å la barn få oppleve teknologien sammen med andre barn under veiledning av kompetente voksne og bevisstgjøre barna rundt bruken. (s. 44)

Kvalitetsplan for barnehage og skole

Kvalitetsplanen er et dokument hvor skole- og barnehageeier gir retning og setter mål. Disse målene danner grunnlag for og sikrer kvalitetsutviklingen
i skolene og barnehagene. Kvalitetsplanen skal ivareta krav og målsettinger i Lov om barnehager med Rammeplan for barnehager.

IKT – plan

Senter for IKT i utdanningen har utarbeidet en IKT-plan for barnehager. Den skal gi støtte til digital praksis i barnehagen og digital læring i skole. IKT-plan for barnehage kan brukes som nettverktøy i barnehagehverdagen. IKT-plan er under fortløpende revidering, slik at den tilpasser seg utviklingen i samfunnet.

Kompetansestrategi for framtidens barnehager

God kvalitet i barnehagene avhenger av god kompetanse hos de ansatte. Kunnskapsdepartementets kompetansestrategi «Kompetanse for framtidens barnehager» gir sentrale føringer for kompetansetiltak i barnehagesektoren. Det stilles høye krav for å kunne oppfylle barnehagens samfunnsmandat og imøtekomme mål og retningslinjer i Lov om barnehager med forskrifter. Her kreves en kontinuerlig utvikling av kompetansen til alle ansattgrupper i barnehagen.

Kompetanseplan for barnehager i Sandnes kommune

Planen bygger på Kunnskapsdepartementets Kompetansestrategi for framtidens barnehager og Sandnes kommunes kvalitetsplan for barnehager. Den skal bidra til at statlige føringer ivaretas og at mål og krav i kommunens egen kvalitetsplan blir oppfylt. Et felles satsningsområde for alle kommunale barnehager er digitale løsninger. Virksomheten skal ta i bruk digitale løsninger for å fornye, forenkle og forbedre tjenesten.

Sandnes – helt enkelt; metodikk for arbeid med digitalisering, smartby og innovasjon

Hovedmål med denne planen: å forbedre og effektivisere tjenester til innbyggere, som bidrar til økt trivsel, livskvalitet, bærekraft og et godt omdømme (s. 3).
Tiltak som nevnes i planen:

 • Øke den digitale kompetansen blant ansatte og innbyggere
 • Sikre standardisering, og unngå fragmenterte løsninger
 • Prioritering av informasjonssikkerhet og personvern

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens viktigste strategiske styringsverktøy, og viser kommunens langsiktige mål og strategier. Planen er retningsgivende for Handlingsplan for digitalisering i Sandnes kommunes barnehager, og omtaler utjevning av sosiale ulikheter. Alle barn og unge skal sikres grunnleggende ferdigheter uavhengig av familiebakgrunn. Sandnes skal ha gode barnehager som har vekt på omsorg, danning, lek og læring (s. 7)

Plan mot barnefattigdom Sandnes kommune

Kommunens plan mot barnefattigdom redegjør for tiltak som skal bidra til å forebygge, redusere og demme opp for negative konsekvenser av fattigdom og sosial eksklusjon blant barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier.


Informasjonssikkerhetshåndbok

Alle ansatte i Sandnes kommune skal følge retningslinjer for informasjonssikkerhet i behandling av personopplysninger. Håndboken ligger til grunn i det digitale arbeidet.


Handlingsplanens målgruppe

Den primære målgruppen for denne handlingsplanen er alle ansatte i kommunale barnehager i Sandnes kommune. I tillegg vil den berøre ansatte ved Senter for flerspråklige barn og unge (FBU), PPT, og ansatte ved Styrket barnehage tilbud i tilfeller der bruk av teknologi er aktuelt i spesialpedagogisk sammenheng.

Under utarbeidelsen av handlingsplanen ble hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet og Fagforbundet informert om innhold og prosess. Tillitsvalgtes rolle i denne kontekst var å ivareta de ansattes interesser og rettigheter i lys av handlingsplanens og opplæringsplanens innhold.


Roller

Kommunaldirektør

Kommunaldirektøren har ansvar for å frigjøre ressurser til arbeid med digitalisering i barnehager. Representert ved fagstab skal kommunaldirektøren påse at arbeidet drives i henhold til gjeldende lovverk. Fagstab har et tett samarbeid og dialog med IT-avdelingen rundt den digitale utviklingen i barnehagene. Kommunikasjon mellom partene videreføres og videreutvikles i perioden fremover.

Virksomhetsleder/styrer

Lederen har kunnskap om hvordan den digitale utviklingen påvirker barnehagens formål, verdigrunnlag, lovgrunnlag, gjeldende rammeplan og rettigheter til barn og utvikler sin virksomhet som stimulerende læringsmiljø. Lederen kartlegger og melder behov knyttet til infrastruktur, utstyr og programvare. Lederen driver med et holdningsskapende arbeid i foreldre- og personalgruppen og kan være en digital rollemodell gjennom å involvere, kommunisere og lede ansatte. Lederen følger opp og tilrettelegger for utviklingen av pedagogenes og ansattes profesjonsfaglige digital kompetanse på lik linje med andre fag- og kompetanseområder.

Pedagogisk leder

En profesjonsfaglig digitalt kompetent pedagog planlegger, tilrettelegger for, leder og evaluerer pedagogisk bruk av digitale verktøy, har innsikt i tekniske muligheter og tilrettelegger for et godt læringsmiljø. Pedagogen bidrar til at barn deltar i kreative aktiviteter i digitale omgivelser, motiverer, veileder og inspirerer til bruk av digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser.

Barne- og ungdomsarbeider/assistent

Barne- og ungdomsarbeider/assistent bidrar til at barn deltar i kreative aktiviteter i digitale omgivelser, motiverer, veileder og inspirerer til bruk av digital teknologi, digitale læremidler og læringsressurser.

Digi-veileder

Hver barnehage skal være representert ved en digi-veileder. Digi-veilederen skal være barnehagens kontaktperson mot IT-avdeling og inngå i det digitale nettverk for barnehager. Ressursen skal gjennom sin kompetanse, holdninger og interesser være en aktiv pådriver for den digitale utviklingen i barnehagen.

It-avdeling

Bistår fagstaben med valg og innkjøp av standardmodeller på utstyr og løsninger. Oppdaterer og gir support på programvare. Evaluering av risiko ved ulike løsninger. Utvikler en praksis-nær metodikk for teknologivurdering. Delta på digitalt nettverk for barnehagene ved behov.

Innovasjon, digitalisering og kommunikasjon 

Enhet for innovasjon, digitalisering og kommunikasjon er en pådriver for endring og forbedring. Sammen med tjenesteområdene har de ansvar for planlegging av tiltak. Tjenesteområdene har ansvar for iverksettelse av tiltak for å oppfylle hovedmålet.


Kommunikasjon med foresatte

For å sikre et godt og trygt samarbeid mellom barnehage og foresatte er det viktig med gode kanaler for kommunikasjon og dokumentasjon. Brukerundersøkelsene i barnehagene viser at vi har et forbedringspotensial på disse områdene. I denne planen er flere av tiltakene rettet mot foreldrene, med mål om en bedre og mer effektiv kommunikasjon.


Felles oppvekstadministrativt system

Sandnes kommune anskaffet et felles oppvekstadministrativt system som støtter arbeidsprosesser, dokumentasjonskrav og kommunikasjon innenfor områdene barnehage, skole og SFO. Formålet med systemet er å sikre en fremtidsrettet og brukervennlig løsning for administrativt arbeid innenfor oppvekstområdet i Sandnes kommune og komme foresatte tidlig i møte når det gjelder informasjon og søknadsprosesser. Systemet gir støtte til barnehageopptak og plasseringshåndtering og til kommunikasjonsløsning mellom foresatte og barnehagen.

Digital meldingsbok

Fra august 2019 tok kommunale barnehager i Sandnes kommune i bruk en ny digital meldingsbok for kommunikasjon mellom barnehage og hjem. Meldingsboken erstatter papirmeldebok, SMS til barnehagen, fraværsmailer til barnehagens epost og all annen skriftlig kommunikasjon mellom barnehagen og hjemmet. Den kan også brukes til å sende korte beskjeder mellom barnehage og foresatte, ved påmelding til aktiviteter og utsendelse av skjema og beskjeder til alle foresatte. Påloggingen til systemet skjer via ID porten som sikrer et høyt nivå av sikkerhet for både foresatte og ansatte.

Informasjonsskjermer

For å ivareta behovet for pedagogisk dokumentasjon og kommunikasjon fra barnehagen til foreldre/foresatte vil samtlige barnehager bli utstyrt med informasjonsskjermer. I dag bruker barnehagene e-post, digital meldingsbok og Facebook for informasjon ut mot foreldre/foresatte. I all dokumentasjon er det viktig med hensynet til personvern, og ivaretakelse av retningslinjer gitt i GDPR. Kommunaldirektøren ønsker en kanal hvor det dokumenteres internt, og her er informasjonsskjermer et godt alternativ. Foreldre/foresatte vil få informasjon tilpasset seg og sitt barn, og kan få se bilder av barna på skjerm. Det vil bli brukermedvirkning gjennom barnehagenes SU i forhold til bruk av skjermene og innhold.
Informasjonsskjerm vurderes som et godt pedagogisk verktøy i arbeid med barn. Barn kan få være med på å bestemme innholdet og gjennom dette øve på digital dømmekraft. I tillegg blir dette et solid grunnlag for samtaler mellom barn og foresatte rundt hva som har skjedd i løpet av barnehagedagen.
Bruk av informasjonsskjerm vil kunne være en måte å styrke og trygge den digitale kompetansen hos personalet. Det er en trygg plattform hvor de ansatte lærer seg en intuitiv og brukervennlig programvare. Gjennom jevnlig bruk av ulike digitale verktøy i dokumentasjonsarbeid bygges det en felles digital kompetanse i personalgruppene.


Andre prosjekter knyttet til satsingen

FunTable

I mai 2019 bidro Sparebankstiftelsen SR-Bank til realisering av innkjøp og opplæring i bruk av verktøyet FunTable. I løpet av 2020 skal alle de kommunale barnehagene motta hvert sitt FunTable med tilhørende opplæring. FunTable er et stort, interaktivt surfebrett som inneholder pedagogiske applikasjoner og øvelser. Bordet åpner for inkluderende arbeid i fellesskap og kan bidra med spennende og innovative aktiviteter i arbeid med prosessmål som personvern, dømmekraft, realfag, språk, kommunikasjon og miljø.

SPrELL

Sandnes kommune inngår et samarbeid med FILIORUM Senter for barnehageforskning ved UIS om et forskningsprosjekt SPrELL (Samtalebaserte lesepraksiser i hjem og barnehage for Erfaring med Litteratur og Læring av språk). Prosjektet og forprosjektet er beregnet gjennomført i 2023 og har som målsetting å utvikle en prototype for digitale bildebøker av forskningsbasert høy kvalitet.

 

Tiltak

Tiltak infrastruktur

Pkt. Behov/utfordring Gjennomføring
001 Trådløst og stabilt nettverk i alle barnehager 3.115.000 egen bevilgning i investeringsbudsjettet prosjekt 4354199.
002 Sikre nødvendig utstyr Standardpakke til hver barnehage, utskifting av øvrig utstyr etter behov
003 Tilgang til digitale fagapplikasjoner med sentralstyring Alle iPader settes opp med samme innhold. Oppdateres og vedlikeholdes sentralt.
004 Software-oppdatering Kontinuerlig
005 Samarbeid rundt løsninger Jevnlige møter mellom IT og fagstab. Ivaretas også gjennom digitalt nettverk

 

Tiltak barn

Pkt. Behov/utfordring Gjennomføring
006 Utvikling av barn og unges digitale kompetanse for å kunne delta i videre utdanning og for kvalifisering til arbeidslivet Alle barn skal få erfaring med bruk av ulike digitale verktøy i barnehagen. Barnehagen lager en progresjonsplan for hvilke aktiviteter barna skal erfare med støtte og hjelp fra personalet og hvilke de skal mestre selv.
007 Øke barns digitale dømmekraft Følge retningslinjer fra UDir
Bruke tilgjengelige og kvalitetssikrede nettressurser.
008 Fokus på etisk bevissthet hos barn Følge retningslinjer fra UDir
Bruke tilgjengelige og kvalitetssikrede nettressurser.
009 Øke barns sosiale ferdigheter; samarbeid og samhandling rundt digitale verktøy Fokusere på den kreative og skapende bruken av blant annet FunTable og iPad. Benytte verktøyene i øving i problemløsning, turtaking og konfliktløsning.
010 Bruk av IKT-plan, kobling av barns digitale ferdigheter opp mot kompetansemålene i rammeplanen Bruke ulike pedagogiske apper, nettressurser og IKT-Plan og knytte disse opp mot barnehagens fagområder.
011 Bruke digitale verktøy som en del av inkluderingen av barn med spesielle behov Bruke ulike pedagogiske apper, nettressurser og IKT-Plan. Intuitive apper kan senke terskelen for deltakelse, åpner for samarbeid, og er ofte ikke avhengig av et felles språk for at barna skal ha glede av hverandre og få en felles opplevelse.

 

Tiltak ansatte

Pkt. Behov/utfordring Gjennomføring
012 Øke og jevne ut digital kompetanse og dømmekraft blant ledere og ansatte i barnehager Kurs og opplæring (Se opplæringsplan)
013 Skape digitale nettverk for digi-veiledere i kommunale barnehager Egen møteplan
014 Nettverk for kompetansebygging og erfaringsutveksling for kommunale barnehager

Styrermøter og virksomhetsleder-møter.
Bruke fellesplattform for nettverk, erfaringsutveksling og dokumentdeling

015 Møtearena for oppfølging av digital praksis i barnehager mellom ledere i kommunale barnehager og kommunaldirektør I anledning årlig dialogmøte
016 Felles digitale nettverk for private og kommunale barnehager I anledning felles styrermøter og en fellesplattform på nettet
017 Digital årsplan Felles mal og utforming for alle kommunale barnehager


Tiltak kommunikasjon med foreldre

Pkt. Behov/utfordring Gjennomføring
018 Håndtering av barnehageopptak Felles oppvekst-administrativt system
019 Fraværsregistrering i barnehagene ved bruk av app Felles oppvekst- administrativt system
020 Informasjonsskjerm ved alle avdelinger Pedagogisk dokumentasjon og informasjon rettet mot foreldre
021 Enkel digital kommunikasjon med foresatte Kommunikasjons-app

 

Kilder

 

Øvrige kilder:

 

Publisert: 21.01.2020

Sist endret: 21.01.2020